• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

Văn bản pháp luật về Xúc tiến đầu tư

 

Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch do Tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Quyết định 341/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN LIÊN QUAN ĐẾN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, SỞ CÔNG THƯƠNG, SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Du lịch và Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 22/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 08/TTr-TTXTĐT ngày 05/11/2015 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 189/BC-SNV ngày 19/11/2015 thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang, đề nghị sửa đổi quy định về nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, như sau:

1. Không giao nhiệm vụ xúc tiến đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. Không giao nhiệm vụ xúc tiến Thương mại cho Sở Công Thương;

3. Không giao nhiệm vụ xúc tiến du lịch cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương; (Báo
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cáo
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh
- PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- PCVP UBND tỉnh;
- TP, PTP: Khối NCTH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 341/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 23/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, như sau:

1. Không giao nhiệm vụ xúc tiến đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. Không giao nhiệm vụ xúc tiến Thương mại cho Sở Công Thương;

3. Không giao nhiệm vụ xúc tiến du lịch cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Từ khóa: Quyết định 341/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297749