• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 3410/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, tỉnh Bình Thuận

Tải về Quyết định 3410/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3410/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 4252/QĐ-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2650/TTr-SCT ngày 16 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính quy định từ điểm 04 đến điểm 11 mục I.5 phần A Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Sở TTTT (cập nhật PM);
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC (Lam).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3410 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết TTHC

(ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

(VNĐ)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

BCT- BTN-275202

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, UBND tỉnh.

Phí thẩm định: 800.000

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018;

- Thông tư số 167/2016/TT- BTC ngày 26/10/2016.

TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018.

2

BCT- BTN-275203

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, UBND tỉnh.

Phí thẩm định: 400.000

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018;

- Thông tư số 167/2016/TT- BTC ngày 26/10/2016.

TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018.

3

BCT- BTN-275204

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, UBND tỉnh.

Phí thẩm định: 2.100.000

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018;

- Thông tư số 167/2016/TT- BTC ngày 26/10/2016.

TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018.

4

BCT- BTN-275205

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, UBND tỉnh.

Phí thẩm định: 1.050.000

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018;

- Thông tư số 167/2016/TT- BTC ngày 26/10/2016.

TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018.

5

BCT- BTN-275206

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, UBND tỉnh.

Phí thẩm định: 700.000

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018;

- Thông tư số 167/2016/TT- BTC ngày 26/10/2016.

TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018.

6

BCT- BTN-275207

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, UBND tỉnh.

Phí thẩm định: 350.000

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018;

- Thông tư số 167/2016/TT- BTC ngày 26/10/2016.

TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018.

7

BCT- BTN-275208

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, UBND tỉnh.

Phí thẩm định: 800.000

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018;

- Thông tư số 167/2016/TT- BTC ngày 26/10/2016.

TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018.

8

BCT- BTN-275209

Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, UBND tỉnh.

Phí thẩm định: 400.000

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018;

- Thông tư số 167/2016/TT- BTC ngày 26/10/2016.

TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3410/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 10/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3410/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408258