• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 3410/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Tải về Quyết định 3410/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3410/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 450/TTr-SKHCN ngày 23/11/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&CN;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm THCB – VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

 3

2

Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

 18

3

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

27

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trang

I. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

 

1

T-QBI-234435-TT

Thủ tục số 16 Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

Thủ tục đăng ký, đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

 + Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014;

+ Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014;

+ Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014;

+ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015.

43

2

Thủ tục số 17 Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

+ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014;

+ Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014;

+ Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014;

+ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015.

50

3

T-QBI-015326-TT

Thủ tục số 19 Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

 

 + Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014;

+ Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014;

+ Thông tư số 33/2014/-TT-BKHCN ngày 06/11/2014;

+ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015.

129

4

T-QB-234329-TT

Thủ tục số 14 Quyết định số 3338/ QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Thủ tục đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

+ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015.

139

II. Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân

1

T-QBI-280865-TT Thủ tục số 3 Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

146

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1

T-QBI-015372-TT

Thủ tục số 18 Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

Thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ và xã hội nhân văn

Bãi bỏ vì không phải thủ tục hành chính

2

T-QBI-015317-TT

Thủ tục số 20 Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

Thủ tục Xét chọn dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi

 Thông tư 07/2011/TT-BKHCN ngày 27/6/2011 do Bộ KHCN ban hành về việc hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN phục vụ Phát triển kinh tế - xã hội kinh tế nông thôn miền núi giai đoạn 2011- 2015 đã hết hiệu lực.

3

T-QBI-015304-TT

Thủ tục số 21 Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

Thủ tục Nghiệm thu dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3410/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 27/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/11/2015, căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định 3410/QĐ-UBND công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN.

Công bố kèm theo Quyết định này các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN tỉnh Quảng Bình như:

- 03 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực hoạt động KHCN;

- 05 TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, trong đó có:

+ 01 thủ tục thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân;

+ 04 thủ tục thuộc lĩnh vực KHCN;

- 03 TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc lĩnh vực quản lý nhiệm vụ KHCN.

Danh mục TTHC chi tiết thuộc thẩm quyền giải quyết của sở KHCN tỉnh Quảng Bình được ban hành kèm theo quyết định này.

Quyết định 3410/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 27/11/2015.

Từ khóa: Quyết định 3410/QĐ-UBND

2.283

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296755