• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3419/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Tải về Quyết định 3419/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3419/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG PHƯỜNG POM HÁN, THÀNH PHỐ LÀO CAI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ ban hành về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 3927/QĐ.UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản họp xin ý kiến nhân dân ngày 28/7/2016;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 504/TTr-SXD ngày 28/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Pom Hán, thành phố Lào Cai với những nội dung như sau:

1. Vị trí, ranh gii.

a) Vị trí: Thuộc phường Pom Hán, thành phố Lào Cai.

b) Ranh giới được xác định:

- Phía Bắc giáp:

- Phía Nam giáp:

- Phía Đông giáp:

- Phía Tây giáp:

(theo sơ đồ quy hoạch kèm theo).

2. Quy mô.

Tổng diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch là 2,406ha (24.060m2).

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch.

- Điều chỉnh mục đích sử dụng lô đất hành chính (H.C1A) diện tích 6.950m2 thành đất Giáo dục (GD); để xây dựng trường Mầm non Hoa Lan.

- Điều chỉnh mục đích sử dụng lô đất Giáo dục (G.D6) diện tích 4.425m2, một phần lô đất Văn hóa (V.H2B) diện tích 1.070m2 và một phần lô đất dịch vụ (DV.1B) diện tích 190m2 thành đất hành chính, đồng thời gộp với lô đất hành chính (H.C1C) diện tích 1.590m2 đã có thành 01 lô đất hành chính (H.C1C) có tổng diện tích 7.275m2, để xây dựng trụ sở phường và nhà văn hóa phường Pom Hán.

- Điều chỉnh mục đích sử dụng một phần lô đất Dịch vụ (DV.1B) với diện tích 180m2 thành đất ở đô thị (ÔĐ), do đây là đất ở hiện trạng đã có.

- Điều chỉnh mục đích sử dụng lô đất Giáo dục (G.D1) với diện tích 1.780m2 thành đất Dịch vụ (DV1).

4. Bảng tng hợp sử dụng đất sau điu chỉnh.

STT

Loại đất

Kí hiệu

Diện tích (m2)

Mật đ XD
(%)

Chiều cao tối đa
(m)

Tỉ l
(%)

I.

Đất công cộng

 

 

 

 

 

1.

Đất hành chính

 

8.535

 

 

35,47

-

Đất thi hành án

H.C1B

1.260

45

15,0

5,24

-

Đất trụ sở phường

H.C1C

7.275

45

15,0

30,23

2.

Đất văn hóa

VH2B

1.005

45

12,0

4,18

3.

Đất giáo dục (Trường mầm non Hoa Lan)

GD

6.950

45

12,5

28,89

II.

Đất dịch vụ thương mại

 

 

 

 

 

1.

Đất trụ sở ngân hàng

DV.1B

310

45

12,5

1,29

2.

Đất xây dựng các dịch vụ khác

DV1

1.780

45

12,5

7,40

III.

Đất ở (ổn định)

ÔĐ

180

80

16,5

0,75

IV.

Đất hạ tầng kỹ thuật

GT

5.300

 

 

22,02

V.

Tổng

 

24.060

 

 

100,00

5. Các nội dung khác.

Được giữ nguyên theo Quyết định số 3927/QĐ.UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt UBND thành phố Lào Cai, Sở Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch cho tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn biết và thực hiện quy hoạch.

2. Tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch ngoài thực địa. Giao UBND thành phố Lào Cai và cơ quan có thẩm quyền quản lý mốc giới theo quy định.

3. Thực hiện đầu tư các hạng mục theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạchĐầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Thanh Dương;
- Như đi
u 3 QĐ;
- UBND thành phố Lào Cai (04 bả
n);
- Chánh Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT(Chung), QLĐ
T.

CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 


Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3419/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 12/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3419/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333303