• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2016 về tổ chức lại Đội Quản lý thị trường số 3 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 342/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 7 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3 TRỰC THUỘC CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương.

Căn cứ Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Kết luận số 90-KL/BCS ngày 16/5/2016 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Đội Quản lý thị trường số 3 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum với các nội dung sau:

1. Vị trí, chức năng

a) Đội Quản lý thị trường số 3 là tổ chức trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kim soát thị trường, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hồi và huyện Đắk Glei;

b) Đội Quản lý thị trường số 3 có trụ sở làm việc, con dấu, tài khoản giao dịch tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Trụ sở của Đội Quản lý thị trường số 3 đóng tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT- BCT-BNV ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Đội Quản lý thị trường số 3 có Đội trưởng không quá 03 Phó Đội trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ;

b) Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý thị trường; Phó Đội trưởng phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Khi Đội trưởng vắng mặt, một Phó Đội trưởng được Đội trưởng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Đội Quản lý thị trường;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyn Đội trưởng, Phó Đội trưởng và công chức thuộc Đội Quản lý thị trường s 3 do Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường quyết định theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế của Đội Quản lý thị trường số 3 là biên chế công chức và thuộc tổng biên chế công chức của Chi cục Quản lý thị trường được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý thị trường số 3 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; bãi bỏ các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành trước đây trái với Quyết định này.

Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Công Thương; y ban nhân dân các huyện Ngọc Hồi và Đắk Glei; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường và Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Công Thương;
- Lưu: VT-TH3, HTKT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 342/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 11/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 342/QĐ-UBND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328912