• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 342/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành (phụ lục 1); 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (phụ lục 2) và bãi bỏ 10 thủ tục hành chính (phụ lục 3) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính nêu trên (phụ lục 2 và phụ lục 3) đã được công bố tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh và Quyết định số 2945/QĐ-CTUBND ngày 21/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

PHỤ LỤC 1

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015
của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

 

PHỤ LỤC 2

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015
của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

1

T-BDI-225874-TT

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

2

T-BDI-225881-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

3

T-BDI-225886-TT

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

4

T-BDI-225845-TT

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

5

T-BDI-225853-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

6

T-BDI-225864-TT

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

 

PHỤ LỤC 3

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015
của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

T-BDI-010519-TT

Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.

2

T-BDI-134420-TT

Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ.

3

T-BDI-134426-TT

Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ.

4

T-BDI-009190-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ.

5

T-BDI-009214-TT

Đăng ký bổ sung, sửa đổi bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ.

II. Lĩnh vực: Điện năng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

1

T-BDI-133699-TT

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2

T-BDI-133719-TT

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương.

3

T-BDI-133724-TT

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ.

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương.

4

T-BDI-009515-TT

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương.

5

T-BDI-133689-TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 342/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 02/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 342/QĐ-UBND

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267229