• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 3422/QĐ-UBND bổ sung chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Tải về Quyết định 3422/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3422/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHỢ VÀO KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TỈNH THANH HÓA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về quản lý và phát trin chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về quản lý và phát triển chợ;

Căn cứ Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hưng đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 796/TTr-SCT ngày 31/8/2016 về việc bổ sung chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 03 chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Công Thương; UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hà Trung căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các bước chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi chcấp tỉnh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định (để t/h);
- CT UBND tỉnh (để b/c);
- L
ưu: VT, KTTC (VA25667)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỢ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 8/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng chợ

Hình thức chuyển đổi

Ghi chú

1

2

3

Giao

Đấu thầu

I

Thxã Bỉm Sơn

 

 

 

 

 

 

 

1

Chợ Đông Sơn

Phường Đông Sơn

 

 

x

 

x

 

II

Huyện Hà Trung

 

 

 

 

 

 

 

1

Chợ Vừng

Xã Hà Yên

 

 

x

 

x

 

2

Chợ Phong Vận

Xã Hà Phong

 

 

x

 

x

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3422/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 08/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3422/QĐ-UBND

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327485