• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Điều kiện kinh doanh

Văn bản pháp luật về Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

 

Quyết định 3436/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3436/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3436/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch lấy từ ngân sách nhà nước hàng năm cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưng và các thứ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Nội dung công việc

Thi hạn

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ

11/2016

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ)

2

Tuyên truyền, phổ biến

2.1

- Viết bài giới thiệu về Nghị định số 107/2016/NĐ-CP đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, website).

- Trả lời phỏng vấn theo đề nghị của các cơ quan thông tin truyền thông

Quý IV/2016 và những năm tiếp theo

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Trung tâm Nghiên cu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ

- Trung tâm Tin học

- Các báo, tạp chí của Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng

2.2

Tổ chức lồng ghép hoạt động thông tin, tuyên truyền về các nội dung quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hàng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ)

- Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ

3

Triển khai thực hiện

3.1

Cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận cho tổ chức đánh giá sự phù hợp và tổ chức công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp

Hàng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

3.2

Nghiên cu, xây dựng hướng dẫn khung chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phm, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý, tiêu chuẩn đối với cơ sở đào tạo (rà soát, sửa đổi Thông tư số 36/2014/TT-BKHCN)

11/2016 -03/2017

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ)

- Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

3.3

Tiếp nhận bản công bố đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý

Hàng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

3.4

Thực hiện thanh tra, kim tra: tổ chức đánh giá sự phù hợp tổng hợp đa ngành, tổ chức công nhận đã đăng ký do Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện; cơ sở đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý

Hàng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ)

- Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

3.5

Phi hợp với Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện thanh tra, kim tra tổ chức đánh giá sự phù hợp chuyên ngành đã đăng ký (thường xuyên khi có yêu cầu)

Hàng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ)

- Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

3.6

Công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (Tng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng) danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp tổng hợp đa ngành, tổ chức công nhận đã đăng ký; danh sách các cơ sở đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý

Hàng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ)

- Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

3.7

Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân và các đối tượng có liên quan (thường xuyên khi có yêu cầu)

Hàng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ)

3.8

Hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn được viện dẫn trong Nghị định này khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Hàng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3436/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3436/QĐ-BKHCN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332197