• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3436/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

Tải về Quyết định 3436/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3436/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 về sửa đi bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 342/TTr-SNN ngày 21 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắn
g;
- Phó Chánh Văn phòng (NCPC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

1. Thủ tục xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

Thứ tự công việc

Vị trí, nội dung công việc

Chức danh, họ tên người thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

Trường hợp không có thông tin vi phạm

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục Kiểm lâm xử lý

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 2

Văn thư xử lý văn bản đến

Văn thư Chi cục

02 giờ

Bước 3

Phân công xử lý văn bản (hồ sơ) cho phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ

Bước 4

Phân công công chức xử lý hồ sơ (văn bản)

Lãnh đạo phòng

02 giờ

Bước 5

Xem xét, thẩm định hồ sơ và xây dựng dự thảo kết quả (trình Lãnh đạo phòng xem xét)

Công chức phòng

02 ngày

Bước 6

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả, trình lãnh đạo Chi cục

Lãnh đạo phòng

02 giờ

Bước 7

Xem xét, duyệt và ký Văn bản (chuyn Văn thư phát hành)

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ

Bước 8

Vào số, phát hành văn bản

Văn thư Chi cục

02 giờ

Bước 9

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Sở trực tại TPVHCC

02 giờ

Bước 10

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phn chuyên trách trả kết quả của TTPVHCC

Trong giờ hành chính

Trường hợp có thông tin vi phạm

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

06 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục Kiểm lâm xử lý

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 2

Văn thư xử lý văn bản đến

Văn thư Chi cục

02 giờ

Bước 3

Phân công xử lý văn bản (hồ sơ) cho phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ

Bước 4

Phân công công chức xử lý hồ sơ (văn bản)

Lãnh đạo phòng

02 giờ

Bước 5

Xem xét, thẩm định hồ sơ và xây dựng dự thảo kết quả (trình Lãnh đạo phòng xem xét)

Công chức phòng

04 ngày

Bước 6

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả, trình lãnh đạo Chi cục

Lãnh đạo phòng

02 giờ

Bước 7

Xem xét, duyệt và ký Văn bản (chuyển Văn thư phát hành)

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ

Bước 8

Vào số, phát hành văn bản

Văn thư Chi cục

02 giờ

Bước 9

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 10

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phn chuyên trách trả kết quả của TTPVHCC

Trong giờ hành chính

2. Thủ tục Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Thứ tự công việc

Vị trí, nội dung công việc

Chức danh, họ tên người thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

Trường hợp không phải xác minh

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

01 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục Kiểm lâm xử lý

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

0,5 giờ

Bước 2

Văn thư xử lý văn bản đến

Văn thư Chi cục

0,5 giờ

Bước 3

Phân công xử lý văn bản (hồ sơ) cho phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

0,5 giờ

Bước 4

Phân công công chức xử lý hồ sơ (văn bản)

Lãnh đạo phòng

0,5 giờ

Bước 5

Xem xét, thẩm định hồ sơ và xây dựng dự thảo kết quả (trình Lãnh đạo phòng xem xét)

Công chức phòng

04 giờ

Bước 6

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả, trình lãnh đạo Chi cục

Lãnh đạo phòng

0,5 giờ

Bước 7

Xem xét, duyệt và ký Văn bản (chuyển Văn thư phát hành)

Lãnh đạo Chi cục

0,5 giờ

Bước 8

Vào số, phát hành văn bản

Văn thư Chi cục

0,5 giờ

Bước 9

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

0,5 giờ

Bước 10

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phn chuyên trách trả kết quả của TTPVHCC

Trong giờ hành chính

Trường hợp phải xác minh

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục Kiểm lâm xử lý

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 2

Văn thư xử lý văn bản đến

Văn thư Chi cục

02 giờ

Bước 3

Phân công xử lý văn bản (hồ sơ) cho phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ

Bước 4

Phân công công chức xử lý hồ sơ (văn bản)

Lãnh đạo phòng

02 giờ

Bước 5

Xem xét, thẩm định hồ sơ và xây dựng dự thảo kết quả (trình Lãnh đạo phòng xem xét)

Công chức phòng

02 ngày

Bước 6

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả, trình lãnh đạo Chi cục

Lãnh đạo phòng

02 giờ

Bước 7

Xem xét, duyệt và ký Văn bản (chuyển Văn thư phát hành)

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ

Bước 8

Vào số, phát hành văn bản

Văn thư Chi cục

02 giờ

Bước 9

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 10

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phn chuyên trách trả kết quả của TTPVHCC

Trong giờ hành chính

Trường hợp nghi ngờ cần kiểm tra xác minh

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

13 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục Kiểm lâm xử lý

Công chức Sở trc ti TTPVHCC

04 giờ

Bước 2

Văn thư xử lý văn bản đến

Văn thư Chi cục

04 giờ

Bước 3

Phân công xử lý văn bản (hồ sơ) cho phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

04 giờ

Bước 4

Phân công công chức xử lý hồ sơ (văn bản)

Lãnh đạo phòng

04 giờ

Bước 5

Xem xét, thẩm định hồ sơ và xây dựng dự thảo kết quả (trình Lãnh đạo phòng xem xét)

Công chức phòng

09 ngày

Bước 6

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả, trình lãnh đạo Chi cục

Lãnh đạo phòng

04 giờ

Bước 7

Xem xét, duyệt và ký Văn bản (chuyển Văn thư phát hành)

Lãnh đạo Chi cục

04 giờ

Bước 8

Vào số, phát hành văn bản

Văn thư Chi cục

04 giờ

Bước 9

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

04 giờ

Bước 10

Trung tâm Phục vụ hành chính công xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phn chuyên trách trả kết quả của TTPVHCC

Trong giờ hành chính

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

1. Thủ tục Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

Thứ tự công việc

Vị trí, nội dung công việc

Chức danh, họ tên người thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

Trường hợp không có thông tin vi phạm

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục Kiểm lâm xử lý

Công chức trực tại Bộ phận PVHCC

04 giờ

Bước 2

Văn thư xử lý văn bản đến

Văn thư Hạt

02 giờ

Bước 3

Phân công xử lý văn bản (hồ sơ) cho bộ phận Pháp chế thực hiện

Lãnh đạo Hạt

02 giờ

Bước 4

Xem xét, thẩm định hồ sơ và xây dựng dự thảo kết quả (trình Lãnh đạo Hạt xem xét)

Cán bộ làm công tác pháp chế

02 ngày

Bước 5

Xem xét, duyệt và ký Văn bản (chuyển Văn thư phát hành)

Lãnh đạo Hạt

02 giờ

Bước 6

Vào số, phát hành văn bản

Văn thư Hạt

02 giờ

Bước 7

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức trực tại Bộ phận PVHCC

04 giờ

Bước 8

Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phn chuyên trách trả kết quả của Bộ phận PVHCC

Trong giờ hành chính

Trường hợp có thông tin vi phạm

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

06 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục Kiểm lâm xử lý

Công chức trực tại Bộ phận PVHCC

04 giờ

Bước 2

Văn thư xử lý văn bản đến

Văn thư Hạt

02 giờ

Bước 3

Phân công xử lý văn bản (hồ sơ) cho bộ phận Pháp chế thực hiện

Lãnh đạo Hạt

02 giờ

Bước 4

Xem xét, thẩm định hồ sơ và xây dựng dự thảo kết quả (trình Lãnh đạo Hạt xem xét)

Cán bộ làm công tác pháp chế

04 ngày

Bước 5

Xem xét, duyệt và ký Văn bản (chuyển Văn thư phát hành)

Lãnh đạo Hạt

02 giờ

Bước 6

Vào số, phát hành văn bản

Văn thư Hạt

02 giờ

Bước 7

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức trực tại Bộ phận PVHCC

04 giờ

Bước 8

Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phn chuyên trách trả kết quả của Bộ phận PVHCC

Trong giờ hành chính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3436/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 31/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3436/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
472222