• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 344/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính giai đoạn 2012 - 2015; Công văn số 4087/BCĐDA513 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo Dự án 513 Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh) như sau:

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Các Phó Trưởng ban:

- Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

3. Các ủy viên là lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Trưởng Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên - Sở Nội vụ kiêm thư ký.

Thủ trưởng các đơn vị có thành viên nêu trên cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh) tổng hợp, báo cáo Trưởng ban.

Điều 2. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh

- Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban ký và sử dụng con dấu của Sở Nội vụ khi Phó Trưởng ban thường trực ký để hoạt động.

- Trưởng Ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; đề xuất Chính phủ xem xét giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Dự án 513 Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án theo đúng tiến độ, thời gian quy định. Định kỳ hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 07/QĐ-CT ngày 08/01/2013 về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Kon Tum; Quyết định số 502/QĐ-CT ngày 26/9/2013 về sửa đổi Điều 1 của Quyết định 07/QĐ-CT ngày 08/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo Dự án 513 Bộ Nội vụ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TH3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 344/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 12/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 344/QĐ-UBND

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328869