• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Quyết định 3449/QĐ-BTP năm 2014 Ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 3449/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3449/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Tòa án nhân dân tối cao và công tác thi hành án năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 3271/QĐ-BTP ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu cho hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2015;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3449/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự năm 2015 với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự (THADS) năm 2015 đã được xác định trong Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về công tác thi hành án năm 2014, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nghị quyết của Quốc hội về công tác Tư pháp. Khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém, phấn đấu đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự thực chất, bền vững.

2. Kế hoạch phải được tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc trong toàn hệ thống, từ Tổng cục đến Cục và các Chi cục THADS. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương và đề xuất biện pháp giải quyết.

II. NỘI DUNG

1. Về công tác xây dựng văn bản, đề án

Nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi và hạn chế việc phát sinh những bất cập, vướng mắc trong thực thi pháp luật về THADS, trong năm 2015, Tổng cục tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến xây dựng văn bản, đề án như sau:

1.1. Xây dựng, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đối với 100% số văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp. Trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương định hướng nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng dự thảo Luật Thừa phát lại.

1.2. Xây dựng và hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các văn bản, Đề án: Đề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng cục trưởng Tổng cục THADS thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý THADS tại các cơ quan THADS khu vực phía Nam; Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS giai đoạn 2016 - 2020; Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu THADS; Đề án nâng cao hiệu quả lưu trữ trong hệ thống THADS; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê THADS; ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về thống kê THADS; sửa đổi, bổ sung các Thông tư về kế toán nghiệp vụ thi hành án; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong THADS; Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Tổng cục.

1.3. Chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng ban hành các văn bản quy phạm nội bộ áp dụng tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, hành chính...

2. Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ

2.1. Về tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS theo Nghị quyết của Quốc hội, nhất là chỉ tiêu thi hành án xong về việc, về tiền, bảo đảm thi hành xong đạt trên 88% về việc và trên 77% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, giảm ít nhất 3% đến 5% số việc chuyển sang năm 2016 so với số chuyển kỳ sau của năm 2014 chuyển sang năm 2015 theo Quyết định số 3271/QĐ-BTP ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2015.

b) Tập trung chỉ đạo, bảo đảm ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành bảo đảm chính xác, đúng pháp luật; khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS.

c) Tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với những việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục để tổ chức thi hành án ngay sau khi nhận được bản án quyết định của Tòa án. Xây dựng kế hoạch tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ án lớn, phức tạp, những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, những vụ án liên quan đến tham nhũng để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

d) Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương án giao chỉ tiêu THADS cho các cơ quan THADS địa phương năm 2016, bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS. Các Cục và Chi cục THADS căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, giao chỉ tiêu thi hành án phù hợp cho từng đơn vị và Chấp hành viên nhưng không thấp hơn chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao cho Tổng cục THADS, đồng thời, có các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu được giao.

2.2. Về chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ

a) Tiếp tục cải tiến công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành; tuân thủ chặt chẽ Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ; chỉ đạo khắc phục và trả lời kịp thời các kháng nghị, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Tổng cục THADS, Cục THADS phải trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục ít nhất 85% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan THADS cấp dưới; xử lý nghiêm các trường hợp chậm trả lời hoặc chấp hành không đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

b) Tổng cục và các Cục THADS chủ động hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các vụ án lớn, phức tạp, kéo dài, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS địa phương; thường xuyên báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là tại cơ sở để kịp thời có biện pháp chỉ đạo giải quyết, tránh đùn đẩy.

c) Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện tốt công tác thụ lý, báo cáo kết quả công tác THADS, số liệu thống kê về THADS, nhất là số liệu thống kê những tháng cuối năm; bảo đảm sự phù hợp giữa số liệu thống kê và số liệu kế toán nghiệp vụ thi hành án; bảo đảm chính xác, trung thực về số liệu các vụ việc ủy thác, hoãn, trả đơn thi hành án... Kiên quyết xử lý những trường hợp báo cáo sai hoặc điều chỉnh số liệu để chạy theo thành tích. Thủ trưởng các cơ quan THADS phải thường xuyên chấn chỉnh, chủ động khắc phục các sai phạm và chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc này.

2.3. Công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước trong THADS

a) Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, Luật tiếp công dân và Kế hoạch tiếp công dân của Bộ Tư pháp. Thủ trưởng đơn vị định kỳ phải trực tiếp tiếp công dân theo quy định; báo cáo đầy đủ, kịp thời về kết quả giải quyết khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

b) Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật. Giải quyết xong 100% đơn, thư khiếu nại, tố cáo của năm 2014 chuyển sang và 90% đơn, thư khiếu nại, tố cáo mới thụ lý trong năm 2015 thuộc thẩm quyền. Cơ bản giải quyết xong đơn, thư khiếu nại, tố cáo bức xúc tồn đọng, kéo dài.

c) Thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS, hạn chế những sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án, dần đưa công tác này đi vào nề nếp. Phối hợp chặt chẽ với Cục Bồi thường Nhà nước, Vụ Kế hoạch - Tài chính trong bồi thường Nhà nước.

2.4. Công tác thi hành án hành chính (THAHC)

a) Tham gia vào việc sửa đổi, bổ sung Luật tố tụng hành chính; nghiên cứu, đề ra giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác THAHC, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

b) Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nâng cao kết quả công tác đôn đốc THAHC; theo dõi và tổng hợp đầy đủ tình hình, số liệu về THAHC, kiến nghị kịp thời những bất cập, vướng mắc, đưa công tác này vào nề nếp.

c) Các Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND cùng cấp kiểm tra, đôn đốc THAHC; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả THAHC tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Toà án và chính quyền địa phương trong việc đôn đốc thi hành kịp thời, đúng pháp luật các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

2.5. Về thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến thí điểm Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội và các văn bản có liên quan, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a) Thủ trưởng cơ quan THADS các địa phương thí điểm Thừa phát lại có trách nhiệm thu hút và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thừa phát lại tham gia xác minh và tổ chức THADS. Chuyển giao đúng, đầy đủ 100% văn bản của các cơ quan THADS cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức kiểm tra, phối hợp khảo sát, tọa đàm tại các địa phương triển khai thí điểm Thừa phát lại, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn liên quan đến hoạt động Thừa phát lại.

c) Tăng cường mối quan hệ phối hợp, nhất là giữa các Bộ, ngành, địa phương triển khai thí điểm và giữa cơ quan Tư pháp, Kiểm sát, Tòa án với THADS trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; chuyển giao tài liệu, giấy tờ tống đạt; tổ chức thi hành án và các hoạt động nghiệp vụ khác của Thừa phát lại.

d) Khảo sát, chuẩn bị cho việc tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm, xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc triển khai thực hiện thí điểm (tháng 7/2015) theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội và Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” đã được Thủ tướng phê duyệt. Phối hợp với Viện Khoa học pháp lý nghiên cứu, thực hiện các công việc có liên quan nhằm thực hiện chủ trương, định hướng về Thừa phát lại sau khi kết thúc thí điểm chế định này.

3. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

3.1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm ý kiến của Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Tư pháp về công tác THADS (phần 1, 3, 4 Thông báo số 1515/VP-CTN-m ngày 09/11/2014 của Văn phòng Chủ tịch nước).

3.2. Thực hiện có hiệu quả việc phân công Lãnh đạo (theo Thông báo số 1846/TB-TCTHADS ngày 26/6/2014) trực tiếp chỉ đạo công tác THADS và công tác cán bộ tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém (Lãnh đạo Tổng cục THADS chỉ đạo đối với các Cục THADS; Lãnh đạo Cục THADS chỉ đạo đối với các Phòng, Chi cục THADS). Lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn thuộc Cục phải nắm chắc địa bàn, các vụ việc phức tạp, các vấn đề báo chí, phương tiện thông tin đại chúng nêu để kịp thời có biện pháp giải quyết và chủ động báo cáo kết quả xử lý về Bộ, Tổng cục.

3.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò của Lãnh đạo Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành phải sâu sát, kiên quyết, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, hướng về cơ sở và tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho cơ sở. Tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự ngay từ đầu năm; có cơ chế khen thưởng, xử lý vi phạm rõ ràng.

3.4. Tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong toàn hệ thống cơ quan THADS, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo quản lý tại các Chi cục, đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên. Xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức thi hành án vi phạm pháp luật, đặc biệt các vi phạm liên quan đến tham nhũng, vi phạm quyền công dân; kiên quyết thay thế cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu. Phấn đấu trong năm 2015, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án.

4. Công tác xây dựng và phát triển hệ thống Thi hành án dân sự

4.1. Về công tác tổ chức, cán bộ

Tiếp tục xác định chủ trương công tác tổ chức cán bộ phải đi trước một bước trong toàn hệ thống, năm 2015, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a) Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp; thực hiện Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu đến năm 2020 theo Kế hoạch của Bộ; xây dựng Kế hoạch và tổ chức kỳ thi nâng ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch ”Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong hệ thống các cơ quan THADS giai đoạn 2014 - 2015”.

b) Thực hiện nghiêm Kế hoạch, Kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, trong đó, lưu ý lựa chọn, thu hút, đề bạt, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý. Tập trung chấn chỉnh, kiện toàn đối với các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương còn nhiều hạn chế, yếu kém, phấn đấu đến hết năm 2015 cơ bản chỉ đạo khắc phục xong các đơn vị yếu kém. Thực hiện tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, cơ bản không để tình trạng cán bộ quản lý giữ một vị trí quá hai nhiệm kỳ; nghiên cứu, nhân rộng việc tăng cường biệt phái cán bộ, Chấp hành viên; chú ý rà soát, xây dựng tiêu chí trong phân bổ biên chế, bảo đảm hợp lý, minh bạch.

c) Chú trọng công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong công tác THADS, thường xuyên giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức THADS, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý; hạn chế tới mức thấp nhất số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc khởi tố hình sự; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật.

d) Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng công tác đào tạo về lý luận chính trị, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như tuyển dụng, đề bạt cán bộ, kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành ngay sau khi được ban hành; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng làm việc đối với đội ngũ công chức, kể cả tại Tổng cục cũng như các cơ quan THADS địa phương.

đ) Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND các cấp trong công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức THADS, nhất là những địa phương còn nhiều hạn chế, yếu kém.

4.2. Về công tác kế hoạch, tài chính

Chủ động triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác quản lý ngân sách, tài sản, kế toán và xây dựng cơ bản, cụ thể:

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án về đầu tư trang thiết bị, xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan THADS đã được phê duyệt. Xây dựng Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS giai đoạn 2016 - 2020.

b) Xây dựng phương án phân bổ ngân sách năm 2015; tổng hợp, giao, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện giao dự toán thu chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị dự toán trực thuộc. Hướng dẫn, lập, tổng hợp và bảo vệ dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của hệ thống Thi hành án dân sự.

c) Nâng cao chất lượng thẩm định, xét duyệt, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của các đơn vị dự toán trực thuộc, báo cáo Lãnh đạo Bộ, đảm bảo đúng chế độ chính sách và đúng thời hạn. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực.

d) Theo dõi, rà soát, đối chiếu, tổng hợp tình hình thu nộp, quản lý, sử dụng phí THADS năm 2015. Xây dựng, triển khai phương án điều hòa phí, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

4.3. Về công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm sát, giám sát đối với hoạt động THADS

a) Công tác kiểm tra

Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra. Năm 2015, chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS theo Nghị quyết của Quốc hội, kiểm tra những địa phương, những lĩnh vực còn nhiều hạn chế, yếu kém, tăng cường kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm trong THADS. Tổng cục tổ chức kiểm tra toàn diện ít nhất 03 địa phương, chú trọng kiểm tra việc thụ lý, phân loại, ủy thác, hoãn thi hành án, thống kê, báo cáo kết quả thi hành án, việc thực hiện chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính. Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra tại các đơn vị có sự tăng, giảm bất thường về số liệu thống kê, kết quả THADS (có Kế hoạch kiểm tra riêng).

Chỉ đạo Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác thụ lý, phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, kết quả THADS và thống kê kết quả THADS đối với 100% đơn vị cấp huyện; kiểm tra về nghiệp vụ THADS, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức cán bộ và kiểm tra toàn diện ít nhất đối với 30% tổng số đơn vị cấp huyện.

b) Phối hợp thanh tra, kiểm sát, giám sát đối với hoạt động THADS: Tăng cường sự phối hợp trong công tác thanh tra, giám sát, kiểm sát, kiểm tra của Ủy ban kiểm tra các cấp; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức kiểm tra liên ngành về THADS. Thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị, kháng nghị, báo cáo kịp thời với cơ quan THADS cấp trên.

4.4. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS, trong đó chú trọng triển khai Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Bộ Tư pháp đến năm 2016 và Đề án “Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong các hoạt động tư pháp do Bộ Tư pháp quản lý” (sau khi được phê duyệt); thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

b) Tổ chức thực hiện việc công khai, minh bạch mọi mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, thi đua, khen thưởng... Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, những biểu hiện thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong THADS.

4.6. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm túc việc xếp hạng các cơ quan THADS; triển khai Kế hoạch của Bộ và phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV năm 2015, cũng như kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS.

4.7. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác THADS, thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử, bảo đảm sự tiện lợi, nhanh gọn, tiết kiệm và hiệu quả trong giải quyết và xử lý công việc (hạn chế việc sử dụng văn bản giấy khi không thật cần thiết); nghiên cứu xây dựng phần mềm thống kê kết quả THADS nhằm bảo đảm kết quả thống kê chính xác, tiết kiệm chi phí, giảm tải công việc cho các Chấp hành viên ở mỗi kỳ báo cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục trưởng Tổng cục THADS căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục, trong đó cần bảo đảm xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, cơ quan, đơn vị chủ trì theo đúng quy định tại Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

2. Tổng cục THADS làm đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 trong toàn hệ thống.

3. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Tổng cục THADS tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành hành án dân sự năm 2015, các nhiệm vụ khác thực hiện theo Chương trình, Kế hoạch của Bộ, của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương. Quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo Bộ Tư pháp (qua Tổng cục THADS) để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3449/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Thi hành án   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/12/2014, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 3449/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự năm 2015.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự năm 2015.

Nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi và hạn chế việc phát sinh những bất cập, vướng mắc trong thực thi pháp luật về THADS, trong năm 2015, Tổng cục tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến xây dựng văn bản, đề án như sau:

- Xây dựng, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đối với 100% số văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp. Trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương định hướng nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng dự thảo Luật Thừa phát lại.

- Xây dựng và hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các văn bản, Đề án: Đề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng cục trưởng Tổng cục THADS thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý THADS tại các cơ quan THADS khu vực phía Nam; Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS giai đoạn 2016 - 2020; Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu THADS; Đề án nâng cao hiệu quả lưu trữ trong hệ thống THADS; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê THADS; ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về thống kê THADS; sửa đổi, bổ sung các Thông tư về kế toán nghiệp vụ thi hành án; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong THADS; Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Tổng cục.

- Chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng ban hành các văn bản quy phạm nội bộ áp dụng tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, hành chính...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2014.

Từ khóa: Quyết định 3449/QĐ-BTP

455

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
270424