• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2014 về giá phát hành, giá thành và giá dịch vụ thông tin, quảng cáo đối với ấn phẩm báo Bắc Giang

Tải về Quyết định 346/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ PHÁT HÀNH, GIÁ THÀNH VÀ GIÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN, QUẢNG CÁO ĐỐI VỚI CÁC ẤN PHẨM BÁO BẮC GIANG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút; Công văn số 389/HD-TCQT ngày 21/6/2004 của Ban Tài chính – Quản trị Trung ương hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng Quỹ nhuận bút, thu chi quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Xét đề nghị của Báo Bắc Giang tại Tờ trình số 56-TTr/BBG ngày 21/3/2014; Sở Tài chính tại Công văn số 330/STC-VG ngày 26/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Quy định giá thành, giá phát hành (giá bán) đối với các ấn phẩm Báo Bắc Giang như sau:

STT

Loại báo

Giá thành

(đ/tờ)

Giá bán

(đ/tờ)

1

Báo 2 mầu, 8 trang

3.000

2.000

2

Báo 4 mầu, 12 trang

6.000

3.000

3

Báo 4 mầu, 40 trang bìa cút xê khổ 19cmx27cm

15.000

5.000

4

Báo Tết Dương lịch 4 mầu 20 trang bìa cút xê khổ 29cmx42cm

12.000

10.000

5

Báo Tết Âm lịch 4 mầu 40 trang bìa cút xê, khổ 29cmx42cm

42.000

30.000

2. Ủy quyền cho Tổng biên tập Báo Bắc Giang được quyết định giá dịch vụ thông tin, quảng cáo trên các ấn phẩm của Báo Bắc Giang theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Báo Bắc Giang thực hiện quy định quản lý nhà nước về giá và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thông tin, quảng cáo theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2014 và thay thế Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Trong quá trình thực hiện, nếu có biến động chi phí đầu vào làm giá thành báo tăng hoặc giảm dưới 10% thì Báo Bắc Giang tự điều chỉnh, cân đối chi phí, đảm bảo hoạt động sản xuất báo theo quy định. Trường hợp biến động tăng hoặc giảm trên 10%, Tổng biên tập Báo Bắc Giang báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kịp thời giá thành, giá bán báo. Trường hợp tiền lương, tiền công có sự điều chỉnh tăng theo quy định của Chính phủ thì Báo Bắc Giang được xem xét cấp bù số tăng thêm theo quy định áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Báo Bắc Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 346/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 27/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 346/QĐ-UBND

399

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225619