• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

 

Quyết định 3486/2015/QĐ-UBND Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Quảng Ninh tham quan, du lịch tỉnh Quảng Ninh

Tải về Quyết định 3486/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3486/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH ĐOÀN KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC QUA CÁC CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ CỦA TỈNH QUẢNG NINH THAM QUAN, DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Du lịch số 44/2005/QH11, ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ;

Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch;

Căn cứ Quyết định số 849/2004/QĐ-BCA ngày 27/8/2004 của Bộ Công an về việc ban hành Quy chế về tchức và quản lý công dân Trung Quốc sử dụng Giấy phép nhập, xuất cảnh do Trung Quốc cấp vào Việt Nam tham quan, du lịch;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 2685/SVHTTDL-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Quảng Ninh tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
-
CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
-
Như Điều 3 (thực hiện);
-
Đài PTTH Tỉnh, báo QN, Cổng thông tin điện t Tỉnh;
- V0, V1;
-
DL1-2;
-
Lưu VT, DL1
LN20b-QĐ.15.15

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ
CHTỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH ĐÓN KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC QUA CÁC CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ CỦA TỈNH QUẢNG NINH THAM QUAN, DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3486/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Quảng Ninh với mục đích tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Đối tượng áp dụng của Quy chế này bao gồm: Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Quảng Ninh với mục đích tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Áp dụng pháp luật về du lịch và các quy định khác có liên quan

Các chủ thquy định tại Điều 1 của Quy chế này thực hiện các quy định của Quy chế này và các quy định có liên quan khác của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Các thuật ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. Khách du lịch Trung Quốc sử dụng hộ chiếu là công dân Trung Quốc sử dụng hộ chiếu do Trung Quốc cấp, nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Quảng Ninh vào tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là khách du lịch Trung Quốc sử dụng hộ chiếu). Đối tượng khách du lịch này không bao gồm công dân vùng lãnh thHồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc).

2. Khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành nhập, xuất cảnh là công dân Trung Quốc sử dụng giấy phép nhập, xuất cảnh do Trung Quốc cấp, nhập, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Quảng Ninh vào tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại Quyết định số 849/2004/QĐ-BCA ngày 27/8/2004 của Bộ Công an (sau đây gọi tắt là khách du lịch 849).

3. Khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành nhập, xuất cảnh trong ngày là công dân Trung Quốc sử dụng giấy thông hành nhập, xuất cảnh do Trung Quốc cấp, nhập, xuất cảnh qua cửa khẩu đường bộ của tỉnh Quảng Ninh vào tham quan du lịch trong ngày trên địa bàn các khu kinh tế cửa khu của tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi bổ sung một sđiều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 (sau đây gọi tắt là khách thông hành trong ngày).

4. Chương trình du lịch trọn gói là lịch trình, các dịch vụ đã được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về ăn, nghỉ, phương tiện vận chuyển, tham quan, giải trí và các dịch vụ đphục vụ chuyến đi của khách du lịch.

5. Giá sàn là mức giá tối thiu được các doanh nghiệp lữ hành quốc tế xây dựng và thống nhất thông qua Hiệp hội Du lịch trình cơ quan chức năng phê duyệt và công bố.

6. Cửa khẩu đường bộ là các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được cơ quan có thẩm quyền công bố.

7. Các từ ngữ khác chưa được giải thích trong Quy chế này sẽ được hiểu theo giải thích đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH QUỐC TẾ, CƠ SỞ LƯU TRÚ, CƠ SỞ DỊCH VỤ, PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHÁCH DU LỊCH

Điều 4. Quy định chung đối với công ty lữ hành

1. Là doanh nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam;

2. Có chương trình du lịch trọn gói tổ chức cho khách tham quan du lịch. Trong đó thể hiện rõ từng điểm tham quan, tuyến tham quan, chất lượng dịch vụ;

3. Phải có tối thiểu 03 hướng dẫn viên du lịch quốc tế được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

4. Đảm bảo chất lượng phục vụ khách được quy định tại Điều 5 Quy chế này;

5. Phải có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại tỉnh Quảng Ninh;

6. Phải có trách nhiệm và nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Luật Quản lý thuế; không nợ thuế, trốn thuế;

7. Đối với doanh nghiệp đón khách thông hành trong ngày phải đảm bảo tiêu chí được y ban nhân dân các huyện, thành phố: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu xây dựng, ban hành; đảm bảo có trụ sở, chi nhánh tại Quảng Ninh; có ít nhất 03 hướng dẫn viên du lịch quốc tế được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn; có các chương trình du lịch đi theo các tuyến du lịch được y ban nhân dân tỉnh công bố trong các khu kinh tế cửa khẩu.

8. Đối với doanh nghiệp đón khách du lịch 849, phải được Tổng cục Du lịch cho phép theo quy định;

9. Tổ chức quản lý khách theo các quy định pháp luật hiện hành và các quy định của Quy chế này.

Điều 5. Tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch

Các doanh nghiệp lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc vào tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải sử dụng các dịch vụ phục vụ khách đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng sau:

1. Đối với dịch vụ lưu trú (Dành cho khách du lịch Trung Quốc sử dụng hộ chiếu, Khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành nhập, xuất cảnh): Phải btrí cho khách nghỉ tại các cơ slưu trú du lịch có tiêu chuẩn là khách sạn từ 2 sao trở lên hoặc tàu lưu trú du lịch từ 1 sao trở lên.

2. Đối với dịch vụ vận chuyển:

2.1. Xe ô tô đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và được cấp biển hiệu “Xe ô tô vận chuyển khách du lịch” theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 25/5/2015 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch - Bộ Giao thông vận tải.

2.2. Tàu du lịch đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo các quy định hiện hành của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

3. Đối với mức ăn: Mức ăn tối thiểu đạt 100.000 đồng/người/bữa chính. Mức tối thiểu này được điều chỉnh tăng phù hợp với thực tế của từng địa phương, từng giai đoạn theo đề xuất của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh.

4. Đối với điểm dịch vụ mua sắm và nhà hàng du lịch: Phải bố trí vào các cơ sở được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh hoặc cơ quan nhà nước được ủy quyền thẩm định, cấp biển hiệu Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định.

Điều 6. Giới thiệu tham gia đón khách

Đối với khách du lịch Trung Quốc sử dụng hộ chiếu và khách du lịch 849: Căn cứ các quy định tại Quy chế này, tình hình thực tế tại địa phương, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh theo dõi, đánh giá, lựa chọn và đề xuất các doanh nghiệp có uy tín, kinh nghiệm tham gia đón khách du lịch Trung Quốc sử dụng hộ chiếu và khách du lịch 849 tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Kết quả lựa chọn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định báo cáo y ban nhân dân tỉnh quyết định.

Đối với hoạt động đón khách du lịch trong ngày: y ban nhân dân thành phố Móng Cái, y ban nhân dân huyện Hải Hà, y ban nhân dân huyện Bình Liêu căn cứ các quy định tại Quy chế này, Tiêu chí đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp của địa phương và Văn bản thỏa thuận của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch để quyết định lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín, kinh nghiệm tham gia đón khách du lịch trong ngày.

Điều 7. Công tác quản lý khách

1. Khách du lịch theo Quy chế này phải thực hiện các quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

2. Khách du lịch phải đi theo đoàn do các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức. Trong hành trình tham quan, các doanh nghiệp lữ hành phải bố trí đủ hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn.

3. Doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức cho khách tham quan du lịch theo đúng chương trình đã ký kết. Khi có sự thay đổi phải được sự đồng ý của đại diện đoàn khách và được thể hiện bằng văn bản.

4. Đối với khách thông hành trong ngày:

Được tham quan du lịch theo chương trình du lịch trọn gói với các tuyến, điểm du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Trong quá trình tham quan phải có hướng dẫn viên đi cùng đoàn khách. Tại điểm tham quan, điểm du lịch có diện tích lớn, nhiều dịch vụ khác nhau, trong quá trình tham quan, khách không thể đi thành đoàn, hướng dẫn viên phải hướng dẫn cụ thể cho khách về địa điểm tập kết, thời gian tham quan... Công ty lhành phải có phương án phù hợp đquản lý chặt chẽ.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Điều 8. Trách nhiệm của các doanh nghiệp lữ hành

1. Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của các đơn vị trực thuộc (chi nhánh và cán bộ dưới quyền); có biện pháp phù hợp đđảm bảo an toàn cho khách trong quá trình tham quan du lịch.

2. Mỗi doanh nghiệp có một đầu mối trực tiếp làm thủ tục duyệt nhân sự cho khách. Không được ủy thác, nhượng bán hợp đồng, chương trình du lịch cho bất cứ đơn vị hoặc cá nhân khác.

3. Doanh nghiệp có Trụ sở chính tại Quảng Ninh hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chỉ bố trí 01 đầu mối duy nhất thực hiện đón khách qua cửa khẩu quốc tế đường bộ của tỉnh Quảng Ninh vào tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Chi nhánh phải thực hiện hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện khai thuế, nộp thuế tại Quảng Ninh theo quy định của luật quản lý thuế đối với toàn bộ số khách nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

4. Các doanh nghiệp không được tự ý thiết lập các bàn đón khách trong phạm vi quản lý của Ban quản lý cửa khẩu.

5. Chịu trách nhiệm quản lý khách theo chương trình du lịch từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh. Có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn khách du lịch thực hiện đúng luật pháp Việt Nam.

6. Thực hiện và tổ chức chương trình du lịch trọn gói như: ăn, nghỉ, phương tiện vận chuyển, tham quan, giải trí. Không được để khách và đối tác nước ngoài trực tiếp đặt các dịch vụ; Trong chương trình du lịch phải thể hiện rõ: tên khách sạn, nhà hàng, chất lượng khách sạn, điểm mua sắm, từng điểm tham quan; Đối với khu du lịch, điểm du lịch lớn, tuyến du lịch có nhiều điểm tham quan phải ghi rõ từng điểm tham quan cụ thể trong chương trình du lịch; chương trình du lịch phải được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc, có lãnh đạo hoặc người có trách nhiệm của doanh nghiệp hoặc chi nhánh ký tên, đóng dấu.

7. Đảm bảo chất lượng dịch vụ được quy định tại Điều 6 Quy chế này.

8. Hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành nước ngoài phải thhiện chương trình du lịch trọn gói. Tchức cho khách đi du lịch theo đúng các chương trình đã ký kết.

9. Kê khai giá theo quy định; thực hiện giá sàn được công bố.

10. Ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp dịch vụ như: phương tiện vận chuyển khách, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm dịch vụ khác.

11. Trin khai việc lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của khách du lịch thông qua Phiếu nhận xét, đánh giá chất lượng phục vụ khách theo mẫu do Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch xây dựng, ban hành. Trong phiếu phải thể hiện một số nội dung chính như: Chất lượng dịch vụ phục vụ, chất lượng và thái độ của hướng dẫn viên du lịch, địa chỉ và số điện thoại của đại diện đoàn khách. Phiếu này được lưu trong hồ sơ đoàn khách.

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên du lịch.

Điều 9. Trách nhiệm của hướng dẫn viên du lịch

1. Phải thông báo, hướng dẫn cho khách du lịch về các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan; chương trình du lịch, tên khách sạn và nhà hàng, tiêu chuẩn chất lượng khách sạn, nhà hàng; nơi mua sắm; từng cảnh điểm; điểm dừng chân; thời gian của từng hành trình...đã được ghi trong chương trình du lịch của đoàn khách.

2. Khi thực hiện dẫn đoàn, hướng dẫn viên phải kèm theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp do lãnh đạo đơn vị ký duyệt và có trách nhiệm hướng dẫn, thuyết minh các điểm du lịch theo đúng lịch sử, văn hóa của Việt Nam.

3. Không được tự ý thay đổi chương trình du lịch. Nếu khách đề nghị thay đổi chương trình du lịch phải được khách thhiện bằng văn bản. Hướng dẫn viên có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến phê duyệt của lãnh đạo đơn vị, ý kiến chấp thuận của lãnh đạo đơn vị phải được thể hiện bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (email).

4. Sau các chương trình du lịch, hướng dẫn viên phải lấy ý kiến đánh giá nhận xét của khách theo mẫu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, ban hành.

5. Có trách nhiệm quản lý khách từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh.

6. Thực hiện các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HIỆP HỘI DU LỊCH QUẢNG NINH

Điều 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chịu trách nhiệm trước y ban nhân dân tỉnh về chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động lữ hành đón khách du lịch qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Quảng Ninh vào tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các hoạt động du lịch khác trên địa bàn Tỉnh.

2. Chịu trách nhiệm thẩm định việc chấp hành chính sách pháp luật của các doanh nghiệp lữ hành do Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đề xuất theo các quy định tại Điều 6 Quy chế này, báo cáo y ban nhân dân tỉnh Quyết định.

3. Phối hợp với các cơ quan công an, biên phòng và các cơ quan có liên quan, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thống nhất quản lý hoạt động lữ hành trên địa bàn; chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ khác trên địa bàn thực hiện đúng các yêu cầu của Quy chế này và các quy định luật pháp có liên quan; Là đầu mối, chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tchức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý các hành vi vi phạm Quy chế này của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và y ban nhân dân các địa phương có liên quan làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của Trung Quốc để thống nhất các biện pháp quản lý, phát triển hoạt động du lịch giữa hai bên; công bố danh sách các cơ sở lưu trú, nhà hàng, phương tiện vận chuyển, điểm mua sắm...đủ các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; chương trình du lịch, điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

5. Hướng dẫn, giám sát y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan trong việc thực hiện các quy định của Quy chế này; Tổng hợp đề xuất các biện pháp quản lý, báo cáo các cơ quan chức năng.

6. Xây dựng, ban hành mẫu Phiếu nhận xét, đánh giá của khách du lịch.

7. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế theo quý, 6 tháng, 1 năm và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động lữ hành.

Điều 11. Công an Tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho khách du lịch và phối hợp kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch và xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng, y ban nhân dân các địa phương liên quan thống nhất quản lý hoạt động lữ hành đón khách du lịch nhập, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 12. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Tỉnh

1. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nhập, xuất cảnh và các nhiệm vụ khác đối với khách du lịch nhập, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và Quy chế này xảy ra trong khu vực biên giới, cửa khẩu.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng, y ban nhân dân các địa phương liên quan thống nhất quản lý hoạt động lữ hành đón khách du lịch nhập, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 13. Cục Thuế Tỉnh

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế theo quy định. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế, phí và xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền.

2. Thực hiện quản lý thuế đối với doanh nghiệp hoạt động lữ hành theo Luật Quản lý thuế và Quy chế này.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, y ban nhân dân các địa phương thống nhất quản lý hoạt động lữ hành đón khách du lịch nhập, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn địa phương mình đối với hoạt động lữ hành đón khách du lịch nhập, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn địa phương mình. Chịu trách nhiệm toàn diện trước y ban nhân dân tỉnh đối với công tác quản lý khách du lịch trong ngày đảm bảo chất lượng phục vụ, văn minh, an toàn.

2. Căn cứ các quy định pháp luật, quy định của Quy chế này và tình hình thực tế tại địa phương xây dựng các tiêu chí và tổ chức lựa chọn các doanh nghiệp tham gia đón khách thông hành trong ngày đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng giữa các doanh nghiệp lữ hành.

3. Tchức việc đón khách của các doanh nghiệp tại cửa khẩu trên địa bàn đảm bảo trật tự, văn minh, lịch sự theo một đầu mối; chấm dứt hoạt động của các “bàn” đón khách của một số doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của Ban quản lý cửa khẩu.

4. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tchức cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và Quy chế này.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thống nhất quản lý hoạt động lữ hành đón khách du lịch nhập, xuất cảnh qua cửa khẩu đường bộ của địa phương mình.

6. Định kỳ hàng tháng báo cáo y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch) vhoạt động đón khách thông hành trong ngày.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn.

Điều 15. Sở Tài chính

1. Tiếp nhận, rà soát bản kê khai giá của các doanh nghiệp lữ hành. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tchức kiểm tra thực hiện quy định quản lý nhà nước về giá đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Trên cơ sở đề nghị của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, chủ trì việc thẩm định mức giá sàn đối với hoạt động lữ hành; công bố mức giá đã được thống nhất. Việc thẩm định giá sàn được thực hiện trong thời gian không quá 07 ngày làm việc ktừ ngày nhận được đề nghị của Hiệp hội Du lịch.

Điều 16. Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh

1. Hướng dẫn, tập hợp các doanh nghiệp tham gia tổ chức Hội nghề nghiệp du lịch trực thuộc Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh. Thống nhất xây dựng quy chế hoạt động nội bộ của các thành viên theo quy chế này và các quy định hiện hành.

2. Chủ trì, thống nhất với các doanh nghiệp xây dựng giá sàn, đề nghị Sở Tài chính thẩm định và công bố theo quy định. Căn cứ vào tình hình thực tế đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn, chất lượng phục vụ được quy định tại Điều 5 Quy chế này, đảm bảo chất lượng ngày càng nâng cao.

3. Thống nhất xây dựng chương trình du lịch, chất lượng dịch vụ tối thiểu để chào bán cho khách.

4. Tổ chức thực hiện việc giới thiệu tham gia đón khách theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thống nhất quản lý hoạt động lữ hành đón khách du lịch nhập, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh vào tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

6. Đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng biện pháp quản lý nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định tại quy chế này và nâng cao chất lượng phục vụ.

7. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình hoạt động gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh.

Điều 17. Các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo lĩnh vực, địa bàn đối với hoạt động lữ hành đón khách du lịch nhập, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Quảng Ninh vào tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thống nhất quản lý và tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động lữ hành đón khách du lịch nhập, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Quảng Ninh vào tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chương V

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Đối với doanh nghiệp lữ hành

1. Các doanh nghiệp lữ hành đón khách qua các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vi phạm các quy định về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng nhà nước xử lý theo các quy định hiện hành.

2. Ngoài việc bị xử lý theo quy định hiện hành, khi doanh nghiệp có một trong các hành vi sau:

2.1. Không thực hiện đúng chương trình du lịch đã được ký kết với khách hoặc công ty lữ hành phía Trung Quốc;

2.2. Hạ giá thấp hơn giá sàn đã được công bố;

2.3. Không thực hiện các tiêu chuẩn dịch vụ theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;

2.4. Không thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Quy chế này;

2.5. Không đảm bảo duy trì số lượng hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quy chế này;

2.6. Vi phạm các quy định về quản lý khách theo quy định tại Điều 7 Quy chế này;

2.7. Không thực hiện đúng trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 8 Quy chế này;

2.8. Không có biện pháp quản lý hướng dẫn viên, để hướng dẫn viên thu lợi bất chính từ khách du lịch và thực hiện không đầy đủ các trách nhiệm được quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Khi doanh nghiệp vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều này nếu chưa đến mức phải rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, thì:

Đối với hoạt động đón khách du lịch trong ngày: y ban nhân dân các huyện, thành phố: Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của Tỉnh ra quyết định tạm dừng việc đón đối tượng khách này của các doanh nghiệp vi phạm trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Trường hợp tái vi phạm s chấm dứt hoạt động đón khách của doanh nghiệp.

Đối với khách du lịch Trung Quốc sử dụng hộ chiếu và khách du lịch 849: Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiến nghị các cơ quan chức năng tạm dừng duyệt nhân sự cho khách nhập, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh từ 3 đến 6 tháng.

Điều 19. Đối với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Các tchức và cá nhân có thẩm quyền giải quyết các công việc liên quan đến việc tchức, quản lý hoạt động lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc được quy định tại Quy chế này, nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi hoặc làm cản trở đến hoạt động hợp pháp của các doanh nghiệp thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện Quy chế này và các quy định khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có những vấn đề mới phát sinh, cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, đề xuất kịp thời./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3486/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Vũ Thị Thu Thuỷ
Ngày ban hành: 05/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3486/2015/QĐ-UBND

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295865