• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

 

Quyết định 3486/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bình Dương ban hành

Tải về Quyết định 3486/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3486/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 146/TTr-STC ngày 06 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 54.500 tỷ đồng, gồm: thu nội địa: 40.000 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 14.500 tỷ đồng (Phụ lục I kèm theo).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 20.239 tỷ đồng, bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 19.000 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 7.650 tỷ đồng, chi thường xuyên 10.645 tỷ đồng, chi trả nợ lãi vay 55 tỷ đồng, dự phòng ngân sách 650 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (nguồn vốn tỉnh vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ): 1.193 tỷ đồng[1].

- Dự toán chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do Trung ương bổ sung có mục tiêu về cho ngân sách địa phương[2]: 46 tỷ đồng.

(Phụ lục II kèm theo)

3. Giao dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2019 (Phụ lục III kèm theo); giao dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 từng huyện, thị xã, thành phố (Phụ lục IV, V kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính quyết định giao dự toán chi tiết năm 2019 cho từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở ban ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 [1] Trong tổng số chi nêu trên đã bao gồm 460,4 triệu đồng để hoàn trả nguồn tạm ứng trong năm 2018 của ngân sách tỉnh.

[2] Tạm tính dự toán chi trong 811 tỷ đồng Trung ương bổ sung có mục tiêu về cho ngân sách địa phương.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3486/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 06/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3486/QĐ-UBND

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407341