• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 3492/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Linh kiện bán dẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3492/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3492/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 11344-2:2017
IEC 60749-2:2002

Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu

Phần 2: Áp suất không khí thấp

2

TCVN 11344-3:2017
IEC 60749-3:2017

Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu -

Phần 3: Kiểm tra bên ngoài bằng mắt

3

TCVN 11344-4:2017
IEC 60749-4:2017

Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu -

Phần 4: Thử nghiệm nóng ẩm, không đổi, ứng suất tăng tốc cao

4

TCVN 11344-8:2017
IEC 60749-8:2002

Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu -

Phần 8: Gắn kín

5

TCVN 11344-10:2017
IEC 60749-10:2002

Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu -

Phần 10: Xóc cơ học

6

TCVN 11344-14:2017
IEC 60749-14:2003

Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu -

Phần 14: Độ bền chắc của chân linh kiện (tính nguyên vẹn của chân)

7

TCVN 11344-15:2017
IEC 60749-15:2010

Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu -

Phần 15: Khả năng chịu nhiệt hàn đối với linh kiện lắp xuyên qua lỗ

8

TCVN 11344-22:2017
IEC 60749-22:2002

Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu

Phần 22: Độ bền của mối gắn

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3492/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3492/QĐ-BKHCN

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380269