• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3492/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quy chế Chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y, Dược Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Tải về Quyết định 3492/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3492/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 300 THẠC SĨ, TIẾN SĨ NGÀNH Y, DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

Căn cứ Quyết định số 6308/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế Chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y, Dược,Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2817/TTr-SYT ngày 26 tháng 5 năm 2014 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 518/TTr-SNV ngày 24 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi một số điều của Quy chế Chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y, Dược Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 (được ban hành kèm theo Quyết định số 6308/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố) như sau:

1. Sửa đổi Điều 3: Chương trình chủ yếu đào tạo theo phương thức đào tạo toàn phần trong nước cho trình độ điều dưỡng chuyên khoa cấp I, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp II ngành Y, Dược Thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

2. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 6: Đối tượng là công chức, viên chức y tế phải có thời gian công tác từ đủ 02 năm trở lên và liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cơ quan, đơn vị nơi đang công tác có công văn cử đi đào tạo (theo quy hoạch, kế hoạch đào tạo của cơ quan, đơn vị).

Riêng đối tượng là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được xem xét cử đi đào tạo ngay.

3. Sửa đổi Khoản 1, Điều 8: Được cấp kinh phí học tập bao gồm học phí, kinh phí làm luận văn, luận án tốt nghiệp theo Công văn số 3860/UBND-VX ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế Thành phố giai đoạn 2011 - 2015 (đào tạo Tiến sĩ: 30.000.000 đồng/người/năm; kinh phí đào tạo thạc sĩ: 20.000.000 đồng/người/ năm).

Những đối tượng được đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong nước theo chương trình liên kết với nước ngoài nằm trong chương trình hợp tác được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn được hưởng trợ cấp đào tạo theo quy định về đào tạo trong nước của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 6308/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế Chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y, Dược Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các Thành viên và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội của TP giai đoạn 2011 - 2020;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- Sở Y tế (02 bản);
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, THKH; TTCB;
- Lưu: VT, (VX/VN) H. 190

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3492/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 15/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/08/2014   Số công báo: Số 46
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3492/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240659