• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An ninh mạng


Văn bản pháp luật về An toàn thông tin mạng

 

Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Tải về Quyết định 3498/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3498/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định 99/QĐ-TTg ngày 17/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Phê duyệt Kế hoạch Bảo đảm An toàn thông tin mạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 40/TTr-STTTT ngày 26 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. Nội dung như sau:

I. Mục tiêu

- Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách an toàn thông tin có trình độ chuyên môn cao tại Tỉnh; củng cố Bộ phận điều phối và ứng cứu sự cố mạng Internet trên địa bàn Tỉnh (Bộ phận điều phối) và liên kết các Nhóm ứng cứu sự cố máy tính (CERT) ở các địa phương khác thành một mạng lưới gắn kết nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra các sự cố mất an toàn thông tin mạng;

- Cơ bản hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo an toàn thông tin cho Tỉnh để các cơ quan, đơn vị khai thác, áp dụng và vận hành theo các quy chế, quy trình, tiêu chuẩn hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, được trang bị các giải pháp kỹ thuật cần thiết và để bảo đảm an toàn thông tin mạng;

- Tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin khi tham gia ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin mạng, hạ thấp tỷ lệ các sự cố mất an toàn thông tin mạng xảy ra do nhận thức yếu kém, chủ quan, bất cẩn của cán bộ, công chức, viên chức (CBCC-VC), nhất là đội ngũ Quản trị mạng, quản trị hệ thống thông tin;

- Nâng cao nhận thức và tăng cường sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, xác thực và bảo mật của văn bản điện tử tiến đến thay thế hoàn toàn văn bản giấy tại địa bàn Tỉnh, cũng như trong ứng dụng các giao dịch điện tử khác trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

II. Nội dung, thời gian triển khai

2.1. Nội dung

a) Xây dựng các cơ chế chính sách đảm bảo an toàn thông tin

- Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2019.

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin mạng

Nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho CBCC-VC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh. Trong năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện:

- Tổ chức hội thảo chuyên đề về an toàn thông tin.

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền về an toàn thông tin cho các đối tượng (lãnh đạo, người sử dụng và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin).

c) Duy trì, triển khai chữ ký số - chứng thư số trong hoạt động cơ quan nhà nước.

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về sử dụng, ứng dụng chữ ký số, chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác có liên quan tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Tổ chức các lớp hướng dẫn, tập huấn sử dụng chữ ký số, chứng thư số cho các đối tượng sử dụng và hỗ trợ trong việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số vào trao đổi văn bản điện tử, các phần mềm ứng dụng, đặc biệt trong hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử, mail công vụ nhằm tiến tới thay thế văn bản giấy cho cơ quan, đơn vị trong Tỉnh.

d) Đào tạo, phát triển nguồn lực an toàn thông tin mạng

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuyên môn về an toàn thông tin tổ chức các khóa đào tạo về an toàn thông tin cho CBCC-VC và người lao động, đặc biệt là đối tượng chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin, đào tạo chuyên sâu cho các đối tượng là thành viên của Tổ An toàn thông tin và điều phối, Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố của Tỉnh nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về an toàn thông tin.

2.2. Thời gian triển khai: Phụ lục kèm theo.

III. Khái toán kinh phí

3.1. Tổng kinh phí: 430.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi lăm đồng) bao gồm:

- Tổ chức hội thảo chuyên đề an toàn thông tin: 30.000.000 đồng

- Hội nghị tuyên truyền cho các đối tượng: 30.000.000 đồng

- Công tác hỗ trợ, tập huấn sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các phần mềm ứng dụng cho cơ quan, đơn vị trong tỉnh: 30.000.000 đồng

- Đào tạo, phát triển nguồn lực an toàn thông tin mạng: 340.000.000 đồng.

3.2. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh năm 2018.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo nội dung được phê duyệt, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

Giao Sở Tài chính thẩm định, cấp phát kinh phí, hướng dẫn đơn vị quản lý, sử dụng và tổ chức thanh quyết toán theo quy định,

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3 (th/h);
- Công an Tỉnh; Bộ CHQS tỉnh (ph/h);
- Báo BR-VT; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT.
CBTH 22/11/17

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG TRIỂN KHAI BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 3498/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

STT

Nội dung triển khai

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện (đ)

Ghi chú

I

Xây dựng các quy chế, nhân lực bảo đảm ATTT mạng

-

 

1

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2018-2019

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh

Quý I/2018

-

 

II

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin mạng

60.000.000

 

1

Tổ chức hội thảo chuyên đề an toàn thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

Cục An toàn thông tin, các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh, Trung tâm CNTT-Truyền thông

Quý II- III/2018

30.000.000

 

2

Tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn thông tin cho các đối tượng (lãnh đạo, người sử dụng, và chuyên trách công nghệ thông tin/ an toàn thông tin)

Sở Thông tin và Truyền thông

Cục An toàn thông tin, các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh

30.000.000

 

III

Duy trì, triển khai sử dụng, ứng dụng chữ ký số, chứng thư số trong hoạt động cơ quan nhà nước

30.000.000

 

1

Công tác hỗ trợ, tập huấn sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các phần mềm ứng dụng cho cơ quan, đơn vị trong Tỉnh, (đào tạo 3 lớp)

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh

Quý II- III/2018

30.000.000

 

IV

Đào tạo, phát triển nguồn lực an toàn thông tin mạng (thực hiện Đề án ban hành theo Quyết định 99/QĐ-TTg ngày 17/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

340.000.000

 

1

Bồi dưỡng kiến thức cơ bản an toàn thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

Quản trị mạng, các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh, Các thành viên của Tổ An toàn thông tin và Đội ứng cứu khẩn cấp

Quý III- IV/2018

90.000.000

 

2

Bồi dưỡng chuyên sâu về an toàn thông tin: giám sát, phát hiện xâm nhập, ứng phó và xử lý tấn công mạng

Sở Thông tin và Truyền thông

Các thành viên của Tổ An toàn thông tin, Đội ứng cứu khẩn cấp

250.000.000

 

Tổng cộng:

430.000.000

 

Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu đồng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3498/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Đặng Minh Thông
Ngày ban hành: 04/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3498/QĐ-UBND

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392985