• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2017 về Nội quy Cửa khẩu trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Tải về Quyết định 3498/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3498/-UBND

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY CỬA KHU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý ca khu biên giới đất liền;

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khu biên giới đất lin;

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BCT ngày 30/6/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các ca khu biên giới đất liền;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái tại Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 24/7/2017 và Sở Công Thương tại Tờ trình số 2381/TTr- SCT ngày 21/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Cửa khẩu trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Công Thương, Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu kinh tế, Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái; Trưởng Ban quản lý cửa khu quốc tế Móng Cái; Trưởng các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khấu trên địa bàn thành phố Móng Cái, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Chánh, phó VPUBND tỉnh;
- Các CV: TM1,NC, TH
1;
- C
ng thông tin điện tử tnh;
- Lưu VP/TM1
QĐ31.H30

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Tùng

 

NỘI QUY

CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3498/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Điều 1. Nội quy này áp dụng cho các cửa khẩu quốc tế, cửa khu chính, cửa khẩu phụ (sau đây gọi tắt là cửa khu) trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Điều 2. Thời gian làm việc

1. Cửa khẩu quốc tế Móng Cái: Thời gian làm việc từ 07h00’ - 20h00’ hàng ngày kcả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày L, ngày Tết.

2. Cửa khẩu Ka Long: Thời gian làm việc từ 07h00’ - 16h30’ hàng ngày kcả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày L, ngày Tết.

Điều 3. Chế độ trực ngoài gi

Ngoài thời gian làm việc theo quy định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khu có trách nhiệm bố trí cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức trực ngoài giờ đgiải quyết các công việc có liên quan và tự đảm bảo chế độ trực ngoài giờ theo quy định.

Điều 4. Đa điểm làm việc

Địa điểm làm việc của các ngành chức năng tại khu vực cửa khu gồm: Nhà kiểm soát liên ngành dành cho hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan qun lý nhà nước chuyên ngành (bao gồm: khu vực chờ làm thủ tục, khu vực kiểm soát thủ tục xuất, nhập cảnh); phòng xử lý vi phạm; phòng chỉ huy điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; phòng làm việc của các cán bộ, công chức, chiến sĩ trong khu vực cửa khu. Ngoài nhà kiểm soát liên ngành còn có khu vực làm việc của các lực lượng chức năng bao gồm: khu văn phòng; khu vực làm thủ tục, kiểm tra, giám sát đối với phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu; khu vực kho, bến bãi tập kết hàng hóa chờ xuất, nhập khẩu; kho trung chuyn hàng hóa.

Điều 5. Trình t làm việc và thủ tục hành chính

1. Các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục xuất nhập cảnh, liên hệ với bộ phận làm thủ tục xuất nhập cảnh của Biên phòng cửa khu; tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh, liên hệ với bộ phận tiếp nhận thủ tục Hải quan. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải đáp thc mắc hoặc kiến nghị liên hệ trực tiếp hoặc thông qua đường dây nóng hoặc gặp trực tiếp bộ phận thường trực của Ban quản lý cửa khu.

2. Thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quá cảnh phương tiện được thực hiện theo quy định hiện hành. Các ngành chức năng tại cửa khu có trách nhiệm hướng dẫn, cấp và kiểm soát thủ tục cho các tổ chức, cá nhân.

Điều 6. Trách nhiệm của các Cơ quan quản lý nhà nước hoạt động tại cửa khu

1. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng chuyên ngành làm việc tại cửa khẩu theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có trách nhiệm phối hợp và thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa; xuất, nhập cảnh đối với người, phương tiện theo đúng quy định.

2. Cán bộ, công chức, chiến s, sỹ quan, nhân viên thuộc các ngành chức năng được phân công đến thực hiện nhiệm vụ tại cửa khu phải mặc trang phục ngành, đeo thẻ, biển hiệu theo quy định của ngành; tác phong, lề lối làm việc phải văn minh, lịch sự, nhiệt tình, chu đáo, thái độ giao tiếp, ứng xử đúng mực, tôn trọng nhân dân; chấp hành giờ làm việc theo quy định.

3. Được phép sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành đkiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm người và phương tiện tham gia xuất nhập cảnh, xuất nhập khu. Không tùy tiện sử dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện, hàng hóa trái với quy định trong khi làm nhiệm vụ, gây phiền hà, sách nhiu cho nhân dân, doanh nghiệp.

4. Trong giờ làm việc cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc công việc, đúng vị trí đã phân công, nghiêm cấm làm việc riêng gây ảnh hưởng đến hoạt động chung; không được uống rượu, bia và hút thuốc lá trong khi thi hành công vụ. Có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước, không tiết lộ và cung cấp tài liệu cho người khác khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan quản lý trực tiếp.

5. Cán bộ, chiến s, công chức, viên chức làm việc tại cửa khẩu phải có trách nhiệm giữ gìn tài sản, phòng chng cháy n, giữ gìn vệ sinh chung, sử dụng bảo quản các trang thiết bị, phương tiện làm việc, không tự ý di dời và làm thay đi vị trí các trang thiết bị. Nghiêm cấm sử dụng trang thiết bị, phương tiện của Nhà nước vào việc riêng; sử dụng phải tiết kiệm, tránh lãng phí. Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra lại các trang thiết bị trong phòng làm việc trước khi ra về. Mọi mất mát, hư hỏng, thiệt hại do thiếu tinh thần trách nhiệm phải bồi hoàn.

6. Các lực lượng chuyên ngành làm việc tại cửa khẩu có trách nhiệm thực hiện quy chế phối hợp theo quy định tại Quyết định số 1834/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý của các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khu quốc tế, cửa khu chính, cửa khu phụ, li mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

7. Các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khu công khai số điện thoại đường dây nóng tại cửa khu đcác tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác được thuận tiện và kịp thời phản ảnh những vn đề nảy sinh.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ra, vào và hoạt động tại khu vực cửa khu

1. Tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động tại cửa khẩu liên quan đến xuất, nhập khu hàng hóa; xuất, nhập cảnh đối với người, phương tiện và các hoạt động khác phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và các nội dung của Nội quy cửa khẩu.

2. Chấp hành sự hướng dẫn của cán bộ, chiến s, công chức, viên chức các ngành chức năng, không gây mất an ninh trật tự, xếp hàng, đi đúng luồng theo quy định, không chen lấn khi tham gia làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; tôn trọng người thi hành công vụ, xuất trình đầy đgiấy tờ cần thiết khi làm thủ tục và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định.

3. Không tự ý ra vào nơi dành riêng cho cán bộ, chiến s, lực lượng quản lý cửa khẩu; không lưu lại nơi giải quyết thủ tục khi đã hoàn thành thủ tục xuất nhập khu, xuất nhập cảnh; không mang theo vũ khí, hung khí, các chất cháy, chất n và các cht cấm theo quy định của pháp luật.

4. Không giải quyết thủ tục hành chính đối với các cá nhân đến liên hệ làm trong tình trạng say rượu, bia; gây mất trật tự nơi công sở, có lời nói, cử chỉ, hành động xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự người thi hành công vụ, không chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

5. Phương tiện Việt Nam, nước ngoài khi xuất, nhập cảnh qua cửa khu phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về vận tải đường bộ mà Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu.

6. Các tổ chức, cá nhân vi phạm Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị từ chối giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Nội quy này được niêm yết công khai tại các cửa khẩu.

2. Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái có trách nhiệm điều hành, qun lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nội quy cửa khẩu; tổng hợp báo cáo, kiến nghị, đề xuất khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân hay lực lượng chức năng vi phạm hành chính hoặc không chấp hành bản Nội quy này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nội quy này, nếu có nội dung nào cần phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan tổng hợp gửi về Ban qun lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3498/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Lê Quang Tùng
Ngày ban hành: 08/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3498/QĐ-UBND

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365638