• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND bổ sung phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh là thị xã Kiến Tường và các xã, phường thuộc thị xã Kiến Tường trong các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An còn hiệu lực thi hành

Tải về Quyết định 35/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH LÀ THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG VÀ CÁC XÃ, PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG TRONG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại; thành lập các phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 709/TTr-STP ngày 01/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh là thị xã Kiến Tường và các xã, phường thuộc thị xã Kiến Tường trong các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành trước ngày 19/5/2013 còn hiệu lực thi hành.

Các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành trước ngày 19/5/2013 còn hiệu lực thi hành, có quy định điều chỉnh đối với huyện Mộc Hóa, nay tiếp tục được áp dụng thực hiện đối với thị xã Kiến Tường cho đến khi có quy định mới thay thế.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với các ngành chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường và các tổ chức cá nhân, cá nhân liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Tân An;
- Phòng NC-TCD, KT, VX, TH, DT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 35/2013/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204455