• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã

 

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND điều chỉnh định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn thuộc Hợp tác xã vận tải Bình Minh do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 35/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2014/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC, CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ BUÝT CỦA XÍ NGHIỆP VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG QUY NHƠN THUỘC HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/10/2004;

Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Ban hành định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4171/STC-TCDN ngày 18/12/2014 và Biên bản họp liên ngành ngày 12/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn thuộc Hợp tác xã vận tải Bình Minh, cụ thể như sau:

1. Về tần suất, chuyến, cự ly

a. Về tần suất

Tuyến T1: Từ đường Trần Quý Cáp đến trạm 10, Bùi Thị Xuân và ngược lại: tần suất bình quân 30phút/chuyến.

Tuyến T2: Từ Chợ Lớn Quy Nhơn đến Trường Lâm Nghiệp phường Bùi Thị Xuân và ngược lại: tần suất bình quân 30phút/chuyến.

Tuyến T3: Từ Chợ Lớn Quy Nhơn đến ngã ba Phú Tài -Trường Lâm Nghiệp và ngược lại: tần suất bình quân 35 - 45phút/chuyến.

b. Về chuyến, cự ly

- Tuyến T1: 48 chuyến/ngày với cự ly 21Km.

- Tuyến T2: 46 chuyến/ngày với cự ly 23Km.

- Tuyến T3: 40 chuyến/ngày với cự ly 26,8Km.

2. Các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật theo Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Quy định:

- Xe buýt trung bình là xe buýt có sức chứa từ 41 đến 60 hành khách.

- Xe buýt nhỏ là xe buýt có sức chứa đến 40 hành khách.

- Áp dụng địa hình: Đồng bằng, trung du, miền núi

a. Định mức khấu hao cơ bản

Loại xe

Định mức khấu hao cơ bản (% năm)

Xe buýt trung bình

10

Xe buýt nhỏ

10

b. Định mức lao động: Lái xe và nhân viên bán vé

TT

Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Định mức

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Thời gian làm việc 1 ca xe (giờ công)

8

8

2

Số ngày làm việc trong năm (ngày)

280

280

3

Hệ số ngày làm việc

1,3

1,3

4

Số ngày làm việc trong tháng (ngày)

24

24

5

Vận tốc xe chạy bình quân (km/h)

20 - 40

20 - 40

6

Hệ số ca xe bình quân/ngày (ca xe/ngày)

1,8 - 2,1

1,8 - 2,1

7

Hành trình bình quân 1 ca xe (km/ca xe)

100 - 250

100 - 250

8

Số lao động lái xe (người/ca xe)

1

1

9

Số lao động bán vé (người/ca xe)

1

1

c. Định mức tiền lương: Lái xe, nhân viên bán vé

TT

Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Định mức

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Bậc lương công nhân lái xe (bậc)

4/4

4/4

2

Hệ số lương công nhân lái xe

4,20

4,05

3

Bậc lương nhân viên bán vé (bậc)

3/5

3/5

4

Hệ số lương nhân viên bán vé

2,73

2,73

d. Định mức tiêu hao nhiên liệu (dầu diesel)

Loại xe

Đơn vị

Định mức

Ghi chú

Xe buýt trung bình (55 CN)

lít/100 km

27

Đã có yếu tố xe cũ trên 5 năm và có máy lạnh

Xe buýt nhỏ (40 CN)

lít/100 km

18,6

đ. Định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4.000 km; chu kỳ 12.000 km; sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn

- Về số tiền: bằng chi phí thực tế phát sinh của năm trước năm dự toán, nếu thiếu được tính vào năm sau.

- Về chu kỳ bảo dưỡng và các nội dung bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn theo Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải đối với loại xe buýt trung bình và nhỏ.

e. Định ngạch sử dụng lốp

Loại xe

Lốp ngoại (km)

Lốp nội (km)

Xe buýt trung bình

57.500

45.000

Xe buýt nhỏ

52.500

40.000

Lốp ngoại là những loại lốp nhập khẩu có chất lượng theo tiêu chuẩn của các nước phát triển. Lốp nội là những loại lốp được sản xuất trong nước.

g. Định ngạch sử dụng bình điện

Loại xe

Định ngạch sử dụng

Tháng

1.000 km

Xe buýt trung bình

18

90

Xe buýt nhỏ

18

80

h. Định ngạch sử dụng dầu bôi trơn (dầu mỡ phụ)

Đơn vị tính: 1.000 km

TT

Loại xe

Dầu máy

Dầu cầu

Dầu hộp số

Dầu côn

Dầu phanh

Dầu trợ lực

Nước làm mát

1

Xe buýt trung bình

8

20

20

20

20

20

74

2

Xe buýt nhỏ

8

20

20

20

20

20

74

Số lượng dầu bôi trơn sử dụng theo hướng dẫn kỹ thuật của Nhà sản xuất.

Dầu máy, dầu cầu, dầu hộp số phụ cấp 5% trong quá trình bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4.000 km.

3. Các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật khác

a. Định mức lao động

TT

Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Định mức (người)

1

Giám đốc

1

2

Phó Giám đốc

1

3

Kế toán trưởng

1

4

Nhân viên giám sát

6

5

Nhân viên quản lý

5

7

Bảo vệ

3

Cộng

17

b. Định mức tiền lương lao động

TT

Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Định mức

Ghi chú

1

Mức lương Giám đốc

21.000.000 trđ/th

Phân bổ tuyến NN đặt hàng 50% các tuyến XN tự trang trải 50%

2

Mức lương Phó Giám đốc

18.000.000 trđ/th

3

Mức lương Kế toán trưởng

16.000.000 trđ/th

4

Hệ số lương Giám đốc

5,65

 

5

Hệ số lương Phó Giám đốc

4,99

 

6

Hệ số lương Kế toán trưởng

4,66

 

7

Hệ số lương Nhân viên giám sát

2,49

 

8

Hệ số lương Nhân viên quản lý

2,75

 

9

Hệ số lương Cán bộ kỹ thuật

2,75

 

10

Hệ số lương Bảo vệ

2,14

 

c. Chi phí huy động phương tiện (dầu diesel)

Do có bến đỗ Bùi Thị Xuân tại Phú Tài nên các tuyến T1, T2, T3 được bố trí 50% lượng xe hoạt động đậu đỗ tại bến để xuất phát tài buổi sáng không phải về bến Nhơn Phú như trước đây nên Chi phí huy động phương tiện giảm 50%: bằng 3,85% lít dầu diezel /100km trên tổng cự ly hoạt động.

d. Chi phí sản xuất chung: 2% trên doanh thu bán vé

đ. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 11,5% trên doanh thu bán vé (bao gồm phí bảo hiểm phương tiện và phí bảo trì đường bộ).

e. Lợi nhuận định mức: 5% trên chi phí trực tiếp.

g. Cự ly: Các tuyến T1, T2, T3 được cộng thêm cho chuyến xuất phát, chuyến cuối cùng và chuyến buổi trưa (vào, ra) mỗi chuyến 1km/xe.

Điều 2. Các định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quy định tại Điều 1 của Quyết định này là cơ sở cho việc lập dự toán, thanh toán sản phẩm dịch vụ công ích vận tải hành khách bằng ô tô Buýt. Quyết định này thay thế Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ nhiệm hợp tác xã vận tải Bình Minh, Giám đốc xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ công ích vận tải khách công cộng bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
...

2. Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí tại Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh, với nội dung chính như sau:

- Điểm a, Khoản 3, Điều 1: Định mức lao động: điều chỉnh tăng chỉ tiêu Phó Giám đốc từ 01 người lên thành 02 người.

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 12/2020/QĐ-UBND
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ công ích vận tải khách công cộng bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
...

2. Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí tại Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh, với nội dung chính như sau:
...
- Điểm c Khoản 3 Điều 1: Chi phí huy động phương tiện điều chỉnh, bổ sung như sau:

Chi phí huy động phương tiện được tính trên cơ sở số kilomet xe buýt di chuyển thực tế từ bãi đỗ xe buýt đến điểm đầu của tuyến để thực hiện hành trình và ngược lại (số kilomet huy động phương tiện cụ thể áp dụng đối với từng tuyến). Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo.

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 12/2020/QĐ-UBND
- Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ công ích vận tải khách công cộng bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
...

2. Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí tại Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh, với nội dung chính như sau:
...
- Bãi bỏ Điểm g, Khoản 3, Điều 1 về nội dung cự ly.

Xem nội dung VB
Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 12/2020/QĐ-UBND
- Khoản này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ công ích vận tải khách công cộng bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
...

2. Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí tại Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh, với nội dung chính như sau:
...
- Bổ sung thêm vào Khoản 3, Điều 1 nội dung sau:

“Định mức tiêu hao nhiên liệu:

Các tuyến xe buýt T6B, T8 và T13 có hành trình đi qua các đoạn đường được xếp loại 4 (ngoài loại 1, 2, 3 theo quy định tại Khoản 4 Chương II Thông tư 65/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT), định mức tiêu hao nhiên liệu tăng thêm 12,5% đối với số kilomet đường được xếp loại 4 theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh”. Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo.

Xem nội dung VB
Khoản này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 12/2020/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 23/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262674