• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND về biểu giá bán tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai, tỉnh Gia Lai cung cấp

Tải về Quyết định 35/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BIỂU GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU VÀ THỊ XÃ AYUN PA DO CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC GIA LAI CUNG CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc bàn hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư liên tịch s75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1912/STC-CSVG ngày 03/11/2015 và Biên bản họp ngày 07/10/2015 giữa Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 1125/STP-XD&KTVB ngày 26/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành biểu giá bán nước sạch trên địa bàn thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai cung cấp, cụ thể:

I. Giá bán nước sạch:

1. Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số chỉ dùng nước cho sinh hoạt, giá nước là 4.500 đồng/m3.

2. Đối với các hộ chỉ dùng nước cho sinh hoạt:

- Từ 01 m3 đến 10 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 5.700 đồng/m3 nước.

- Từ 10 m3 đến 15 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 7.200 đồng/m3 nước.

- Từ 15 m3 đến 20 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 7.500 đồng/m3 nước.

- Trên 20 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 7.800 đồng/m3 nước.

3. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), giá nước là 8.500 đồng/m3 nước.

4. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng nước phục vụ mục đích kinh doanh, dịch vụ, sản xuất vật chất, giá nước là 9.500 đồng/m3 nước.

(Các mức giá trên đã bao gồm các chi phí, dịch vụ môi trường rừng, thuế tài nguyên và thuế VAT).

II. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: thực hiện theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh.

Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai có trách nhiệm thực hiện giá bán nước sạch theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các ngành chức năng có liên quan kiểm tra việc thực hiện quy định về giá bán nước sạch của Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Gia Lai cung cấp trên địa bàn thị xã Ayun Pa và thành phố Pleiku.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND thành phố Pleiku; Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa; Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai và thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Lự

 

 

- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 4 Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

Điều 4. Hiệu lực thi hành
...
2. Bỏ cụm từ ... “Chủ tịch UBND thành phố Pleiku” tại Điều 3 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai cung cấp.

Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 4 Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
- Cụm từ “thành phố Pleiku và” tại Điều này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 4 Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

Điều 4. Hiệu lực thi hành
...
2. Bỏ cụm từ ... “thành phố Pleiku và” tại Điều 1 ... Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai cung cấp.

Xem nội dung VB
Cụm từ “thành phố Pleiku và” tại Điều này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 4 Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
- Cụm từ “thành phố Pleiku và” tại Tên Quyết định này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 4 Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

Điều 4. Hiệu lực thi hành
...
2. Bỏ cụm từ “thành phố Pleiku và” tại tên gọi ... Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai cung cấp.

Xem nội dung VB
Cụm từ “thành phố Pleiku và” tại Tên Quyết định này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 4 Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Hoàng Công Lự
Ngày ban hành: 03/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/12/2015, căn cứ Thông tư 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT, UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định 35/2015/QĐ-UBND về việc ban hành biểu giá bán tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP.Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai cung cấp.

Biểu giá bán nước sạch trên địa bàn thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai cung cấpcụ thể như sau:

Về giá bán nước sạch:

- Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số chỉ dùng nước cho sinh hoạt, giá nước là 4.500 đồng/m3.

- Đối với các hộ chỉ dùng nước cho sinh hoạt:

+ Từ 01 m3 đến 10 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 5.700 đồng/m3 nước.

+ Từ 10 m3 đến 15 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 7.200 đồng/m3 nước.

+ Từ 15 m3 đến 20 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 7.500 đồng/m3 nước.

+ Trên 20 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 7.800 đồng/m3 nước.

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), giá nước là 8.500 đồng/m3 nước.

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng nước phục vụ mục đích kinh doanh, dịch vụ, sản xuất vật chất, giá nước là 9.500 đồng/m3 nước.

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải:

Thực hiện theo Quyết định 57/2013/QĐ-UBND.

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 13/12/2015 và thay thế Quyết định 33/2011/QĐ-UBND.

Từ khóa: Quyết định 35/2015/QĐ-UBND

3.058

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297052