• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2012/QĐ-UBND về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải về Quyết định 35/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 31 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2012/QĐ-UBND NGÀY 23/10/2012 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ CHỈ GIỚI XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỌC THEO CÁC QUỐC LỘ, TỈNH LỘ VÀ HUYỆN LỘ THUỘC ĐỊA BÀN NÔNG THÔN CHƯA CÓ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD được ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1505/TTr-SXD ngày 07/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND như sau:

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND có ghi:

“c) Chỉ giới xây dựng trên các huyện lộ:

- Đối với các công trình kiên cố mang tính chất lâu dài, cố định: Các công trình hành chính, công cộng, thương mại, dịch vụ và một số công trình khác thì chỉ giới xây dựng công trình cách tim đường tối thiểu 21,5 m (hành lang an toàn đường bộ 14,5 m + khoảng lùi 7 m);

- Đối với nhà ở và các công trình phụ khác: Tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ và một số công trình mang tính chất phụ trợ cho công trình chính thì chỉ giới xây dựng tại mép ngoài của hành lang an toàn đường bộ, cách tim đường tối thiểu 14,5 m.”

Nay sửa đổi lại như sau:

“c) Chỉ giới xây dựng trên các huyện lộ:

- Đối với các công trình kiên cố mang tính chất lâu dài, cố định: Các công trình hành chính, công cộng, thương mại, dịch vụ và một số công trình khác thì chỉ giới xây dựng công trình cách tim đường tối thiểu 21,5 m đối với các tuyến đường có hành lang an toàn đường bộ 14,5 m và 28 m đối với các tuyến đường có hành lang an toàn đường bộ 21 m;

- Đối với nhà ở và các công trình phụ khác: Tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ và một số công trình mang tính chất phụ trợ cho công trình chính thì chỉ giới xây dựng tại mép ngoài của hành lang an toàn đường bộ, cách tim đường tối thiểu 14,5 m đối với các tuyến đường có hành lang an toàn đường bộ 14,5 m và 21 m đối với các tuyến đường có hành lang an toàn đường bộ 21 m.”

2. Bổ sung vào Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND nội dung như sau:

- Việc giải quyết các thủ tục về đất đai thực hiện theo Chỉ giới xây dựng quy định tại bảng phụ lục kèm theo;

- Bổ sung bảng phụ lục quy định Chỉ giới xây dựng đối với một số đoạn của các tuyến đường ĐT.766, ĐT.720 và ĐH.Mê Pu - Đa Kai qua các khu dân cư hiện hữu, trung tâm xã trên địa bàn huyện Đức Linh kèm theo Quyết định này.

3. Bổ sung vào Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND nội dung như sau:

- Đối với các cơ sở sản xuất có vùng ảnh hưởng khói bụi, ô nhiễm không khí làm giảm tầm nhìn: Chỉ giới xây dựng phải cách ranh giới ngoài của hành lang an toàn đường bộ một khoảng cách tương ứng vùng ảnh hưởng do cơ sở sản xuất gây ra;

- Đối với các công trình lò vôi, lò gạch hoặc các cơ sở sản xuất tương tự: Chỉ giới xây dựng nằm ngoài và cách hành lang an toàn đường bộ tối thiểu 25 m;

- Đối với chợ, điểm kinh doanh dịch vụ bố trí bãi dừng đỗ xe, nơi tập kết hàng hóa: Chỉ giới xây dựng phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và tổ chức điểm đấu nối ra, vào đường bộ theo quy định;

- Đối với các kho chứa vật liệu nổ, vật liệu có nguy cơ cháy cao, hóa chất độc hại, các mỏ khai thác vật liệu có sử dụng mìn: Chỉ giới xây dựng phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ một khoảng cách bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông vận tải do cháy, nổ và ô nhiễm theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ngoài việc sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác tại Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

BẢNG PHỤ LỤC

BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHỈ GIỚI XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.766, ĐT.720 VÀ ĐH.MÊ PU - ĐA KAI QUA CÁC KHU DÂN CƯ HIỆN HỮU, TRUNG TÂM XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC LINH
(Kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

1. Tuyến đường ĐT.766:

Stt

Đoạn đi qua

Lý trình

Chiều dài

(km)

Tọa độ

CGXD Tính từ tim đường

(m)

Điểm đầu

Điểm cuối

 

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Khu dân cư tập trung xã Đông Hà

Km 12+860

(giáp ranh cầu Gia Huynh)

Km 15+044

(cống thoát nước gần Cửa hàng xăng dầu Lan Phượng)

2,184

X=384766

Y=1219806

X=386177

Y=1221592

14,5

2

Trung tâm hành chính xã Tân Hà

Km 19+914

(đất ở giáp ranh xã Trà Tân)

Km 20+764

(đất ở giáp Hồ Trà Tân)

0,850

X=389503

Y=1224330

X=390385

Y=1224935

14,5

3

Khu dân cư tập trung xã Tân Hà

Km 22+214

(đất ở giáp Hồ Trà Tân)

Km 23+614

(đất ở giáp ranh xã Đức Hạnh)

1,400

X=390814

Y=1226358

X=391010

Y=1227689

14,5

2. Tuyến đường ĐT 720:

Stt

Đoạn đi qua

Lý trình

Chiều dài

(km)

Tọa độ

CGXD tính từ tim đường

(m)

Điểm đầu

Điểm cuối

 

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Khu dân cư tập trung 1, xã Vũ Hòa

Km 52+640

(đường GTNT

- tuyến số 34 - đường vào nhà ông Ứng)

Km 52+990

(đường GTNT

đường bên cạnh nhà bác sỹ Thùy)

0,350

X=399233

Y=1233420

X=399145

Y=1233370

14,5

2

Khu dân cư tập trung 2, xã Vũ Hòa

Km 53+630

(đường GTNT - đường bên cạnh Trường THCS )

Km 54+140 (đường GTNT

- tuyến số 69 - đường vào nhà ông Trực)

0,510

X=398135

Y=1234133

X=398137

Y=1234135

14,5

3. Tuyến đường ĐH. Mê Pu - Đa Kai:

Stt

Đoạn đi qua

Lý trình

Chiều dài

(km)

Tọa độ

CGXD tính từ tim đường

(m)

Điểm đầu

Điểm cuối

 

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Khu dân cư tập trung -đoạn qua chợ Mê Pu 1

Km 0+000

(ngã 3 vườn điều - giao với ĐT. 766)

Km 1+400 (ngã tư giao với đường trung tâm xã)

1,400

X=403645

Y=1241509

X=403219

Y=1242929

14,5

2

Khu dân cư tập trung xã Sùng Nhơn - đoạn qua chợ Sáng

Km 3+400

(đường GTNT - nhà ông Dương Ngọc Tài)

Km 4+220 (đường GTNT- Bưu cục Sùng Nhơn)

0,820

X=401308

Y=1242401

X=401118

Y=1243187

14,5

3

Trung tâm hành chính xã Sùng Nhơn

Km 4+720

(đường vào chùa Phước Huệ)

Km 5+640 (Cầu Dài)

0,920

X=401004

Y=1243534

X=400348

Y=1244231

14,5

4

Khu dân cư tập trung xã Sùng Nhơn - đoạn qua chợ chiều

Km 6+400

(cầu Bà Trang)

Km 7+100 (nhà ông Trương Ngọc Lắm)

0,700

X=400026

Y=1244574

X=399074

Y=1245594

14,5

5

Khu dân cư tập trung 1, xã Đa Kai

Km 9+100

(đường thôn - bên cạnh trường học)

Km10+200

(đường GTNT gần nhà làm việc của

đội thuế)

1,100

X=397720

Y=1246109

X=396505

Y=1246511

14,5

 

 

 

 

- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2012/QĐ- UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi cụm từ “thuộc địa bàn nông thôn” tại trích yếu của ... Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 thành “thuộc khu vực”.

Xem nội dung VB
Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2012/QĐ- UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:
...
2. Sửa đổi ... khoản 1 ... Điều 1 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 như sau:

“1. Quy định chung:

a) Đối với các công trình, hạng mục công trình chính thuộc dự án đầu tư xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và các công trình, hạng mục công trình phụ):

Chỉ giới đường đỏ trùng với giới hạn hành lang an toàn đường bộ của các tuyến đường, chỉ giới xây dựng tính từ chỉ giới đường đỏ trở ra mỗi bên được quy định cụ thể cho từng tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ.

b) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và các hạng mục công trình phụ như: Hàng rào, tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ và một số công trình mang tính chất phụ trợ cho công trình chính thì chỉ giới xây dựng trùng với mép ngoài của hành lang an toàn đường bộ (không có khoảng lùi).

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2012/QĐ- UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:
...
2. Sửa đổi ... khoản 2 Điều 1 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 như sau:
...
2. Quy định cụ thể:

a) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Quốc lộ:

Chỉ giới xây dựng: 34 m tính từ tim đường, trường hợp giới hạn hành lang an toàn đường bộ lớn hơn 34 m thì chỉ giới xây dựng bằng giới hạn hành lang an toàn đường bộ (trừ các khu vực dân cư hiện hữu theo Phụ lục đính kèm).

b) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Tỉnh lộ và Huyện lộ có giới hạn hành lang an toàn đường bộ 21 m theo Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh:

Chỉ giới xây dựng công trình: 28 m tính từ tim đường gồm giới hạn hành lang an toàn đường bộ 21 m và khoảng lùi 7 m (trừ các khu vực dân cư hiện hữu theo Phụ lục đính kèm).

c) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Huyện lộ còn lại:

Chỉ giới xây dựng: 21,5 m tính từ tim đường gồm giới hạn hành lang an toàn đường bộ 14,5 m và khoảng lùi 7 m (trừ các khu vực dân cư hiện hữu theo Phụ lục đính kèm).

d) Chỉ giới xây dựng tại Phụ lục:

- Chỉ giới xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và các công trình phụ trợ cho công trình chính được quy định tại Phụ lục kèm theo.

- Chỉ giới xây dựng công trình, hạng mục công trình chính thuộc dự án đầu tư xây dựng phải có khoảng lùi tối thiểu 3 m so với chỉ giới xây dựng dành cho công trình phụ trợ (trừ đoạn Quốc lộ 1 đi qua thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình).

- Sửa đổi nội dung bảng Phụ lục quy định chỉ giới xây dựng đối với tuyến đường ĐT.766 tại trung tâm xã Đức Hạnh và khu dân cư tập trung theo Phụ lục đính kèm.

- Sửa đổi, bổ sung bảng Phụ lục quy định chỉ giới xây dựng đối với công trình xây dựng trên tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn thị trấn Lương Sơn và khu vực trung tâm xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình theo Phụ lục đính kèm.

- Việc giải quyết các thủ tục về đất đai thực hiện theo chỉ giới xây dựng quy định tại bảng Phụ lục đính kèm.”
...
PHỤ LỤC

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 31/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 35/2015/QĐ-UBND

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286955