• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND Quy định Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 35/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2016/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG; TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 770/TTr-SNV ngày 04 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La, gồm 4 Chương, 8 Điều.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh về Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương tỉnh Sơn La hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế, Bộ Công thương;
- Như Điều 3;
- Sở: Nội vụ, Tư pháp;
- Các Trung tâm: Lưu trữ; Công báo; Tin học;
- Lưu: VT, NC, D30b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG; TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Quy định này quy định điều kiện và tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La (sau đây gọi chung là Trưởng, Phó các đơn vị thuộc sở). Làm cơ sở để Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Giám đốc Sở Công thương áp dụng trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Trưởng, Phó các đơn vị thuộc sở Công thương là công chức, viên chức lãnh đạo quản lý gồm: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; Chi cục Trưởng, Phó Chi cục Trưởng trực thuộc Sở; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

2. Công chức, viên chức lãnh đạo quản lý các phòng, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về mọi hoạt động của đơn vị được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Công thương phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định và điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Công thương xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, điều động và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM

Điều 4. Tiêu chuẩn chung và điều kiện bổ nhiệm

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

a) Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Có tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh vững vàng, chủ động trong công việc. Phong cách làm việc dân chủ, cụ thể, quyết đoán dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; thẳng thắn trong đấu tranh chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ;

c) Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết và được nhân dân tín nhiệm;

d) Có trình độ về lý luận chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế làm việc của cơ quan, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

đ) Phong cách làm việc dân chủ, quan hệ thân tình bình đẳng với đồng nghiệp, gần gũi với quần chúng;

e) Đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh, làm việc có hiệu quả, có uy tín, được tập thể công chức, viên chức trong đơn vị tín nhiệm.

2. Hiểu biết

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, thương mại và các lĩnh vực khác có liên quan; các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng;

b) Hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

c) Am hiểu tình hình chính trị và tinh tế - xã hội của địa phương, trong nước; Có khả năng dự báo được xu thế phát triển chung của nền kinh tế - xã hội trong nước, của tỉnh và xu thế phát triển riêng của ngành ở địa phương;

d) Có kiến thức chung về pháp luật liên quan đến lĩnh vực công thương; nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công thương.

3. Điều kiện để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

3.1. Điều kiện bổ nhiệm

a) Về tuổi đời: Công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

b) Hồ sơ lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh và xác nhận theo quy định;

c) Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Không trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

3.2. Điều kiện bổ nhiệm lại

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

b) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại;

c) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Chương III

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể của trưởng các đơn vị thuộc Sở

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ, năng lực công tác

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công thương;

b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương;

c) Có khả năng tổng hợp và phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện và phối hợp với các cấp, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao;

d) Có thời gian giữ chức vụ cấp phó phòng, phó đơn vị từ 02 năm (đủ 24 tháng) trở lên. Trường hợp theo cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của phòng, đơn vị không có cấp phó thì phải có ít nhất 4 năm (đủ 48 tháng) kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực công thương (không kể thời gian tập sự), hoặc vị trí đã công tác tương đương và có chuyên ngành phù hợp với vị trí cần bổ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn về trình độ

a) Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

b) Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

c) Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành được đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước về công thương, theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Lý luận Chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính trở lên. Đối với chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường: có trình độ cao cấp lý luận chính trị;

đ) Quản lý Nhà nước: Đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên. Đối với chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường: có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngạch kiểm soát viên chính thị trường;

e) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

f) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể của Phó các đơn vị thuộc Sở

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ

a) Nắm chắc đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước;

b) Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao;

c) Có năng lực xây dựng phương án, đề án nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và khả năng tham mưu, tổng hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ;

d) Có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

đ) Có ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng) kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực công thương (không kể thời gian tập sự), hoặc vị trí đã công tác tương đương và có chuyên ngành phù hợp với vị trí cần bổ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn về trình độ

a) Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

b) Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

c) Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước về công thương, theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Lý luận Chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính trở lên (bổ nhiệm lần đầu nếu chưa có trình độ lý luận thì phải hoàn thiện trình độ lý luận chính trị trong thời hạn bổ nhiệm, khi thực hiện bổ nhiệm lại phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị);

đ) Quản lý Nhà nước: Đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên. Đối với chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường: Có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngạch kiểm soát viên thị trường;

e) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

f) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo quản lý đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương trước khi Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Quyết định này, Sở Công Thương, các đơn vị thuộc Sở phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các mặt còn thiếu để đạt điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, Sở Công Thương, các đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ Sơn La) để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 35/2016/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332559