• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư


 

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 56/2016/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 35/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2019/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ YÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2016/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 568/TTr-SNV ngày 28 tháng 8 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 78/TTr-SKHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 3 như sau:

“ a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc, không quá 03 (ba) Phó Giám đốc ”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên mônnghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

d) Phòng Đăng ký kinh doanh;

đ) Phòng Kinh tế ngành;

e) Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư;

g) Phòng Kinh tế đối ngoại;

h) Phòng Khoa giáo văn xã.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 như sau:

“ 4. Phòng Đăng ký Kinh doanh.

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đăng ký liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó trưởng phòng và các công chức chuyên môn.”

Điều 2. Bãi bỏ khoản 9 Điều 5 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2019./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 18/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426529