• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất


Văn bản pháp luật về Quy định về giá đất

 

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024

Tải về Quyết định 35/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024;

Thực hiện Nghị quyết số 865/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5567/TTr-STNMT ngày 24 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- CVP, PVP: Long, Nhung; CVK;
- Trung tâm Công báo- Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.VP. ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
V BANG GIA DAT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Chiến

 

BẢNG GIÁ ĐẤT

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024.

2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến tài chính đất đai trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ để

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

2. Tính thuế sử dụng đất.

3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất dai.

4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 3. Nguyên tắc chung khi tính giá đất

1. Thửa đất có nhiều cách xác định vị trí hoặc khu vực khác nhau: Áp dụng vị trí hoặc khu vực cao nhất.

2. Thửa đất có nhiều cách xác định giá đất khác nhau: Áp dụng mức giá cao nhất.

Điều 4. Xác định vùng, xác định loại xã và xác định vị trí đất

1. Xác định vùng, xác định loại xã, phường, thị trấn: (gọi tắt là cấp xã)

Tỉnh Tây Ninh thuộc vùng đồng bằng có 09 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 94 xã, phường, thị trấn. Căn cứ vào điều kiện hạ tầng giao thông, khoảng cách từ trung tâm xã đến trung tâm huyện, tỉnh và giá trị đất tại các xã để xác định thành 03 loại xã (các phường, thị trấn và một số xã có các khu công nghiệp, khu đô thị, khu thương mại đất có giá trị cao hơn các xã khác trong huyện được xác định là xã loại I, các xã còn lại được xác định là xã loại II; riêng thị xã Trảng Bàng, các huyện Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu có 16 xã vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới, điều kiện hạ tầng giao thông còn khó khăn, kinh tế ít phát triển, xa trung tâm huyện, thị xã, tỉnh và giá trị đất thực tế thấp hơn các xã được xác định xã loại II nên các xã này được xác định là xã loại III để áp dụng giá đất tại Bảng giá các loại đất theo 03 mức giá khác nhau) gồm: 25 xã loại I, 53 xã loại II và 16 xã loại III.

a) Thành phố Tây Ninh (07 xã loại I, 03 xã loại II):

Xã loại I: Phường 1, phường 2, phường 3, phường IV, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh;

Xã loại II: Thạnh Tân, Tân Bình và Bình Minh.

b) Huyện Bến Cầu (02 xã loại I, 02 xã loại II và 05 xã loại III):

Xã loại I: Thị trấn Bến Cầu và Lợi Thuận;

Xã loại II: An Thạnh và Long Thuận;

Xã loại III: Long Giang, Tiên Thuận, Long Khánh, Long Chữ và Long Phước.

c) Huyện Châu Thành (02 xã loại I, 09 xã loại II và 04 xã loại III):

Xã loại I: Thị trấn Châu Thành và Thanh Điền;

Xã loại II: Hảo Đước, Trí Bình, An Bình, An Cơ, Đồng Khởi, Thái Bình, Thành Long, Long Vĩnh và Phước Vinh;

Xã loại III: Biên Giới, Hòa Thạnh, Hòa Hội và Ninh Điền.

d) Huyện Dương Minh Châu (01 xã loại I, 10 xã loại II):

Xã loại I: Thị trấn Dương Minh Châu;

Xã loại II: Bàu Năng, Suối Đá, Lộc Ninh, Cầu Khởi, Phan, Chà Là, Truông Mít, Bến Củi, Phước Minh và Phước Ninh.

đ) Huyện Gò Dầu (01 xã loại I, 08 xã loại II):

Xã loại I: Thị trấn Gò Dầu;

Xã loại II: Phước Thạnh, Phước Đông, Cẩm Giang, Thạnh Đức, Phước Trạch, Bàu Đồn, Hiệp Thạnh và Thanh Phước.

e) Thị xã Hòa Thành (04 xã loại I, 04 xã loại II):

Xã loại I: Phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắc và Long Thành Trung;

Xã loại II: Long Thành Nam, Trường Tây, Trường Đông và Trường Hòa.

g) Huyện Tân Biên (01 xã loại I, 06 xã loại II và 03 xã loại III):

Xã loại I: Thị trấn Tân Biên;

Xã loại II: Tân Lập, Thạnh Tây, Trà Vong, Mỏ Công, Tân Phong và Thạnh Bình;

Xã loại III: Tân Bình, Hòa Hiệp và Thạnh Bắc.

h) Huyện Tân Châu (01 xã loại I, 09 xã loại II và 02 xã loại III):

Xã loại I: Thị trấn Tân Châu;

Xã loại II: Thạnh Đông, Tân Hưng, Tân Hiệp, Tân Hội, Suối Dây, Tân Phú, Tân Hà, Tân Đông và Suối Ngô;

Xã loại III: Tân Hòa và Tân Thành.

i) Thị xã Trảng Bàng (06 xã loại I, 02 xã loại II và 02 xã loại III).

Xã loại I: Phường Trảng Bàng, An Hòa, An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình và Lộc Hưng;

Xã loại II: Hưng Thuận và Đôn Thuận;

Xã loại III: Phước Chỉ và Phước Bình.

2. Xác định khu vực trong xã: Mỗi loại xã được xác định thành 3 khu vực.

Tiêu chí xác định khu vực: Theo cấp hạng của các tuyến đường (quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, đường liên xã, đường bao quanh chợ, khu thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, đường liên ấp, đường nội bộ) và khả năng sinh lợi.

a) Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho đất phi nông nghiệp ở nông thôn;

b) Xác định loại khu vực: Mỗi loại xã (quy định tại khoản 1 Điều 4 Chương I) được xác định thành 3 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã;

Khu vực I: Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, đường huyện, đường xã hoặc đường liên xã (đường nhựa có độ rộng nền đường từ 09 mét trở lên); đường bao quanh chợ, khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất (trong quy định này gọi tắt là đường giao thông);

Khu vực II: Đất tiếp giáp đường huyện, đường xã hoặc đường liên xã, các tuyến đường khác (đường nhựa hoặc đường bê tông có độ rộng nền đường từ 3,5 mét đến dưới 9 mét) và các tuyến đường sỏi đỏ có độ rộng nền đường từ 9 mét trở lên;

Khu vực III: Các khu vực còn lại không thuộc khu vực I, khu vực II.

3. Xác định loại đô thị

a) Đô thị loại III: Thành phố Tây Ninh gồm phường 1, phường 2, phường 3, phường IV, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh;

b) Đô thị loại IV: Thị xã Hòa thành gồm phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắc và Long Thành Trung; thị xã Trảng Bàng gồm phường Trảng Bàng, An Hòa, An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình và Lộc Hưng;

c) Đô thị loại V: Thị trấn của 6 huyện.

Trong đó: Một số tuyến đường trong các thị trấn nếu có khả năng sinh lợi cao được xếp tương đương với các tuyến đường của đô thị loại III và loại IV. Một số tuyến đường chính ngoài khu vực đô thị (thuộc xã) nhưng có vị trí thuận lợi, khả năng sinh lợi cao, giá đất được xác định cụ thể theo từng tuyến đường.

Khi có thay đổi địa giới hành chính, xếp loại đô thị thì việc xác định loại đô thị thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Xác định loại đường giao thông ngoài đô thị

a) Quốc lộ: Đường do Trung ương quản lý;

b) Tỉnh lộ: Đường do tỉnh quản lý;

c) Đường huyện, đường liên huyện (không thuộc tỉnh lộ): Đường do huyện quản lý;

d) Đường xã (đường giao thông nối từ trung tâm xã đến khu dân cư của ấp hoặc đường nối các cụm dân cư giữa các ấp trong xã): Đường do xã quản lý;

đ) Đường liên xã (không thuộc đường huyện, đường liên huyện): Đường giao thông nối các xã liền kề do huyện quản lý;

e) Đường nội bộ trong ấp: Đường nội bộ trong tổ dân cư.

5. Xác định vị trí đất:

a) Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp trong từng loại xã được xác định thành 03 vị trí, từ vị trí 1 đến vị trí 3 theo tiêu chí độ rộng nền đường (bắt đầu từ đường 09 mét và từ đường 3,5 mét đến dưới 09 mét) và khoảng cách từ mép đường hiện trạng theo chiều sâu vào mỗi bên.

Vị trí 1: Đất nông nghiệp nằm ở một trong những vị trí sau:

Thửa đất nông nghiệp tiếp giáp mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường liên huyện, đường xã, đường liên xã có độ rộng nền đường từ 09 mét trở lên tính từ mép đường hiện trạng vào sâu mỗi bên 100 mét (các thửa đất không tiếp giáp mặt tiền đường nhưng nằm trong phạm vi 100 mét, cùng loại đất, cùng một chủ sử dụng đất có thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường cũng được tính vị trí 1);

Thửa đất nông nghiệp nằm trên các tuyến đường có quy hoạch đất ở, tiếp giáp mặt tiền đường có độ rộng nền đường từ 06 mét trở lên tính từ mép đường hiện trạng vào sâu mỗi bên 50 mét (các thửa đất không tiếp giáp mặt tiền đường nhưng nằm trong phạm vi 50 mét, cùng loại đất, cùng một chủ sử dụng đất có thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường cũng được tính vị trí 1);

Đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất ở đô thị (trong các thị trấn, các phường thuộc huyện, thị xã, thành phố);

Đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất ở trong khu dân cư nông thôn tập trung tiếp giáp mặt tiền đường nhựa hoặc bê tông có độ rộng nền đường từ 3,5 mét trở lên vào sâu mỗi bên 50 mét.

Vị trí 2: Đất nông nghiệp nằm ở một trong những vị trí sau:

Thửa đất nông nghiệp tiếp giáp mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, đường huyện, đường xã, đường liên xã có độ rộng nền đường từ 3,5 mét đến dưới 09 mét và các tuyến đường là bờ kênh chính có sử dụng vào mục đích giao thông có độ rộng nền đường từ 06 mét trở lên, vào sâu mỗi bên 100 mét tính từ mép đường hiện trạng (các thửa đất không tiếp giáp mặt tiền đường nhưng nằm trong phạm vi 100 mét, cùng loại đất, cùng một chủ sử dụng đất có thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường cũng được tính vị trí 2);

Thửa đất nông nghiệp nằm trên các tuyến đường có quy hoạch đất ở, tiếp giáp mặt tiền đường có độ rộng nền đường từ 3,5 mét đến dưới 06 mét, vào sâu mỗi bên 50 mét tính từ mép đường hiện trạng (các thửa đất không tiếp giáp mặt tiền đường nhưng nằm trong phạm vi 50 mét, cùng loại đất, cùng một chủ sử dụng đất có thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường cũng được tính vị trí 2);

Đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất ở trong khu dân cư nông thôn tập trung không thuộc vị trí 1;

Đất nông nghiệp tiếp giáp vị trí 1 vào sâu mỗi bên 200 mét tính từ mép đường hiện trạng (sau vị trí 1).

Vị trí 3: Đất nông nghiệp không thuộc vị trí 1 và vị trí 2.

b) Đất phi nông nghiệp ở nông thôn: Đất phi nông nghiệp của mỗi loại xã được xác định thành 03 khu vực (quy định tại Khoản 2 Điều 4 Chương I), trong mỗi khu vực được xác định thành 03 vị trí. Đối với thửa đất tiếp giáp các trục đường giao thông đã có tên trong Bảng giá đất ban hành cho từng đoạn đường, tuyến đường (không phân biệt địa giới hành chính) thì giá đất áp dụng theo đoạn đường, tuyến đường đó.

Xác định vị trí tại khu vực I: Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, đường huyện, đường xã hoặc đường liên xã (đường nhựa có độ rộng nền đường từ 9 mét trở lên); đường bao quanh chợ, khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất (trong quy định này, gọi tắt là đường giao thông) được xác định thành 03 vị trí.

Vị trí 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, đường huyện (đường nhựa có độ rộng nền đường từ 9 mét trở lên); đường bao quanh chợ, khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất khi có một trong 4 tiêu chí sau:

Đất nằm trong phạm vi tính từ trung tâm của xã gần nhất so với thửa đất cần xác định về mỗi phía của đường giao thông 0,5 km;

Đất nằm trong phạm vi cách ranh giới đất khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất theo đường giao thông về mỗi phía 0,5 km;

Đất nằm trong khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất, chợ;

Đất nằm trong phạm vi cách trung tâm đầu mối giao thông, chợ đầu mối theo các tuyến đường giao thông về mỗi phía 0,5 km.

Vị trí 2: Có 2 tiêu chí xác định:

Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường xã hoặc đường liên xã (đường nhựa) tính từ trung tâm xã theo đường giao thông về mỗi phía của đường 0,5 km;

Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông nằm trong khoảng cách từ tiếp giáp vị trí 1 đến 01 km theo đường giao thông đó.

Vị trí 3: Đất các vị trí còn lại của khu vực I.

Xác định vị trí tại khu vực II: Đất tiếp giáp đường huyện, đường xã hoặc đường liên xã và các tuyến đường khác (các tuyến đường trên là đường nhựa hoặc đường bê tông) có độ rộng nền đường từ 3,5 mét đến dưới 9 mét và các tuyến đường đất, đường sỏi đó có độ rộng nền đường từ 9 mét trở lên, được xác định thành 03 vị trí.

Vị trí 1: Đất nằm trong phạm vi khu dân cư tập trung mà khu dân cư đó gắn liền với một trong những cơ quan hoặc tổ chức sau: Ủy ban nhân dân xã, chợ, trường cấp 2 trở lên, trạm y tế xã, khu thương mại - dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất;

Vị trí 2: Đất trong phạm vi khu dân cư tập trung, nhưng không thuộc khu dân cư tập trung quy định tại vị trí 1 khu vực II;

Vị trí 3: Đất các vị trí còn lại của khu vực II.

Xác định vị trí tại khu vực III: Các khu vực còn lại không thuộc khu vực I, khu vực II, được xác định thành 3 vị trí.

Vị trí 1: Đất nằm trong phạm vi khu dân cư tập trung, mà khu dân cư đó gắn liền với một trong những cơ quan hoặc tổ chức sau: Ủy ban nhân dân xã, chợ, trường học, trạm y tế xã;

Vị trí 2: Đất nằm trong phạm vi khu dân cư tập trung không thuộc khu dân cư quy định tại vị trí 1;

Vị trí 3: Đất các vị trí còn lại.

c) Đất phi nông nghiệp ở đô thị: Được xác định vị trí theo tiêu chí sau.

Đất mặt tiền đường phố (vị trí 1): Trong phạm vi 50 mét đầu tính từ mép đường hiện trạng của cùng 01 thửa đất, trường hợp chiều sâu thửa đất (chiều dài) ngắn hơn 50 mét thì đất mặt tiền được xác định đến hết thửa đất đó. Các thửa đất, vị trí tiếp theo không quy định cụ thể vị trí 2, 3 mà tùy thuộc vào loại hẻm, độ rộng và độ sâu của hẻm mà thửa đất đó tiếp giáp;

Đất trong hẻm (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Chương I), vị trí đất và giá đất tùy thuộc vào loại hẻm (hẻm chính, hẻm phụ, độ rộng của hẻm). Cụ thể:

Chiều rộng của hẻm bao gồm: Hẻm nhỏ dưới 3,5 mét; hẻm từ 3,5 mét đến 06 mét và hẻm trên 06 mét. Chiều rộng của hẻm được xác định theo mép đường hiện trạng quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 4 Chương I;

Chiều dài (độ sâu) của hẻm: Từ sau thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường phố đến hết mét thứ 150 tính từ mép đường hiện trạng; từ sau mét thứ trên 150 đến hết mét thứ 250; từ sau mét thứ 250.

6. Một số quy định cụ thể khi xác định trung tâm xã, khu dân cư và vị trí đất phi nông nghiệp ở nông thôn

a) Trung tâm xã trong quy định này lấy điểm tiếp giáp giữa lối vào chợ của xã với đường giao thông để làm cơ sở xác định khoảng cách từ trung tâm xã đến vị trí đất (hoặc vị trí cửa chợ nếu cửa chợ tiếp giáp đường giao thông). Trường hợp xã chưa có chợ thì lấy điểm tiếp giáp giữa lối vào Ủy ban nhân dân xã với đường giao thông để làm cơ sở xác định (hoặc vị trí cổng UBND xã nếu cổng UBND xã tiếp giáp đường giao thông);

b) Khu dân cư tập trung trong quy định này là khu dân cư có từ 30 hộ gia đình trở lên có đất ở hoặc nhà ở hoặc đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc theo các tuyến đường giao thông, theo từng cụm riêng lẻ được xác định đến ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng tiếp giáp đất nông nghiệp;

c) Mép đường hiện trạng là mép đường tính từ đỉnh ta-luy đắp hoặc chân ta-luy đào mỗi bên theo hồ sơ thiết kế hoặc hồ sơ hoàn công được xét duyệt, hoặc mép đường đã giải tỏa, hoặc mép đường hoàn chỉnh có lề đường cố định, hoặc mép đường đã có văn bản của cấp thẩm quyền công bố thu hồi đất;

d) Đường liên huyện là tuyến đường liên thông từ hai huyện trở lên. Đường liên xã là tuyến đường liên thông từ hai xã trở lên. Đường nội bộ là đường hẻm hoặc đường nhánh của các tuyến đường chính nhưng không thuộc đường liên ấp, liên xã;

đ) Độ rộng nền đường được tính là khoảng cách giữa 2 mép đường quy định tại điểm c khoản này.

Điều 5. Quy định tính giá đất nông nghiệp

1. Đất nông nghiệp trong từng loại xã trên địa bàn tỉnh được xác định theo 03 vị trí đất (quy định tại điểm a khoản 5 Điều 4 Chương I) tương ứng với 03 mức giá đất (quy định tại Bảng giá đất nông nghiệp trong Phụ lục I).

2. Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 50% mức giá đất ở cùng vị trí, nhưng tối thiểu bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng vị trí, cùng loại xã trong tỉnh và tối đa bằng 200.000 đồng/m2.

a) Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có đất ở, nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc khu vực nông thôn (ở các xã);

b) Đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

3. Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 50% mức giá đất ở cùng vị trí, nhưng tối thiểu bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng vị trí, cùng loại xã trong tỉnh và tối đa bằng 300.000 đồng/m2 (gồm phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh, các phường thuộc thị xã Hòa Thành, Trảng Bảng, thị trấn của các huyện và đất nông nghiệp trên các trục đường giao thông đã được ban hành giá đất trong bảng giá).

a) Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có đất ở, nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc khu vực đô thị;

b) Đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

4. Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 50% mức giá đất ở cùng vị trí, nhưng tối thiểu bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng vị trí, cùng loại xã trong tỉnh và tối đa bằng 450.000 đồng/m2 (gồm các phường thuộc thành phố Tây Ninh trừ phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh).

a) Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có đất ở, nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc khu vực đô thị;

b) Đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

5. Giá đất nông nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này chỉ áp dụng đối với thửa đất có chiều dài (chiều sâu) nhỏ hơn hoặc bằng 50 mét. Trường hợp thửa đất có chiều dài (chiều sâu) lớn hơn 50 mét tính theo đường chính, đường hẻm, hoặc tính từ cạnh ra đường hẻm, đường chính gần nhất thì giá đất sau 50 mét bằng 50% giá đất trong phạm vi 50 mét đầu; nếu thửa đất tiếp giáp 2 mặt đường thì tính theo đường có giá cao hơn.

6. Giá đất nông nghiệp khác được tính như giá đất nông nghiệp liền kề cùng vị trí.

Điều 6. Quy định tính giá đất phi nông nghiệp

1. Giá đất phi nông nghiệp tại đô thị: Được xác định dựa vào vị trí đất.

a) Đất mặt tiền đường phố (vị trí 1): Giá đất được tính bằng giá đất của Bảng giá các loại dất phi nông nghiệp ở đô thị;

b) Đất trong hẻm: Đất trong hẻm được xác định giá theo tỷ lệ % so với giá đất mặt tiền của đường phố đó, căn cứ vào các yếu tố như loại hẻm và chiều rộng của hẻm, chiều sâu của hẻm, cụ thể:

Loại hẻm và chiều rộng của hẻm:

Hẻm chính:

Chiều rộng từ 6 mét trở lên: Giá đất được xác định bằng 40% giá đất mặt tiền đường phố (vị trí 1) và phụ thuộc vào độ sâu của hẻm;

Chiều rộng từ 3,5 mét đến dưới 6 mét: Giá đất được xác định bằng 30% giá đất mặt tiền đường phố (vị trí 1) và phụ thuộc vào độ sâu của hẻm;

Chiều rộng dưới 3,5 mét: Giá đất được xác định bằng 20% giá đất mặt tiền đường phố (vị trí 1) và phụ thuộc vào độ sâu của hẻm.

Hẻm phụ:

Chiều rộng từ 6 mét trở lên: Giá đất được xác định bằng 70% giá đất hẻm chính và phụ thuộc vào độ sâu của hẻm;

Chiều rộng từ 3,5 mét đến dưới 6 mét: Giá đất được xác định bằng 60% giá đất hẻm chính và phụ thuộc vào độ sâu của hẻm;

Chiều rộng dưới 3,5 mốt: Giá đất được xác định bằng 40% giá đất hẻm chính và phụ thuộc vào độ sâu của hẻm.

Chiều dài (độ sâu) của hẻm:

Từ mét thứ 1 đến hết chiều sâu thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường phố (trong phạm vi 50 mét), giá đất được xác định bằng giá đất mặt tiền đường phố (nêu mặt tiền thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường phố) hoặc bằng giá đất hẻm tương ứng (nếu mặt tiền thửa đất tiếp giáp mặt tiền hẻm). Đất của thửa đất trong phạm vi 50 mét đầu tính từ mép đường hiện trạng không tiếp giáp mặt tiền đường phố (thửa đất nằm sau thửa đất vị trí 1) và đất sau 50 mét giá đất được xác định theo giá đất hẻm tương ứng;

Từ sau thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường phố đến hết mét thứ 150 tính từ mép đường hiện trạng: Giá đất tính bằng 100% giá đất của hẻm tương ứng;

Sau mét thứ 150 đến hết mét thứ 250 tính từ mép đường hiện trạng: Giá đất tính bằng 80% giá đất của hẻm tương ứng;

Sau mét thứ 250 trở lên tính từ mép đường hiện trạng: Giá đất tính bằng 60% giá đất của hẻm tương ứng.

c) Đất sau 50 mét mặt tiền đường phố (sau vị trí 1) cùng chung một thửa đất vói đất mặt tiền: Giá đất được tính bằng 40% giá đất mặt tiền đường phố;

d) Trường hợp giá đất ở tại đô thị quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 6 nhỏ hơn giá đất ở tối thiểu tại đô thị thì tính bằng giá đất quy định tại khoản 2 Điều 6.

2. Giá đất ở tối thiểu tại đô thị

a) Giá đất ở tối thiểu tại đô thị loại III bằng 400.000 đồng/m2 (bốn trăm ngàn đồng một mét vuông);

b) Giá đất ở tối thiểu tại đô thị loại IV bằng 300.000 đồng/m2 (ba trăm ngàn đồng một mét vuông);

c) Giá đất ở tối thiểu tại đô thị loại V bằng 200.000 đồng/m2 (hai trăm ngàn đồng một mét vuông).

3. Giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn

a) Giá đất được xác định theo loại xã, khu vực trong xã (quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Chương I) và vị trí trong từng khu vực (quy định tại điểm b khoản 5 Điều 4 Chương I);

b) Đất phi nông nghiệp tại nông thôn từ mét thứ nhất tiếp giáp đường đến hết mét thứ 50 của thửa đất: giá đất được xác định theo mức giá tương ứng với khu vực, vị trí đất. Nếu thửa đất có chiều sâu lớn hơn 50 mét (của cùng một chủ sử dụng đất) thì từ sau mét thứ 50 đến hết mét thứ 100 của thửa đất giá đất được tính bằng 75% giá đất của 50 mét đầu, từ sau mét thứ 100 giá đất được tính bằng 50% giá đất của 50 mét đầu.

4. Giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trên địa bàn các xã) nhưng nằm ở trục đường giao thông (có tên đường và giá đất trong Bảng giá của huyện, thành phố)

a) Thửa đất tiếp giáp đường giao thông tính từ mép đường hiện trạng đến hết mét thứ 50 hoặc hết chiều sâu thửa đất nếu thửa đất có chiều sâu nhỏ hơn 50 mét xác định là vị trí 1 áp dụng Bảng giá đất phi nông nghiệp mặt tiền đường giao thông của tuyến đường đó;

b) Thửa đất có chiều sâu lớn hơn 50 mét (của cùng một chủ sử dụng đất) thì từ sau mét thứ 50 đến hết mét thứ 100 của thửa đất giá đất được tính bằng 75% giá đất của 50 mét đầu, từ sau mét thứ 100 giá đất được tính bằng 50% giá đất của 50 mét đầu của thửa đất tiếp giáp đường giao thông;

c) Từ sau thửa đất tiếp giáp đường giao thông (không phân biệt độ sâu của thửa đất tiếp giáp đường giao thông) thì căn cứ vào loại xã, loại khu vực, loại vị trí để xác định giá đất.

5. Đối với các thửa đất tiếp giáp đường giao thông nhưng phải qua kênh, mương, rạch (không phân biệt đã tự san lấp hay chưa san lấp) hoặc đường dân sinh nằm sát với đường giao thông thì giá đất được tính như sau:

a) Đối với kênh, mương, rạch có chiều rộng dưới 03 mét hoặc đường dân sinh có chiều rộng từ 03 mét trở lên thì giá đất được tính bằng 80% giá của thửa đất tiếp giáp đường giao thông chính đó;

b) Đối với kênh, mương, rạch có chiều rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dân sinh có chiêu rộng dưới 03 mét thì giá đất được tính bằng 70% giá của thửa đất tiếp giáp đường giao thông chính đó.

Điều 7. Quy định tính giá đất phi nông nghiệp trong một số trường hợp đặc biệt

1. Đất trong hẻm có độ rộng của hẻm không đều nhau

a) Đối với các hẻm có độ rộng của từng đoạn không đồng đều nhau mà độ rộng của vị trí đầu hẻm tiếp giáp đường giao thông (đối với hẻm chính) hoặc vị trí đầu hẻm tiếp giáp hẻm chính (đối với hẻm phụ) nhỏ hơn bên trong hẻm thì lấy độ rộng đầu hẻm làm tiêu chí tính tiền sử dụng đất của hẻm đó;

b) Trường hợp độ rộng của vị trí đầu hẻm tiếp giáp đường giao thông (đối với hẻm chính) hoặc vị trí đầu hẻm tiếp giáp hẻm chính (đối với hẻm phụ) lớn hơn bên trong hẻm thì lấy theo độ rộng bình quân của đoạn hẻm tương ứng với chiều ngang thửa đất làm tiêu chí tính tiền sử dụng đất của thửa đất đó;

c) Trường hợp hẻm có nhiều đoạn có độ rộng khác nhau mà vị trí đầu hẻm tiếp giáp đường giao thông (đối với hẻm chính) hoặc tiếp giáp hẻm chính (đối với hẻm phụ) lớn hơn bên trong thì tiêu chí tính tiền sử dụng đất các đoạn bên trong là độ rộng đoạn hẻm nhỏ nhất tính từ đầu hẻm vào đến thửa đất. (nguyên tắc nếu đoạn phía ngoài của hẻm có vị trí nhỏ nhất thì bên trong phải theo vị trí nhỏ nhất trở xuống).

2. Đất của tổ chức, hộ gia đinh và cá nhân hình thành do nhận chuyển nhượng của nhiều chủ sử dụng mà các thửa đất bị chia cắt bởi thửa đất khác thì giá đất để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất được tính như sau:

a) Nếu thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường giao thông (hoặc đường hẻm) thì giá đất của thửa đất được tính theo giá đất của đường giao thông đó. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của nhiều thửa đất tiếp giáp với nhiều mặt tiền đường khác nhau nhưng giữa các thửa đất bị chia cắt bởi các thửa đất khác đã được chuyển mục đích sử dụng thì áp dụng giá đất cho từng thửa đất theo tìmg vị trí đất khác nhau, không gộp chung diện tích đất của nhiều thửa đất (trong đó có cả những thửa đất đã chuyển mục đích sử dụng) để xác định giá đất chuyển mục đích;

b) Nếu thửa đất không tiếp giáp mặt tiền dường giao thông (hoặc đường hẻm) thì giá đất theo vị trí, khu vực, loại xã của thửa đất đó. Cách tính giá đất của những thửa đất bị chia cắt áp dụng như điểm a khoản này.

3. Đất mặt tiền là thửa đất có ít nhất một ranh (cạnh) của thửa đất giáp với đường giao thông chính. Trường hợp thửa đất mặt tiền tách ra thành nhiều thửa mà các thửa đất sau khi được tách ra thuộc quyền sử dụng của một chủ thì khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất tất cả các thửa tách ra nằm trong phạm vi 50 mét đối với đất đô thị và 100 mét đối với đất nông thôn tính từ mép đường hiện trạng đều thuộc đất mặt tiền.

Chương II

BẢNG GIÁ ĐẤT

Điều 8. Đất nông nghiệp (Phụ lục I chi tiết kèm theo)

Điều 9. Đất phi nông nghiệp

1. Giá đất ở tại nông thôn không thuộc các trục đường giao thông chính (Mục I Phụ lục II chi tiết kèm theo)

2. Giá đất ở tại nông thôn theo các trục đường giao thông chính (Mục II Phụ lục II chi tiết kèm theo)

3. Giá đất ở tại đô thị (Phụ lục III chi tiết kèm theo)

4. Giá đất ở tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát áp dụng đối với nhà đầu tư (Phụ lục IV chi tiết kèm theo).

5. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn (kế cả đất phi nông nghiệp khác có sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh) tính bằng 70% giá đất ở tại nông thôn.

6. Giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn (kể cả đất phi nông nghiệp khác có sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ) tính bằng 80% giá đất ở tại nông thôn.

7. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị (kể cả đất phi nông nghiệp khác có sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh) tính bằng 80% giá đất ở tại đô thị.

8. Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị (kể cả đất phi nông nghiệp khác có sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ) tính bằng 90% giá đất ở tại đô thị.

9. Giá đất thuộc các khu Công nghiệp, cụm Công nghiệp (đất ở; đất sản xuất kinh doanh; đất thương mại, dịch vụ) tính bằng 80% giá đất cùng loại, cùng vị trí, cùng loại xã, nằm ngoài khu công nghiệp, cụm Công nghiệp.

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

1. Thành phố Tây Ninh

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

1

Đất trồng lúa

 

 

 

Vị trí 1

169

92

 

Vị trí 2

159

82

 

Vị trí 3

127

66

2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

Vị trí 1

244

106

 

Vị trí 2

169

87

 

Vị trí 3

136

69

3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

Vị trí 1

274

113

 

Vị trí 2

196

101

 

Vị trí 3

158

75

4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

Vị trí 1

79

67

 

Vị trí 2

67

56

 

Vị trí 3

56

43

2. Bến Cầu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

Xã loại III

1

Đất trồng lúa

 

 

 

 

Vị trí 1

80

69

52

 

Vị trí 2

60

56

41

 

Vị trí 3

53

43

33

2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

 

Vị trí 1

86

76

61

 

Vị trí 2

67

59

49

 

Vị trí 3

55

44

38

3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

Vị trí 1

112

89

74

 

Vị trí 2

89

73

60

 

Vị trí 3

71

56

47

4

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

Vị trí 1

44

34

24

 

Vị trí 2

38

28

20

 

Vị trí 3

32

24

18

5

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

Vị trí 1

57

52

34

 

Vị trí 2

49

40

27

 

Vị trí 3

41

31

22

3. Huyện Châu Thành

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

Xã loại III

1

Đất trồng lúa

 

 

 

 

Vị trí 1

80

69

52

 

Vị trí 2

60

56

41

 

Vị trí 3

53

43

33

2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

 

Vị trí 1

86

76

61

 

Vị trí 2

67

59

49

 

Vị trí 3

55

44

38

3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

Vị trí 1

112

89

74

 

Vị trí 2

89

73

60

 

Vị trí 3

71

56

47

4

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

Vị trí 1

44

34

24

 

Vị trí 2

38

28

20

 

Vị trí 3

32

24

18

5

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

Vị trí 1

57

52

34

 

Vị trí 2

49

40

27

 

Vị trí 3

41

31

22

4. Huyện Dương Minh Châu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

1

Đất trồng lúa

 

 

 

Vị trí 1

98

79

 

Vị trí 2

82

57

 

Vị trí 3

71

46

2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

Vị trí 1

111

78

 

Vị trí 2

93

63

 

Vị trí 3

79

51

3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

Vị trí 1

142

99

 

Vị trí 2

108

82

 

Vị trí 3

93

60

4

Đất rừng sản xuất

 

 

 

Vị trí 1

44

34

 

Vị trí 2

38

28

 

Vị trí 3

32

24

5

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

Vị trí 1

78

54

 

Vị trí 2

66

45

 

Vị trí 3

55

35

5. Huyện Gò Dầu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

1

Đất trồng lúa

 

 

 

Vị trí 1

98

79

 

Vị trí 2

82

57

 

Vị trí 3

71

46

2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

Vị trí 1

111

78

 

Vị trí 2

93

63

 

Vị trí 3

79

51

3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

Vị trí 1

142

99

 

Vị trí 2

108

82

 

Vị trí 3

93

60

4

Đất rừng sản xuất

 

 

 

Vị trí 1

44

34

 

Vị trí 2

38

28

 

Vị trí 3

32

24

5

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

Vị trí 1

78

54

 

Vị trí 2

66

45

 

Vị trí 3

55

35

6. Thị xã Hòa Thành

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

1

Đất trồng lúa

 

 

 

Vị trí 1

169

92

 

Vị trí 2

159

82

 

Vị trí 3

127

66

2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

Vị trí 1

244

106

 

Vị trí 2

169

87

 

Vị trí 3

136

69

3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

Vị trí 1

274

113

 

Vị trí 2

196

101

 

Vị trí 3

158

75

4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

Vị trí 1

79

67

 

Vị trí 2

67

56

 

Vị trí 3

56

43

7. Huyện Tân Biên

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

Xã loại III

1

Đất trồng lúa

 

 

 

 

Vị trí 1

72

58

45

 

Vị trí 2

60

48

38

 

Vị trí 3

53

42

30

2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

 

Vị trí 1

79

65

55

 

Vị trí 2

64

55

47

 

Vị trí 3

54

41

37

3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

Vị trí 1

105

73

59

 

Vị trí 2

83

60

53

 

Vị trí 3

70

50

43

4

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

Vị trí 1

44

34

24

 

Vị trí 2

38

28

20

 

Vị trí 3

32

24

18

5

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

Vị trí 1

56

45

32

 

Vị trí 2

47

38

26

 

Vị trí 3

40

30

22

8. Huyện Tân Châu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

Xã loại III

1

Đất trồng lúa

 

 

 

 

Vị trí 1

72

58

45

 

Vị trí 2

60

48

38

 

Vị trí 3

53

42

30

2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

 

Vị trí 1

79

65

55

 

Vị trí 2

64

55

47

 

Vị trí 3

54

41

37

3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

Vị trí 1

105

73

59

 

Vị trí 2

83

60

53

 

Vị trí 3

70

50

43

4

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

Vị trí 1

44

34

24

 

Vị trí 2

38

28

20

 

Vị trí 3

32

24

18

5

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

Vị trí 1

56

45

32

 

Vị trí 2

47

38

26

 

Vị trí 3

40

30

22

9. Thị xã Trảng Bàng

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

Xã loại III

1

Đất trồng lúa

 

 

 

 

Vị trí 1

98

79

50

 

Vị trí 2

82

57

46

 

Vị trí 3

71

46

35

2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

 

Vị trí 1

111

78

65

 

Vị trí 2

93

63

59

 

Vị trí 3

79

51

49

3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

Vị trí 1

142

99

82

 

Vị trí 2

108

82

69

 

Vị trí 3

93

60

55

4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

Vị trí 1

78

54

39

 

Vị trí 2

66

45

31

 

Vị trí 3

55

35

25

 

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

I. Bảng giá đất ở nông thôn không thuộc các trục đường giao thông chính

1. Thành phố Tây Ninh

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

I

Khu vực I

 

 

1

Vị trí 1

3.550

2.154

2

Vị trí 2

2.800

1.610

3

Vị trí 3

2.000

1.110

II

Khu vực II

 

 

1

Vị trí 1

1.800

960

2

Vị trí 2

1.300

843

3

Vị trí 3

940

708

III

Khu vực III

 

 

1

Vị trí 1

602

510

2

Vị trí 2

413

321

3

Vị trí 3

337

229

2. Huyện Bến Cầu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

Xã loại III

I

Khu vực I

 

 

 

1

Vị trí 1

1.753

1.408

793

2

Vị trí 2

1.381

1.090

591

3

Vị trí 3

1.036

826

438

II

Khu vực II

 

 

 

1

Vị trí 1

859

683

340

2

Vị trí 2

640

523

274

3

Vị trí 3

482

408

191

III

Khu vực III

 

 

 

1

Vị trí 1

371

323

147

2

Vị trí 2

245

244

122

3

Vị trí 3

205

191

101

3. Huyện Châu Thành

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

Xã loại III

I

Khu vực I

 

 

 

1

Vị trí 1

1.753

1.408

793

2

Vị trí 2

1.381

1.090

591

3

Vị trí 3

1.036

826

438

II

Khu vực II

 

 

 

1

Vị trí 1

859

683

340

2

Vị trí 2

640

523

274

3

Vị trí 3

482

408

191

III

Khu vực III

 

 

 

1

Vị trí 1

371

323

147

2

Vị trí 2

245

244

122

3

Vị trí 3

205

191

101

4. Huyện Dương Minh Châu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại II

I

Khu vực I

 

1

Vị trí 1

1.540

2

Vị trí 2

1.179

3

Vị trí 3

1.009

II

Khu vực II

 

1

Vị trí 1

879

2

Vị trí 2

642

3

Vị trí 3

494

III

Khu vực III

 

1

Vị trí 1

385

2

Vị trí 2

282

3

Vị trí 3

202

5. Huyện Gò Dầu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại II

I

Khu vực I

 

1

Vị trí 1

1.540

2

Vị trí 2

1.179

3

Vị trí 3

1.009

II

Khu vực II

 

1

Vị trí 1

879

2

Vị trí 2

642

3

Vị trí 3

494

III

Khu vực III

 

1

Vị trí 1

385

2

Vị trí 2

282

3

Vị trí 3

202

6. Thị xã Hòa Thành

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

I

Khu vực I

 

 

1

Vị trí 1

3.550

2.154

2

Vị trí 2

2.800

1.610

3

Vị trí 3

2.000

1.110

II

Khu vực II

 

 

1

Vị trí 1

1.800

960

2

Vị trí 2

1.300

843

3

Vị trí 3

940

708

III

Khu vực III

 

 

1

Vị trí 1

602

510

2

Vị trí 2

413

321

3

Vị trí 3

337

229

7. Huyện Tân Biên

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại II

Xã loại III

I

Khu vực I

 

 

1

Vị trí 1

1.350

705

2

Vị trí 2

852

490

3

Vị trí 3

660

362

II

Khu vực II

 

 

1

Vị trí 1

485

243

2

Vị trí 2

361

205

3

Vị trí 3

349

153

III

Khu vực III

 

 

1

Vị trí 1

229

106

2

Vị trí 2

160

89

3

Vị trí 3

127

81

8. Huyện Tân Châu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại II

Xã loại III

I

Khu vực I

 

 

1

Vị trí 1

1.350

705

2

Vị trí 2

852

490

3

Vị trí 3

660

362

II

Khu vực II

 

 

1

Vị trí 1

485

243

2

Vị trí 2

361

205

3

Vị trí 3

349

153

III

Khu vực III

 

 

1

Vị trí 1

229

106

2

Vị trí 2

160

89

3

Vị trí 3

127

81

9. Thị xã Trảng Bàng

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung

Xã loại I

Xã loại II

Xã loại III

I

Khu vực I

 

 

 

1

Vị trí 1

3.050

1.540

1.450

2

Vị trí 2

2.760

1.179

1.070

3

Vị trí 3

1.990

1.009

790

II

Khu vực II

 

 

 

1

Vị trí 1

1.700

879

540

2

Vị trí 2

1.200

642

450

3

Vị trí 3

840

494

320

III

Khu vực III

 

 

 

1

Vị trí 1

480

385

220

2

Vị trí 2

390

282

160

3

Vị trí 3

290

202

150

II. Bảng giá đất ở nông thôn tại các trục đường giao thông chính

1. Thành phố Tây Ninh

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

ĐƯỜNG 786

Ngã 4 Quốc tế

Hết ranh TP.Tây Ninh (hướng đi Thanh Điền)

4.000

2

QUỐC LỘ 22B

Ngã 4 Bình Minh

Ranh TP - Châu Thành (hướng Tân Biên)

4.000

3

Đường Trần Văn Trà (ĐT 798 cũ)

Ngã tư Bình Minh

Hết ranh phường 1

3.200

Hết ranh phường 1

Cầu Gió

2.500

Cầu Gió

ĐT 785

1.400

4

TRẦN PHÚ (ĐT 785 cũ)

Ngã ba Lâm Vồ

Kênh Tây

6.000

Kênh Tây

Ngã ba đường vào xã Thạnh Tân

4.200

Ngã ba đường vào xã Thạnh Tân

Ranh TP - Tân Châu (hướng Tân Châu)

2.500

5

ĐT 793

Ngã tư Tân Bình

Ranh TP - Tân Biên (hướng Tân Biên)

2.550

6

Đường số 22

Giáp ranh phường Ninh Sơn

Ngã 4 Bình Minh

2.500

7

Đường số 29

Đường Trần Văn Trà (ĐT 798 cũ)

Kênh Thủy lợi TN 17 - 1

1.200

8

Đường số 23

Ngã 4 Bình Minh

Đường vào Khu di tích kháng chiến

2.000

Đường vào Khu di tích kháng chiến

Hết tuyến

1.400

9

Đường số 31

Đường Trần Văn Trà (ĐT 798 cũ)

Lò Mỳ Xeo Bé

1.000

Lò Mỳ Xeo Bé

Hết tuyến

700

10

Đường số 11

Đường Trần Văn Trà (ĐT 798 cũ)

Giáp ranh xã Đồng Khởi - huyện Châu Thành

1.000

2. Huyện Bến Cầu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đường Xuyên Á đoạn qua xã An Thạnh

Đoạn từ cầu Gò Dầu

Đến nhà ông Sạn

1.800

Đoạn từ nhà ông Sạn

Đến hết ranh đất nhà ông Năm Truyện

2.100

Đoạn từ nhà ông Năm Truyện

Đất hết ranh đất xã An Thạnh

2.000

2

Tỉnh lộ 786 đoạn qua xã Tiên Thuận

Đoạn giáp ranh xã Lợi Thuận

Đến nhà nghỉ 126

980

Đoạn từ nhà nghỉ 126

Đến nhà ông Tế

1.050

Đoạn từ nhà ông Tế (đối diện chợ Rừng Dầu)

Đến giáp ranh xã Long Thuận

950

3

Tỉnh lộ 786 đoạn qua xã Long Thuận

Đoạn giáp ranh xã Tiên Thuận

Đến nhà ông Năm Rem

1.570

Đoạn từ ông Năm Rem

Đến UBND xã Long Thuận

1.880

Đoạn từ UBND xã Long Thuận

Đến cầu Long Thuận

2.060

4

Tỉnh lộ 786 đoạn qua xã Long Khánh

Cầu Long Thuận

Ngã ba Long Khánh

1.442

Ngã ba Long Khánh

Ranh giáp Long Giang

1.110

5

Tỉnh lộ 786 đoạn qua xã Long Giang

Đoạn từ giáp ranh xã Long Khánh

Đến ngã ba Long Giang

1.050

Đoạn từ ngã ba Long Giang

Đến cầu Xóm Khách

940

6

Tỉnh lộ 786 đoạn qua xã Long Chữ

Cầu Xóm Khách

Đến Cầu Đình Long Chữ

930

Cầu Đình Long Chữ

Đến trường Mẫu giáo Long Chữ

970

Từ trường mẫu giáo Long Chữ

Đường Bàu Bàng

1.050

Đường Bàu Bàng

Đến giáp ranh xã Long Vĩnh

1.000

7

Đường Cầu Phao (Đường đi qua xã Lợi Thuận)

Ranh Thị trấn (hướng đông Đầu Tre)

Đến trụ sở UBND xã Lợi Thuận

1.850

8

Tỉnh lộ 786 đoạn qua xã Lợi Thuận

Ranh Thị trấn

Đến giáp ranh xã Tiên Thuận

1.050

9

Tỉnh lộ 786B (Đường đi Bến Đình)

Hết ranh Thị trấn

Đến đường vào THCS Tiên Thuận

960

Đường vào THCS Tiên Thuận

Đến giáp ranh xã Cẩm Giang

700

3. Huyện Châu Thành

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Quốc lộ 22B (đoạn đi qua xã Thanh Điền, Thái Bình, An Bình)

Cầu Nổi

Hết Cây xăng Phước Hạnh

2.700

Hết Cây xăng Phước Hạnh

Giao lộ QL 22B và HL 10 (Ngã 4 vào Xóm rẫy)

2.800

Giao lộ QL 22B và HL 10 (Ngã 4 vào Xóm rẫy)

Ngã 4 Trảng Lớn

2.300

2

Quốc lộ 22B (đoạn đi qua xã Thái Bình)

Ngã 4 Trảng Lớn

Ngã 3 Á Đông

3.960

Ngã 3 Á Đông

Giáp ranh Thành phố Tây Ninh

4.300

3

Quốc lộ 22B (đoạn đi qua xã Đồng Khởi)

Giáp ranh Thành phố Tây Ninh

Ngã 3 đường liên xã Đồng Khởi-Bình Minh TP Tây Ninh

3.400

Ngã 3 đường liên xã Đồng Khởi-Bình Minh TP Tây Ninh

Hết Cây xăng 94

2.380

Hết Cây xăng 94

Đường NĐ 36

1.800

Đường NĐ 36

Kênh TN 17 - 6

1.300

Kênh TN 17 - 6

Giáp ranh huyện Tân Biên

1.230

4

Đường ĐT786 (xã Thanh Điền)

Giáp ranh Thành phố Tây Ninh (cống 3 miệng)

Ngã 4 Thanh Điền

3.700

Ngã 4 Thanh Điền

Đường vô miếu Gia Gòn

2.200

Đường vô miếu Gia Gòn

Cầu Gò Chai

2.000

5

Đường ĐT786 (đoạn đi qua Long Vĩnh)

Cầu Gò Chai

Ngã 4 chợ Long Vĩnh

2.000

Ngã 4 chợ Long Vĩnh

Hết ranh xã Long Vĩnh

1.500

6

Đường ĐT781 (đoạn đi qua Thái Bình)

Giáp ranh Thành phố Tây Ninh

Ngã 3 Á Đông

5.600

Ngã 4 Trãng Lớn

Giáp ranh Thị trấn Châu Thành

3.250

7

Đường Trưng Nữ Vương

Giáp ranh Thành phố Tây Ninh

Giáp Quốc lộ 22B

3.600

8

HOÀNG LÊ KHA (Hương lộ 6 cũ)

Ranh Thị Trấn-Trí Bình

Ngã 3 Tầm Long

3.000

9

ĐT 788 (đoạn qua xã Đồng Khởi)

Ngã 3 Vịnh

Kênh tiêu T13

1.400

Kênh tiêu T13

Ranh An Cơ - Đồng Khởi

750

10

Đường Tỉnh lộ 788 (đoạn qua xã An Cơ)

Cầu Vịnh giáp Phước Vinh

Giáp ranh ấp Sa Nghe, An Cơ

2.500

11

Đường Hương lộ 9 (Huyện 9)

Ranh Thị Trấn

Đường 786

1.600

12

Đường Hương lộ 11B (Ranh Trí Bình-Hảo Đước)

Ngã 3 Trường THCS Trí Bình

Cầu Rỗng Tượng

1.400

13

ĐƯỜNG HUYỆN 3

Đường 781 (từ Công chào thị trấn)

Kênh TN 17

1.875

14

PHẠM TUNG

Ngã 4 Tam Hạp

Ranh xã An Bình

1.500

4. Huyện Dương Minh Châu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đường ĐT784

Ranh Bàu Đồn - Truông Mít

Đường 17-17

2.250

Đường 17-17

Đường số 3-3 (nhà Ô.Tư Rẫy)

3.380

Đường số 3-3 (nhà Ô.Tư Rẫy)

Cách Ngã 3 Đất Sét 500m

2.330

Cách Ngã 3 Đất Sét 500m

Ranh Truông Mít- Cầu Khởi

3.340

Ranh Truông Mít- Cầu Khởi

Đường số 13

2.230

Đường số 13

cầu Cầu Khởi

3.020

cầu Cầu Khởi

Kênh tiêu Bến Đình

2.200

Kênh tiêu Bến Đình

Đường ĐH 13

3.080

Đường ĐH 13

Kênh TN3

2.720

Kênh TN3

Ranh Chà Là-Bàu Năng

2.990

Ranh Chà Là-Bàu Năng

Cầu K13

3.390

Cầu K13

Ranh TP-Tây Ninh-DMC (hướng đi Núi Bà)

3.280

2

Đường ĐT781

Ranh Thị trấn-Suối Đá

Ngã 3 Suối Đá – Phước Ninh (Cây xăng Hữu Thuận)

3.920

Ngã 3 Suối Đá – Phước Ninh (Cây xăng Hữu Thuận)

Đường đất (Cây xăng Thanh Trà)

2.230

Đường đất (Cây xăng Thanh Trà)

Cầu K13

1.850

Cầu K13

Đường số 7-7

3.000

Đường số 7-7

Đường số 3-3

3.460

Đường số 3-3

Đường thuyền

5.170

Đường thuyền

Ranh DMC - TP.TNinh

7.700

3

Đường tỉnh lộ 26 (Chà Là-Bàu Năng)

Đường 784

Đường số 7-7

1.900

Đường số 7-7

Ngã 3 Bàu Năng

2.610

4

Đường ĐT 790

Ranh TP Tây Ninh (Khu du lịch Núi Bà)

Đường Sơn Đình

2.100

Đường Sơn Đình

Đường DH 10

1.650

Đường DH 10

Đường ĐT 781B

1.320

5

Đường 789

Trọn tuyến

890

6

Đường Suối Đá - Phước Ninh - Phước Minh

Ngã 3 Suối Đá – Phước Ninh (cây xăng Hữu Thuận)

Kênh TN0-2A

1.260

Kênh TN0-2A

Đường ĐT 784B

1.800

Đường ĐT 784B

Ngã 3 cây xăng Quốc Bảo

1.800

Ngã 3 cây xăng Quốc Bảo

Ngã 3 Phước Minh (Ngã 3 Đỗ Dội)

900

7

Đường Phước Minh - Lộc Ninh

Đầu tuyến

Cống Kênh tiêu (Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa)

910

Cống Kênh tiêu (Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa)

Cống kênh Tiêu A4 – Phước Lộc A

1.330

Cống kênh Tiêu A4 – Phước Lộc A

Cầu K8 - Lộc Ninh

900

8

Đường Đất Sét - Bến Củi

Ngã 3 Đất Sét

Cầu K8

2.470

Cầu K8

Cầu Bến Củi (Cầu Tàu)

2.200

9

Đường Đất Sét - Trà Võ (Đường tránh QL 22)

Ngã 3 Đất Sét - Trà Võ

Giáp ranh huyện Gò Dầu

1.800

10

Đường Chà Là - Trường Hòa

Ngã 3 Đường ĐT 784 (Cây xăng Thành Phát)

Kênh TN5-2

2.570

Kênh TN5-2

Kênh TN5-4 (Ranh Chà Là – Trường Hòa (Hòa Thành)

2.000

11

Đường Sơn Đình

Giáp ranh Đường ĐT 781 (xã Phan)

Đường ĐT 790

1.580

12

Đường Suối Đá - Khedol

Đường ĐT 781

Ngã 3 đường DH 10

2.050

Ngã 3 đường DH 10

Ranh DMC - TP Tây Ninh

2.100

13

Đường ĐT 781B

Ranh Thị trấn - Suối Đá

ĐT 790 nối dài

1.470

ĐT 790 nối dài

Cống số 3 Bàu Vuông

1.030

Cống số 3 Bàu Vuông

Giáp ranh huyện Tân Châu

720

14

Đường DH 10

Ngã 3 đường DH 10

Trường Tiểu học Phước Bình 1

1.200

Trường Tiểu học Phước Bình 1

Kênh Tân Hưng

840

15

Đường ĐT 784B (Đường Cầu Khởi - Láng - Phước Ninh)

ĐT 784

Ranh Phước Ninh - Chà Là

1.980

Ranh Phước Ninh - Chà Là

Ngã 3 cây xăng Quốc Bảo

900

Ngã 3 cây xăng Quốc Bảo

Nhà văn hóa xã Phước Ninh

1.800

Nhà văn hóa xã Phước Ninh

Cầu Thống Nhất

900

16

Đường 782

Ngã 3 Cây Me

Cầu Bến Sắn (Ranh DMC - Gò Dầu)

1.500

 

 

 

 

 

 

5. Huyện Gò Dầu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đường Xuyên Á (đoạn đi qua Thanh Phước)

Giáp ranh Thị trấn

Đường vào Cty Hồng Phúc

3.610

Đường vào Cty Hồng Phúc

Đường Cầu Sao-Xóm Đồng

2.930

Đường Cầu Sao-Xóm Đồng

hết ranh xã Thanh Phước

2.750

2

Quốc lộ 22B

Cầu Rạch Sơn

Kênh N8-20

1.530

Kênh N8-20

Cầu Đá Hàng

1.850

Cầu Đá Hàng

Đường vào Trạm xá

1.440

Đường vào Trạm xá

Đường Thạnh Đức-Cầu Khởi

1.900

Đường Thạnh Đức - Cầu Khởi

Cầu Bàu Nâu 1

1.900

Cầu Bàu Nâu 1

Kênh TN1

1.510

Kênh TN1

Cầu Cẩm Giang

1.770

Cầu Cẩm Giang

Hết ranh Cẩm Giang

2.530

3

Đường 782

Giáp ranh Trảng Bàng

Đường số 23

4.095

Đường số 23

Suối Cầu Đúc

5.850

Suối Cầu Đúc

Đường ngã 3 Chùa Phước Minh

4.500

Đường ngã 3 Chùa Phước Minh

Ngã 3 cây xăng Công Lý

3.770

Ngã 3 cây xăng Công Lý

đường xe nước

2.750

đường xe nước

cầu kênh Đông

2.450

cầu kênh Đông

hết ranh xã Bàu Đồn

2.550

4

Đường ĐT784 (đoạn đi qua xã Bàu Đồn)

Ngã 3 cây xăng Công Lý

Kênh T4-B-2

3.110

Kênh T4-B-2

Kênh N10

2.600

Kênh N10

Hết ranh Bàu Đồn

2.260

5

Đường Phước Trạch-Hiệp Thạnh-Phước Thạnh

Quốc lộ 22B

Kênh N8

1.400

Kênh N8

Cầu Bàu Đôi

1.130

Cầu Bàu Đôi

Đường Phước Thạnh-Bàu Đồn

1.250

6

Đường Phước Thạnh-Bàu Đồn

Cầu Bến Đò

Đường Phước Thạnh-Phước Đông (đường cầu Thôn The)

1.900

Đường Phước Thạnh-Phước Đông (đường cầu Thôn The)

Kênh N14-14

1.650

Kênh N14-14

Đường 782

2.350

7

Đường Cầu Ô

Đường 782

Cầu Ô

4.000

Cầu Ô

đường Phước Thạnh-Bàu Đồn

2.800

8

Đường Phước Thạnh - Phước Đông (đường cầu Thôn The)

Đường Phước Thạnh - Bàu Đồn

Cầu Thôn The

1.850

Cầu Thôn The

Đường 782

2.200

9

Đường Hương lộ 1

Giáp ranh thị trấn

đường Pháo Binh

2.310

Đường Pháo Binh

Kênh N18-18

1.850

Kênh N18-18

đường 782

1.970

10

Đường Hương lộ 2

đường 782

hết ranh xã Phước Đông

1.800

11

Đường Nông trường

Đường 782

hết ranh xã Phước Đông

5.200

12

Đường Mang Chà

Đường 782

Kênh N14

2.500

Kênh N14

hết ranh xã Bàu Đồn

2.150

13

Đường Cầu Sao - Xóm Đồng

Đường Xuyên Á

Kênh N18-19-4

2.010

Kênh N18-19-4

Kênh N18-19-8

1.410

Kênh N18-19-8

đường 782

1.800

14

Đường Pháo Binh

Đường Hương lộ 1

Đường Cầu Sao - Xóm Đồng

1.730

15

Đường vào xí nghiệp giày da Trâm Vàng (Đường vào Bệnh Viện Xuyên Á)

Đường Xuyên Á

Ngã ba chợ Tạm

3.910

Ngã ba chợ Tạm

Đường Pháo Binh

2.740

6. Thị xã Hòa Thành

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

TÔN ĐỨC THẮNG

Nguyễn Văn Cừ

Quốc lộ 22B

7.280

2

PHẠM HÙNG (Ca Bảo Đạo cũ)

Nguyễn Văn Cừ

Quốc lộ 22B

3.580

3

NGUYỄN CHÍ THANH (Cao Thượng Phẩm cũ)

Ranh P.LThành Trung - Long Thành Nam (Nguyễn Văn Cừ nối dài)

Quốc lộ 22B

1.980

4

QUỐC LỘ 22B

Ranh L.Thành Trung - Long Thành Nam

Ranh Long Thành Nam - Trường Tây

2.560

Đoạn còn lại

 

2.590

5

TRẦN PHÚ (Lộ Bình Dương cũ)

Ranh phường LTTrung - Long Thành Nam (Nguyễn Văn Cừ nối dài)

Quốc lộ 22B

5.005

6

TRỊNH PHONG ĐÁNG (Lộ Thiên Cang)

Ranh Trường Tây

Hết tuyến

3.100

7

NGUYỄN VĂN LINH (Lộ Trung Hòa cũ)

Ranh Long Thành Bắc - Trường Tây

Ranh Trường Tây - Trường Hòa

7.380

Ranh Trường Tây - Trường Hòa

Cầu Giải Khổ

5.360

Cầu Giải Khổ

Đ. Nguyễn Lương Bằng

4.060

8

NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (Thiên Thọ Lộ cũ)

Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ)

Quốc lộ 22B

2.140

9

Đường vào chợ Trường Lưu

Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ)

Chợ Trường Lưu

7.380

10

Đường xung quanh chợ trường Lưu

Trọn tuyến

 

4.430

11

NGÔ QUYỀN

Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ)

Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ)

3.410

Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ)

Đường vào Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (đường vòng quanh chợ Long Hải)

4.550

Đường vào Trường THPT NgChí Thanh

Đường Hốc Trâm

3.180

12

NGUYỄN VĂN CỪ

Phạm Hùng

QL 22B

2.390

13

Đường Cầu Trường Long đi Chà Là

Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ)

Cầu Trường Long

3.980

14

Đường Bàu Ếch

Nguyễn Văn Linh

Ngô Quyền

2.550

15

Đường Trường Đông

Đường Ng.Văn Linh

QL 22B

1.430

16

Đường đi vào Cảng Bến Kéo

QL 22B

Hết tuyến

2.230

17

Đường đi vào Cảng Dầu Khí

QL 22B

Hết tuyến

1.590

7. Huyện Tân Biên

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Quốc lộ 22B (đoạn đi qua xã Trà Vong)

Ranh Tân Biên - Châu Thành

Kênh tưới TN17 0 B

1.540

Kênh tưới TN17 0 B

Kênh Tây

2.190

Kênh Tây

Giáp ranh xã Mỏ Công

1.570

2

Quốc lộ 22B (đoạn đi qua xã Mỏ Công)

Giáp ranh xã Trà Vong

Giáp ranh xã Tân Phong

1.490

3

Quốc lộ 22B (đoạn đi qua xã Tân Phong)

Giáp ranh xã Mỏ Công

Cầu Trại Bí

1.460

Cầu Trại Bí

Giáp ranh xã Thạnh Tây

980

4

Quốc lộ 22B (đoạn đi qua xã Thạnh Tây)

Giáp ranh TT Tân Biên

Giáp ranh xã Tân Bình

1.200

Giáp ranh TT Tân Biên

Giáp ranh xã Tân Phong

950

5

Quốc lộ 22B (đoạn đi qua xã Tân Bình)

Giáp ranh xã Thạnh Tây

Giáp ranh xã Tân Lập

770

6

Quốc lộ 22B (đoạn đi qua xã Tân Lập)

Ranh Khu hành chính Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Đường vào Khu nông trường cao su Tân Biên

1.630

Đường vào Khu nông trường cao su Tân Biên

Giáp ranh Khu Thương mại cửa khẩu Xa Mát

1.090

7

ĐT 788 (đoạn qua xã Hòa Hiệp)

- 1000m UBND xã Hòa Hiệp

+ 1000m UBND xã Hòa Hiệp

750

8

ĐT 795 (đoạn đi qua xã Thạnh Tây)

Giáp ranh TT Tân Biên

Hết ranh xã Thạnh Tây

950

9

ĐT 795 (đoạn đi qua xã Thạnh Bình)

- 1000m UBND xã Thạnh Bình

+ 1000m UBND xã Thạnh Bình

1.190

10

ĐT 783 (đoạn qua xã Tân Bình)

Quốc lộ 22B

Kênh nhánh Tà Xia số 2

760

11

ĐT 797 (đoạn qua xã Tân Lập)

Quốc lộ 22B

Đường DH 705 (Đường Lò Than)

1.190

8. Huyện Tân Châu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đường 785 (khu vực ngã 3 Kà Tum)

Ngã 3 Kà Tum

Cầu Đại Thắng

5.000

Ngã 3 Kà Tum

Đi xã Tân Hà (cách ngã ba 200 mét)

4.470

Ngã 3 Kà Tum

Đi nông trường Bổ Túc (cách ngã ba 200 mét)

3.220

2

Đường Tầm Phô - Sân Bay

Tiếp giáp đường 785

Đi ấp Đông Tiến (đến hết ranh Chợ Tân Đông)

5.910

Đi ấp Đông Tiến (từ ranh Chợ Tân Đông)

Đến khoảng cách 200 mét về hướng ấp Đồng Tiến

3.900

3

Đường 785 B

Tiếp giáp xã Tân Hội

ĐT 793 (nhà ông Nguyễn Văn Sỹ)

1.100

4

Đường 785 C

Tiếp giáp ĐT 792 Bàu Đá

Giáp ranh xã Tân Hội

2.380

5

Đường 793

Tiếp giáp đường 792

Giáp xã Tân Hội

1.100

Hết ranh xã Tân Hà

Giáp ranh xã Tân Hiệp

770

6

Đường 785

Ngã 3 đường 787

Suối Nước Trong (Ranh giới ấp Hội Thạnh)

2.044

Suối Nước Trong (Ranh giới ấp Hội Thạnh)

Hết ranh giới ấp Hội Phú

2.920

Hết ranh giới ấp Hội Phú

Cầu Đại Thắng

2.044

Suối nước trong (giáp Tân Đông)

Ngã ba Vạt Sa

2.330

7

Đường 787 (Đường Thiện Ngôn - Tân Hiệp)

Tiếp giáp ĐT 785

Tiếp giáp ĐT 793

1.040

8

Tiếp giáp đường 785 (ngã 3 Ka Tum)

200 mét về hướng ấp Đồng Tiến

300 mét tiếp theo

2.660

9. Thị xã Trảng Bàng

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

ĐT 787 B (Đoạn qua xã Hưng Thuận)

UBND xã Hưng Thuận (Ngã Tư Bùng Binh)

Ấp Xóm Suối

2.100

Ấp Xóm Suối

Chợ Cầu Xe

2.200

Chợ Cầu Xe

Cầu kênh Đông

1.400

2

ĐT 789 Đoạn qua Hưng Thuận

Giáp ranh Đôn Thuận (Cầu cá Chúc)

Trường Tiểu học Bùng Binh

1.630

Trường Tiểu học Bùng Binh

Suối Ro Re

2.100

Suối Ro Re

Ngã 3 Cầu Cát

1.750

3

Tỉnh lộ 786

Cầu kênh Xáng giáp ranh Bến Cầu (Đường vào tiểu học Bình Thạnh)

Ranh Phước Bình – Phước Chỉ (Cua tử thần)

1.130

Ranh Phước Bình – Phước Chỉ

Ranh Đức Huệ, Long An

1.070

4

Hương lộ 8

Giáp ranh Phước Chỉ

Giáp ranh xã An Thạnh, Bến Cầu (Giáp ranh Phước Lưu)

2.600

5

Đường Lái Mai

Giao Tỉnh lộ 786

Ranh Phước Bình - Phước Chỉ

2.880

6

Đường Sông Lô (Hưng Thuận)

Đường ĐT 787B

Đường ĐT 789

1.180

7

Đường Cách Mạng Miền Nam (Hưng Thuận)

Đường ĐT 787B (gần chợ Cầu Xe)

Đường Hồ Chí Minh

1.180

Đường Hồ Chí Minh

Ranh ấp Tân Thuận và Khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam

1.010

8

Đường Hồ Chí Minh

Xã Hưng Thuận

Giáp ranh P.Lộc Hưng

1.180

9

Đường 782

Cầu Kênh Đông

Cầu Bến Sắn (Ranh DMC-GD)

2.550

Cầu Bến Sắn (Ranh DMC-GD)

Ngã 3 Cây Me

1.500

10

Đường 789 Đoạn qua Đôn Thuận

Cầu Cá Chúc (giáp ranh Hưng Thuận)

Cầu Ngang

1.540

Cầu Ngang

Ngã 3 Cây Me – ranh xã Bến Củi

1.180

11

Đường Nông trường Đôn Thuận

Mương Sáng

Ranh Nông trường Dừa

1.540

12

Hương lộ 12 Đôn Thuận

Đường 789

Ngã 3 chợ Sóc Lào

Ranh KCN Phước Đông – Bời Lời

1.540

 

PHỤ LỤC III

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
(Kèm theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

1. Thành phố Tây Ninh

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

ĐẠI LỘ 30/4

Ngã 3 Lâm Vồ

Ngã ba vô BV Quân Y

20.000

Ngã ba vô BV Quân Y

Ngã ba mũi tàu

27.500

Ngã ba Mũi Tàu

Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo

30.200

Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo

Đường Hoàng Lê Kha

15.000

Đường Hoàng Lê Kha

Ranh Hòa Thành

13.000

2

TRẦN HƯNG ĐẠO

Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo

Ngã ba Mũi Tàu

11.000

3

PHẠM TUNG (Nguyễn Chí Thanh cũ)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Thanh

13.600

4

NGUYỄN CHÍ THANH
( Đường 7)

Đường CMT8 (Công ty sách thiết bị trường học)

Hẻm số 6 (đi B4 cũ)

13.000

Hẻm số 6 (đi B4 cũ)

Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N)

11.500

5

LÊ LỢI

Đường CMT8

Đường 30/4

12.300

Đường 30/4

Đường Trần Hưng Đạo

9.000

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Quang Trung

7.200

6

QUANG TRUNG

Đường Trần Hưng Đạo (Ngã 3 Bác sĩ Tỷ)

Đường Trưng Nữ Vương (Cầu Thái Hòa)

6.000

7

NGUYỄN TRÃI (Lê Văn Tám cũ)

Đường 30/4 nối dài

Đường CMT8 (NH Thiên Khang)

12.500

8

ĐƯỜNG C.M.T.8

Ranh TP Tây Ninh - Châu Thành

Đường Nguyễn Văn Tốt

8.000

Đường Nguyễn Văn Tốt

Hẻm số 9

11.000

Hẻm số 9

Ngã tư Công an TP cũ

12.500

Ngã tư Công an TP cũ

Cầu Quan

26.000

Cầu Quan

Đường Hoàng Lê Kha (Ngã tư Bọng Dầu)

27.000

Đường Hoàng Lê Kha (Ngã tư Bọng Dầu)

Đường Điện Biên Phủ (Cửa Hòa Viện)

26.000

Đường Điện Biên Phủ (Cửa Hòa Viện)

Ranh TP - Dương Minh Châu (hướng DMC)

11.000

9

NGUYỄN THÁI HỌC

Đường CMT8 (Ngã 3 Sở Xây dựng)

Đường Lê Lợi

13.000

Đường Lê Lợi

Đường Hoàng Lê Kha

13.000

10

VÕ THỊ SÁU

Đường Hoàng Lê Kha

Đường Lạc Long Quân (Ngã 4 Ao Hồ)

13.000

11

HOÀNG LÊ KHA

Đường CMT8 (Ngã 3 Bọng Dầu)

Đường 30/4 nối dài (Cây xăng Tuyên Tuấn)

17.550

12

ĐƯỜNG 3/2 (Hoàng Lê Kha nối dài)

Đường CMT8

Ngã 3 đi B4

12.300

13

LẠC LONG QUÂN (Ngô Tùng Châu)

Đường Lý Thường Kiệt (Đường Ca Bảo Đạo cũ)

Bùng binh cửa 7 ngoại ô

12.500

Bùng binh cửa 7 ngoại ô

Đường Võ Thị Sáu (Nguyễn Thái Học cũ)

12.500

Đường Võ Thị Sáu (Nguyễn Thái Học cũ)

Đường 30/4 (ngã 3 Mít Một)

12.500

14

VÕ VĂN TRUYỆN (Trần Phú cũ)

Đường CMT8 (Ngã 4 Công an TP cũ)

Đường Trưng Nữ Vương

9.000

Ngã 3 tam giác (đối diện chợ TP)

Đường Phạm Văn Chiêu

7.750

15

PHẠM VĂN CHIÊU (Đường chợ Thành phố)

Đường Trương Quyền

Đường Võ Văn Truyện (Đường Trần Phú cũ)

10.180

Đường quanh chợ TP

Đường quanh chợ TP

10.890

Đường Võ Văn Truyện (Đường Trần Phú cũ)

Trại cá giống

7.000

16

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Đường Yết Kiêu (Công viên)

Đường Võ Văn Truyện (Phòng Giáo dục TP)

7.500

17

NGÔ GIA TỰ

Đường Trương Quyền

Đường Yết Kiêu

7.500

18

TRƯƠNG QUYỀN

Đường CMT8 (Ngã 3 Lý Dậu)

Đường Trưng Nữ Vương (Ngã 4 Quốc Tế)

8.500

19

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Đường 30/4 nối dài (Ngã 4 Trường Trần Hưng Đạo)

Đường Trương Quyền (Ngã 4 Quốc Tế)

5.300

Đường Trương Quyền (Ngã 4 Quốc tế)

Ranh TP - Thái Bình (hướng Trại Gà)

4.100

20

YẾT KIÊU

Đường CMT8 (Cầu Quan)

Cầu Trần Quốc Toản

6.500

Cầu Trần Quốc Toản

Cầu Sắt

4.800

Cầu Sắt

Đường Trưng Nữ Vương

3.800

21

PHAN CHU TRINH

Đường CMT8 (Cầu Quan)

Bến Trường Đổi

5.000

22

TUA HAI

Đường CMT8 (Ngã 4 Công an TP cũ)

Ngã 4 Bình Minh

7.000

23

NGUYỄN VĂN TỐT

Đường CMT8

Đường Tua Hai

4.700

Đường Tua Hai

Bến Trường Đổi

4.000

Bến Trường Đổi (nhánh rẽ đường Nguyễn Văn Tốt)

Đường Tua Hai (đối diện trường Lê Văn Tám)

2.800

Phan Chu Trinh

Nguyễn Văn Tốt

2.700

24

TRẦN VĂN TRÀ

Ngã 4 Bình Minh

Hết ranh phường 1

3.200

Ranh phường 1

Cầu Gió

2.500

25

TRẦN QUỐC TOẢN

Đường 30/4 (Bùng binh Bách hóa)

Đường Võ Văn Truyện (Đường Trần Phú)

11.000

26

HÀM NGHI

Đường CMT8

Đường Quang Trung

11.000

27

TRƯƠNG ĐỊNH

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Hàm Nghi (Cặp hậu cần công an cũ)

5.000

28

PASTEUR

Đường CMT8 (Cặp công viên)

Đường Lê Văn Tám (Đường Nguyễn Trãi cũ)

11.000

29

LÊ VĂN TÁM (Nguyễn Trãi)

Đường Trần Quốc Toản (Nhà khách Hoa Hồng)

Đường Quang Trung

5.200

30

NGUYỄN VĂN CỪ

Đường Pasteur (Cặp UBMTTQ tỉnh cũ)

Nguyễn Thị Minh Khai

5.000

31

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Đường 30/4 (Cổng Tỉnh ủy)

Đường Trần Hưng Đạo

11.000

32

NGUYỄN HỮU THỌ (Đường N)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

10.500

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

Bệnh viện Y học cổ truyền

7.350

Bệnh viện Y học cổ truyền

Huỳnh Tấn Phát (lộ 20)

5.145

33

ĐIỆN BIÊN PHỦ (Lộ Bình Dương)

Đường CMT8 (Cửa Hòa Viện)

Ranh phường Hiệp Ninh (Cầu Vườn Điều)

12.000

Ranh phường Hiệp Ninh (Cầu Vườn Điều)

Đường Bời Lời

11.500

34

NGUYỄN TRỌNG CÁT (Cao Thượng Phẩm)

Đường CMT8

Đường Trường Chinh

9.000

Đường Trường Chinh

Suối Vườn Điều

5.000

Suối Vườn Điều

Đường Bời Lời

5.500

35

HUỲNH TẤN PHÁT (Lộ 20 - Chợ Bắp)

Đường CMT8

Đường Trường Chinh

11.000

Đường Trường Chinh

Suối Vườn Điều

7.700

Suối Vườn Điều

Đường Bời Lời

5.500

36

NGUYỄN VĂN RỐP (Lộ Kiểm)

Đường CMT8 (Cây Gõ)

Đường Lạc Long Quân

12.500

37

HUỲNH CÔNG GIẢN (Đường mới)

Đường Hoàng Lê Kha

Đường Nguyễn Trãi (Đường Lê Văn Tám cũ)

7.500

Đường Nguyễn Trãi (Đường Lê Văn Tám cũ)

Đường Lạc Long Quân (Đường Ngô Tùng Châu cũ)

6.500

38

ĐẶNG NGỌC CHINH (Đường 1)

Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Thanh cũ)

Đường Đặng Văn Lý (Đường L)

10.500

39

ĐƯỜNG 2

Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Thanh cũ)

Đường Trường Chinh (Đường I)

5.000

40

ĐƯỜNG 3

Đường Trường Chinh (Đường I)

Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N)

5.000

41

NAM KỲ KHỞI NGHĨA (Đường 4)

Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Thanh cũ)

Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N)

13.000

42

ĐƯỜNG 5

Đường Nguyễn Văn Thắng

Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N)

9.000

43

NGUYỄN VĂN BẠCH (Đường 6)

Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Thanh cũ)

Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N)

11.000

44

ĐƯỜNG M

Đường 3

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

9.000

45

ĐẶNG VĂN LÝ (Đường L)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

11.000

46

NGUYỄN VĂN THẮNG (Đường K)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

11.000

47

TRƯỜNG CHINH (Đường I)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

13.000

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

Trụ sở Công an TP mới

12.000

Trụ sở Công an TP mới

Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N)

10.000

48

ĐƯỜNG H

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Đường 4)

Đường Nguyễn Văn Bạch (Đường 6)

8.000

49

ĐƯỜNG G

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Đường 4)

Đường Nguyễn Văn Bạch (Đường 6)

8.000

50

ĐƯỜNG E

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Đường 4)

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

8.000

51

DƯƠNG MINH CHÂU (Đường F)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

12.500

52

TRƯƠNG TÙNG QUÂN (Đường Đ)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

12.500

53

LÊ DUẨN (Đường C)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

13.000

54

ĐƯỜNG B

Hẻm số 6 đường Phạm Tung

Đường Nguyễn Văn Bạch (Đường 6)

7.000

55

LIÊN RANH KP3-KP4, P4 (Đường mới)

Đường Nguyễn Văn Rốp

Đường Lạc Long Quân

3.500

56

ĐƯỜNG M-N (Đường mới)

Đường Lạc Long Quân

Hẻm số 7 - Võ Thị Sáu

4.750

57

HUỲNH CÔNG NGHỆ (Quán 3 Tốt)

Đường Trưng Nữ Vương

Khu Tái định cư

2.300

Khu tái định cư

Ranh Phường 1-Châu Thành (Xí nghiệp hạt điều)

1.840

58

HỒ VĂN LÂM

Đường Võ Văn Truyện

Đường Yết Kiêu

6.000

59

PHẠM VĂN XUYÊN (Đường 6)

Đường CMT8

B4 cũ

11.000

B4 cũ

Đường Trường Chinh (Đường I)

10.500

60

PHẠM CÔNG KHIÊM

Đường 30/4

Hết tuyến

8.500

61

BỜI LỜI (Đường 790)

Ngã ba Lâm Vồ

Ngã 3 Điện Biên Phủ

7.500

Ngã 3 Điện Biên Phủ

Ngã 3 đường nhựa (hướng DMC)

6.000

Ngã 3 đường nhựa (hướng DMC)

Cổng sau Núi Bà

4.200

Cổng sau Núi Bà

Ranh TP - Dương Minh Châu (hướng DMC)

3.000

62

Đường Thuyền (đường vào chợ Cư Trú)

Đường Điện Biên Phủ

Hết ranh chợ Cư trú (Văn phòng KP Ninh Đức)

4.900

Hết ranh chợ Cư Trú (Văn phòng KP Ninh Đức)

Cực lạc Thái Bình

3.800

63

Đường hẻm 16 Điện Biên Phủ (trước trường tiểu học Ngô Quyền)

Đường Điện Biên Phủ

Ngã tư lộ đỏ

4.900

Ngã tư lộ đỏ

Cuối tuyến (hết đường nhựa)

3.800

64

Đường hẻm 14 Điện Biên Phủ (trước trường tiểu học Ngô Quyền)

Đường Điện Biên Phủ

Ngã tư lộ đỏ

4.900

Ngã tư lộ đỏ

Cuối tuyến (hết đường nhựa)

3.800

65

Đường hẻm số 6 Điện Biên Phủ (đường vào Văn phòng Khu phố Ninh Phước)

Đường Điện Biên Phủ

Ngã 3 nhựa (ra cửa 12 Tòa Thánh)

4.900

Ngã 3 nhựa (ra cửa 12 Tòa Thánh)

Cuối tuyến (hết đường nhựa)

3.800

66

Huỳnh Văn Thanh

Đường Bời Lời

Đường số 31

3.800

Đường số 31

Cuối tuyến (hết đường nhựa)

3.600

67

Đường số 4 Trần Phú

Công ty TNHH JKLim

Cuối tuyến (hết đường nhựa)

3.800

68

Đường số 31 Bời Lời

Đường Bời Lời (trạm xăng dầu số 170)

Cuối tuyến (hết ranh Ninh Sơn)

3.800

69

Huỳnh Công Thắng

Đường Trần Văn Trà

Cuối tuyến (hết đường nhựa)

1.300

70

Đường A Lộ Chánh Môn (cặp trường THCS Võ Văn Kiệt)

Đường Nguyễn Trãi

Đường Lạc Long Quân

6.500

71

Đường số 22

Đường Trần Phú

Giáp ranh xã Bình Minh

2.900

72

Đường Sến Quỳ

Đường Trần Phú

Đường Trần Văn Trà (ĐT 798 cũ)

2.900

73

QUỐC LỘ 22B

Ngã 4 Bình Minh

Ranh TP - Châu Thành (hướng đi Ngã ba Đông Á

4.000

74

TRẦN PHÚ (ĐT 785 cũ)

Ngã ba Lâm Vồ

Kênh Tây

6.000

Kênh Tây

Ngã ba đường vào xã Thạnh Tân

4.200

75

ĐT 784

Ngã tư Tân Bình

Ranh TP - Dương Minh Châu (hướng DMC)

4.000

2. Huyện Bến Cầu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

NGUYỄN TRUNG TRỰC (Tỉnh lộ 786)

Bồn binh về hướng nam

Đường bao Thị trấn

4.500

Đường bao Thị trấn

Hết ranh Thị trấn

3.150

2

NGUYỄN VĂN ĐỘ (Tỉnh lộ 786)

Bồn binh về hướng tây

Đường hẻm nhà ông Bá

4.100

Đường hẻm nhà ông Bá

Hết ranh Thị trấn

2.870

3

ĐẶNG VĂN SON (Đường đi xã Lợi Thuận)

Đường đi Lợi Thuận (Bồn binh về hướng đông)

Hết ranh Thị trấn

3.700

4

NGUYỄN TRUNG TRỰC (Đường đi Bến Đình)

Đường đi Bến Đình (Bồn binh về hướng bắc)

Trường TH Thị Trấn

4.300

Trường TH Thị trấn

Hết ranh đất nghĩa trang liệt sỹ

3.050

Hết ranh đất nghĩa trang liệt sỹ

Hết ranh Thị trấn

2.700

5

ĐƯỜNG BAO THỊ TRẤN

Giao lộ đường Đặng Văn Son (đi xã Lợi Thuận)

Hết ranh Thị trấn

1.890

Giao lộ đường Đặng Văn Son (đi xã Lợi Thuận)

Giao lộ với tỉnh lộ 786

1.650

Giao lộ đường Nguyễn Văn Độ (nhà ông Dương Văn Dự)

Giao lộ đường Nguyễn Trung Trực (Đìa xù)

1.155

Giao lộ đường Nguyễn Văn Độ (đất ông Lê Văn Chưng)

Hết ranh thị trấn

1.155

6

ĐƯỜNG NHỰA

Giao lộ Đường Nguyễn Trung Trực (tỉnh lộ 786) (Phòng LĐ-TB&XH)

Đường bao Thị trấn (nhà ông Dưng)

1.650

Giao lộ đường Đặng Văn Son (nhà ông Phụ)

Nhà ông Rẽn

1.600

Giao lộ Đường Nguyễn Trung Trực (nhà ông Tân)

Nhà ông Lực

1.650

Giao lộ Đường Nguyễn Trung Trực (đoạn từ cây xăng số 33)

Đến quán Cánh đồng hoang (nhà ông Lê Quảng Tây)

1.600

Giao lộ đường Nguyễn Văn Độ (đoạn từ nhà ông Năm Thọ, hẻm 1137)

Đến quán Cánh đồng hoang (nhà ông Lê Quảng Tây)

1.600

Giao lộ đường Nguyễn Trung Trực (đoạn từ nhà ông Hồ Minh Vũ)

Đến hết ranh thị trấn (nhà ông Nguyễn Thanh Liêm)

1.155

Giao lộ đường Nguyễn Văn Độ (nhà ông Lê Văn Cửa)

Đội thi hành án huyện

810

3. Huyện Châu Thành

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

TUYẾN ĐT 781

Ngã tư huyện

Đầu đường Võ Thị Sáu

4.000

Đầu đường Võ Thị Sáu

Ranh Thị trấn - Trí Bình

3.000

2

HOÀNG LÊ KHA (Hương lộ 6 cũ)

Ranh Thái Bình-Thị trấn

Ngã tư huyện

6.000

Ngã tư huyện

Cách chợ Cao Xá 100 mét

7.800

Chợ Cao xá và cách chợ Cao xá 100 mét

9.750

Cách chợ Cao xá 100 mét

Ranh Thị Trấn-Trí Bình

5.000

3

ĐƯỜNG TUA II - ĐỒNG KHỞI (Hương lộ 3)

Ngã tư huyện

Hết Trường THPT Hoàng Văn Thụ

4.000

Trường THPT Hoàng Văn Thụ

Hết điện lực Châu Thành

3.000

Giáp điện lực Châu Thành

Ngã 4 vành đai diệt Mỹ (ngã 3 Sọ cũ)

2.100

Ngã 4 vành đai diệt Mỹ (ngã 3 Sọ cũ)

Giao lộ đường D14 và Hương lộ 3

1.470

4

PHẠM TUNG

Ngã 4 Tam Hạp

Ranh xã An Bình

1.500

5

VÕ THỊ SÁU

Từ ĐT 781

Giáp đường Hoàng Lê Kha

3.780

Giáp đường Hoàng Lê Kha

Hết nhà thờ Cao Xá

5.400

Hết đường nhựa vào nhà thờ Cao Xá

Cuối đường Võ Thị Sáu

3.780

6

LÊ THỊ MỚI

Giáp đường Hoàng Lê Kha

Hết nhà thờ Phú Ninh

3.050

Hết nhà thờ Phú Ninh

Hết đường nhựa Lê Thị Mới

2.500

7

Đường tránh 781

Phạm Tung

Hoàng Lê Kha

2.000

8

Đường Trương Văn Chẩn

Hoàng Lê Kha

Ranh giữa An Bình - Trí Bình - Thị trấn Châu Thành

2.500

9

Đường Bùi Xuân Nguyên

Đường 781

Hoàng Lê Kha

1.800

10

Đường liên xã Trí Bình-TT

Đường 781

Hết đường nhựa (cách Trường mẫu giáo Trí Bình 100 mét)

1.800

11

Đường Huyện 3

Đường 781 (từ cổng chào Thị trấn)

Kênh TN 17

2.500

4. Huyện Dương Minh Châu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

NGUYỄN CHÍ THANH

Trịnh Đình Thảo (Ngã tư Thị trấn)

Đường số 16 (Đường vào Huyện đoàn)

4.950

Đường số 16 (Đường vào Huyện đoàn)

Cầu Xa Cách

7.140

Cầu Xa Cách

Ngô Văn Rạnh

3.600

Ngô Văn Rạnh

Ngã 3 Bờ Hồ

3.050

2

TRỊNH ĐÌNH THẢO

Nguyễn Chí Thanh (Ngã tư Thị trấn)

Ung Văn Khiêm

4.270

Ung Văn Khiêm

Đường số 27 (Ngã tư nhà ông 2 Háo)

1.620

Đường số 27 (Ngã tư nhà ông 2 Háo)

Suối Cạn

1.470

Nguyễn Chí Thanh (Ngã tư Thị trấn)

Châu Văn Liêm (Ngã 3 cua quẹo nhà 9 Mé)

1.370

3

Đường số 23

Nguyễn Chí Thanh

Cù Chính Lan

2.840

4

Đường số 27 (Đường vào trường cấp III)

Cù Chính Lan (Ngã ba Trường Tiểu học Thị trấn A)

Trịnh Đình Thảo (Ngã tư cơ giới)

2.480

5

NGUYỄN BÌNH

Nguyễn Chí Thanh

Lê Thị Riêng (Hết khu TT - TDTT huyện)

3.450

6

Đường số 19

Trọn tuyến

1.850

7

DƯƠNG MINH CHÂU

Nguyễn Chí Thanh

Ung Văn Khiêm

3.380

Ung Văn Khiêm

Lê Thị Riêng (Hết khu TT-TDTT huyện)

2.700

8

Đường số 31

Lê Thị Riêng

Đường số 29

1.800

9

Đường số 35

Trọn tuyến

1.230

10

Đường D11A (cặp UBND huyện)

Nguyễn Chí Thanh

Dương Minh Châu

1.520

11

CÙ CHÍNH LAN

Trịnh Đình Thảo (Đường vào cơ giới)

Dương Minh Châu (Đường quanh chợ Huyện)

2.710

12

UNG VĂN KHIÊM

Trịnh Đình Thảo

Dương Minh Châu

1.400

13

Đường số 25

Trịnh Đình Thảo

Nguyễn Bình

1.770

14

Đường cặp Trường THPT Dương Minh Châu

Đường Nguyễn Bình

Đường số 27

2.260

15

LÊ THỊ RIÊNG

Trịnh Đình Thảo

Dương Minh Châu

1.970

16

Đường số 29

Trịnh Đình Thảo

Đường số 31

710

17

CHÂU VĂN LIÊM (Đoạn thuộc Khu phố 2)

Ngã 3 (cua quẹo nhà 9 Mé)

Đường số 14 (Ngã 4 nhà anh Bảnh)

1.210

Đường số 14 (Ngã 4 nhà anh Bảnh)

Giáp ranh Suối Đá

930

18

CHÂU VĂN LIÊM (Đoạn thuộc khu phố 3)

Đường 781B (Đoạn thuộc khu phố 3)

Đường số 2 (Cây xăng Minh Thiên)

1.270

Đường số 2 (Cây xăng Minh Thiên)

Đường số 6

1.210

20

Đường số 18 (Đường đối diện kho bạc)

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781)

Châu Văn Liêm (Hết ranh thị trấn)

2.220

21

Đường số 22

Trọn tuyến

1.210

22

Đường số 16 (Đường vào huyện đoàn)

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781)

Đường số 20 (Ngã 4 nhà anh Bảnh)

2.210

23

Đường số 14 (Đường cặp huyện ủy)

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781)

Châu Văn Liêm (Ngã 4 nhà anh Bảnh)

2.280

24

Đường số 12 (cặp bờ kênh)

Nguyễn Chí Thanh

Giáp ranh Suối Đá

1.010

25

Đường số 20 (trọn tuyến)

Đường số 16

Suối Xa Cách

1.010

26

CHU VĂN AN

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781)

Đường số 37

1.780

Đường số 37

Đường số 39 (Cuối đường Nhà ông 6 Đực)

1.690

27

Đường số 13

Nguyễn Chí Thanh

Đường số 37

680

28

Đường số 41 (Đường vào trường Thị trấn B)

Trọn tuyến

500

29

Đường số 11

Nguyễn Chí Thanh

Đường số 37

680

30

Đường số 9 (Bác sĩ Tồn)

Nguyễn Chí Thanh

Đường số 37

1.020

Đường số 37

Hết đường

760

31

Đường số 5 (xưởng cưa)

Nguyễn Chí Thanh

Đường số 37

500

32

Đường số 37

Hết đường

500

33

Ngô Văn Rạnh

Trọn tuyến

650

34

Đường số 1

Trọn tuyến

650

35

Đường số 37

Suối Xa Cách

ĐT 781 (bờ hồ)

1.050

36

Đường số 39

Trọn tuyến

500

37

Đường số 8 (Đoạn thuộc khu phố 3)

Trọn tuyến

500

38

Đường số 6

Trọn tuyến (tương đương đường số 9)

560

39

Đường số 4 (Đoạn thuộc khu phố 3)

Trọn tuyến

500

40

Đường số 2 (Cây xăng Minh Thiên)

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781)

Hết ranh thị trấn

920

41

Đường Phạm Ngọc Thảo

Trọn tuyến

500

42

Đường 781B (Đoạn thuộc Khu phố 3)

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781)

Hết ranh thị trấn

1.090

43

Đường 781 (Ngã 3 Bờ Hồ - đi cống ngầm)

Trọn tuyến

1.380

44

Đường nội bộ quy hoạch các khu phố

Trọn tuyến

850

5. Huyện Gò Dầu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đường Xuyên Á

Cầu Gò Dầu

Trạm xăng dầu số 40

13.800

Trạm xăng dầu số 40

Đường Dương Văn Nốt

10.900

Đường Dương Văn Nốt

Hết ranh Thị trấn

6.400

2

QUỐC LỘ 22B

Bồn Binh

Trần Thị Sanh

12.100

Trần Thị Sanh

Đường Lê Trọng Tấn

8.200

Đường Lê Trọng Tấn

Hết ranh Thị trấn

6.600

3

HÙNG VƯƠNG

Quốc lộ 22B

Đường Trường Chinh

9.900

Đường Trường Chinh

Hết ranh Thị trấn

7.500

4

TRƯỜNG CHINH

Đường Dương Văn Nốt

Hùng Vương

4.000

Hùng Vương

Đường Lê Trọng Tấn

4.100

5

DƯƠNG VĂN NỐT

Đường Xuyên Á

Đường Trường Chinh

3.300

Đường Trường Chinh

Hết ranh Thị trấn

2.310

6

LÊ VĂN THỚI

Bồn binh

Đường Hồ Văn Suối

7.400

7

NGÔ GIA TỰ

Trần Thị Sanh

Đường Trần Văn Thạt

5.600

Đường Trần Văn Thạt

Đường Xuyên Á

7.900

Đường Xuyên Á

Đường Lê Văn Thới

5.530

8

DƯƠNG VĂN THƯA

Quốc lộ 22B

Đường Ngô Gia Tự

7.400

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lê Văn Thả

7.000

9

TRẦN THỊ SANH

Quốc lộ 22B

Đường Ngô Gia Tự

7.800

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lê Văn Thả (bờ sông)

5.460

10

LÊ HỒNG PHONG

Quốc lộ 22B

Đường Lê Trọng Tấn

6.500

Đường Lê Trọng Tấn

Kênh N18-20

4.550

Kênh N18-20

Hết ranh Thị trấn

3.185

11

QUANG TRUNG

Quốc lộ 22B

Đường Ngô Gia Tự

14.100

12

HỒ VĂN SUỐI

Đường Xuyên Á

Đường Lê Văn Thới

6.600

13

ĐƯỜNG CHI LĂNG

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lê Văn Thả

7.700

14

LAM SƠN

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lê Văn Thả

7.700

15

LÊ VĂN THẢ

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lam Sơn

2.800

16

TRẦN VĂN THẠT

Quốc lộ 22B

Đường Ngô Gia Tự

6.700

17

LÊ TRỌNG TẤN

Quốc lộ 22B

Đường Lê Hồng Phong

3.000

Đường Lê Hồng Phong

Trường Chinh

3.000

Trường Chinh

Kênh N18-20

2.200

18

TRẦN QUỐC ĐẠI

Quốc lộ 22B

Nguyễn Hữu Thọ

6.700

19

NGUYỄN HỮU THỌ

Trần Thị Sanh

Công an huyện

6.700

20

PHẠM HÙNG

Đường Lê Hồng Phong

Trường Chinh

2.300

21

HUỲNH THÚC KHÁNG

Đường Xuyên Á

Trường Chinh

5.000

22

NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Hùng Vương

Dương Văn Nốt

1.940

23

Huỳnh Công Thắng

Đường Lê Hồng Phong

Chùa Phước Long

3.800

6. Thị xã Hòa Thành

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

HÙNG VƯƠNG (Báo Quốc Từ cũ)

Cua Lý Bơ

Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ)

32.000

Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ)

Cửa 1 TTTM Long Hoa (Huỳnh Thanh Mừng)

33.500

2

HUỲNH THANH MỪNG

Vòng quanh TTTM Long Hoa

34.320

3

ĐỖ THỊ TẶNG

Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ)

Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ)

13.500

4

NGUYỄN DU (Cửa 2 TTTM Long Hoa)

Trọn tuyến

29.900

5

HAI BÀ TRƯNG (Cửa 3 TTTM Long Hoa)

Cửa 3 TTTM Long Hoa

Phạm Hùng

29.900

6

TRƯƠNG QUYỀN (Cửa 4 TTTM Long Hoa)

Trọn tuyến

29.900

7

NGÔ THỜI NHIỆM (Cửa 6 TTTM Long Hoa)

Trọn tuyến

29.000

8

PHAN VĂN ĐÁNG (Cửa 7 TTTM Long Hoa)

Cửa 7 TTTM Long Hoa

Nguyễn Chí Thanh

29.000

Nguyễn Chí Thanh (Cao Thượng Phẩm cũ)

Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ)

14.500

9

BÙI THỊ XUÂN (Cửa 8 TTTM Long Hoa)

Trọn tuyến

29.000

10

TÔN ĐỨC THẮNG (Báo Quốc Từ cũ)

Huỳnh Thanh Mừng (Cửa 5 chợ Long Hoa)

Xuân Hồng

32.000

Xuân Hồng

Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh

22.680

Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh

Trạm Y tế Phường Long Thành Trung

14.560

Trạm Y tế Phường Long Thành Trung

Nguyễn Văn Cừ

8.900

11

LÝ THƯỜNG KIỆT (Ca Bảo Đạo cũ)

Châu Văn Liêm

Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học cũ)

19.600

Đ. Lạc Long Quân

Châu Văn Liêm

15.200

12

PHẠM HÙNG (Ca Bảo Đạo cũ)

Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học cũ)

Ngã 3 ranh P.Long Hoa – P. Long Thành Trung

23.100

Ngã 3 ranh P.Long Hoa –P. Long Thành Trung

Thượng Thâu Thanh

14.440

Thượng Thâu Thanh

Nguyễn Văn Cừ

9.860

13

NGUYỄN HUỆ (Cao Thượng Phẩm cũ)

Cửa số 6 Tòa Thánh

Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ)

15.100

14

NGUYỄN CHÍ THANH (Cao Thượng Phẩm cũ)

Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ)

Xuân Hồng

19.200

Xuân Hồng

Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh

11.000

Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh

Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão (Trường THPT Nguyễn Trung Trực cũ)

5.650

Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão (Trường THPT Nguyễn Trung Trực cũ)

Nguyễn Văn Cừ

3.540

15

CHÂU VĂN LIÊM (Phố Đà Sơn - Phước Đức Cù cũ)

An Dương Vương

Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ)

8.000

Nguyễn Huệ

Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ)

12.400

Lý Thường Kiệt

Phạm Văn Đồng

8.800

16

PHẠM VĂN ĐỒNG (Nguyễn Thái Học - Phạm Ngọc Trấn cũ)

Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ)

Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ)

22.800

Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ)

Ranh P. Hiệp Tân –Phường Long Hoa

19.600

Ranh P.Hiệp Tân – Phường Long Hoa

Hồ bơi Ao Hồ

14.300

Hồ bơi Ao Hồ

Lạc Long Quân (Ngô Tùng Châu cũ)

15.700

17

Đường lô khu vực Phường Long Hoa (đường nhựa)

Các đường lô Khu phố 1

7.700

Các đường lô Khu phố 2

7.200

Các đường lô Khu phố 3

6.300

Các đường lô Khu phố 4

5.900

18

PHẠM THÁI BƯỜNG

Phạm Văn Đồng

Ranh Phường Long Hoa – Hiệp Tân

10.700

Ranh Phường Long Hoa – Hiệp Tân

Châu Văn Liêm

7.550

19

LẠC LONG QUÂN (Ngô Tùng Châu cũ Suốt tuyến)

Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ)

30-4 (Ngã 3 Mít Một)

12.500

20

ÂU CƠ (Quan Âm Các)

Cửa 7 ngoại ô

Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ)

6.000

21

Đ.30/4 (Nối dài)

Từ ranh TP.Tây Ninh

Ngã 3 vào Trường Chính Trị

10.500

22

QUỐC LỘ 22B

Ngã 3 vào Trường Chính Trị

Đến Cầu Nổi (Trường Chính Trị)

4.490

Ngã 3 vào Trường Chính Trị

Ngã Tư Hiệp Trường

4.340

Ngã Tư Hiệp Trường

Ranh xã Hiệp Tân -Long Thành Trung

3.650

Ranh xã Hiệp Tân - Long Thành Trung

Ranh xã Long Thành Nam - Trường Tây

2.560

23

ĐƯỜNG 781 (Đường CMT8 nối dài)

Trọn tuyến

8.930

24

AN DƯƠNG VƯƠNG (Lộ Bình Dương cũ)

Cửa 7 Tòa Thánh

Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ)

7.150

25

TRẦN PHÚ (Lộ Bình Dương cũ)

Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ)

Trịnh Phong Đáng (Lộ Thiên Cang cũ)

7.150

Trịnh Phong Đáng (Lộ Thiên Cang cũ)

Quốc lộ 22B

5.005

26

TRỊNH PHONG ĐÁNG (Lộ Thiên Cang)

Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ)

Ranh xã Trường Tây

4.160

27

NGUYỄN VĂN LINH (Lộ Trung Hòa cũ)

Từ ranh P.Long Hoa-Long Thành Bắc

Đường Sân Cu

9.460

Đường Sân Cu

Ranh Long Thành Bắc - Trường Tây

7.380

28

NGUYỄN VĂN CỪ

Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ)

Quốc lộ 22B

4.300

29

THƯỢNG THÂU THANH

Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ)

Phạm Hùng (Ca Bảo Đạo cũ)

6.210

Phạm Hùng (Ca Bảo Đạo cũ)

Quốc lộ 22B

4.360

30

ĐƯỜNG SỐ 6 Lạc Long Quân (đường nhựa mới ấp Hiệp Hòa cũ)

Lạc Long Quân

Quốc lộ 22B

5.420

31

ĐƯỜNG SỐ 13 CHÂU VĂN LIÊM (đường liên xã cũ)

Châu Văn Liêm

Lạc Long Quân

5.130

32

CÁC ĐƯỜNG LÔ KHUÔN Nguyễn Huệ - An Dương Vương

Cửa số 6 Tòa Thánh

Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ)

6.040

33

CÁC ĐƯỜNG LÔ KHUÔN Nguyễn Chí Thanh - Trần Phú

Nguyễn Văn Linh

Đường 80 - Nguyễn Chí Thanh

7.680

Đường 80 – Nguyễn Chí Thanh (Xuân Hồng nối dài)

Đường 76 – Nguyễn Chí Thanh

4.400

Đường 76 – Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Văn Cừ

2.500

34

Đường 11- Sân Cu

Sân Cu

An Dương Vương

2860

35

Các đường số 1, 7, 21- Sân Cu

Trọn tuyến

3.790

36

Các đường số 2, 6, 8, 10, 12, 16, 20 - Sân Cu

Trọn tuyến

2.960

37

CÁC ĐƯỜNG LÔ KHUÔN Nguyễn Văn Linh - Trịnh Phong Đáng

Trần Phú

Đường Sân Cu

3.790

Nguyễn Văn Linh

Ranh P. Long Thành Bắc - xã Trường Tây

2.960

38

Đường SÂN CU (đường 17 - Nguyễn Văn Linh)

Nguyễn Văn Linh

Đường 8 - Sân Cu

5.680

Đường số 8 - Sân Cu

Đường số 20 - Sân Cu

3.980

Đường số 20 - Sân Cu

Hết tuyến

2.790

39

Các đường số 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 - Trịnh Phong Đáng

Trọn tuyến

2.010

40

Hẻm 71 - Đường CMT 8

Trọn tuyến

3.580

41

CÁC ĐƯỜNG LÔ KHUÔN Phạm Hùng - Tôn Đức Thắng

Ranh P.Long Hoa – Long Thành Trung

Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh

9.080

Đường 77- Ng.Chí Thanh

Trạm y tế Phường Long Thành Trung

5.830

Trạm y tế Phường Long Thành Trung

Nguyễn Văn Cừ

3.560

42

CÁC ĐƯỜNG LÔ KHUÔN Nguyễn Chí Thanh - Tôn Đức Thắng

Ranh P.Long Hoa – Long Thành Trung

Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh

9.080

Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh

Khối vận xã LLT (cũ)

5.300

Khối vận xã LLT (cũ)

Nguyễn Văn Cừ

3.200

43

Đường vào Chùa Thiền Lâm

Quốc lộ 22

Cổng chính chùa Thiền Lâm

1.540

7. Huyện Tân Biên

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

PHẠM HÙNG (Quốc lộ 22B)

Ngã 3 Phạm Hùng - Nguyễn Chí Thanh

Cầu Cần Đăng - 50 mét

7.900

Cầu Cần Đăng - 50 mét

Cầu Cần Đăng+ 50mét

5.530

Cầu Cần Đăng + 50 mét

Hết ranh Huyện đội

3.875

Hết ranh Huyện đội

Hết ranh Thị trấn

2.200

2

NGUYỄN VĂN LINH (Quốc lộ 22B)

Ngã 3 Nguyễn Văn Linh -Nguyễn Chí Thanh

Ngã 3 Xuân Hồng

7.000

Ngã 3 Xuân Hồng

Ngã 4 Nguyễn Duy Trinh

4.900

Ngã 4 Nguyễn Duy Trinh

Chợ cũ + 200 mét (Cây xăng Thành Đạt)

3.430

Chợ cũ + 200 mét (Cây xăng Thành Đạt)

Hết ranh Thị trấn

2.410

3

NGUYỄN CHÍ THANH (Tỉnh lộ 795)

Ngã 3 Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Chí Thanh

Ngã 3 đường 30/4

5.330

Ngã 3 đường 30/4

Hết ranh Thị trấn

3.730

4

ĐƯỜNG 30/4

Ngã 3 Nguyễn Chí Thanh - 30/4

Ngã 4 Phan Chu Trinh

3.300

Ngã 4 Phan Chu Trinh

Ngã 3 Nguyễn Văn Linh

2.310

5

ĐƯỜNG CẦN ĐĂNG

Ngã 3 Phạm Hùng

Hết ranh trường Thạnh Trung

1.150

Hết ranh trường Thạnh Trung

Ban Quản lý KP 1

950

Ban Quản lý KP 1

Hết ranh Thị trấn

720

6

Đường số 6 cặp Huyện đội đi vào

Đường Phạm Hùng

Cua thứ 1

620

Cua thứ 1

Hết ranh Thị trấn

520

7

Đường số 5 vành đai thị trấn

Đường Phạm Hùng

Ngã 3 thứ 1

680

Ngã 3 thứ 1

Hết ranh Thị trấn

540

8

Đường số 7 (cặp TT y tế huyện Tân Biên)

Đường Phạm Hùng

Ngã 3 thứ 1

660

Ngã 3 thứ 1

Hết ranh Thị trấn

520

9

Đường số 1 - KP1

Đường Cần Đăng

Đường số 4

510

10

Đường số 2 - KP1

Đường Cần Đăng

Đường số 4

510

11

Đường số 3 - KP1

Đường Cần Đăng

Đường số 4

510

12

Đường số 4 - KP1

Đường Phạm Hùng

Hết tuyến

530

13

NGUYỄN HỮU THỌ

Đường Phạm Hùng

Ngã 5

1.500

Ngã 5

Hết tuyến

1.000

14

PHAN VĂN ĐÁNG

Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Hữu Thọ

1.490

15

PHẠM THÁI BƯỜNG

Phan Văn Đáng

Huỳnh Tấn Phát

890

16

TRẦN VĂN TRÀ

Nguyễn Chí Thanh

Phạm Thái Bường

1.190

Phạm Thái Bường

Nguyễn Hữu Thọ

1.020

17

HUỲNH TẤN PHÁT

Nguyễn Chí Thanh

Lý Tự Trọng

1.130

18

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

Nguyễn Chí Thanh

Lý Tự Trọng

1.050

Lý Tự Trọng

Nguyễn Hữu Thọ

700

19

HỒ TÙNG MẬU

Nguyễn Chí Thanh

Lý Tự Trọng

1.040

Lý Tự Trọng

Nguyễn Hữu Thọ

700

20

DƯƠNG BẠCH MAI

Nguyễn Chí Thanh

Lý Tự Trọng

1.030

Lý Tự Trọng

Nguyễn Hữu Thọ

700

21

HOÀNG VĂN THỤ

Nguyễn Chí Thanh

Lý Tự Trọng

990

Lý Tự Trọng

Nguyễn Hữu Thọ

720

Nguyễn Chí Thanh

Phan Chu Trinh

990

22

LÝ TỰ TRỌNG

Nguyễn Hữu Thọ

Hoàng Văn Thụ

750

23

LÊ TRỌNG TẤN

Lý Tự Trọng

Hoàng Văn Thụ

530

24

PHẠM NGỌC THẢO

Lý Tự Trọng

Hoàng Văn Thụ

550

25

NGUYỄN MINH CHÂU

Phạm Hùng

Phan Văn Đáng

1.830

26

TÔN THẤT TÙNG

Phạm Hùng

Cuối phố chợ

3.376

Cuối phố chợ

Giáp Phạm Ngọc Thạch

2.000

27

PHẠM NGỌC THẠCH

Phạm Hùng

Vào 200 mét

1.140

Sau 200 mét

Hết tuyến

910

28

LÊ VĂN SỸ

Huỳnh Tấn Phát

Hồ Tùng Mậu

550

29

NGUYỄN VĂN TRỖI

Phan Văn Đáng

Huỳnh Tấn Phát

580

Huỳnh Tấn Phát

Hồ Tùng Mậu

540

30

HUỲNH VĂN NGHỆ

Phan Văn Đáng

Huỳnh Tấn Phát

580

31

Đường số 1 KP2 (song song đường Nguyễn Minh Châu)

Phạm Hùng

Phan Văn Đáng

1.170

32

Đường số 2 KP2 (cặp BQL chợ)

Phạm Hùng

Cuối phố chợ

4.040

33

Đường số 3 KP2 (song song đường Phạm Ngọc Thạch)

Phạm Hùng

Hết tuyến

790

34

LÊ HỒNG PHONG

Nguyễn Văn Linh

Đường 30-4

1.530

Đường 30-4

Nguyễn Chí Thanh

1.240

35

NGUYỄN BÌNH

Nguyễn Văn Linh

Nguyễn An Ninh

1.300

36

PHAN CHU TRINH

Nguyễn Văn Linh

Đường 30-4

1.030

Đường 30-4

Hết tuyến Thị trấn

820

Nguyễn Văn Linh

Hết tuyến hướng tây Thị trấn

820

37

NGUYỄN DUY TRINH (XN hạt điều)

Nguyễn Văn Linh

Đường 30-4

1.130

Nguyễn Văn Linh

Nguyễn An Ninh

970

38

XUÂN HỒNG

Nguyễn Văn Linh

Nguyễn An Ninh

1.300

39

HOÀNG QUỐC VIỆT

Lê Hồng Phong

Đường 30-4

890

40

HUỲNH CÔNG GIẢN

3 ban

Hạt kiểm lâm

1.060

41

TRẦN ĐẠI NGHĨA

Xuân Hồng

Nguyễn Duy Trinh

660

Nguyễn Duy Trinh

Đường số 2 KP4 (lò heo cũ)

560

Đường số 2 KP4 (lò heo cũ)

Đường số 4 KP4

560

42

NGUYỄN AN NINH

Đường Xuân Hồng

Nguyễn Duy Trinh

730

Nguyễn Duy Trinh

Đường số 2 - KP4

530

43

Đường số 1 KP6 (vào xóm Chùa)

Đường 30-4

Hết tuyến

530

44

Hoàng Quốc Việt- đoạn 30-4 đến hết ranh Thị trấn (Đường số 1-KP5 cũ)

Đường 30-4

Vào hết 300 mét

540

Sau 300 mét

Hết tuyến

530

45

Đường số 2 - KP5 (quán Ngọc Mai)

Đường 30-4

Vào hết 300 mét

490

Sau 300 mét

Hết tuyến

460

46

Đường số 1-KP3 (Đường số 7 - KP4 cũ)

Đường 30-4

Giáp sau trường Trần Phú

530

47

Đường số 1 - KP4 (vào chùa Phước Hưng)

Nguyễn Văn Linh

Hết tuyến

690

48

Đường số 2 - KP4 (Lò Heo)

Nguyễn Văn Linh

Hết tuyến

800

49

Đường số 3 - KP4 (gần cây xăng Thành Đạt)

Nguyễn Văn Linh

Hết tuyến

770

50

Đường số 2-KP6

Lê Hồng Phong

Phan Chu Trinh

870

51

Đường số 5 KP 4 (ranh xã Thạnh Tây)

Nguyễn Văn Linh

Hết tuyến

630

52

Đường số 3 - KP5 (đường số 8-KP4 cũ)

Đường 30/4

Vào 300 mét

520

Sau 300 mét

Hết tuyến

520

53

Đường số 1 KP7 (đường cặp nhà bác sĩ Phương)

Huỳnh Tấn Phát

Nguyễn Thị Định

640

54

Đường số 3-KP6

Hoàng Văn Thụ

Đường số 2-KP6

410

55

Đường số 4-KP6

Nguyễn Chí Thanh

Đường số 3-KP6

490

56

Đường số 5-KP6

Phan Chu Trinh

Đường số 1-KP6

410

57

Đường số 4 (KP2+KP7)

Phan Văn Đáng

Lý Tự Trọng

610

58

Đường số 8-KP1 (cặp quán Lan Anh)

Phạm Hùng

Huyện đội

580

59

Đường số 6-KP6

Phan Chu Trinh

Đường số 1-KP6

420

60

Đường số 4-KP4

Nguyễn Văn Linh

Hết tuyến

630

61

Đường cặp quán cafe Ngộ

Lê Hồng Phong

Phan Chu Trinh

890

8. Huyện Tân Châu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

TRẦN VĂN TRÀ (hướng về KaTum)

Ngã tư Đồng Ban

Ranh đường đất đỏ vào huyện Đoàn (phía đối diện)

5.460

Ranh đường đất đỏ vào huyện Đoàn (phía đối diện)

Hết ranh Thị trấn

3.822

2

TÔN ĐỨC THẮNG (hướng về TP Tây Ninh)

Ngã tư Đồng Ban

Ranh đất chi nhánh Ngân hàng Công thương (phía đối diện)

8.700

Ranh đất chi nhánh Ngân hàng Công thương (phía đối diện)

Hết ranh Thị trấn hướng về TP.Tây Ninh

4.800

3

LÊ DUẨN (hướng về cầu Tha La)

Ngã 4 Đồng Ban

Ranh đất chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT (phía đối diện)

11.380

Ranh đất chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT (phía đối diện)

Phạm Hồng Thái (lô 01)

6.300

Phạm Hồng Thái (lô 01)

Nguyễn Hữu Dụ (lô 06)

4.830

Nguyễn Hữu Dụ (lô 06)

Phan Bội Châu (Lô 12)

2.870

Phan Bội Châu (Lô 12)

Cầu Tha La

2.400

4

NGUYỄN THỊ ĐỊNH (hướng về H.Tân Biên)

Ngã 4 Đồng Ban

Nguyễn Đình Chiểu

5.820

Nguyễn Đình Chiểu

Hết ranh Thị trấn

3.250

5

Đường quanh chợ Tân Châu

Các dãy phố xung quanh quay hướng về nhà lồng chợ

10.710

6

Đường bến xe

Đoạn giáp đường 785

Đoạn giáp đường 795

10.710

7

BÙI THỊ XUÂN

Cách 20m giáp đường bến xe

Hết tuyến

2.650

8

Đường N7

Đoạn từ chợ

Đường đất đỏ quán Phong Lan

3.100

9

Hải Thượng Lãn Ông

Ranh đất chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT

Hết tuyến

1.180

10

Nguyễn Đình Chiểu

Giáp đường Nguyễn Thị Định

Hết ranh Thị trấn hướng về TP.Tây Ninh

1.050

Đầu Kho bạc Nhà nước

Hết ranh Thị trấn hướng về Tân Hiệp

840

11

Đường D4

Giáp đường Lê Duẩn

Hết tuyến

1.260

12

Nguyễn Văn Trỗi

Phạm Hồng Thái (lô 01)

Cầu Tha La

1.180

13

Đường 30/4

Phạm Hồng Thái (lô 01)

Hết tuyến

1.180

14

Hẻm số 1 - Tôn Đức Thắng

Giáp đường Tôn Đức Thắng

Giáp đường Nguyễn Đình Chiểu

1.120

15

Hẻm số 2 - Tôn Đức Thắng

Giáp đường Tôn Đức Thắng

Giáp đường Nguyễn Đình Chiểu

1.260

16

Đường N11

Giáp đường Tôn Đức Thắng

Giáp đường Bùi Thị Xuân

980

Đường Bùi Thị Xuân

Hết tuyến

740

9. Thị xã Trảng Bàng

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

NGUYỄN VĂN RỐP (Lộ 19 cũ)

Ngã 4 Cầu Cống

Ngã 3 Hai Châu

4.800

2

GIA LONG

Đường Quốc lộ 22

Cổng vào Huyện ủy

3.600

3

QUANG TRUNG

Quang Trung (ngã 4 Cầu Cống cũ)

Cổng vào Huyện ủy

3.600

4

ĐẶNG VĂN TRƯỚC

Đ. Quang Trung

Đ.Trưng Trắc

3.300

5

NGUYỄN VĂN CHẤU

Đường Quốc lộ 22

Lãnh Binh Tòng

4.600

6

LÃNH BINH TÒNG

Nguyễn Văn Chấu

Đ.Trưng Nhị

3.300

7

HUỲNH THỊ HƯƠNG (Lê Lợi cũ)

Đ.Đặng Văn Trước

Giáp ranh An Hòa

4.500

8

NGUYỄN VĂN KIÊN

Lãnh Binh Tòng

Trọn đường (đường cùng)

3.300

9

TRƯNG TRẮC

Đ.Đặng Văn Trước

Giáp ranh An Tịnh

4.100

10

TRƯNG NHỊ

Lãnh Binh Tòng

Trọn đường (đường cùng)

3.200

11

DUY TÂN

Đ.Quang Trung

Đ.Đặng Văn Trước

3.500

12

NGUYỄN DU (ĐƯỜNG XN cũ)

Đường Quốc lộ 22 (ngã 3 Vựa Heo cũ)

Nguyễn Văn Rốp (lộ 19 cũ)

3.000

13

ĐƯỜNG 22 - 12

Đường Quốc lộ 22

Đường Bời Lời (ĐT 782 cũ)

4.500

14

LÊ HỒNG PHONG (Đường 30/4 cũ)

Nguyễn Văn Rốp (lộ 19 cũ)

Đường Bời Lời (ĐT 782 cũ)

3.700

15

ĐƯỜNG 30/4

Đường Quốc lộ 22

Đường Lê Hồng Phong (sân bóng P.Tr.Bàng)

2.800

16

ĐƯỜNG A chợ Trảng Bàng

Đường Quốc lộ 22 (chợ Trảng Bàng)

Đường E chợ Trảng Bàng

5.400

17

ĐƯỜNG B chợ Trảng Bàng

Đường Quốc lộ 22 (chợ Trảng Bàng)

Đường E chợ Trảng Bàng

5.400

18

ĐƯỜNG E (Hậu chợ Tr.Bàng)

Đường Quốc lộ 22

Đường TL 6B

5.000

19

NGUYỄN TRỌNG CÁT (Đồng Tiến cũ)

Đường Nguyễn Du (Xí nghiệp Nước Đá cũ)

Trọn đường (ngã 3 Lò Rèn cũ)

4.400

20

VÕ TÁNH

Đường Đặng Văn Trước

Đường Lãnh Binh Tòng

2.000

22

HOÀNG DIỆU

Đường Nguyễn Văn Rốp

Đường Bời Lời

1.700

Đường Nguyễn Văn Rốp

Nguyễn Trọng Cát

1.700

22

BẠCH ĐẰNG

Đường Nguyễn Văn Rốp

Đường Bời Lời

1.700

Đường Nguyễn Văn Rốp

Nguyễn Trọng Cát

1.700

23

TRẦN THỊ NGA

Đường Nguyễn Văn Rốp

Đường Bời Lời

1.700

24

BÙI THANH VÂN (P.Tr.Bàng – Gia Lộc)

Đường Quốc lộ 22 đối diện khu dân cư ấp Hòa Bình, An Hòa

Ranh ô Lò Rèn - đường tránh QL22-782 (hướng Karaokê Thành Nhân) Lộc Trát P. Gia Lộc

2.700

25

ĐƯỜNG ĐÌNH GIA LỘC

Q.lộ 22 (Bến xe – Ng.hàng Nông nghiệp) đối diện cua Ngân hàng Nông nghiệp

Bia tưởng niệm đội biệt động P.Trảng Bàng

1.300

Q.lộ 22 (Bến xe - Ngân hàng Nông nghiệp) đối diện Trung tâm giáo dục thường xuyên

Trường Tiểu học Đặng Văn Trước

1.300

26

ĐƯỜNG HỒ BƠI

Q.lộ 22 (Bến xe - Ng.hàng Nông nghiệp) đối diện bánh canh Hoàng Minh I

Trường Tiểu học Đặng Văn Trước

1.300

27

ĐƯỜNG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

Đường Q.lộ 22 (Bến xe-Ngân hàng Nông nghiệp) đối diện chùa Phước Lưu

Nguyễn Văn Chấu

2.700

28

ĐƯỜNG GIA HUỲNH 1

Nguyễn Văn Rốp

Lê Hồng Phong

2.400

29

ĐƯỜNG GIA HUỲNH 2

Đường 787A

Bời Lời

1.100

30

ĐƯỜNG GIA HUỲNH 3

Cách ngã 3 Hai Châu 100m hướng về Lộc Hưng phía bên phải nhà trọ Trường An

Đường Gia Lộc – P.Tràng Bàng

2.000

31

ĐƯỜNG LỘC DU 22 (LÀNG NGHỀ)

Nguyễn Trọng Cát

Bùi Thanh Vân

2.500

32

ĐƯỜNG LỘC DU 23 (CẶP BẾN XE CŨ)

Quốc lộ 22

Bùi Thanh Vân

2.700

33

ĐƯỜNG NỐI 787B (KHU 27/7)

Từ ranh khu 27/7

Trung Tâm y tế huyện Trảng Bàng

3.400

34

Đường Xe Sâu

Đường Nguyễn Du

Đường Nguyễn Trọng Cát

3.800

35

Đường Lộc Du

Đường 22/12

Ranh Gia Lộc

2.200

36

Đường siêu thị Trảng Bàng (Đường QH15m)

Quốc lộ 22

Trung tâm y tế thị xã Trảng Bàng

4.000

37

ĐƯỜNG GIA LỘC P.TRẢNG BÀNG

Đường Gia Huỳnh – Gia Lộc (Kênh N20-18)

Thánh thất (Ngân hàng nông nghiệp)

1.900

38

ĐƯỜNG CHÙA ĐÁ

Quốc lộ 22 (gần Ngân hàng Nông nghiệp)

Đường Gia Lộc - P.Trảng Bàng

1.200

39

Đường Gia Lâm – Gia Huỳnh

Đường 787A (ông 6 Sơn)

Gia Lâm 29 (ngã 4 vườn nhãn)

1.200

40

QUỐC LỘ 22 đi qua Phường An Tịnh, Trảng Bàng, Gia Lộc, An Hòa, Gia Bình

Ranh TP Hồ Chí Minh

VP ấp An Bình

5.990

VP ấp An Bình

Cầu Trưởng Chừa (Ranh P.Tr.Bàng - An Tịnh)

4.000

Ranh P.Tr.Bàng - An Tịnh

Ngân hàng Nông nghiệp

5.500

Ngân hàng Nông nghiệp

Bến xe

8.700

Bến xe

Ranh P.Tr.Bàng - P.Gia Lộc

6.000

Ranh P.Tr.Bàng - P.Gia Lộc

Giáp ranh H. Gò Dầu

3.050

41

BỜI LỜI (ĐT 782 cũ)

Ngân hàng Nông nghiệp

Nguyễn Văn Rốp (ngã 3 Hai Châu cũ)

4.400

Nguyễn Văn Rốp (ngã 3 Hai Châu cũ)

Ranh P. Trảng Bàng – Gia Lộc (Mũi tàu đường tránh Q.lộ 22

4.300

42

Đường ĐT 782

Mũi tàu đường tránh Quốc lộ 22

Cầu Bàu Rông

3.050

43

Đường tránh Quốc lộ 22

Đường 782 P.Trảng Bàng (Ranh P. Trảng Bàng – Gia Lộc)

Ngã 3 đường Quốc lộ 22

3.050

44

TỈNH LỘ 6 (đường 787B) đi qua phường, Gia Lộc, Lộc Hưng

Từ đường Bời Lời (ngã 3 Hai Châu cũ)

Ranh P. Trảng Bàng - Gia Lộc

4.300

Ranh P.Trảng Bàng – Gia Lộc

Ngã 3 đường Trường Nghề Nam Tây Ninh

3.050

Ngã 3 đường Trường Nghề Nam Tây Ninh

Ranh Gia Lộc - Lộc Hưng (Kênh Gia Lâm)

2.760

Ranh G.Lộc - L.Hưng

Ngã ba chùa Mội

2.760

Ngã ba chùa Mội

Cống ông 10 tai

3.050

Cống ông 10 tai

Giáp ranh Hưng Thuận (Cầu kênh Đông)

2.760

45

TỈNH LỘ 6 (đường 787A) đoạn P. Trảng Bàng, An Hòa

Quốc lộ 22 (Ngã 3 Vựa heo)

Ranh tỉnh Long An

6.640

46

HƯƠNG LỘ 2 (đi qua phường An Tịnh, Lộc Hưng, Gia Lộc)

Ngã 4 An Bình

Suối Lồ Ô

5.150

Ngã 4 An Bình

Cống Ông Cả

3.100

Cống Ông Cả

Ranh An Tịnh – Lộc Hưng

2.760

Ranh An Tịnh - Lộc Hưng (hướng Ngã 4 Cây Dương)

Ngã 4 Bố Heo

1.990

Ngã 4 Bố Heo

Trung Hưng, Trung Lập Thượng, Củ Chi

1.990

Ngã 4 Bố Heo

Ngã 3 đường vô ấp Lộc Chánh

1.990

Ngã 3 đường vô ấp Lộc Chánh

Đường 787B (Chợ Lộc Hưng)

2.760

Ngã 3 Lộc Thanh (đầu đường 787B cách UBND P.Lộc Hưng 300m)

Đầu đường vô ấp Lộc Hòa (nhà ông 3 Châu)

2.760

Đầu đường vô ấp Lộc Hòa (nhà ông 3 Châu)

Ranh Lộc Hưng-Gia Lộc (vựa ớt ông Hiếu)

1.990

Ranh Lộc Hưng - Gia Lộc (vựa ớt ông Hiếu)

Đường Hồ Chí Minh

2.760

Đường Hồ Chí Minh

Suối Cao

1.990

Ngã 3 Lộc Khê

Ngã 4 Bà Biên

1.700

47

Đường Lộc Phước – Sông Lô (Lộc Hưng)

Đường Hương Lộ 2 (nhà ông 6 Ram)

Kênh N22

2.760

Kênh N22

Kênh Đông (ranh P. Hưng Thuận)

1.990

48

Hương lộ 10 (P.An Tịnh)

Cầu Bình Tranh (Ranh P.Trảng Bàng – An Tịnh

Cầu Mương (giáp ranh xã Thái Mỹ, Củ Chi

3.090

49

ĐƯỜNG QUANH KCN Trảng Bàng

Suối Lồ Ô

Ngã 3 An Khương - Ngã 3 Cây Khế - Ranh KCN Linh Trung

3.090

Ranh KCN Linh Trung

Quốc lộ 22A

3.140

50

Đường Suối Sâu đi Thái Mỹ

Cổng chào ấp Suối Sâu

Giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh

2.450

Đường Lò Mổ

Giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh

1.850

51

Đường Hồ Chí Minh (đoạn P. Lộc Hưng, Gia Lộc, Gia Bình)

Ranh Lộc Hưng - Hưng Thuận

Ranh Gia Bình – An Hòa

1.990

52

Đường An Phú

HL10 - Cổng chào ấp An Phú

Cổng sau Khu chế xuất Linh Trung 3

1.200

53

Đường An Khương

Vp Ấp Khương

Trại cưa ông Lùn

1.200

54

Đường An Khương-An Thành

Nhà ông Thân Văn Quí

Trường MG Rạng Đông, An Thành

1.200

55

Đường An Khương-An Thành

Đất bà Phỉ

Bến Tắm Ngựa

1.200

56

Đường Suối Sâu - Bàu Mây - Tịnh Phong

QL22-Vp ấp Suối Sâu cũ

Cổng chào khu dân cư văn hóa Bàu Mây

2.400

Cổng chào khu dân cư văn hóa Bàu Mây

Hương lộ 2

1.900

57

Đường Suối Sâu - An Đước

QL22 (Quán café Bin Bo)

Ngã 4 Nhà ông Vui

2.400

Ngã 4 Nhà ông Vui

Nhà ông Thức

1.680

Nhà ông Thức

Nhà ông Lập

1.200

58

Đường An Bình - Bàu Mây

Trạm y tế

Kênh N12

2.400

Kênh N12

Nhà ông Son

1.700

59

Đường An Bình - An Thới

QL22 Nhà ông Bường

Kênh N12

2.400

Kênh N12

Đường Địa đạo An Thới

1.700

60

Đường An Thới

HL2

Nhà Lân Heo

Rạch Trảng chừa - Cầu Gia Lộc

1.200

61

Đường Địa đạo An Thới

HL 2

Địa đạo An Thới

1.200

62

Đường giếng mạch

TL787 (gần Cầu Quan)

Đường An Quới 4

2.080

Đường An Quới 4

Cầu An Phú

1.700

63

Đường Bình Thủy

ĐT 787

An Hội 5 (Đài 4)

3.050

An Hội 5 (Đài 4)

Đường An Lợi 3

2.760

Đường An Lợi 3

Ranh Gia Bình

1.990

64

Đường An Phú 1

ĐT787 (nhà 2 Huệ)

Đường giếng mạch

1.650

65

Đường An Phú 2

ĐT787 (nhà 6 Xê)

Đường giếng mạch

1.650

66

Đường An Phú 3

ĐT787 (VP ấp cũ)

Đường giếng mạch

1.650

67

Đường An Phú 4

ĐT787 (nhà út Nê)

Đường giếng mạch

1.650

68

Đường An Phú 5

ĐT787 (nhà Út Măng)

Đường An Quới 1 (2dân)

1.650

69

Đường An Quới 1

ĐT 787 (nhà ông Thi)

Đường giếng mạch

1.650

70

Đường An Quới 2

ĐT 787 (nhà ông Bỏng)

Đường An Quới 3

1.650

71

Đường An Quới 3

ĐT 787 (nhà ông Hồ)

Đường giếng mạch

1.650

72

Đường An Quới 4

ĐT 787 (nhà bà Sứ)

Đường giếng mạch

1.650

73

Đường An Quới 5

ĐT 787 (nhà ông Do)

Đường An Quới 4

1.650

74

Đường Hòa Hưng 1

ĐT 787 (Cây xăng)

Đường An Lợi 3

1.650

75

Đường Hòa Hưng 2

QL 22

Đường Hòa Bình 3

1.200

76

Đường Hòa Hưng 3

ĐT 787 ( Nhà ông Xưởng)

Đường Hòa Hưng 1 (gần VP Kp Hòa Hưng)

1.650

77

Đường Hòa Hưng 4

QL 22 (nhà ông Phúc)

Đường nhựa (ông 10 Chiêu)

1.200

78

Đường Hòa Bình 1

ĐT 787 (Nhà máy 2 Đức)

QL 22

1.650

79

Đường Hòa Bình 2

ĐT 787 (Nhà ông Xia)

QL 22

1.650

80

Đường Hòa Bình 3

ĐT 787 (Nhà ông Châu)

Đường Hòa Hưng 3 (Nhà ông Đức)

1.650

81

Đường Hòa Bình 4

ĐT 787 (Nhà ông Tua)

Đường Hòa Bình 3 (nhà ông 3 Hòa Hưng)

1.650

82

Đường Hòa Bình 6

Đường Hòa Bình 2 (Nhà Hân)

Đường Hòa Bình 3 (Nhà út Nê)

1.200

83

Đường An Hội 1 (gồm 02 nhánh trái, và phải)

TL787

Đến Rạch

2.760

84

Đường An Hội 2

Đường TL 787 (nhà 7 Lầm)

Đường An hội 1 (nhà cha Binh)

1.650

85

Đường An Hội 3

Đường An Hội 1

Đường Bình Thủy

1.200

86

Đường An Hội 4

Đường An Hội 1

Đường An Hội 5

1.200

87

Đường An Hội 5

Đường An Hội 3

Đường Bình Thủy

1.200

88

Đường An Lợi 1

Đường Bình Thủy (Nhà ông Mưa)

Đường Hòa Hưng 1

1.200

89

Đường An Lợi 2

Đường Bình Thủy (Cổng Chào ấp)

Cầu Dừa

1.200

90

Đường An Lợi 3

Đường Bình Thủy (Đối diện nhà 8 Huế)

QL22 (nhà nghỉ Xuân Đào)

1.200

91

Đường An Lợi 4

Đường TL787 (Nhà 4 Chơi)

Đường An Lợi 1 (nhà ông Chữ)

1.650

92

Đường nhựa Bình Nguyên đi An Thới

Ranh An Hòa

Rạch Trảng Bàng

1.200

93

Đường Bùi Thanh Vân (Tân Lộc)

Quốc lộ 22

Đường tránh Quốc lộ 22 (hướng VP ấp Tân Lộc) – đường ĐT 782 (hướng Thành Nhân)

2.700

94

Đường Lộc Trát – Tân Lộc

Đường 782 (ông 7 Thoát, 9999)

Quốc lộ 22

1.200

95

Đường Lộc Trát

Đường 782 (ông 3 Thượng)

Tránh Xuyên Á

1.200

96

Đường Lộc Trát 3

Đường 782 (ông Hòa)

QL 22 (ông 3 Hạt)

1.200

97

Đường Bàu Chèo

Hương lộ 2 (ông Huệ)

Ngã 4 cây sai

1.200

98

Đường Nhựa Gia Tân

Đường 782

Hương lộ 2

1.200

99

Đường Gia Lâm – Gia Tân

Đường 787 A (thầy Cứ)

Nhựa Gia Tân (3 Me)

1.200

100

Đường Gia Tân 2

Đường 787A (Nhà nghỉ 7777)

Nhựa Gia Tân (bà 4 Cù)

1.200

101

Đường Gia Lâm 29

Đường 787A (VP ấp)

Cầu sắt giáp xã Lộc Hưng

1.200

102

Đường Gia Lâm – Gia Huỳnh

Đường 787A (ông 6 Sơn)

Gia Lâm 29 (ngã 4 vườn nhã)

1.200

103

Đường Bình Thủy

Quốc lộ 22 (Ngã 4 Gia Bình)

Cầu Bình Thủy (giáp ranh An Hòa)

1.700

104

Phước Hậu

Ngã 4 Bà Biên

Chùa Giác Nguyên

1.200

Chùa Giác Nguyên

Ngã 4 Gia Bình

1.700

105

Phước Hậu 1

Cổng Đình

ĐT 782

1.200

106

Phước Hậu 2

ĐT 782

Đường Bến Kéo

1.200

107

Bình Nguyên 1

QL22 (Nhà thờ)

Đường Bình Nguyên 2-1 (Séc)

1.200

108

Bình Nguyên 2

Quốc lộ 22 (giáp vòng xoay đường HCMinh)

Cống Vàm

1.200

109

Đường Hồ Chí Minh

Giáp ranh Gò Dầu

Ranh An Hòa

1.990

110

Đường Lộc Hòa – Trảng Cỏ

Đường Hương Lộ 2 (nhà ông 3 Châu)

Cống qua đường (Nhà ông Minh)

1.200

Cống qua đường (Nhà ông Minh)

Kênh N18 (ranh Đôn Thuận)

840

111

Đường Cầu Chùa

Ngã 3 Chùa Mội (Đường 787B)

Ngã 4 Cây Dương (đường HL 2)

1.200

112

Đường Cây Dương - Trung Hưng

Ngã 4 Cây Dương (đường HL 2)

Ranh Trung Hưng (Bàu Cá Chạch)

1.200

113

Đường Lộc Tân – Lộc Châu

787B (nhà ông Vũ)

Đường Lộc Châu tổ 6-7-8 (nhà ông Nguyên)

1.200

Đường Lộc Châu tổ 6-7-8 (nhà ông Nguyên)

Ranh Đôn Thuận (Kênh 20)

840

114

Đường Cầu Chùa

Đường Hương lộ 2 (Nhà ông 4 Thanh)

Đường Cầu Chùa (Nhà ông út Huỳnh Gươm)

1.200

115

Đường Lộc Vĩnh – Lộc Chánh

Hương lộ 2 (Nhà ông 4 Xiểng)

Đường Cầu Chùa (Nhà ông 5 Nâu)

1.200

 

PHỤ LỤC IV

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI VÀ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU XA MÁT ÁP DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

1. Bảng giá đất ở tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Vị trí đất

Giá đất ở

1

Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền Đường Xuyên Á (QL22B) và đường ĐT 786 (đoạn trong đô thị).

1.630

2

Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền Đường chính đô thị có lộ giới 25 mét và đường ĐT 786 (đoạn ngoài đô thị).

1.304

3

Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền Đường trung tâm KCN có lộ giới 20 mét.

1.141

4

Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền Đường trung tâm đô thị có lộ giới 17,5 mét đến nhỏ hơn 25 mét.

978

5

Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền Đường chính KKT có lộ giới từ 15,5 mét đến nhỏ hơn 20 mét

815

6

Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền Đường đô thị có lộ giới 15 mét

652

7

Đất chưa xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng đã quy hoạch.

489

2. Bảng giá đất ở tại Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Vị trí đất

Giá đất ở

1

Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền đường QL 22B, QL 14C, ĐT 782, ĐT 791.

1.184

2

Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền đường quy hoạch đô thị có lộ giới 30 mét đến 45 mét.

829

3

Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền đường liên khu vực có lộ 25 mét.

710

4

Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền đường khu vực có lộ 20,5 mét.

592

5

Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền đường nội bộ có lộ giới 15 mét.

474

6

Đất chưa xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng đã quy hoạch.

355

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Trần Văn Chiến
Ngày ban hành: 01/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 35/2020/QĐ-UBND

3.272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452484