• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Tải về Quyết định 35/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG QUÂN, HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 về việc điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của UBND huyện Yên Sơn tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 06/01/2016 và đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 02/TTr-SCT ngày 18/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Thắng Quân.

2. Địa điểm: xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Danh giới cụm công nghiệp: Phía Bắc tiếp giáp với đồi cây và khu dân cư; Phía Nam tiếp giáp với đường cứu hộ, cứu nạn (đường tránh Quốc lộ 2); Phía Tây tiếp giáp với đồi cây; Phía Đông tiếp giáp với đường tránh lũ.

3. Quy mô diện tích: 41 ha.

4. Ngành nghề thu hút đầu tư: Chế biến nông lâm, sản; gia công cơ khí; sửa chữa lắp ráp máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, công nghiệp nông thôn; sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may; sản xuất phân bón; chế biến thức ăn gia súc; thủ công mỹ nghệ.

Điều 2. Giao UBND huyện Yên Sơn tổ chức lập quy hoạch chi tiết, triển khai quản lý đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Thắng Quân đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3; (thực hiện)
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TP KTCNLN;
- CV: CN, ĐC;
- Lưu: VT (VC 25b. CN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

 

- Điểm này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2...Điều 1 Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cụ thể như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2...Điều 1 Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cụ thể như sau:

Địa điểm... trước khi sửa đổi, bổ sung:

2. Địa điểm: xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Danh giới cụm công nghiệp: Phía Bắc tiếp giáp với đồi cây và khu dân cư; Phía Nam tiếp giáp với đường cứu hộ, cứu nạn (đường tránh Quốc lộ 2); Phía Tây tiếp giáp với đồi cây; Phía Đông tiếp giáp với đường tránh lũ.
...
Địa điểm... sau khi sửa đổi, bổ sung:

2. Địa điểm: thôn Minh Nông, thôn Nông Trường, xã Thắng Quân và thôn 3, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Danh giới cụm công nghiệp: Phía Bắc giáp đồi cây và khu dân cư; Phía Nam giáp đồi cây và khu dân cư; Phía Tây giáp đồi cây và khu dân cư; Phía Đông giáp Quốc lộ 2 và khu dân cư.

2. Địa điểm: xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Danh giới cụm công nghiệp: Phía Bắc tiếp giáp với đồi cây và khu dân cư; Phía Nam tiếp giáp với đường cứu hộ, cứu nạn (đường tránh Quốc lộ 2); Phía Tây tiếp giáp với đồi cây; Phía Đông tiếp giáp với đường tránh lũ.

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2016
- Điểm này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung... điểm 3, Điều 1 Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cụ thể như sau:

... Quy mô trước khi sửa đổi, bổ sung:
...
3. Quy mô diện tích: 41 ha.

... Quy mô sau khi sửa đổi, bổ sung:
...
3. Quy mô diện tích: 58,1 ha.

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2016
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 18/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 35/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331956