• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 35/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Ninh Bình năm 2017

Tải về Quyết định 35/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH TRIN KHAI CÔNG TÁC KIM SOÁT TH TC HÀNH CHÍNH CA TNH NINH BÌNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2103 của Chính phủ về sửa đi, b sung một số điều của Nghị định liên quan đến công tác kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Xét đề nghị ca Giám đc STư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Ninh Bình năm 2017.

Điều 2. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch triển khai công tác KSTTHC của tnh, đchỉ đạo, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kim soát thtục hành chính năm 2017 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP7.
MT02/KSTTHC/TP

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH NINH BÌNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 35/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của UBND tnh Ninh Bình)

STT

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Thi gian thực hiện

I. Công tác xây dựng văn bn triển khai thực hiện nhiệm vụ

1

Xây dựng văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ KSTTHC năm 2017

- Kế hoạch thực hiện công tác KSTTHC, rà soát TTHC trọng tâm đã được chuẩn hóa ở các đơn vị, địa phương

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Tháng 01 năm 2017

2

- Triển khai thi hành Nghị định 150/2016/NĐ-CP ; Nghị quyết số 43/NQ-CP; Nghị quyết số 19/NQ-CP .

- Tập huấn nâng cao kiến thức Pháp luật, nghiệp vụ KSTTHC;

- Kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai các Văn bản pháp luật liên quan đến công tác KSTTHC.

- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ KSTTHC năm 2017.

- Sở Tư pháp.

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Quý II năm 2017

3

Kiểm tra công tác KSTTHC và thực hiện việc giải quyết TTHC tại các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

(Theo Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp Hướng dn kim tra việc thực hiện hoạt động kim soát thủ tục hành chính.)

- Kế hoạch Tự kiểm tra theo thẩm quyền về tình hình thực hiện công tác KSTTHC, ở các đơn vị, địa phương.

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện.

Quý III - IV năm 2017

- Kế hoạch kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nhiệm v KSTTHC; CCTTHC; giải quyết TTHC và Tiếp nhận xử lý các kiến nghị của tập thể cá nhân về hành vi hành chính, các quy định về thủ tục hành chính.

- Giao cho Sở Tư pháp chtrì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch, thành lập Đoàn Kim tra và tiến hành thực hiện việc kiểm tra tại các đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả vUBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp.

Quý III - IV năm 2017

II. Công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền gii quyết của các đơn vị, địa phương

1

Dự thảo hồ sơ Quyết định công bố TTHC đề nghị sửa đi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc thm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Cập nhật các quy định mới của văn bản QPPL của TW, địa phương về quy định TTHC Đnghị các Bộ chủ quản; Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ. Xây dựng dự thảo hồ sơ TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

- Các Sở, ban, ngành.

- Sở Tư pháp.

- Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên năm 2017

2

Công khai; Niêm yết và triển khai thực hiện các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

- Thực hiện niêm yết công khai toàn bộ các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Thc hin đăng tải công khai TTHC trên trang Cơ sở Dữ liệu quốc gia về TTHC và trên cng thông tin điện tử của tỉnh và của các đơn vị, địa phương.

- Hình thức niêm yết phải đảm bảo theo đúng yêu cầu quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp;

- Trin khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Sở Tư pháp.

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên năm 2017

III. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và xây dựng pơng án đơn giản hóa thủ tục hành chính

1

Triển khai việc rà soát, đánh giá TTHC đã được chuẩn hóa, thực hiện xây dựng phương án, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương (Theo mục 4 tại Văn bản số 409/TB-VPCP ngày 15/12/2016 về Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 07/12/2016; Văn bản số 184/CTr-BCĐ ngày 28/12/2016 về Chương trình Công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2016-2020 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh Ninh Bình)

- Các đơn vị, địa phương tự rà soát, chọn lựa các TTHC trong quá trình thực hiện xét thấy còn rườm rà, không cn thiết, thiếu hợp lý để đánh giá xem xét kiến nghị, đề nghị các cơ quan ban hành TTHC thực hiện việc đơn giản hóa TTHC; Tập trung, chú trọng tới việc cắt giảm thời gian thực hiện, hồ sơ, chi phí tuân thủ, điều kiện thực hiện TTHC (phấn đấu giảm 20% thời gian và chi phí tuân thủ).

- Xây dựng Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm và phương án đề xuất, kiến nghị về đơn giản hóa TTHC đã được chuẩn hóa của tỉnh năm 2017.

- Sở Tư pháp.

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện.

- UBND cấp xã.

Quý II năm 2017

IV. Kiểm soát TTHC trong quá trình dự thảo văn bn QPPL của UBND tỉnh có quy định về TTHC

1

Đánh giá tác động quy định TTHC đặc thù trong dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh.

Thực hiện đin biu mu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ TTHC đặc thù trong dự thảo các văn bản QPPL của tỉnh có quy định về TTHC;

- Sở Tư pháp

- Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản.

Thường xuyên năm 2017

2

Thẩm định quy định TTHC trong dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh có quy định về TTHC đặc thù.

Thực hiện, thẩm định về TTHC đặc thù trong Báo cáo thẩm định dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Sở Tư pháp.

Thường xuyên năm 2017

V. Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

1

Công khai địa chỉ tiếp nhận phn ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính.

- Thực hiện niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, Email trong việc tiếp nhn, xử lý phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính, các quy định về TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp;

- Các Sở, ban. ngành.

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên năm 2017

2

Tchức việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hành vi hành chính và các quy định về TTHC.

Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và thực hiện phân loại, chuyển đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết, đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị của các đơn vị, địa phương

- Sở Tư pháp.

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện; cấp xã.

Thường xuyên năm 2017

VI. Công tác truyền thông về ci cách TTHC, Kiểm soát TTHC và Tổng hợp báo cáo kết quả công tác KSTTHC

1

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 945/-TTg, xây dựng các hoạt động truyền thông về cải cách TTHC; Kim soát TTHC.

- Tuyên truyền, phổ biến về cải cách TTHC, Kiểm soát TTHC.

Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên mục tin bài tuyên truyn về hoạt động cải cách TTHC và Kiểm soát TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên địa bàn toàn tỉnh;

- HĐPHCTPBGDPL tỉnh.

- Sở Tư pháp

- Đài PTTH tỉnh.

- Báo Ninh Bình.

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND cấp huyện; cấp xã

Thường xuyên năm 2017

2

- Tng hợp về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ KSTTHC, rà soát, đánh giá TTHC, giải quyết hồ sơ TTHC.

- Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất và theo đúng yêu cầu quy định về chế độ Báo cáo tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp;

- Sở Tư pháp.

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND cấp huyện; cấp xã.

- Theo định kỳ, quý, năm hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng; Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh.

VII. Kinh phí thực hiện

 

Kinh phí hoại động cải cách TTHC và kiểm soát thủ tục hành chính.

Dự trù kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ KSTTHC năm 2018 của các Sở, ban, ngành, địa phương, được xây dựng theo kế hoạch ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Sở Tư pháp.

- Các Sở, ban, ngành cp tỉnh.

- UBND cấp huyện; cấp xã.

Quý III năm 2017

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 10/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 35/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341442