• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 3502/QĐ-UBND năm 2017 về Đề án tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải về Quyết định 3502/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3502/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN TỔ CHỨC, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ TỰ VỆ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 902/CT-BTL ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Hướng dẫn số 2205/HD-BTM ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 7 về việc tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài;

Căn cứ Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 2805/TTr-BCH ngày 21 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Dân quân tự vệ/BTTM-BQP (báo cáo);
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (báo cáo);
- Bộ Tham mưu & Phòng DQTV QK 7 (báo cáo);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban CHQS các huyện, thành phố;
- Các Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài;
- Lưu: VT, PCNC
NC4-11/2017 (QS)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ TỰ VỆ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐƠN VỊ TỰ VỆ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ là một nhiệm vụ quan trọng trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Lực lượng Dân quân tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự chỉ đạo và chỉ huy thống nhất của cơ quan quân sự các cấp.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và vai trò tích cực của cơ quan quân sự các cấp, công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (gọi tắt là DQTV) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng DQTV được tổ chức chặt chẽ, chất lượng tổng hợp ngày càng được nâng lên, tổ chức biên chế phù hợp; đạt chỉ tiêu về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng qua đó đã nâng cao trình độ nhận thức và năng lực hoạt động của cán bộ, chiến sỹ DQTV; Phối hợp hoạt động với các lực lượng Công an, Biên phòng và các lực lượng trên địa bàn ngày càng hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác dân vận - vận động quần chúng, đền ơn đáp nghĩa; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ chỉ tập trung ở các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần nhưng nhà nước nắm cổ phần chi phối... mà chưa chú trọng tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; trong khi đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đã và đang tiềm ẩn những yếu tố dễ gây mất ổn định; các thế lực thù địch lợi dụng một số sự kiện trong nước và thế giới để lôi kéo người lao động đình công, lãn công...khi có thời cơ sẽ kích động bạo loạn, đập phá tài sản của doanh nghiệp gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, đình trệ sản xuất, ảnh hưởng đến môi trường, hiệu quả đầu tư.

Thực hiện Chỉ thị số 902/CT-BTL ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Hướng dẫn số 2205/HD-BTM ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 7; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng Đề án tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như sau:

Phần II

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC XÂY DỰNG, HUẤN LUYỆN, HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TỪ NĂM 2009-2017

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ

a) Số lượng, chất lượng, tổ chức biên chế

Tính đến tháng 10 năm 2017 lực lượng DQTV toàn tỉnh đạt 1,40 % so với dân số, trong đó Dân quân đạt 1,05 % so với dân số, Tự vệ đạt 11,29 % so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; Tỷ lệ đảng viên đạt 24,88 % (Dân quân đạt 20,61 %) và đoàn viên đạt 56,30 % so với tổng số DQTV; tổ chức biên chế chặt chẽ chủ yếu từ cấp tổ đến cấp đại đội phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, địa phương và cách đánh truyền thống; phù hợp với quyết tâm tác chiến phòng thủ của tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn và kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, tổ chức. Trong đó:

- Lực lượng tự vệ: Có tổng số là 4.478 đạt chiếm 11,29% so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; tổ chức xây dựng ở 109/537 cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện (gọi chung là cơ quan, tổ chức cơ sở); Chất lượng: Đảng viên chiếm 35,39% tổng số tự vệ; đoàn viên chiếm 47,25%, Quân nhân phục viên xuất ngũ chiếm 9,33% và nữ chiếm 9,13%. Được biên chế 04 đại đội, 97 trung đội, 131 tiểu đội, 05 khẩu đội và 11 tổ, gồm:

+ Tự vệ binh chủng chiến đấu: 295 chiếm 6,58% tổng số tự vệ, biên chế 12 trung đội, 05 khẩu đội.

+ Tự vệ binh chủng bảo đảm: 149 chiếm 3,33%, biên chế 03 trung đội, 04 tiểu đội, 05 khẩu đội và 11 tổ.

+ Tự vệ biển: 107 chiếm 2,39%, biên chế 03 trung đội.

+ Tự vệ tại chỗ: 3.927 chiếm 87,69%, biên chế 05 đại đội, 80 trung đội, 127 564 tiểu đội.

b) Hệ thống chỉ huy

Đã thành lập và kiện toàn 87 Ban CHQS Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh; 19 Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp huyện, thành phố và bổ nhiệm cán bộ gồm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó, Chỉ huy phó.

c) Quản lý nhà nước

Trong những năm qua cơ quan quân sự các cấp từ tỉnh đến huyện và xã đã phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, bảo đảm quản lý nhà nước theo quyền hạn ở các cấp về tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác Dân quân tự vệ được thực hiện nghiêm túc ở các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương.

2. Công tác tập huấn, huấn luyện

a) Công tác tập huấn cán bộ

Hàng năm từ tỉnh đến huyện đều tổ chức tập huấn cán bộ theo phân cấp; thông qua nội dung tập huấn cán bộ các cấp được nâng cao về trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, tổ chức huấn luyện của cán bộ được nâng cao, cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2011 đến nay đã tập huấn được 72 lớp với 7.116 lượt cán bộ quân sự ở cấp tỉnh và cấp huyện.

b) Huấn luyện chiến sỹ

Lực lượng DQTV hàng năm được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, quân số tham gia đạt từ 80-85% và đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao (80.079 lượt DQTV), kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu (trong đó có từ 70-80% đạt khá, giỏi), tổ chức hội thảo và sử dụng lực lượng tham gia diễn tập A2, Phòng không nhân dân, huy động nhân lực tàu thuyền, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến thuật cấp phân đội, phòng chống cháy nổ, Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn được cấp ủy địa phương và cơ quan quân sự cấp trên đánh giá cao.

c) Xây dựng kế hoạch và hoạt động phối hợp

Ban CHQS cấp xã và Ban CHQS cơ quan, tổ chức cơ sở xây dựng kế hoạch chiến đấu tại chỗ, kế hoạch bảo vệ cơ quan và hàng năm có điều chỉnh, bổ sung, đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Từ năm 2011 đến nay lực lượng DQTV phối hợp cùng các lực lượng khác tuần tra được 1.320.701 lượt tổ/3.732.962 lượt người tham gia, bắt 6.638 vụ/11.434 đối tượng. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tham gia phòng chống cháy rừng được 24.696 người/31.745 ngày công.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại, hạn chế

- Sự phối hợp giữa cơ quan quân sự cơ sở với một số cơ quan chức năng trong công tác tham mưu còn hạn chế thiếu chủ động, công tác tuyên truyền học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa thường xuyên, nội dung, phương pháp tuyên truyền chưa hiệu quả, nhận thức và ý thức chấp hành Luật DQTV của một bộ phận nhân dân và DQTV còn hạn chế, chưa tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi nhận thức chưa đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ cũng như vai trò, vị trí của DQTV trong giai đoạn hiện nay.

- Chưa xây dựng được lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

- Hiện toàn tỉnh có 122 doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, dự kiến phải xây dựng tự vệ tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Thành, thành phố Vũng Tàu... với số công nhân, người lao động là 60.535 người (trong đó có 246 người nước ngoài).

- Trong huấn luyện tự vệ có đổi mới nhưng chưa thật vững chắc, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đại đa số cơ quan chưa tự tổ chức huấn luyện được cho lực lượng tự vệ, nên huyện phải tổ chức huấn luyện theo cụm.

2. Nguyên nhân

- Còn có cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, tổ chức cơ sở chưa thật sự quan tâm đến nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương do đó chưa đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động và thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng tự vệ. Đặc biệt xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

- Vai trò tham mưu và năng lực tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy công tác DQTV ở Ban CHQS cơ quan, tổ chức cơ sở còn hạn chế, thiếu kiểm tra đôn đốc; Một số chỉ huy trưởng Ban CHQS cơ quan, tổ chức cơ sở chưa thật sự phát huy tốt trách nhiệm.

Phần III

TỔ CHỨC, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ TỰ VỆ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Trong những năm tới tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, nhằm chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các mặt như: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh....Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với lợi thế là một tỉnh ven biển, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tốc độ phát triển kinh tế nhanh, thu hút đầu tư nước ngoài tăng nhanh, dân số cơ học ngày càng tăng đã đặt ra nhiều vấn đề về an sinh xã hội cần phải giải quyết như: việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục, công tác quản lý địa bàn, đối tượng, ô nhiễm môi trường.... còn gặp nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo và những thiếu sót, hạn chế của cán bộ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để tuyên truyền kích động gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Các vụ tụ tập khiếu kiện đông người đòi đền bù đất đai trong nhân dân kéo dài, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ công tác Quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng DQTV phải được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ.

Thực hiện Chỉ thị số 902/CT-BTL ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Hướng dẫn số 2205/HD-BTM ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 7; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Để bảo đảm tính pháp lý trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh ở địa phương; thống nhất công tác quản lý nhà nước về xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài gắn với mọi hoạt động về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh ở địa phương đạt chất lượng hiệu quả, làm cơ sở để ổn định môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư. Đặc biệt của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG

1. Mục tiêu xây dựng

Xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài có số lượng phù hợp, chất lượng cao; lấy chất lượng chính trị và độ tin cậy làm cơ sở (xây dựng tổ chức Đảng trước khi xây dựng đơn vị tự vệ); tổ chức biên chế gọn, chặt chẽ; trang bị công cụ hỗ trợ, vũ khí phù hợp; hàng năm được giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ở cơ sở, bảo vệ lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài. Chú trọng xây dựng nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ sức đối phó với các tình huống xảy ra.

2. Yêu cầu xây dựng

a) Quán triệt Chỉ thị số 902/CT-BTL ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Hướng dẫn số 2205/HD-BTM ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 7; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; Hướng dẫn số 2168/HD-BCH ngày 05 tháng 8 năm 2017 của Bộ CHQS tỉnh về việc tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành đến lãnh đạo, Ban Giám đốc doanh nghiệp (người đại diện hợp pháp) nhằm nâng cao nhận thức về vị trí chiến lược, nội dung cơ bản, nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới, gắn với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư.

b) Thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQTV; xét duyệt dân chủ, công khai, tuyển chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất chính trị vào lực lượng. Xây dựng lực lượng vững chắc; trước mắt tập trung xây dựng ở các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đã có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn tỉnh từ 12 tháng trở lên; có số lượng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động có hợp đồng lao động không thời hạn hoặc từ 12 tháng trở lên; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Luật DQTV. Nơi đã có chi bộ thì tổ chức lực lượng tự vệ đến cấp trung đội, nơi chuẩn bị thành lập chi bộ thì tổ chức cấp tiểu đội do đảng viên phụ trách (cụ thể về tiêu chuẩn tuyển chọn theo Hướng dẫn số 2168/HD-BCH ngày 05 tháng 8 năm 2017 của Bộ CHQS tỉnh).

c) Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể; người đứng đầu đơn vị tự vệ có trách nhiệm bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện và hoạt động, gắn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với quyền lợi của người tham gia lực lượng tự vệ ngày càng tốt hơn; tạo điều kiện động viên lực lượng tự vệ cả về vật chất và tinh thần, phù hợp với cơ chế thị trường và khả năng của doanh nghiệp.

d) Cán bộ, chiến sỹ tự vệ cần nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí chiến lược của lực lượng DQTV trong tình hình mới. Trên cơ sở đó đề cao trách nhiệm cá nhân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong lao động sản xuất với thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở địa phương, cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp.

II. TỔ CHỨC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG TỰ VỆ

1. Đăng ký, quản lý nguồn, tuyển chọn lực lượng tự vệ

- Triển khai, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị ở cơ sở, các doanh nghiệp và toàn dân về ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ đăng ký công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ Dân quân tự vệ.

- Tổ chức đăng ký chặt chẽ ở cấp xã, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; Thống kê, phân loại, báo cáo đầy đủ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành (cụ thể theo Hướng dẫn số 2168/HD-BCH ngày 05 tháng 8 năm 2017 của Bộ CHQS tỉnh).

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ

- Cán bộ tổ trưởng tự vệ.

- Cán bộ tiểu đội trưởng.

- Cán bộ trung đội trưởng.

3. Xây dựng số lượng tự vệ

- Doanh nghiệp có số công nhân, người lao động ký kết hợp đồng lao động dài hạn từ 50 người trở lên, tổ chức tự vệ từ 10-20% so cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Doanh nghiệp có số công nhân, người lao động ký kết hợp đồng lao động dài hạn dưới 50 người, căn cứ tình hình cụ thể do Ban CHQS huyện quyết định tỷ lệ và thành lập đơn vị tự vệ.

Giao Chỉ huy trưởng Ban CHQS các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ hàng năm giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng tự vệ cho các đơn vị thuộc quyền phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và số lượng công nhân, người lao động của từng doanh nghiệp.

4. Tổ chức, biên chế đơn vị tự vệ

- Tổ: Tổng số 03 tự vệ (01 tổ trưởng và 02 chiến sỹ).

- Tiểu đội: Tổng số 10 tự vệ (01 tiểu đội trưởng, 03 tổ trưởng, 06 chiến sỹ).

- Trung đội: Tổng số 31 tự vệ (01 trung đội trưởng, 03 tiểu đội trưởng, 09 tổ trưởng và 18 chiến sỹ).

5. Chỉ tiêu, số lượng tự vệ từ năm 2017-2020

- Xác định chỉ tiêu toàn tỉnh: Là 20/122 doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài phải xây dựng lực lượng tự vệ. Trong đó tổ chức biên chế gồm: 13 trung đội, 07 tiểu đội, quân số 473 đ/c.

- Chỉ tiêu cụ thể các huyện, thành phố gồm:

+ Thành phố Vũng Tàu: 03 đơn vị, biên chế 03 trung đội, quân số 93 đ/c.

+ Thành phố Bà Rịa: 02 đơn vị, biên chế 02 tiểu đội, quân số 20 đ/c.

+ Huyện Tân Thành: 07 đơn vị, biên chế 07 trung đội, quân số 217 đ/c.

+ Huyện Châu Đức: 02 đơn vị, biên chế 01 trung đội và 01 tiểu đội, quân số 41 đ/c.

+ Huyện Long Điền: 02 đơn vị, biên chế 01 trung đội, 01 tiểu đội, quân số 41 đ/c.

+ Huyện Đất Đỏ: 01 đơn vị, biên chế 01 trung đội, quân số 31 đ/c.

+ Huyện Xuyên Mộc: 03 đơn vị, biên chế 03 tiểu đội, quân số 30 đ/c.

6. Chỉ tiêu xây dựng tổ chức Đảng

- Toàn tỉnh có 13 chi bộ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài với 145 đảng viên.

- Huyện, thành phố:

+ Thành phố Vũng Tàu: 03 chi bộ, 53 đảng viên.

+ Thành phố Bà Rịa: Chuẩn bị nguồn xây dựng 01-02 tổ chức Đảng.

+ Huyện Tân Thành: 07 chi bộ, 54 đảng viên.

+ Huyện Châu Đức: 01 chi bộ, 05 đảng viên trở lên.

+ Huyện Long Điền: 01 chi bộ, 11 đảng viên trở lên.

+ Huyện Đất Đỏ: 01 chi bộ, 05 đảng viên trở lên.

+ Huyện Xuyên Mộc: Chuẩn bị nguồn xây dựng 01-02 tổ chức Đảng.

7. Bảo đảm về trang bị vũ khí

a) Vũ khí trang bị

Thực hiện theo Thông tư số 65/2016/TT-BQP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 4188/HD-BTM ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tham mưu Quân khu 7.

b) Công cụ hỗ trợ

Doanh nghiệp tổ chức đơn vị tự vệ có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm cho việc mua, sắm và sử dụng các loại công cụ hỗ trợ theo Hướng dẫn số 3745/HD-BTM ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tham mưu Quân khu 7.

8. Tổ chức xây dựng điểm

Năm 2017: Huyện Tân Thành tổ chức làm điểm cho tỉnh xây dựng 01 trung đội tự vệ trong khu công nghiệp đã có tổ chức Đảng; cụ thể: Công ty ALLWESL trong khu công nghiệp Tóc Tiên 01 trung đội tự vệ, quân số 31 đ/c, 01 chi bộ với 10 đảng viên.

III. TỔ CHỨC TẬP HUẤN, HUẤN LUYỆN

1. Tập huấn cán bộ

- Theo phân cấp hàng năm trước khi bước vào huấn luyện từ tỉnh đến huyện đều tổ chức tập huấn cán bộ đúng đối tượng, bảo đảm nội dung, thời gian và sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ sở.

- Thời gian 07 ngày/01 năm; Nội dung, chương trình theo Điều 9, Chương II của Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu 7 và Hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh.

2. Huấn luyện chiến sỹ

- Tự vệ năm thứ nhất: 15 ngày/01 năm.

- Tự vệ từ năm thứ 2 đến năm thứ tư: 07 ngày/01 năm.

- Nội dung, chương trình theo Điều 15, Chương III của Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu 7 và Hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh.

- Ngoài ra còn tổ chức huấn luyện, luyện tập bổ sung các phương án: SSCĐ, Phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy, kế hoạch bảo vệ cơ quan và yêu cầu nhiệm vụ của Ban CHQS huyện, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở và doanh nghiệp.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG TỰ VỆ

Theo Hướng dẫn số 2168/HD-BCH ngày 05 tháng 8 năm 2017 của Bộ CHQS tỉnh.

V. BẢO ĐẢM CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG TỰ VỆ

Theo Hướng dẫn số 2168/HD-BCH ngày 05 tháng 8 năm 2017 của Bộ CHQS tỉnh.

VI. THỜI GIAN, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Năm 2017

- Xây dựng và triển khai các văn bản về xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Huyện Tân Thành xây dựng điểm 01 trung đội tự vệ trong khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài đã có tổ chức Đảng.

2. Năm 2018

- Cấp tỉnh

+ Số lượng: 08/122 doanh nghiệp, đạt 06% so với tổng số doanh nghiệp được xác định trong đề án.

+ Chất lượng: Có 09 chi bộ/122 doanh nghiệp, đạt 07% so với tổng số doanh nghiệp.

- Cấp huyện

+ Thành phố Vũng Tàu: Số lượng 02/26 doanh nghiệp, biên chế 04 tiểu đội tự vệ, quân số 40 đ/c; Chất lượng: 02 chi bộ với 44 đảng viên.

+ Huyện Tân Thành: Số lượng 04/75 doanh nghiệp, biên chế 04 trung đội tự vệ, quân số 124 đ/c; Chất lượng: 04 chi bộ với 29 đảng viên.

+ Huyện Long Điền: Số lượng 01/02 doanh nghiệp, biên chế 01 trung đội tự vệ, quân số 31 đ/c; Chất lượng: 01 chi bộ với 11 đảng viên.

+ Huyện Đất Đỏ: Số lượng 01/05 doanh nghiệp, biên chế 01 tiểu đội tự vệ, quân số 10 đ/c; Chất lượng: 01 tổ Đảng với 03 đảng viên.

- Huyện Tân Thành tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm làm điểm cho tỉnh xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

3. Năm 2019

- Tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ, người đại diện hợp pháp (người Việt Nam) kiêm nghiệm chỉ huy đơn vị tự vệ có yếu tố nước ngoài.

- Cấp tỉnh

+ Số lượng: 14/122 doanh nghiệp, đạt 11% so với tổng số doanh nghiệp được xác định trong đề án.

+ Chất lượng: Có 10 chi bộ/122 doanh nghiệp, đạt 08% so với tổng số doanh nghiệp.

- Cấp huyện

+ Thành phố Vũng Tàu: Số lượng 03/26 doanh nghiệp, biên chế 06 tiểu đội tự vệ, quân số 60 đ/c; Chất lượng: 03 chi bộ với 53 đảng viên.

+ Thành phố Bà Rịa: Xây dựng nguồn chuẩn bị thành lập từ 01-02 tổ chức Đảng trong tổng số 04 doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đã xác định trong đề án.

+ Huyện Tân Thành: Số lượng 06/75 doanh nghiệp, biên chế 06 trung đội tự vệ, quân số 186 đ/c; Chất lượng: 06 chi bộ với 39 đảng viên.

+ Huyện Châu Đức: Xây dựng từ 01-02 tổ chức Đảng trong 03 doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đã xác định trong đề án.

+ Huyện Long Điền: Số lượng 01/02 doanh nghiệp, biên chế 01 trung đội tự vệ, quân số 31 đ/c; Chất lượng: 01 chi bộ với 11 đảng viên.

+ Huyện Đất Đỏ: Số lượng 01/05 doanh nghiệp, biên chế 02 tiểu đội tự vệ, quân số 20 đ/c; Chất lượng: 01 tổ Đảng với 03 đảng viên.

+ Huyện Xuyên Mộc: Số lượng 03/07 doanh nghiệp, biên chế 03 tiểu đội tự vệ, quân số 30 đ/c (03 tiểu đội trưởng trong 03 doanh nghiệp là đảng viên); Chất lượng: Xây dựng nguồn chuẩn bị thành lập 01-02 tổ chức đảng.

4. Năm 2020

- Cấp tỉnh:

+ Số lượng: Doanh nghiệp có lực lượng tự vệ là 20/122 đạt 16%.

+ Chất lượng: Có 13 chi bộ/122 doanh nghiệp (có yếu tố nước ngoài), đạt 10% so với tổng số doanh nghiệp đã xác định trong đề án.

Tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những năm tiếp theo.

- Cấp huyện:

+ Thành phố Vũng Tàu: Số lượng 03/26 doanh nghiệp, biên chế 03 trung đội tự vệ/03 doanh nghiệp đã có chi bộ Đảng, quân số 93 đ/c; Chất lượng: 03 chi bộ với 53 đảng viên.

+ Thành phố Bà Rịa: Số lượng 02/04 doanh nghiệp, biên chế 02 tiểu đội tự vệ trong 02 doanh nghiệp chuẩn bị thành lập tổ chức Đảng do đảng viên phụ trách; quân số 20 đ/c; Chất lượng: Chuẩn bị đủ điều kiện thành lập 02 tổ chức Đảng trong 02 doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được xác định trong đề án.

+ Huyện Tân Thành: Số lượng 07/75 doanh nghiệp, biên chế 07 trung đội tự vệ trong 07 doanh nghiệp đã có chi bộ, quân số 217 đ/c; Chất lượng: 07 chi bộ với 54 đảng viên.

+ Huyện Châu Đức: Số lượng 02/03 doanh nghiệp, biên chế 01 trung đội tự vệ trong doanh nghiệp đã thành lập chi bộ Đảng, quân số 31 đ/c, 01 tiểu đội tự vệ trong doanh nghiệp chuẩn bị thành lập tổ chức Đảng, quân số 10 đ/c do đảng viên phụ trách; Chất lượng: 01 chi bộ với 05 đảng viên.

+ Huyện Long Điền: Số lượng 02/02 doanh nghiệp, biên chế 01 trung đội tự vệ trong doanh nghiệp đã có chi bộ Đảng, quân số 31 đ/c; 01 tiểu đội tự vệ nơi chuẩn bị thành lập tổ chức Đảng (do đảng viên phụ trách), quân số 10 đ/c; Chất lượng: 01 chi bộ với 11 đảng viên.

+ Huyện Đất Đỏ: Số lượng 01/05 doanh nghiệp, biên chế 01 trung đội tự vệ trong doanh nghiệp có chi bộ, quân số 31 đ/c; Chất lượng: 01 chi bộ có 05-07 đảng viên.

+ Huyện Xuyên Mộc: Số lượng 03/07 doanh nghiệp, biên chế 03 tiểu đội tự vệ trong 03 doanh nghiệp chuẩn bị thành lập tổ chức Đảng, quân số 30 đ/c (mỗi tiểu đội có đảng viên phụ trách).

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp

- Phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động chủ các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài chấp hành chủ trương về xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp.

- Phối hợp với Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan liên quan xây dựng, thành lập các tổ chức Đảng theo lộ trình đề án và hướng dẫn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

2. Sở, ban, ngành tỉnh

2.1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng tổ chức Đảng; xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

2. Dự trù kinh phí bảo đảm cho công tác soạn thảo đề án, các hội nghị, hội thảo, triển khai sơ kết, tổng kết.

3. Phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền vận động chủ các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài chấp hành chủ trương về xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp.

4. Hướng dẫn, chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức khảo sát, xây dựng lực lượng tự vệ, xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch SSCĐ, tập huấn, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách, trang bị công cụ hỗ trợ cho các đơn vị tự vệ.

5. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương cơ sở thực hiện xây dựng, huấn luyện, hoạt động và các mặt bảo đảm khác cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

6. Hàng quý, năm tổng hợp báo cáo và tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm.

2.2. Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động chủ các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài chấp hành chủ trương xây dựng đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp theo lộ trình đề án.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cơ quan phối hợp cùng Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố tổ chức khảo sát, xây dựng đơn vị tự vệ. Phối hợp trong việc thành lập các tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, hỗ trợ thực hiện hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc tổ chức thành lập các đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, theo dõi kết quả hoạt động... quá trình thực hiện đề án. Kịp thời kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Triển khai Đề án xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài (ngoài khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh sau khi được ban hành.

- Phố hợp với UBND các huyện, thành phố, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài (dự án ngoài khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh theo lộ trình Đề án, kịp thời kiến nghị, đề xuất trong quá trình tổ chức thực hiện.

2.4. Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Triển khai đề án, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động chủ các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài chấp hành chủ trương về xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố tổ chức khảo sát, tuyển chọn các nhân tố xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo lộ trình đề án, kịp thời kiến nghị, đề xuất trong quá trình tổ chức thực hiện.

2.5. Sở Tài chính

Hướng dẫn lập dự toán, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí xây dựng triển khai, thực hiện Đề án.

2.6. Cục Thuế tỉnh

Khảo sát, nắm khả năng thu nhập thuế của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được đưa vào đề án để có hướng điều chỉnh mức thuế khi doanh nghiệp tổ chức lực lượng tự vệ hoạt động.

2.7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Quán triệt, triển khai thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án theo lộ trình từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, các ban, ngành có liên quan, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Đảng ủy khối doanh nghiệp, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài xây dựng các tổ chức Đảng, xây dựng các đơn vị tự vệ theo lộ trình đề án.

- Chỉ đạo các ban, ngành có liên quan xây dựng và hướng dẫn các đơn vị tự vệ xây dựng các kế hoạch SSCĐ, kế hoạch hoạt động, quy chế phối hợp với Công an các xã, thị trấn, Đồn (chốt) Công an khu công nghiệp và các lực lượng liên quan trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy trong các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, triển khai thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế bảo đảm có độ tin cậy cao, hàng năm có kế hoạch huấn luyện cho đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

- Hướng dẫn công tác bảo đảm chế độ chính sách cho đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp trong các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ.

- Kịp thời kiến nghị, đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện.

2.8. Các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

- Quán triệt, triển khai thực hiện Đề án nghiêm túc đến công nhân, người lao động trong doanh nghiệp.

- Chủ động đề xuất các cơ quan chức năng kiện toàn tổ chức Đảng (các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng), xây dựng tổ chức Đảng (các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng), đồng thời thành lập các đơn vị tự vệ (trung đội, tiểu đội) theo lộ trình đề án.

- Liên hệ với Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch SSCĐ, các kế hoạch hoạt động, huấn luyện của lực lượng tự vệ đầy đủ theo quy định./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3502/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 06/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3502/QĐ-UBND

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393168