• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 351/QĐ-HQHN năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Quyết định 351/QĐ-HQHN
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/QĐ-HQHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-TCHQ ngày 27/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 4293/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-TCHQ ngày 06/02/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 1518/TCHQ-TCCB ngày 22/3/2018 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và đơn vị tương đương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2018, thay thế quyết định số 2063/QĐ-HQHN ngày 31/12/2013 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc quy định nhiệm vụ cụ thể của Chi cục Hải quan Kiểm tra sau thông quan và nhiệm vụ của các Đội công tác thuộc Chi cục.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trường

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 351/QĐ-HQHN ngày 23 tháng 03 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Đội Tham mưu - Tổng hợp:

I. Chức năng

Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Chi cục; trực tiếp thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, công tác quản lý tài sản của Chi cục, công tác kế toán thuế theo quy định.

II. Nhiệm v

1. Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp:

a) Đầu mối tổng hợp xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Chi cục và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

b) Đầu mối tham mưu trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình thuộc lĩnh vực công tác kiểm tra sau thông quan theo quy định.

c) Đầu mối chuẩn bị báo cáo, thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chi cục trưởng, phục vụ cho các cuộc giao ban, cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết và các buổi làm việc với các cơ quan trong và ngoài ngành; làm thư ký cho các cuộc họp giao ban Chi cục; tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất theo phân cấp.

d) Đầu mối tham mưu về công tác xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

e) Đầu mối xin cấp mới, hủy bỏ tài khoản sử dụng các phần mềm nghiệp vụ liên quan.

f) Tham mưu về công tác cán bộ, công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ liên quan, kỷ luật - kỷ cương hành chính, thi đua - khen thưởng,

g) Tham mưu về công tác kiểm tra và tự kiểm tra.

h) Tham mưu về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kiểm tra sau thông quan.

i) Đầu mối tiếp nhận và tham mưu cho Chi cục trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

k) Tham mưu triển khai kế hoạch hiện đại hóa; cải cách thủ tục hành chính.

2. Thực hiện các nghiệp vụ về công tác hành chính, văn thư lưu trữ theo quy định.

Lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu đã kết thúc kiểm tra sau thông quan theo quy định; hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo dõi và quản lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục.

3. Đề xuất cải tạo, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên của Chi cục; tiếp nhận, cấp phát, quản lý các trang thiết bị, tài sản, phương tiện, vật tư, ấn chỉ.

4. Thực hiện công tác kế toán thuế, quản lý thuế; lập và theo dõi dự toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thuế; đầu mối theo dõi, đôn đốc và thu hồi nợ đọng.

5. Đầu mối thực hiện công tác quản lý rủi ro.

6. Đầu mối thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin và đề xuất lựa chọn đối tượng kiểm tra; phân tích hồ sơ ban đầu từ các Chi cục Hải quan chuyển về và đề xuất lãnh đạo Chi cục phương án xử lý.

7. Thực hiện nhiệm vụ quản lý các doanh nghiệp ưu tiên theo phân cấp.

8. Thực hiện các quy định về quản lý công chức theo phân cấp, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc được giao cho Đội sử dụng.

9. Trực tiếp liên hệ với các tổ chức, cá nhân nhằm tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan theo chỉ đạo của Chi cục trưởng.

10. Đề xuất giải quyết vướng mắc phát sinh trong hoạt động kiểm tra sau thông quan. Tổng hợp kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những thiếu sót, bất cập trong các quy định có liên quan.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao./.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Đội Kiểm tra sau thông quan số 1:

I. Chức năng: Thực hiện chức năng kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan.

II. Nhiệm v

1. Xây dựng và trình Chi cục trưởng:

Kế hoạch hàng năm kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan: Số cuộc kiểm tra, nhóm hàng mặt hàng, doanh nghiệp trọng điểm, người thực hiện, thời gian thực hiện; Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể khác.

2. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

3. Tổ chức thực hiện quy trình kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan theo quy định:

a) Tham mưu ban hành quyết định kiểm tra, văn bản khác phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan theo quy định.

b) Thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan:

c) Tham mưu, đề xuất và xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, thực hiện việc ấn định, truy thu, truy hoàn tiền thuế và các khoản thu khác theo kết luận kiểm tra sau thông quan và quy định của pháp luật;

d) Theo dõi, đôn đốc người khai hải quan thực hiện kết quả kiểm tra, các nghĩa vụ tài chính pháp lý phát sinh.

e) Cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra sau thông quan, kết quả xử lý khác vào các phần mềm nghiệp vụ theo quy định.

4. Tham mưu và đề xuất xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền quy định của pháp luật; lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, cập nhật hồ sơ tiến trình xử lý vi phạm vào hệ thống quản lý vi phạm, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền.

5. Tham mưu và đề xuất áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Trực tiếp giao dịch/liên hệ với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan theo chỉ đạo của Chi cục trưởng.

7. Bảo quản, bảo mật hồ sơ, tài liệu trong quá trình kiểm tra và bàn giao ngay hồ sơ, tài liệu đã hoàn thiện cho Đội Tham mưu - Tổng hợp để lưu trữ theo quy định.

8. Đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

9. Đề xuất Chi cục trưởng giải quyết vướng mắc vượt thẩm quyền thuộc lĩnh vực Đội phụ trách.

10. Thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng công chức theo phân cấp.

11. Quản lý trang thiết bị và tài sản thuộc Đội theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Đội Kiểm tra sau thông quan số 2:

I. Chức năng: Thực hiện chức năng kiểm tra sau thông quan về mã số, thuế suất và xuất xứ hàng hóa.

II. Nhiệm v:

1. Xây dựng và trình Chi cục trưởng:

Kế hoạch hàng năm kiểm tra sau thông quan về mã số, thuế suất và xuất xứ hàng hóa: Số cuộc kiểm tra, nhóm hàng mặt hàng, doanh nghiệp trọng điểm, người thực hiện, thời gian thực hiện; Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể khác.

2. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

3. Tổ chức thực hiện quy trình kiểm tra sau thông quan về mã số, thuế suất và xuất xứ hàng hóa theo quy định:

a) Tham mưu ban hành quyết định kiểm tra, văn bản khác phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan về mã số, thuế suất và xuất xứ hàng hóa theo quy định.

b) Thực hiện kiểm tra sau thông quan về mã số, thuế suất và xuất xứ hàng hóa.

c) Tham mưu, đề xuất và xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, thực hiện việc ấn định, truy thu, truy hoàn tiền thuế và các khoản thu khác theo kết luận kiểm tra sau thông quan và quy định của pháp luật.

d) Theo dõi, đôn đốc người khai hải quan thực hiện kết quả kiểm tra, các nghĩa vụ tài chính pháp lý phát sinh.

e) Cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra sau thông quan, kết quả xử lý khác vào các phần mềm nghiệp vụ theo quy định.

4. Tham mưu và đề xuất xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền quy định của pháp luật; lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, cập nhật hồ sơ tiến trình xử lý vi phạm vào hệ thống quản lý vi phạm, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền.

5. Tham mưu và đề xuất áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Trực tiếp giao dịch/liên hệ với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan theo chỉ đạo của Chi cục trưởng.

7. Bảo quản, bảo mật hồ sơ, tài liệu trong quá trình kiểm tra và bàn giao ngay hồ sơ, tài liệu đã hoàn thiện cho Đội Tham mưu - Tổng hợp để lưu trữ theo quy định.

8. Đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

9. Đề xuất Chi cục trưởng giải quyết vướng mắc vượt thẩm quyền thuộc lĩnh vực Đội phụ trách.

10. Thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng công chức theo phân cấp.

11. Quản lý trang thiết bị và tài sản thuộc Đội theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Đội Kiểm tra sau thông quan số 3:

I. Chức năng:

Thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất và việc tuân thủ chính sách thương mại.

II. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và trình Chi cục trưởng:

Kế hoạch hàng năm kiểm tra sau thông quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất và việc tuân thủ chính sách thương mại: Số cuộc kiểm tra, nhóm hàng mặt hàng, doanh nghiệp trọng điểm, người thực hiện, thời gian thực hiện; Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể khác.

2. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

3. Tổ chức thực hiện quy trình kiểm tra sau thông quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất và việc tuân thủ chính sách thương mại theo quy định:

a) Tham mưu ban hành quyết định kiểm tra, văn bản khác phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất và việc tuân thủ chính sách thương mại theo quy định.

b) Thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất và việc tuân thủ chính sách thương mại.

c) Tham mưu, đề xuất và xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, thực hiện việc ấn định, truy thu, truy hoàn tiền thuế và các khoản thu khác theo kết luận kiểm tra sau thông quan và quy định của pháp luật.

d) Theo dõi, đôn đốc người khai hải quan thực hiện kết quả kiểm tra, các nghĩa vụ tài chính pháp lý phát sinh.

e) Cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra sau thông quan, kết quả xử lý khác vào các phần mềm nghiệp vụ theo quy định.

4. Tham mưu và đề xuất xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền quy định của pháp luật; lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, cập nhật hồ sơ tiến trình xử lý vi phạm vào hệ thống quản lý vi phạm, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền.

5. Tham mưu và đề xuất áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Trực tiếp giao dịch/liên hệ với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan theo chỉ đạo của Chi cục trưởng.

7. Bảo quản, bảo mật hồ sơ, tài liệu trong quá trình kiểm tra và bàn giao ngay hồ sơ, tài liệu đã hoàn thiện cho Đội Tham mưu - Tổng hợp để lưu trữ theo quy định.

8. Đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

9. Đề xuất Chi cục trưởng giải quyết vướng mắc vượt thẩm quyền thuộc lĩnh vực Đội phụ trách.

10. Thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng công chức theo phân cấp.

11. Quản lý trang thiết bị và tài sản thuộc Đội theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 351/QĐ-HQHN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hải quan Thành phố Hà nội   Người ký: Nguyễn Văn Trường
Ngày ban hành: 23/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 351/QĐ-HQHN

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378593