• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3534/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình đầu mối Bái Thượng, tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 3534/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3534/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2016
CÔNG TRÌNH: ĐẦU MỐI BÁI THƯỢNG, TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tại Tờ trình số 753/SC-KT ngày 11/7/2016 về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình đầu mối Bái Thượng, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo phương án) và Kết quả thẩm định số 1962/SNN&PTNT-TL ngày 06/7/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2016 công trình đầu mối Bái Thượng, tỉnh Thanh Hóa, bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Đập tràn trên sông Chu dài 207 m, cao trình đỉnh đập (+17.20) m, cao hơn đỉnh đập cũ 0,4 m.

- Cống xả cát 3 cửa (bxhxr) =(2x3x0,4) m, cao trình đáy (+11.00) m.

- Cống lấy nước 7 cửa (bxhxr) = (2x3x0,4) m, cao trình đáy (+13.80) m, lưu lượng Q = 49,5 m3/s.

- Âu thuyền có chiều rộng thông thuyền (bxh) = (4x5,5) m, cao trình ngưỡng cửa (+15.20) m.

- Tường chống lũ từ cống xả cát đến âu thuyền có cao trình (+25.30) m.

- Toàn bộ được thiết kế vận hành bằng điện và có thể vận hành bằng tay khi mất điện.

2. Phương án phòng chống lụt bão:

2.1. Mục tiêu: Đảm bảo an toàn công trình, an toàn sản xuất, an toàn dân sinh kinh tế vùng hạ du.

2.2. Quy định vận hành trong mùa mưa lũ:

Theo Quy trình vận hành đầu mối Bái Thượng do đơn vị tư vấn lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Các cấp mực nước báo động mực nước chống lũ hồ:

- Báo động cấp I: MN bằng Ñ(+19.00)m;

- Báo động cấp II: MN bằng Ñ(+20.50) m;

- Báo động cấp III: MN bằng Ñ(+22.00) m.

2.4. Một số tình huống sự cố có thể xảy ra và biện pháp xử lý đối với công trình:

a) Một số tình huống sự cố có thể xảy ra:

- Trường hợp các cửa cống đang mở lấy nước tưới với mức nước cao có lũ đột xuất, nước lên nhanh, trong trường hợp mất điện dùng máy phát dự phòng để vận hành. Trường hợp mất điện lưới và điện máy phát thì phải vận hành bằng thủ công - trường hợp nước vẫn tiếp tục lên nhanh mà cửa cống vẫn chưa đóng kín thì phải tiến hành đồng thời với việc đóng hạ cửa xuống và thả phai hạ lưu.

- Trường hợp kẹt cửa do các vật trôi nổi hoặc có đá hay vật cản khác ở đáy cửa hoặc cửa bị lệch tâm không hạ xuống được.

- Mái đá lát hạ lưu cống xả cát bị tụt do dòng chảy xoáy ở hạ lưu đập phía cống xả cát quá mạnh.

- Khi mực nước vượt quá cao trình đỉnh cống (+24.30) m lúc này nước sẽ chui qua khoảng hở của sàn đỉnh cống tại các cửa cống và sẽ tràn qua các đoạn chưa khép kín của tường chống lũ.

- Khi mực nước vượt qua cao trình ngưỡng tường chống lũ (+25.30) m, lúc này nước không những chỉ tràn qua các khoảng hở của các cửa cống trên đỉnh cống mà còn tràn qua đỉnh tường chống lũ.

b) Biện pháp xử lý đối với các tình huống xảy ra:

Thống nhất các biện pháp xử lý giờ đầu trong Phương án PCLB công trình đầu mối Bái Thượng năm 2016 do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu lập.

2.5. Đảm bảo vật tư dự phòng và nhân lực ứng cứu:

a) Vật tư dự phòng tại công trình:

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu chuẩn bị vật tư dự phòng tại công trình đảm bảo số lượng, chất lượng và tập kết đúng vị trí quy định, thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra.

Bảng vật tư dự phòng tại công trình

TT

Tên vật tư

ĐVT

Đã có

Bổ sung

Ghi chú

1

Đá hộc

m3

182

 

Tại chân công trình

2

Rọ thép

cái

163

 

Tại kho của công trình

3

Bao tải

cái

1.507

 

4

Cọc tre

cọc

 

50

5

Phao cứu sinh

cái

4

 

6

Áo phao

cái

1

 

7

Cuốc bàn (có cán)

cái

 

12

8

Xẻng (có cán)

cái

 

15

9

Dao phát

cái

 

10

10

Dao chặt

cái

 

10

11

Đèn ắc quy

cái

 

5

12

Phai gỗ

cái

40

 

13

Xăng dầu

lít

 

200

14

Máy phát điện

cái

1

 

15

Loa tay

cái

1

 

b) Vật tư dự phòng trong dân:

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu lập kế hoạch vật tư dự phòng trong dân, giao Ban Chỉ huy PCLB đầu mối Bái Thượng báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) các huyện Thường Xuân, Thọ Xuân để phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan chuẩn bị vật tư dự phòng theo kế hoạch đảm bảo thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra.

c) Nhân lực ứng cứu:

Ban Chỉ huy PCLB đầu mối Bái Thượng xây dựng phương án phối hợp cụ thể với Ban Chỉ huy PCTT các xã Xuân Bái, Thọ Thanh, Xuân Dương; nhà máy đường Lam Sơn, nhà máy giấy Mục Sơn, Công ty cổ phần vận tải Lam Sơn, Công ty cổ phần thủy điện Bái Thượng chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện thường trực để xử lý khi xảy ra các tình huống.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chỉ huy PCLB đầu mối Bái Thượng thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn công trình trước mùa lũ theo quy định tại Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập; có trách nhiệm báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT các huyện Thường Xuân, Thọ Xuân để triển khai và phân công cụ thể cho từng đơn vị, thành viên và các xã trong khu vực theo phương án PCLB cụ thể, chi tiết với phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, kỹ thuật tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ;

Tổ chức cho các xã, các đơn vị có liên quan quán triệt nội dung Phương án để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

- UBND các huyện Thường Xuân, Thọ Xuân có phương án cụ thể tổ chức lực lượng nhân công thường trực ứng cứu kịp thời theo phương án đề ra.

- Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của Chính phủ; khẩn trương sửa chữa, khắc phục các hư hỏng của công trình còn tồn tại theo kế hoạch của Công ty và báo cáo kiểm tra công trình trước mùa lũ năm 2016; chuẩn bị vật tư dự phòng tại công trình; vận hành công trình theo quy trình được phê duyệt; theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết; vận hành thử các cửa lấy nước, cửa xả cát bằng điện lưới, máy phát điện dự phòng và bằng tay trước mỗi trận lũ về; là cơ quan thường trực trong công tác PCLB công trình đầu mối Bái Thượng; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Phương án về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp, các ngành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ huy PCLB đầu mối Bái Thượng, Chủ tịch UBND các huyện Thường Xuân, Thọ Xuân; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3534/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 15/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3534/QĐ-UBND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327140