• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chế độ tiền lương đối với cán bộ công viên chức


 

Quyết định 3543/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Quyết định 3543/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3543/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW NGÀY 21/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

Triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2689/SNV-CCVC ngày 07 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng thành viên, Chủ tịch các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW NGÀY 21/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị quyết số 107/NQ-CP), Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị quyết số 27-NQ/TW), y ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

a) Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 107/NQ-CP , Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc cải cách chính sách tiền lương.

b) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp.

c) Xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Yêu cầu

a) Việc quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động là trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ thực trạng chính sách tiền lương; nắm vững quan điểm, mục tiêu, những điểm mi, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết.

b) Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung, nhim vụ được phân công tại các Nghị quyết, Chương trình hành động và Kế hoạch này một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hp. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận của các cơ quan, doanh nghiệp, người hưởng lương và toàn xã hội trong vic thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tin lương.

c) Quá trình thực hiện phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, điều chỉnh, b sung nhiệm vụ cho phù hợp với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và yêu cầu của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp.

d) Thực hiện cải cách chính sách tiền lương phải gắn với đẩy mnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách chính sách tin lương đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị đi vi việc cải cách chính sách tiền lương.

2. Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện cải cách tiền lương

a) Chủ động rà soát, tham gia góp ý để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý v vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gn với từng vị trí việc làm.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương

Xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức; xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, tinh giản biên chế theo chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của y ban nhân dân tnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới h thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ v Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

4. Thực hiện các nội dung cải cách chính sách tiền lương

a) Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và năm 2020 sau khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh.

Phối hợp triển khai các văn bản hướng dẫn và tập huấn hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới.

Thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đúng đối tượng, đúng quy định sau khi các quy định về chế độ tiền lương mới được ban hành.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Triển khai Bộ luật Lao động (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua. Triển khai các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Triển khai thực hiện bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ nh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về chế độ tiền lương.

c) Sở Tài chính

Triển khai các văn bản quy định về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập; các giải pháp tài chính, ngân sách theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình hành động số 24-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Triển khai các quy định bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với công chức, viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý sau khi được cơ quan có thm quyền ban hành.

Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về chế độ tiền lương.

d) Các Sở quản lý chuyên ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao

Triển khai các quy định bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với công chức, viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phm pháp luật có quy định về chế độ tiền lương.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh công bố mức sống tối thiểu hằng năm để làm căn cứ xác định mức lương tối thiểu; tăng cường điu tra, công bố đnh kỳ thông tin, số liệu về tiền lương và thu nhập của cả khu vực công và khu vực doanh nghiệp.

5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của y ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương:

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy đnh pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, lao động, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội và pháp luật có liên quan đến chính sách tiền lương trong khu vực công và khu vực doanh nghiệp; đy mạnh phân cấp, giao quyn tự chủ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tuyn dụng, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, kỷ luật, trả lương và quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

b) Triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế thỏa thuận về tiền lương trong doanh nghiệp thông qua việc thiết lập cơ chế đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao đng, tạo sự đồng thuận cao. Phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở, quản lý tốt việc thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động.

c) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của pháp luật trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình né tránh, thực hiện không nghiêm túc hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao trong thực hiện cải cách chính sách tin lương gắn vi cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và vi phạm quy định của pháp luật về tiền lương.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về y ban nhân dân tỉnh (qua S Nội v) trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp.

2. Sở Nội vụ

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ vào ngày 20 tháng 11 hàng năm báo cáo và kiến nghị y ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả; đồng thời tham mưu y ban nhân dân tỉnh, định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thi báo cáo, đề xuất y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

Tên đề án, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cấp trình

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I

Xây dựng và hoàn thiện hệ thng vị trí việc làm 

1

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận TQ VN tỉnh

 

 

31/12/2018

2

Chủ động rà soát, tham gia góp ý để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Văn bản góp ý

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ

3

Rà soát, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh Khánh Hòa

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Quyết định

Thường xuyên

4

Hoàn thành việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Khánh Hòa

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Quyết định

Năm 2018

II

Thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo mục tiêu của Nghị quyết số 27-NQ/TW 

1

Triển khai thực hiện mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và năm 2020 sau khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh

Sở Nội vụ

Sở Tài chính

 

Văn bản hướng dẫn triển khai

Theo tiến độ của Trung ương

2

Tham gia rà soát, góp ý các văn bản quy định chế độ tiền lương mới do Trung ương xây dựng

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Văn bản góp ý

Theo đề nghị của Trung ương

3

Triển khai Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Sở Nội vụ; Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Kế hoạch

Theo tiến độ của Trung ương

4

Xây dựng các văn bản hướng dẫn và tập huấn hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới

Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Văn bản

Theo tiến độ của Trung ương

5

Thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đúng đối tượng, đúng quy định sau khi các quy định về chế độ tiền lương mới được ban hành

Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương

Quyết định chuyển xếp lương

Theo tiến độ của Trung ương

6

Thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo các nội dung của Đề án 

a

Triển khai Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Kế hoạch

Theo tiến độ của Trung ương

b

Tổng kết thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Báo cáo tổng kết

Sau khi kết thúc thí điểm

7

Triển khai chính sách tiền lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ; triển khai cơ chế quản lý tiền lương bảo đảm Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp; quản lý tốt việc thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động 

a

Tham gia rà soát, góp ý, sửa đổi, bổ sung các quy định về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ; cơ chế quản lý tiền lương bảo đảm Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp; các quy định về thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động trong Bộ luật Lao động sửa đổi

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Văn bản góp ý

Theo đề nghị của Trung ương

b

Triển khai Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Lao động sửa đổi về thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Kế hoạch

Theo tiến độ của Trung ương

c

Tham gia rà soát, góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội khi thực hiện mức lương tối thiểu theo giờ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Văn bản góp ý

Theo đề nghị của Trung ương

8

Thực hiện khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương vào chi phí, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích. Phân định rõ tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với tiền lương của Ban điều hành theo nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì đánh giá và trả lương 

a

Triển khai Nghị định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với ngưi lao động (bao gồm cả Ban điều hành doanh nghiệp) trong doanh nghiệp nhà nước; Nghị định về quản lý tiền lương, tiền thưởng đối với người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước; Nghị định quy định việc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Kế hoạch

Theo tiến độ của Trung ương

b

Tham gia rà soát, góp ý sửa đổi Luật Doanh nghiệp năm 2015, Luật Quản lý vốn tài sản nhà nước năm 2015 theo hướng doanh nghiệp nhà nước gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn chi phối của Nhà nước; không coi người quản lý doanh nghiệp nhà nước là cán bộ, công chức nhà nước; người đại diện vốn nhà nước hưởng lương theo mức độ thực hiện nhiệm vụ được chủ sở hữu giao

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Văn bản góp ý

Theo đề nghị của Trung ương

9

Thực hiện giao khoán, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với kết quả, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn nhà nước của doanh nghiệp nhà nước; từng bước tiến tới trả lương cho Hội đồng thành viên, kiểm soát viên từ lợi nhuận sau thuế 

a

Triển khai Nghị định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động (bao gồm cả Ban điều hành doanh nghiệp) gắn với việc giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn nhà nước; Nghị định quy định về tiền lương, tiền thưởng đối với Hội đồng thành viên, kiểm soát viên (từ lợi nhuận sau thuế)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Kế hoạch

Theo tiến độ của Trung ương

b

Tham gia góp ý, đề xuất, phối hợp xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Văn bản góp ý

Theo đề nghị của Trung ương

10

Triển khai thực hiện có hiệu quả một số giải pháp tài chính, ngân sách, cơ chế tự chủ đối với các cơ quan, đơn vị 

a

Triển khai cơ chế thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao từ quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Các sở, ngành liên quan

Kế hoạch

Theo tiến độ của Trung ương

b

Triển khai quy chế để thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người

Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Các sở, ngành liên quan

Kế hoạch

Theo tiến độ của Trung ương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3543/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 20/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3543/QĐ-UBND

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407832