• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3551/QĐ-UBND năm 2014 Ban hành quy định Tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020

Tải về Quyết định 3551/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3551/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 410/TTr-SNN ngày 01 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tiêu chí bắt buộc

a) Theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Quy mô diện tích cây trồng của cánh đồng lớn

- Diện tích các loại cây trồng phải liền vùng (liền bờ đối với cây lúa nước), liền khoảnh. Quy mô diện tích tối thiểu của các loại cây trồng theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

- Các loại cây trồng khác chưa có quy định về quy mô diện tích: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan đề xuất trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt đối với từng Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn cụ thể.

2. Tiêu chí khuyến khích

- Theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sử dụng trên 30% lao động địa phương trong tổng số lao động của dự án hoặc phương án cánh đồng lớn.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, Mạnh 01, 68 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH QUY MÔ DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG CỦA CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

TT

Cây trồng

Quy mô diện tích tối thiểu của cánh đồng lớn (Ha)

Ghi chú

1

Cây lúa nước

50

 

2

Sản xuất lúa giống

10

 

3

Cây ngô

100

 

4

Cây sắn

100

 

5

Cây rau

25

 

6

Rau an toàn

10

 

7

Cây dược liệu

25

 

8

Cây hoa

10

 

9

Cây mận

50

 

10

Cây xoài

50

 

11

Cây nhãn

50

 

12

Cây na

50

 

13

Cây chuối

50

 

14

Cây cam

50

 

15

Cây quýt

50

 

16

Cây cà phê

100

 

17

Cây chè

50

 

18

Cây mía

100

 

19

Cây bông

100

 

20

Cây mây

25

Diện tích trồng

21

Cây Maccadamia (Mắc ca)

50

 

22

Cây sơn tra (Táo mèo)

100

 

23

Cây tre

200

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3551/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lò Mai Kiên
Ngày ban hành: 24/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3551/QĐ-UBND

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269424