• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3552/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án Truyền thông Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa

Tải về Quyết định 3552/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3552/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2015 - THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2015; Quyết định số 2111/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2014 ban hành Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa; Quyết định số 2743/QĐ-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Trưởng ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Thanh Hóa về việc thành lập thường trực Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn, tổ thư ký và phân công nhiệm vụ tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 865/TTr-STTTT ngày 08 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Đề án Truyền thông Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa”.

Điều 2. Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Tiểu Ban Tuyên truyền trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án Truyền thông về Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc các sở; Trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

 

ĐỀ ÁN

TRUYỀN THÔNG NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2015 - THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3552/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần thứ nhất

TÍNH CẤP THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

1. Tính cấp thiết

Thanh Hóa là vùng đất có từ lâu đời, một trong những cái nôi của dân tộc Việt Nam. Vùng đất “Địa linh nhân kiệt” Xứ Thanh đang gìn giữ và bảo tồn một kho tàng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, với 1.535 di tích, trong đó di tích Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa của nhân loại; 147 di tích được xếp hạng quốc gia, trong đó có di tích Lam Kinh được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt; 636 di tích đã xếp hạng cấp tỉnh trong đó có các di tích nổi tiếng như Núi Đọ, Đông Sơn, Hang Con Moong, Khu di tích Bà Triệu, Lê Hoàn, Hàm Rồng, Ba Đình... Các điểm đến kỳ thú như: Bãi tắm biển Sầm Sơn, Khu nghỉ mát Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (Tĩnh Gia), Vườn quốc gia Bến En (Như Thanh), Động Từ Thức (Nga Sơn), Suối cá “thần” Cẩm Lương (Cẩm Thuỷ), Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Sân chim Vườn cò Tiến Nông (Triệu Sơn)…Các khu công nghiệp lớn: Khu Công nghiệp Lọc hóa dầu và Cảng Nước sâu Nghi Sơn, Khu công nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng… Lợi thế về địa lý, giao thông và với lòng hiếu khách của con người xứ Thanh, Thanh Hóa đang là một trong những trọng điểm du lịch quốc gia của đất nước, là địa chỉ rất hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Xác định vai trò quan trọng của du lịch trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, hoạt động tuyên truyền, quảng bá - xúc tiến du lịch là một trong những khâu quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch, đặc biệt là các điểm đến hấp dẫn. Để phát triển du lịch, thu hút được lượng khách du lịch lớn trong và ngoài nước, công tác tuyên truyền quảng bá du lịch có vai trò đặc biệt quan trọng, và cần phải được tiến hành đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành với nhiều phương thức khác nhau.

Thời gian qua, với sự quan tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp, hoạt động xúc tiến du lịch đã có những bước tiến mới, với hàng loạt các hoạt động như: Lễ hội Kỷ niệm 100 năm Du lịch Sầm Sơn (năm 2007) và khai trương mùa du lịch thường niên, Lễ hội Lam Kinh thường niên và Lễ đón bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (9/2013), Lễ hội kỷ niệm 45 năm Hàm Rồng chiến thắng (năm 2010), Lễ đón bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới thành Nhà Hồ (6/2012), đã góp phần khẳng định vị thế và hình ảnh du lịch Thanh Hóa đối với du khách trong và ngoài nước. Tiềm năng, thế mạnh của du lịch Thanh Hóa được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tỉnh cũng đã trực tiếp tham gia nhiều hoạt động quảng bá - xúc tiến du lịch tại các liên hoan, lễ hội, hội chợ trong nước và quốc tế, từ đó đã đem lại những lợi ích thiết thực không chỉ đóng góp những kết quả to lớn cho ngành du lịch, mà đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2015, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại Thanh Hóa với chủ đề “Kết nối các Di sản Thế giới”. Chương trình Năm Du lịch Quốc gia với hàng chục sự kiện lớn tại Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố bạn trong chuỗi hành trình Kết nối các Di sản Thế giới với những hoạt động hết sức phong phú và hấp dẫn. Đây chính là cơ hội thuận lợi để Thanh Hóa đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá cho Du lịch Thanh Hóa với những bước đột phá có tính quyết định.

2. Căn cứ pháp lý của Đề án

Quyết định số 201/QĐ-BVHTTDL ngày 24/01/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2015;

Quyết định số 2111/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 Thanh Hóa;

Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa;

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa;

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 18/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa.

Quyết định số 2743/QĐ-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Trưởng ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia Thanh Hóa về việc thành lập thường trực BTC, các tiểu ban chuyên môn, tổ thư ký và phân công nhiệm vụ tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa;

3. Phạm vi thực hiện Đề án

- Truyền thông trên phạm vi cả nước và nước ngoài.

- Truyền thông đến tất cả các thành phần, đối tượng, lứa tuổi trong nước và bạn bè quốc tế.

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

1. Nội dung truyền thông.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan thông tin đối ngoại, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, Tổng cục Du lịch để xúc tiến quảng bá hình ảnh của du lịch Thanh Hóa ra nước ngoài, nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư và thu hút khách du lịch. Đặc biệt tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các hoạt động diễn ra trước, trong Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.

- Giới thiệu, quảng bá với du khách trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc của Thanh Hóa; Mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng.

- Thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa Thanh Hóa với các nước và các địa phương trong cả nước, đặc biệt những tỉnh, thành phố có di sản thế giới, nhằm phát huy những thế mạnh, tiềm năng thu hút các nguồn đầu tư để phát triển du lịch trong vùng và liên vùng.

- Xác định và xây dựng được các sản phẩm du lịch có tính liên kết, độc đáo, hấp dẫn, kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Cải thiện một bước chất lượng các sản phẩm du lịch, xây dựng Thanh Hóa là một trong những trung tâm du lịch của cụm du lịch Bắc Trung Bộ và cả nước.

2. Nhiệm vụ của công tác truyền thông

- Định hướng các nguồn thông tin, tạo những nguồn thông tin chính xác cho tất cả các đối tượng quan tâm đến Năm Du lịch quốc gia Thanh Hóa; thu hút sự quan tâm của người dân về Chương trình tổng thể của Năm Du lịch quốc gia tại Thanh Hóa với các sự kiện chính, các điểm nhấn, bảo đảm thông tin được quảng bá rộng rãi đến được du khách và nhân dân trên mọi vùng miền, thu hút sự quan tâm, tạo sự đồng thuận ủng hộ và tham gia hưởng ứng của toàn dân.

- Các hình thức thông tin, tuyên truyền - quảng bá cần được tổ chức đa dạng dưới nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, trên cơ sở nhất quán, trung thực, tiết kiệm và hiệu quả.

- Công tác thông tin tuyên truyền - quảng bá phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, đồng thời phát động các đợt tuyên truyền tập trung, tạo điểm nhấn, linh động phù hợp với từng đối tượng nhằm đưa hiệu quả tuyên truyền đạt mức cao nhất.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các lĩnh vực khác có liên quan trong và ngoài nước; huy động các doanh nghiệp đóng góp thành lập quỹ xúc tiến du lịch để thực hiện chiến lược xúc tiến du lịch; xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền, quảng bá.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí lớn trong cả nước và quốc tế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các hãng thông tấn báo chí quốc tế tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tập trung với những hình thức đa dạng phong phú trên các phương tiện báo chí truyền thông: Báo nói, báo viết, báo hình, mạng thông tin điện tử, cập nhật những thông tin mới nhất về Năm Du lịch quốc gia. Xây dựng những chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phù hợp về du lịch, nhấn mạnh đặc trưng văn hóa Xứ Thanh để tạo nét mới riêng hấp dẫn.

II. PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG

1. Ký kết hợp tác với các kênh truyền hình VTV1, VTC10 và VTV4 xây dựng phim, phóng sự, chuyên đề truyền thông

- Xây dựng phóng sự, chuyên mục về hoạt động thông tin kinh tế đối ngoại của tỉnh nhằm kêu gọi xúc tiến, đầu tư hợp tác kinh tế phát triển, phát trên VTV1.

Dự kiến mỗi phóng sự 5-7 phút, tần suất mỗi tháng 01 phóng sự, phát liên tục từ tháng 01 đến tháng 12/2015.

- Chuyên đề “Du lịch Xứ Thanh”- Giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa phát trên VTV1, VTV4.

Dự kiến Tạp chí chuyên đề 20 phút, tần suất mỗi tháng 01 phóng sự, phát liên tục từ tháng 01 đến tháng 12/2015.

- Dựng phim ca nhạc, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc Xứ Thanh phát trên VTV1, VTC10, VTV4.

- Xây dựng Clip “Khám phá Di sản xứ Thanh” quảng bá trên các kênh VTV1, VTV4 và VTC10 về vùng đất con người Thanh Hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Du lịch Thanh Hóa tiềm năng và phát triển.

Dự kiến thực hiện 60 clip, mỗi clip dài 3 đến 5 phút, phát trên các kênh: VTV1, VTC10 và VTV4 với tần suất 4 clip/tháng/kênh, phát sóng liên tục bắt đầu từ tháng 12/2014 đến hết tháng 4/2015. Trong đó có một số Clip ghi hình từ trên không, quay bằng flyncan.

- Chương trình Tạp chí Du lịch, Bản tin Văn hóa, nhịp cầu giao thương phát trên VTC10 hàng tháng.

- Xây dựng Trailer giới thiệu tổng quan du lịch Thanh Hóa (phim), phát trên VTV4, VTC10, Truyền hình Cáp Việt Nam, Truyền hình Cáp Sài Gòn Tourist và một số loại hình thông tin công cộng.

- Ký kết hợp tác với VTV chạy chữ tuyên truyền về các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Thanh Hóa 2015 trên các kênh truyền hình.

- Tổ chức sản xuất phát sóng 10 chương trình S - Việt Nam, 5 phút/tập trên VTV1, năm 2015; 12 Clip trải nghiệm khám phá con người, phong tục tập quán, thú chơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lên sóng chương trình Cafe sáng hàng tháng trên VTV3.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch.

2. Ký kết, hợp tác truyền thông với các cơ quan thông tấn báo chí.

- Ký kết hợp đồng bảo trợ thông tin cho Năm Du lịch quốc gia - Thanh Hóa 2015, bảo đảm nội dung thông tin về các hoạt động Năm Du lịch được đăng tải định kỳ, thường xuyên trên các báo; công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh, tạo điểm nhấn đối với các hoạt động cao điểm của Năm Du lịch quốc gia; tổ chức các trang chuyên đề, chương trình tuyên truyền chuyên sâu riêng.

- Lựa chọn một số cơ quan báo chí, truyền thông có uy tín, chất lượng tin bài tốt, có số lượng phát hành lớn, phạm vi phủ sóng và phát hành rộng để hợp tác bảo trợ thông tin cho Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa, như: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Văn hóa, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Du lịch, Báo Lao động, Báo điện tử Vietnamnet, Báo Đầu tư, Báo Công Thương, Báo điện tử Dân trí...

- Mời các cơ quan báo chí tham gia các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia.

- Mời các Đài truyền hình trong nước bảo trợ thông tin cho Năm Du lịch quốc gia, như: VTV, VTC, VOV, An ninh TV…

Việc ký kết hợp đồng tuyên truyền với các báo, có ưu tiên đối với các cơ quan báo chí có cơ quan đại diện tại Thanh Hóa trong việc tuyên truyền trước, trong và xuyên suốt trong Năm Du lịch quốc gia 2015. Trên cơ sở chính sách chung, có chính sách cụ thể cho từng cơ quan thông tấn, báo chí, dự kiến mời số lượng phóng viên cụ thể và phân cấp để có chính sách ưu đãi riêng trong Lễ khai mạc và một số sự kiện chính.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

3. Ký kết với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát sóng chương trình Lễ khai mạc và Bế mạc Năm Du lịch quốc gia, Lễ hội du lịch Biển tại Sầm Sơn năm 2015.

- Ký kết với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc và Bế mạc Năm Du lịch quốc gia phát trên sóng VTV1.

- Ký kết với Đài Tiếng nói Việt Nam truyền thanh trực tiếp trên hệ thời sự VOV.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

4. Tuyên truyền trên các báo của tỉnh:

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Website năm Du lịch, các trang thông tin điện tử xác định công tác tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, được duy trì xuyên suốt từ quý IV năm 2014 và trong cả năm 2015.

- Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh: Có các bài viết định kỳ và thường xuyên về Năm Du lịch quốc gia; xuất bản các số báo đặc biệt nhân dịp Lễ Khai mạc, Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa:

+ Làm phim tư liệu: Xứ Thanh miền di sản: 20 tập, mỗi tập 25 phút.

+ Tuyên truyền trên các chương trình phát thanh, truyền hình hàng ngày;

* Mở chuyên mục mới: Phản ánh vẻ đẹp các danh lam, thắng cảnh, nét đẹp văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, nét độc đáo của các sản vật, làng nghề... ở khắp các vùng miền trong tỉnh.

* Cập nhật đưa tin, bài theo dòng sự kiện hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2015.

* Tổ chức tọa đàm, trao đổi, phóng sự, ghi nhanh trên cả 2 sóng phát thanh - truyền hình về công tác chuẩn bị của các ngành, các địa phương; một số điểm hấp dẫn của Thanh Hóa, một vài nét đặc sắc của Du lịch Thanh Hóa.... Phản ánh các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2015.

* Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của TTV; Cập nhật các nội dung tuyên truyền giới thiệu tiềm năng, vị thế, các loại hình du lịch, các điểm đến du lịch, các chính sách kích cầu, phát triển du lịch... trên trang thông tin điện tử hàng ngày của Đài.

- Xây dựng giao diện, thu thập các tin, bài liên quan vào chuyên mục “Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.thanhhoa.gov.vn, kết nối các trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh.

5. Phát hành Bản tin Năm Du lịch quốc gia

Xây dựng bản tin để cập nhật thông tin cung cấp cho các thành viên của Ban Tổ chức, các phóng viên và những người quan tâm đến các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia.

Thời gian: từ tháng 3 đến hết Năm Du lịch quốc gia, 1 tháng ra một số.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

6. Đăng quảng bá Năm Du lịch quốc gia trên các kênh thông tin công cộng.

- Đăng tải quảng bá bằng hình ảnh cùng với một số nội dung giới thiệu các điểm đến hấp dẫn của Du lịch Xứ Thanh; chương trình hấp dẫn của Năm Du lịch quốc gia trên các báo và tạp chí.

- Đăng tải Trailer giới thiệu tổng quan du lịch Thanh Hóa trên các chuyến tàu hỏa Bắc - Nam.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa,

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

7. Tổ chức các cuộc họp báo.

- Đấu mối, phối hợp Cục Công tác phía Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10/2014.

- Đấu mối với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp báo tại Hà Nội trong tháng 12 năm 2014.

- Tổ chức họp báo tại Thanh Hóa vào tháng 02 năm 2015.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch.

8. Tổ chức các buổi gặp mặt, đón tiếp phóng viên, báo chí tại Thanh Hóa

Tổ chức tiếp đón phóng viên và các hãng thông tấn báo chí về tham dự Lễ khai mạc và Bế mạc Năm Du lịch quốc gia.

- Thời gian: tháng 3/2015 và tháng 12/2015

- Số lượng người tham dự: khoảng 250 người.

- Tổ chức đón tiếp, làm việc, cung cấp thông tin, phát ngôn về Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa cho các phóng viên và các hãng thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và các địa phương, đơn vị có liên quan.

9. Lập và vận hành Trang thông tin điện tử Năm Du lịch quốc gia

Xây dựng Website Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa đưa vào hoạt động chính thức từ quý IV năm 2014. Đây là một trong những phương tiện thông tin chính thức của Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia. Ngoài ra, đây cũng là kênh quảng bá chính thức về Du lịch của tỉnh Thanh Hóa, nên cần thông tin đầy đủ các tour, tuyến, địa điểm du lịch, di tích danh lam, thắng cảnh và các dịch vụ cần thiết phục vụ du khách.

Có thể dùng hình thức tương tác trên Website:

- Yêu cầu các trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đặt banner liên kết đến website Năm Du lịch Quốc gia;

- Xin đường link và logo Năm Du lịch Quốc gia 2015 trên website của Bộ VHTTDL, Tổng Cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong chuỗi kết nối di sản và trong BTC Năm Du lịch quốc gia 2015;

- Link đến Cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố;

- Link đến Trang thông tin điện tử của các đơn vị Du lịch, dịch vụ lữ hành lớn trong nước và quốc tế tuyên truyền các nội dung, chương trình, thông tin hoạt động… của Năm Du lịch quốc gia;

- Link đến Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố;

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa,

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

10. Thành lập Trung tâm Báo chí Năm Du lịch quốc gia.

- Thiết lập một Trung tâm báo chí tại nơi diễn ra sự kiện Lễ Khai mạc và Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa với đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất, đường truyền, các phòng tác nghiệp, phục tốt cho các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế tác nghiệp trong suốt thời gian diễn ra Lễ Khai mạc và Bế mạc.

- Phối hợp với các đơn vị viễn thông trong tỉnh đảm bảo đường truyền thông suốt phục vụ tốt cho hoạt động tác nghiệp của báo chí, truyền thông.

- Khai trương Trung tâm Báo chí trước khi diễn ra Lễ Khai mạc và Bế mạc 02 ngày.

- Địa điểm: Ở vị trí thuận lợi, phù hợp công tác điều hành của Thường trực Ban Tổ chức.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: Viễn thông Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Truyền thông xã hội.

- Tổ chức can thiệp vào các mạng xã hội:

Vận động sinh viên khoa Công nghệ thông tin hoặc am hiểu và đam mê công nghệ thông tin ở hai trường Đại học Hồng Đức và trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và các trường đại học, cao đẳng của tỉnh tổ chức trang Facebook “Về miền Du lịch xứ Thanh” quảng bá các hình ảnh, hoạt động Năm Du lịch quốc gia Thanh Hóa, các clip youtube, ảnh trên Flickr và thu hút sinh viên, học sinh tham gia.

- Xây dựng các chuyên đề, các nội dung trên các diễn đàn (Forum).

- Xây dựng các từ khóa liên quan đến Thanh Hóa và Năm Du lịch Quốc gia Thanh Hóa lên trang google để độc giả có thể tìm hiểu và tra cứu.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học VHTTDL Thanh Hóa; Trường Đại học Hồng Đức; các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh...

12. Cổ động trực quan

- In sticker dán trên xe bus, taxi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, …

- Thiết kế Makét quảng cáo, pano tấm lớn, poster... tại các địa điểm công cộng như: đường phố, chợ, nhà ga, sân bay, bến cảng, cửa khẩu quốc tế, các điểm du lịch liên quan Năm Du lịch Quốc gia.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa.

13. Tổ chức các sự kiện liên quan kết hợp quảng bá Năm Du lịch quốc gia

- Tranh thủ các sự kiện thường niên: Festival trò diễn dân gian; Liên hoan văn hóa ẩm thực; Lễ hội du lịch biển; Lễ kỷ niệm Hàm Rồng chiến thắng, lễ hội Lam Kinh; Tham gia hưởng ứng và quảng bá trong các chương trình kích cầu du lịch trong và ngoài nước, lễ hội của các tỉnh, thành bạn trong chuỗi kết nối di sản, các sự kiện nhằm mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm thương hiệu đặc trưng của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Tổng cục Du lịch tham gia quảng bá sự kiện Năm Du lịch quốc gia tại nước ngoài;

- Tổ chức các gian hàng quảng bá sự kiện Năm Du lịch quốc gia do các địa phương trong nước tổ chức.

- Tổ chức đón các đoàn khảo sát địa điểm đầu tư du lịch Thanh Hóa.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa.

14. Sản xuất quà tặng lưu niệm mang biểu trưng du lịch Thanh Hóa

- Lựa chọn một số mẫu đặc trưng Du lịch Thanh Hóa, Logo Năm Du lịch quốc gia tổ chức sản xuất (chú ý tính thực dụng của sản phẩm như khăn quàng, cà vạt, ancinne, áo phông…) phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu du lịch Thanh Hóa;

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa.

15. Biên soạn, phát hành các ấn phẩm du lịch.

- Sưu tầm, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến hấp dẫn của Du lịch Xứ Thanh, như: Sách du lịch, tập gấp, tờ rơi, bản đồ, đĩa DVD... nhằm cung cấp thông tin cho khách du lịch;

- Biên soạn sách giới thiệu, thuyết minh về các điểm du lịch.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa, Nhà xuất bản Thanh Hóa.

16. Tổ chức cuộc thi Báo chí, Ảnh về Năm Du lịch quốc gia 2015

- Phát động cuộc thi viết về Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.

- Phát động cuộc thi Ảnh đẹp du lịch.

- Tuyển chọn in sách ảnh “Thanh Hóa một miền thắng tích” gồm 3 phần:

+ Ấn tượng Năm Du lịch quốc gia.

+ Thanh Hóa một miền thắng tích.

+ Kết nối các di sản.

Đơn vị thực hiện: Báo Thanh Hóa,

Đơn vị phối hợp: Hội Văn học Nghệ thuật, Hội nhà báo, Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh.

17. Tuyên truyền quảng bá - xúc tiến du lịch ngoài nước

- Xúc tiến tổ chức khảo sát, thiết kế tuyến du lịch đường bộ quốc tế: “Bốn quốc gia - một điểm đến” qua cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, nhằm khai thác thị trường khách quốc tế, mở rộng quan hệ ngoại giao, xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch của các nước: Lào, Thái Lan, Campuchia bằng đường bộ, thông qua cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa).

- Tranh thủ và phối hợp với Tổng cục Du lịch quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch Thanh Hóa tại các thị trường quốc tế trọng điểm và các phương tiện thông tin quốc tế qua các hội chợ, sự kiện ngoại giao quốc tế và trên các kênh CNN, discovery...;

- Chương trình tour du lịch dành riêng cho du khách quốc tế là Khu nghỉ dưỡng Quốc tế FLC Golf Links và du lịch sinh thái, cộng đồng tại Pù Luông, Xuân Liên.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa.

Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ.

18. Truyền thông ở cơ sở:

- Thông qua các cuộc giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, định hướng và cung cấp thông tin một cách đầy đủ cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

- Đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương cho phép Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa báo cáo 30 phút trong buổi giao ban các báo chí vào tháng 11 năm 2014 về nội dung, chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 -Thanh Hóa.

- Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã, nhằm đảm bảo hoạt động tốt cho công tác tuyên truyền chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2015.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về Năm Du lịch Quốc gia nắm bắt thông tin các hoạt động tuyên truyền một cách thường xuyên về Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa đến đông đảo quần chúng nhân dân địa phương trong tỉnh trên các ấn phẩm báo chí.

- Triển khai các hình thức tọa đàm, phát tờ rơi, áp phích, các hoạt động tuyên truyền lưu động về chủ đề Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa.

Đơn vị chỉ đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở VHTTDL, các huyện, thị xã, thành phố.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Có Phụ lục chi tiết nhiệm vụ và thời gian kèm theo.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án bao gồm:

- Ngân sách Nhà nước cấp chi cho Năm Du lịch quốc gia.

- Nguồn xã hội hóa từ sự đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho Năm Du lịch quốc gia.

Các đơn vị căn cứ nội dung nhiệm vụ được phân công, các ngành xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa; các nội dung trong Đề án Truyền thông, để xây dựng Kế hoạch chi tiết đối với từng nội dung công việc, báo cáo Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Năm Du lịch Quốc gia 2015 phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp Kế hoạch, dự toán kinh phí của các ngành thành viên thuộc Tiểu ban Tuyên truyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa xem xét, quyết định.

3. Các sở, ngành, địa phương đơn vị thuộc Tiểu ban Tuyên truyền thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thiết thực.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền theo phân công của Ban Tổ chức và hướng dẫn của Tiểu ban Tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông là Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án Truyền thông Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa; chủ trì, cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối cung cấp thông tin về các hoạt động diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa; có trách nhiệm đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Đề án; định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ban Tổ chức và Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa kết quả triển khai, thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Ban hành kèm theo Đề án Truyền thông Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa)

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1.

Ký kết hợp tác với các kênh truyền hình VTV1, VTC10 và VTC4 xây dựng phim, phóng sự, chuyên đề truyền thông; Hợp đồng với các Báo tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Quý IV/2014 đến hết năm 2015

2.

Ký kết với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát sóng trực tiếp chương trình Lễ khai mạc và bế mạc năm Du lịch quốc gia.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

 

Tháng 3 và tháng 12/2015

3.

Tuyên truyền trên các báo của tỉnh, Cổng TTĐT

Văn Phòng UBND tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh

 

Từ quý IV/2014 đến hết năm 2015

4.

Phát hành Bản tin Năm Du lịch quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

 

Xuyên suốt trong năm 2015

5.

Đăng quảng bá Năm du lịch quốc gia trên các kênh thông tin công cộng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

 

Năm 2015

6.

Tổ chức các cuộc họp báo.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Tháng 10, 12/2014 và tháng 02/2015

7.

Tổ chức các buổi gặp mặt, đón tiếp phóng viên, báo chí tại Thanh Hóa

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Tháng 3 và tháng 12/2015

8.

Lập và vận hành trang thông tin điện tử Năm Du lịch quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV/2014

9.

Truyền thông xã hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Trường Đại học VHTTDL Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức

Từ quý IV/2014

10.

Thành lập Trung tâm Báo chí Năm Du lịch quốc gia

Sở Thông tin và Truyền thông

Viễn thông Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 3 và tháng 12/2015

11.

Công tác cổ động trực quan

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

 

Từ quý IV/2014

12.

Tuyên truyền quảng bá - xúc tiến du lịch nước ngoài

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

 

Từ quý IV/2014

13.

Tổ chức cuộc thi Báo chí, Ảnh về Năm Du lịch quốc gia 2015

Báo Thanh Hóa

Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo

Tháng 11/2014 phát động Tổng kết tháng 5/2015

14.

Truyền thông ở cơ sở

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở VHTTDL.

Các huyện, thị xã, thành phố

Từ quý IV/2014

15.

Sản xuất quà tặng lưu niệm mang biểu trưng du lịch Thanh Hóa;

Sở Công thương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Từ quý IV/2014

16.

Biên soạn, phát hành các ấn phẩm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch,

Từ quý IV/2014

17.

Tổ chức các sự kiện liên quan kết hợp quảng bá Năm Du lịch quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

 

Từ quý IV/2014

18.

Hợp tác và đón tiếp báo chí nước ngoài

Sở Ngoại Vụ

 

Từ quý IV/2014

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3552/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Vương Văn Việt
Ngày ban hành: 23/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3552/QĐ-UBND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259094