• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 3563/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 3563/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3563/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 về phân công công tác các Thành viên Ủy ban nhân dân quận 6;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Công văn số 477/TP ngày 12 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 02 (hai) văn bản của Ủy ban nhân dân quận 6 do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 6, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- TTQU - TT.UBND Q6;
- Phòng Tư pháp Q6;
- Phòng Nội vụ Q6;
- Văn phòng UBND Q6;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thanh Thảo

 

DANH MỤC

CÔNG BỐ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
(Kèm theo Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiu lc

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận 6

1

17/2008/QĐ-UBND

03/01/2008

Về ban hành quy định về quy trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6

17/11/2014

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

2

10/2008/QĐ-UBND

21/7/2008

Về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-TW ngày 22/02/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

17/11/2014

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3563/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Thị Thanh Thảo
Ngày ban hành: 17/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/12/2014   Số công báo: Số 79
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3563/QĐ-UBND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259363