• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Quyết định 357/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 do tỉnh Bình Phước ban hành

Tải về Quyết định 357/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO KẾ HOẠCH VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, TRẠM BƠM ĐIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, CƠ SỞ HẠ TẦNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, CƠ SỞ HẠ TẦNG LÀNG NGHỀ Ở NÔNG THÔN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013;

Căn cứ công văn số 50/HĐND ngày 27/02/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 150/TTr-SKHĐT ngày 04/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 với tổng số vốn là 75 tỷ đồng cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện (Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kế hoạch vốn được giao, các chủ đầu tư nhanh chóng tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; các chủ đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT, Bộ TC;
- TTHĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT (Nghĩa: 04.03)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

KẾ HOẠCH VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Thời gian thực hiện

Số Quyết định

Tổng mc đầu tư

Đã bố trí vốn đến 31/1/2013

Kế hoạch 2013

Chủ đầu tư

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TNG S:

 

 

234.651

117.537

75.000

 

I

Công trình chuyển tiếp

 

 

201.715

117.537

46.550

 

1

Kiên cố hóa kênh mương

 

 

40.221

24.500

15.700

 

1.1

Hồ chứa nước Sơn Lợi

2012-2013

3133/QĐ-UBND ngày 6/11/2009

16.400

13.000

3.400

SNN&PTNT

1.2

Kênh mương nội đồng xã Bình Thắng huyện Bù Gia Mập

2012-2013

3361/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

8.947

3.500

5.450

UBND huyn Bù Gia mập

1.3

Xây dựng cầu Rạt

2012-2013

955/QĐ-UBND ngày 11/5/2012

14.874

8.000

6.850

SGT-VT

2

Đường GTNT

 

 

161.494

93.037

30.850

 

2.1

Thảm BT nhựa ĐT 760 đoạn Minh Hưng - Bom Bo (huyện Bù Đăng)

2010-2013

2167/QĐ-UBND ngày 30/9/2011

97.324

46.000

14.000

S GT-VT

2.2

Đường vào trung tâm xã Phước Minh huyện Bù Gia Mập

2012-2013

3360/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

11.700

8.600

3.100

UBND huyện Bù Gia mập

2.3

Đường vào xã Lộc Thành huyện Lộc Ninh

2012-2013

5031/QĐ-UBND ngày 21/10/2011

4.900

4.500

400

UBND huyện Lộc Ninh

2.4

Đường GT từ trung tâm xã Bom Bo đi ấp 7, 8, 9, 10 huyện Bù Đăng

2012-2013

2776/QĐ-UBND ngày 2/12/2010

13.500

10.717

2.500

UBND huyện Bù Đăng

2.5

Đường nhựa Lộc Tấn Hoàng diệu đi trung tâm xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp

2012-2013

1539/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

10.400

9.700

700

UBND huyện Bù Đốp

2.6

Đường nhựa trung tâm xã Phước Thiện đi ấp Phước Tiến huyện Bù Đốp

2012-2013

1540/ UBND ngày 13/10/2011

3.670

3.520

150

UBND huyện Bù Đốp

2.7

Đường liên xã Lộc Điền Lộc Quang huyện Lộc Ninh

2012-2013

841a/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

20.000

10.000

10.000

UBND huyện Lộc Ninh

II

Khởi công mới

 

 

32.936

-

28.450

 

1

Kiên cố hóa kênh mương

 

 

10.800

-

9.450

 

1.1

Kè kênh nội đồng cầu trắng Bình Long

2013-2014

2611/QĐ-UBND ngày 18/10/2012

10.800

 

9.450

UBND TX Bình Long

2

Đường GTNT

 

 

22.136

-

19.000

 

2.1

Đường giao thông ấp 5 đi ấp 7 xã An Khương huyện Hớn Quản

2013-2014

2125/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

5.070

 

5.000

UBND huyện Hớn Qun

2.2

Đường giao thông QL 14 đi xã Tân Quan huyện Chơn Thành

2013-2014

4421/QĐ-UBND ngày 26/10/2010

17.066

 

14.000

UBND huyện Chơn Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 357/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành: 07/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 357/QĐ-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205758