• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3574/QĐ-UBND năm 2014 về gia hạn thời gian và nội dung thực hiện năm 2015 của Đề án "Bảo quản, dịch thuật, khai thác, phát huy di sản văn hóa sách chữ Thái cổ tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2014"

Tải về Quyết định 3574/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3574/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN NĂM 2015 CỦA ĐỀ ÁN "BẢO QUẢN, DỊCH THUẬT, KHAI THÁC, PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA SÁCH CHỮ THÁI CỔ TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2012 - 2014"

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2009 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án bảo quản, dịch thuật, khai thác, phát huy di sản văn hóa sách chữ Thái cổ tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2014.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1578/TTr-VHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian và nội dung thực hiện năm 2015 của Đề án "Bảo quản, dịch thuật, khai thác, phát huy di sản văn hóa sách chữ Thái cổ tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2014" như sau:

1. Gia hạn thời gian thực hiện Đề án đến hết năm 2015.

2. Nội dung thực hiện Đề án năm 2015 gồm những nội dung sau:

a) Lược thuật nội dung những bản sách chữ Thái cổ chưa được dịch thuật tại kho Bảo tàng tỉnh.

b) Thuê Scan sách chữ Thái cổ.

c) Thuê số hóa tài liệu.

d) Thuê xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử sách chữ Thái cổ.

đ) Thanh toán tiền thuê xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu số (Ngân hàng dữ liệu số).

e) Dịch thuật từ chữ Thái sang chữ Quốc ngữ.

f) Biên tập, khảo cứu, hiệu đính, chỉnh lý bản dịch.

g) Thẩm định giá.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng các quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT.VX.HA.15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3574/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 27/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3574/QĐ-UBND

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269197