• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu

 

Quyết định 3586/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới tại cửa khẩu Bình Nghi, tỉnh Lạng Sơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 3586/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3586/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Ở BIÊN GIỚI TẠI CỬA KHẨU BÌNH NGHI, TỈNH LANG SƠN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phn đầu tư và thương mại Thanh Phát kèm hồ sơ đề nghị công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới và báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 2162/HQLS-GSQL ngày 19/10/2016 báo cáo kết quả kiểm tra thực tế địa điểm kèm biên bản kiểm tra;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại cửa khẩu Bình Nghi, tỉnh Lạng Sơn của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát, cụ thể như sau:

- Tổng diện tích là 31.500m2 kho, bãi và các công trình phụ trợ; trong đó: 20.000 m2 bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa; 1.800 m2 kho lạnh; 1.500 m2 diện tích bến phà, 440 m2 văn phòng làm việc của cơ quan hải quan, kho chứa hàng vi phạm và văn phòng làm việc của doanh nghiệp và các công trình phụ trợ.

- Tên địa điểm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát; mã địa điểm lưu kho: 15BEG07; tên rút gọn trên hệ thống: CP DT TM THANH PHAT do Đội Nghiệp vụ Bình Nghi thuộc Chi cục Hải quan Tân Thanh quản lý.

- Địa chỉ: Thôn Nà Mằn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình hoạt động nếu vi phạm Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng cục Hải quan sẽ ra Quyết định chấm dứt hoạt động.

Điều 3. Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng Cc Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- L
ưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3586/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3586/QĐ-TCHQ
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332637