• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3588/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Kim Giao II, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 3588/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3588/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2016
CÔNG TRÌNH: HỒ KIM GIAO II, HUYỆN TĨNH GIA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tại Tờ trình số 782/SC-KT ngày 13/7/2016 về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Kim Giao II, huyện Tĩnh Gia (kèm theo phương án) và Kết quả thẩm định số 2021/SNN&PTNT-TL ngày 11/7/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2016 công trình hồ Kim Giao II, huyện Tĩnh Gia, bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Là hồ điều tiết năm; công trình cấp III.

- Diện tích tưới: 300 ha.

- Diện tích lưu vực FLV = 9,3 km2.

- MNDBT: s(+31.00) m, ng với dung tích WBT= 2,414x06m3.

- MNSC: s(+33.00) m, ứng vi dung tích Wsc= 3,814x06m3.

- MNC: s(+24.00) m, ng với dung tích WC= 0,138x106m3.

- Đập đất dài 340 m; chiều cao 19,5 m, chiều rộng mặt đập B= 5 m; cao trình đỉnh đập (+34.70)m.

- Tràn xả lũ rộng Btr= 20 m; cao trình ngưỡng tràn (+31.00) m; Htràn= 2 m; QTK= 90 m3/s.

- Cống lấy nước Φ 80 cm, cao trình đáy cống (+22.50) m, Qtưới= 0,4 m3/s.

2. Phương án phòng chống lụt bão:

2.1. Mục tiêu: Đảm bảo an toàn công trình, an toàn sản xuất, an toàn dân sinh kinh tế vùng hạ du.

2.2. Quy định vận hành trong mùa mưa lũ:

Theo Quy trình vận hành hồ Kim Giao II do đơn vị tư vấn lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hp Quy trình vận hành chưa được phê duyệt đề nghị Công ty TNHH một thành viên Sông Chu khẩn trương lập hồ sơ trình duyệt theo quy định và thực hiện theo phương án trữ nước của Công ty đảm bảo an toàn hồ chứa và phục vụ sản xuất.

2.3. Các cấp mực nước báo động mực nước chống lũ hồ:

- Báo động cấp I: MN hồ s(+31.00)m.

- Báo động cấp II: MN hồ s(+32.00) m.

- Báo động cấp III: MN hồ s(+33.00) m.

2.4. Một số tình huống sự cố có thể xảy ra và biện pháp xử lý đối với công trình:

a) Một stình huống sự cố có thể xảy ra:

- Khi mực nước hồ đạt đến cao trình thiết kế kết hợp mưa lớn làm cho sạt lở mái đập đất do đường bão hòa thân đập dâng cao, nước thấm ra mái hạ lưu đập.

- Trong trường hợp có nước thấm ra mái, chân mái hạ lưu hoặc xuất hiện mạch đùn, mạch sủi có nước đục chảy ra.

- Xói lùng dọc thân cng lấy nước qua thân đập hoặc hai vai đập.

- Nếu có tổ mối lớn do kim tra không phát hiện được còn tim ẩn trong thân đập làm cho nước thấm qua gây ra sự cố.

- Khi có tin bão gần có khả năng đổ bộ vào Thanh Hóa và có mưa to phải đóng cống nhưng cánh cửa kẹt không xuống được.

- Xuất hiện lũ đặc biệt lớn có nguy cơ tràn qua đỉnh đập đất gây xói lở mái hạ lưu đập hoặc có nguy cơ vỡ đập.

b) Biện pháp xlý đối với các tình huống xảy ra:

Thống nhất các biện pháp xử lý giờ đầu trong Phương án PCLB công trình hồ Kim Giao II năm 2016 do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu lập.

2.5. Đảm bảo vật tư dự phòng và nhân lực ứng cứu:

a) Vật tư dự phòng tại công trình:

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu chuẩn bị vật tư dự phòng tại công trình đảm bảo số lượng, chất lượng và tập kết đúng vị trí quy định, thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra.

Bảng vật tư dự phòng tại công trình

TT

Tên vt tư

ĐVT

Đã có

Bổ sung

Ghi chú

1

Đá hộc

m3

89,5

 

Tại chân công trình

2

Đá 1x2

m3

7,7

 

3

Đá 4x6

m3

23,5

 

4

Cát

m3

44,8

 

5

Rọ thép

cái

120

 

Ti kho của công trình

6

Bao tải

cái

270

200

7

Cọc tre

cọc

376

 

8

Vồ gỗ (có cán)

cái

5

 

9

Phao cứu sinh

cái

5

 

10

Áo phao

cái

2

 

11

Cuốc bàn (có cán)

cái

20

 

12

Xẻng (có cán)

cái

20

 

13

Dao phát

cái

 

5

14

Dao chặt

cái

10

 

15

Cuốc chim

cái

5

 

16

Đèn bão

cái

3

 

17

Đèn ắc quy

cái

 

2

18

Xăng dầu

lít

 

10

19

Loa tay

cái

 

1

b) Vật tư dự phòng trong dân:

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu lập kế hoạch vật tư dự phòng trong dân, giao Ban Chỉ huy PCLB hồ Kim Giao II báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) huyện Tĩnh Gia để phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan chuẩn bị vật tư dự phòng theo kế hoạch đảm bảo thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra.

c) Nhân lực ứng cứu:

Ban Chỉ huy PCLB hồ Kim Giao II xây dựng phương án phối hợp cụ thể với Ban Chỉ huy PCTT xã Tân Trường chuẩn bị đầy đlực lượng, phương tiện thường trực đxử lý khi xảy ra các tình hung.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chỉ huy PCLB hồ Kim Giao II thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn công trình trước mùa lũ theo quy định tại Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập; có trách nhiệm báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT huyện Tĩnh Gia để triển khai và phân công cụ thể cho từng đơn vị, thành viên và các xã trong khu vực theo phương án PCLB cụ thể, chi tiết với phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại ch, kỹ thuật tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ;

Tổ chức cho các xã, các đơn vị có liên quan quán triệt nội dung Phương án để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

- UBND huyện Tĩnh Gia có phương án cụ thể tchức lực lượng nhân công thường trực ứng cứu kịp thời theo phương án đề ra.

- Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của Chính phủ; khẩn trương sửa chữa, khắc phục các hư hỏng của công trình còn tồn tại theo kế hoạch của Công ty và báo cáo kiểm tra công trình trước mùa lũ năm 2016; chuẩn bị vật tư dự phòng tại công trình; vận hành công trình theo quy trình được phê duyệt; theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết; là cơ quan thưng trực trong công tác PCLB công trình hồ Kim Giao II; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Phương án về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp, các ngành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ huy PCLB hồ Kim Giao II, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia; Chtịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Ban chỉ đạo TW về PCTT; (để b/c)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3588/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 16/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3588/QĐ-UBND

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326787