• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Quyết định 3591/QĐ-UBND năm 2015 về ủy quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 3591/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3591/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN TUYỂN, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 282/TTr-SLĐTBXH ngày 07/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyền cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ và Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản mới của Nhà nước hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức triển khai tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc tuyển chọn, giới thiệu, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ LĐTB&XH (để b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND tnh (b/c);
- Các s, ban, ngành thuộc tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TmN, QP, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3591/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

QĐ-UBND Ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa thực hiện công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại Nghị định 75/2014/NĐ-CP và Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH

Thời hạn ủy quyền: từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản mới của Nhà nước hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Từ khóa: Quyết định 3591/QĐ-UBND

2.304

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298202