• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng


Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Quyết định 3592/QĐ-BNN-TC năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 3592/QĐ-BNN-TC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3592/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn c Nghị đnh số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

Căn cứ Quyết định s 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mc sử dụng máy móc, thiết bị;

Xét đnghị ca Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bc Bộ tại Tờ trình số 42/TTr-CĐNN ngày 10/6/2019 về việc phê duyệt định mức máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ giáo dục, đào tạo và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Đơn vị căn cứ vào dự toán ngân sách và điều kiện thực tế để trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng đúng định mức và quy định của Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng đã được ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ  trưởng Vụ Tài chính Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ
trưởng (để b/c);
-
Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNN-TC ngày    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

MÁY MÓC THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Đơn vị tính

Số lượng

I

CHĂN NUÔI - THÚ Y

 

 

Phục vụ công tác đào tạo

1

Nghề Thú y

 

 

 

 

Ẩm kế

Chiếc

6

 

Bể ổn nhiệt

Chiếc

1

Bình tam giác

Bộ

3

Bộ cân

Bộ

1

Bộ dụng cụ khám bệnh

Bộ

6

Bộ dụng cụ lấy mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. vi sinh

Bộ

3

Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

Bộ

3

Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

Bộ

3

Bộ dụng cụ sản khoa

Bộ

2

Bộ gieo tinh nhân tạo trâu. Bò

Bộ

1

Bộ kìm cho lợn

Bộ

3

Bộ kìm cho trâu. bò

Bộ

3

Bộ micropipet

Bộ

1

Bộ thước

Bộ

6

Buồng cấy sinh học cấp 2

Bộ

2

Buret chuẩn độ

Bộ

1

Giá nhảy

Chiếc

1

Kính hiển vi kết nối camera

Bộ

3

Máy ấp trứng gà. vịt

Chiếc

1

Máy cất nước

Chiếc

1

Máy chiếu

Bộ

1

Máy dập mẫu

Bộ

1

Máy đếm khuẩn lạc

Bộ

1

Máy đếm tế bào huyết học

Bộ

1

Máy đo ẩm độ

Bộ

1

Máy đo BOD

Bộ

1

Máy đo COD

Bộ

1

Máy đo chất rắn lơ lửng

Bộ

1

Máy đo điện tâm đồ

Bộ

2

Máy đo độ dày mỡ lưng

Chiếc

1

Máy đo độ đục

Bộ

1

Máy đo khí H2S trong không khí

Bộ

1

Máy đo khí NH3 trong không khí

Bộ

1

Máy đo mật độ tinh trùng

Bộ

1

Máy đo pH

Bộ

1

Máy đo tổng số chất rắn hòa tan

Bộ

1

Máy khuấy từ gia nhiệt

Chiếc

1

Máy lắc ống nghiệm

Chiếc

1

Máy ly tâm

Bộ

1

Máy nghiền thực liệu

Chiếc

1

Máy phân tích nước tiểu

Bộ

1

Máy phun thuốc sát trùng

Bộ

1

Máy siêu âm

Bộ

1

Máy trộn thức ăn

Chiếc

1

Máy vi tính

Bộ

19

Mô hình bộ xương chó (hoặc mèo)

Bộ

1

Mô hình bộ xương gà (hoặc vịt)

Bộ

1

Mô hình bộ xương trâu (hoặc bò)

Bộ

1

Mô hình bảo quản thịt sau khi giết mổ

Bộ

1

Mô hình bộ xương lợn

Bộ

1

Mô hình cắt bổ hầm ủ biogas

Chiếc

1

Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo)

Bộ

1

Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt)

Bộ

1

Mô hình cơ quan nội tạng lợn

Bộ

1

Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò)

Bộ

1

Mô hình chế biến sữa đóng hộp

Chiếc

1

Mô hình chuồng ép dê cừu

Chiếc

1

Mô hình chuồng ép trâu (hoặc bò)

Chiếc

1

Mô hình chuồng lợn con sau cai sữa

Chiếc

1

Mô hình chuồng lợn đực giống

Chiếc

1

Mô hình chuồng nái nuôi con

Chiếc

1

Mô hình chuồng nuôi cút

Chiếc

1

Mô hình chuồng nuôi gà khép kín

Bộ

1

Mô hình chuồng nuôi lợn khép kín

Bộ

1

Mô hình chuồng nuôi ngan ngỗng

Chiếc

1

Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc (chó. mèo)

Chiếc

1

Mô hình đóng gói các sản phẩm

Chiếc

1

Mô hình máng uống dùng cho dê. cừu. thỏ

Chiếc

1

Mô hình máng uống dùng cho trâu bò

Chiếc

1

Mô hình túi ủ Biogas

Chiếc

1

Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi

Chiếc

1

Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

Bộ

1

Ống đong

Bộ

3

Pipette

Bộ

3

Phần mềm tổ hợp khẩu phần

Bộ

2

Phần mềm xử lý thống kê

Bộ

2

Quang phổ kế

Bộ

1

Tủ ấm

Chiếc

1

Tủ ấm CO2

Chiếc

1

Tủ bảo ôn

Chiếc

1

Tủ bảo quản môi trường

Chiếc

1

Tủ đông

Chiếc

1

Tủ đựng hóa chất

Chiếc

1

Tủ hút khí độc

Bộ

1

Tủ lạnh

Chiếc

1

Tủ lạnh âm sâu

Chiếc

1

Tủ sấy

Chiếc

1

Tủ ủ BOD

Chiếc

1

Thiết bị hỗ trợ hút dịch (pipette aid)

Chiếc

1

2

Nghề Chăn nuôi

 

 

 

 

Bàn mổ đại gia súc

Chiếc

1

 

Bàn mổ tiểu gia súc

Chiếc

3

Bình tam giác

Bộ

6

Bộ cân

Bộ

1

Bộ dụng cụ khám bệnh

Bộ

1

Bộ dụng cụ ngoại khoa

Bộ

3

Bộ dụng cụ sản khoa

Bộ

3

Bộ dụng cụ thụ tinh nhân tạo trâu. bò

Bộ

2

Bộ đồ mổ đại gia súc

Bộ

2

Bộ đồ mổ tiểu gia súc

Bộ

2

Bộ kìm

Bộ

2

Bộ khung xương

Bộ

1

Bộ phun thuốc khử trùng

Bộ

1

Bộ tiêu bản giun. sán

Bộ

1

Bộ thước

Bộ

1

Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

Bộ

1

Giá cố định đại gia súc

Chiếc

3

Giá cố định tiểu gia súc

Bộ

3

Giá nhảy lợn

Chiếc

1

Giá nhảy trâu bò

Chiếc

1

Hệ thống làm mát

Chiếc

1

Kính hiển vi quang học đa năng

Chiếc

6

Máy ấp trứng

Chiếc

1

Máy bốc hơi nước

Chiếc

1

Máy cất nước hai lần

Chiếc

1

Máy chẩn đoán có thai

Chiếc

1

Máy chẩn đoán viêm vú

Chiếc

1

Máy chiếu

Bộ

1

Máy đếm khuẩn lạc

Chiếc

1

Máy điện tâm đồ

Chiếc

1

Máy định danh vi khuẩn

Chiếc

1

Máy đo ẩm độ

Chiếc

1

Máy đo dung tích phổi

Chiếc

1

Máy đo điện trở âm đạo

Chiếc

3

Máy đo độ dai của thịt

Chiếc

1

Máy đo độ dày mỡ lưng

Chiếc

2

Máy đo pH

Chiếc

1

Máy ép chân tầng

Chiếc

1

Máy ép viên thức ăn

Chiếc

1

Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch

Chiếc

1

Máy lấy mẫu vi khuẩn trong không khí

Chiếc

1

Máy lọc nước

Chiếc

1

Máy nghiền thức ăn chăn nuôi

Chiếc

1

Máy phân tích chất béo

Chiếc

1

Máy phân tích chất khoáng

Chiếc

1

Máy phân tích đạm

Chiếc

1

Máy phân tích nước

Bộ

1

Máy phân tích sữa

Chiếc

1

Máy phân tích thức ăn

Chiếc

1

Máy phân tích xơ

Chiếc

1

Máy quay ly tâm

Chiếc

1

Máy siêu âm

Chiếc

1

Máy thái thức ăn xanh

Chiếc

1

Máy trộn thức ăn

Chiếc

1

Máy ủ lắc ổn nhiệt

Chiếc

1

Máy vắt sữa

Chiếc

1

Máy vi tính

Bộ

19

Máy xác định hàm lượng khí thải chuồng nuôi

Chiếc

2

Mô hình cấu tạo tế bào

Bộ

1

Mô hình chuồng, lồng nuôi

Bộ

1

Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng gà

Bộ

1

Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng lợn

Bộ

1

Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng trâu (bò)

Bộ

1

Mô hình giải phẫu gà

Bộ

1

Mô hình giải phẫu lợn

Bộ

1

Mô hình giải phẫu trâu (bò)

Bộ

1

Mô hình kho lạnh

Chiếc

1

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

1

Pipet

Bộ

6

Phần mềm xây dựng khẩu phần thức ăn

Chiếc

1

Tủ ấm

Chiếc

1

Tủ cấy vi sinh

Chiếc

1

Tủ lạnh sâu

Chiếc

1

Tủ lạnh thường

Chiếc

1

Tủ sấy

Chiếc

1

Tủ xông sát trùng trứng

Chiếc

1

Thiết bị phân tích trứng

Chiếc

1

II

KHOA TRỒNG TRỌT

 

 

Phục vụ công tác đào tạo

1

Ngành Công nghệ sinh học

 

 

 

 

Bảng di động

Chiếc

1

 

Bể ổn nhiệt

Chiếc

2

Bể rửa siêu âm

Chiếc

1

Bể tuần hoàn nhiệt lạnh

Chiếc

1

Bếp phân hủy mẫu

Chiếc

2

Bộ bình đựng hóa chất

Bộ

6

Bộ bình đựng ni tơ lỏng

Bộ

2

Bộ bình nuôi cấy

Bộ

6

Bộ bình tam giác

Bộ

6

Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm. ánh sáng

Bộ

6

Bộ chưng cất

Bộ

1

Bộ dụng cụ đào hố trồng cây

Bộ

9

Bộ dụng cụ đo diện tích lá

Bộ

2

Bộ dụng cụ làm tiêu bản

Bộ

6

Bộ dụng cụ nuôi cấy

Bộ

6

Bộ dụng cụ trồng cây trong dung dịch

Bộ

6

Bộ iso các phần mềm sinh học

Bộ

4

Bộ lưu điện

Chiếc

2

Máy vi tính

Bộ

32

Máy vi tính

Bộ

Bộ Micropipet

Bộ

9

Bộ pipet

Bộ

6

Bộ phá mẫu

Bộ

1

Bộ thước

Bộ

6

Cân kỹ thuật

chiếc

6

Cân phân tích

Chiếc

6

Chai DO (Dissolved oxygen)

Bộ

2

Dụng cụ lấy mẫu nước

Bộ

3

Giàn nuôi cấy

Chiếc

9

Hệ thống bể sinh học kỵ khí UASB

Hệ thống

1

Hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

Hệ thống

1

Hệ thống lắng

Hệ thống

1

Hệ thống lên men

Hệ thống

1

Hệ thống lọc với lớp hạt

Hệ thống

1

Hệ thống phun sương

Hệ thống

1

Hệ thống tưới

Hệ thống

1

Hệ thống thông gió

Hệ thống

1

Hệ thống thử Fe và Mn bằng phương pháp làm thoáng cưỡng bức

Hệ thống

1

Hệ thống thực hành chế biến nước tinh khiết

Hệ thống

1

Hệ thống thực hành chế biến thức ăn chăn nuôi

Hệ thống

1

Kính hiển vi kỹ thuật số

Chiếc

3

Kính hiển vi quang học

Chiếc

9

Kính hiển vi soi nổi

Chiếc

9

Kính hiển vi sử dụng nguồn phát điện tử

Chiếc

1

Khúc xạ kế

Bộ

1

Lò hấp

Chiếc

1

Lò vi sóng

Chiếc

1

Máy ảnh

Chiếc

2

Máy cắt cỏ

Chiếc

2

Máy cất nước 2 lần

Chiếc

1

Máy cất nước khử ion

Chiếc

1

Máy cất nước một lần

Chiếc

1

Máy cô quay chân không

Chiếc

1

Máy chiếu (projector)

Chiếc

1

Máy chụp ảnh gel điện di

Chiếc

1

Máy đếm khuẩn lạc tự động

Chiếc

1

Máy định vị GPRS

Chiếc

3

Máy đo PH.ORP. độ mặn tại hiện trường

Chiếc

6

Máy đóng bịch nấm

Chiếc

1

Máy khuấy từ gia nhiệt

Chiếc

1

Máy lắc ngang ổn định nhiệt

Chiếc

2

Máy lắc Voltex

Chiếc

1

Máy ly tâm lạnh

Chiếc

4

Máy ly tâm mini

Chiếc

1

Máy ly tâm tốc độ cao

Chiếc

1

Máy ly tâm thường

Chiếc

1

Máy nghiền mẫu khô

Chiếc

1

Máy nhân gen

Chiếc

1

Máy PCR

Chiếc

1

Máy pha loãng

Chiếc

1

Máy quang phổ hấp thụ (UVIS)

Chiếc

1

Máy xác định nồng độ DNA

Chiếc

1

Máy xay mẫu rắn

Chiếc

1

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

3

Nồi hấp vô trùng loại to

Chiếc

1

Nhiệt ẩm kế

Chiếc

2

Phần mềm điều khiển hệ thống

Bộ

1

Tủ ấm

Chiếc

1

Tủ âm sâu

Chiếc

3

Tủ ấm vi sinh

Chiếc

1

Tủ cấy vô trùng

Chiếc

2

Tủ đựng hóa chất (có hệ thống hút khí độc)

Chiếc

1

Tủ hút khí độc

Chiếc

1

Tủ sấy

Chiếc

1

Tủ sinh trưởng thực vật

Chiếc

1

Tủ thao tác PCR

Chiếc

1

Thiết bị điện di đứng

Bộ

2

Thiết bị điện di ngang

Bộ

1

Thiết bị đóng gói chân không

Bộ

1

2

Nghề Lâm sinh

 

 

 

 

Ẩm kế

Chiếc

3

 

Bàn ghế vẽ bản đồ

Bộ

6

Bàn thực hành

Chiếc

6

Bể xử lý nguyên liệu

Chiếc

2

Bộ đại phẫu gia súc

Bộ

1

Bộ tiểu phẫu gia súc

Chiếc

1

Cân kỹ thuật

Chiếc

3

Cân phân tích

Chiếc

3

Cưa máy

Chiếc

3

Dàn cày chảo

Chiếc

1

Dàn cày lưỡi

Chiếc

1

Dàn cày phay

Chiếc

1

Dụng cụ chữa cháy

Bộ

2

Dụng cụ đóng bầu

Bộ

3

Dụng cụ ghép cây

Bộ

18

Dụng cụ làm tiêu bản thực vật

Bộ

3

Dụng cụ sửa chữa cơ khí

Bộ

6

Dụng cụ thụ tinh nhân tạo

Bộ

3

Dụng cụ thú y

Bộ

9

Dụng cụ vào mẫu và cấy chuyền

Bộ

9

Dụng cụ vẽ bản đồ

Bộ

18

Dụng cụ xử lý hạt giống

Bộ

6

Giàn nuôi

Chiếc

6

Hệ thống tưới nước

Bộ

1

Kính hiển vi quang học

Bộ

2

Khoan phẫu diện

Chiếc

3

Lò hấp

Chiếc

2

Lò sấy

Chiếc

2

Máy ảnh

Chiếc

2

Máy ấp trứng cho gia cầm

Chiếc

1

Máy băm rơm

Chiếc

2

Máy bơm nước

Bộ

2

Máy cắt cỏ

Chiếc

6

Máy cắt thực bì

Chiếc

3

Máy cất nước 1 lần

Chiếc

2

Máy cất nước 2 lần

Chiếc

1

Máy chiếu

Bộ

1

Máy đếm hạt tự động

Chiếc

2

Máy định vị (GPS cầm tay)

Chiếc

6

Máy đo ánh sáng

Chiếc

3

Máy đo bụi không khí

Bộ

3

Máy đo cao bằng laze

Chiếc

3

Máy đo cao đa năng

Chiếc

3

Máy đo cường độ quang hợp

Chiếc

3

Máy đo diện tích lá cây

Chiếc

3

Máy đo độ ẩm đất

Chiếc

2

Máy đo độ chặt đất

Chiếc

3

Máy đo độ dẫn

Chiếc

3

Máy đo độ dốc

Chiếc

3

Máy đo độ đục

Chiếc

3

Máy đo độ mặn

Chiếc

3

Máy đo độ tán che

Chiếc

3

Máy đo gió

Chiếc

3

Máy đo pH

Chiếc

3

Máy đóng bầu

Chiếc

2

Máy đóng bịch

Chiếc

2

Máy gieo hạt

Chiếc

1

Máy kiểm tra độ ẩm

Chiếc

2

Máy kinh vĩ

Bộ

3

Máy khoan hố

Chiếc

6

Máy khuấy từ

Chiếc

2

Máy làm sạch hạt

Chiếc

1

Máy lắc ngang

Chiếc

2

Máy lọc nước

Chiếc

1

Máy nghiền đất

Chiếc

2

Máy phát dọn thực bì

Chiếc

4

Máy phun thuốc

Chiếc

3

Máy quang phổ hấp thụ (UVIS)

Chiếc

1

Máy rửa dụng cụ

Chiếc

1

Máy scan

Chiếc

1

Máy so màu quang phổ

Chiếc

2

Máy tách hạt

Chiếc

2

Máy tạo độ ẩm

Chiếc

3

Máy toàn đạc điện tử

Bộ

1

Máy thái thức ăn cho gia súc

Chiếc

1

Máy thu hoạch

Chiếc

2

Máy trộn hỗn hợp

Chiếc

2

Máy trộn thức ăn

Chiếc

2

Máy vi tính

Bộ

18

Máy xới đất cầm tay

Chiếc

1

Nồi hấp cách thủy

Chiếc

2

Phần mềm GIS

Bộ

1

Phần mềm báo cháy rừng

Bộ

1

Tiêu bản cây rừng

Bộ

100

Tủ ấm CO2

Chiếc

1

Tủ bảo ôn

Chiếc

1

Tủ bảo quản mẫu

Chiếc

1

Tủ cấy

Chiếc

3

Tủ cấy giống nấm

Chiếc

3

Tủ lạnh sâu

Chiếc

1

Tủ môi trường

Chiếc

1

Tủ nảy mầm

Chiếc

2

Tủ sấy

Chiếc

2

Thiết bị định hình cây

Chiếc

9

Thiết bị đo độ ẩm nguyên liệu

Chiếc

3

Thiết bị lọc không khí

Chiếc

1

3

Ngành Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

Chiếc

1

 

Block gia nhiệt

Chiếc

3

Bộ bình tam giác

Bộ

6

Bộ buret (loại 10 - 100 ml)

Bộ

6

Bộ các thiết bị xử lý thuốc BVTV

Bộ

6

Bộ cân

Bộ

3

Bộ cốc đong

Bộ

6

Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại

Bộ

6

Bộ dụng cụ bơm dung môi tự động

Bộ

3

Bộ dụng cụ chữa cháy

Bộ

1

Bộ dụng cụ làm đất

Bộ

6

Bộ dụng cụ làm tiêu bản

Bộ

6

Bộ dụng cụ phòng độc

Bộ

6

Bộ dụng cụ vệ sinh vườn

Bộ

6

Bộ đĩa petri

Bộ

6

Máy vi tính

Bộ

31

Máy vi tính

Bộ

Bộ mẫu tiêu bản nhện có ích

Bộ

1

Bộ mẫu tiêu bản vi sinh vật có ích

Bộ

1

Bộ Micropipet

Bộ

3

Bộ pipet bầu

Bộ

3

Bộ pipet thẳng

Bộ

3

Bộ quang phổ UV-VIS

Bộ

6

Bộ tiêu bản mẫu bệnh hại

Bộ

3

Bộ tiêu bản mẫu các loại nhện hại

Bộ

3

Bộ tiêu bản mẫu dịch hại

Bộ

3

Bộ tiêu bản mẫu sâu hại

Bộ

3

Cân kỹ thuật

Chiếc

3

Cân phân tích

Chiếc

3

Dụng cụ lấy mẫu nước

Chiếc

6

Hệ thống cất quay chân không có ổn nhiệt

Hệ thống

1

Hệ thống sắc kí khí

Hệ thống

1

Hệ thống sắc ký lỏng

Hệ thống

1

Hệ thống xét nghiệm Elisa

Hệ thống

1

Kính hiển vi điện tử

Chiếc

3

Kính hiển vi soi nổi

Chiếc

6

Máy bơm nước

Chiếc

1

Máy cày

Chiếc

1

Máy cắt cỏ

Chiếc

2

Máy cất nước hai lần

Chiếc

1

Máy cất nước một lần

Chiếc

1

Máy chiếu

Bộ

1

Máy chụp ảnh

Chiếc

1

Máy đếm khuẩn lạc

Chiếc

1

Máy đo BOD

Chiếc

1

Máy đo COD

Chiếc

1

Máy đo nồng độ nitrate bỏ túi

Chiếc

5

Máy đo pH cầm tay

Chiếc

3

Máy khuấy từ gia nhiệt

Chiếc

1

Máy lắc ống nghiệm

Chiếc

1

Máy ly tâm tốc độ cao

Chiếc

1

Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm

Chiếc

1

Máy sấy

Chiếc

1

Máy trộn vortex

Chiếc

1

Máy xay mẫu rắn

Chiếc

1

Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave)

Chiếc

1

Tủ ấm

Chiếc

1

Tủ âm sâu

Chiếc

1

Tủ bảo quản dung dịch chuẩn

Chiếc

1

Tủ cấy vô trùng

Chiếc

1

Tủ hút an toàn

Chiếc

1

Tủ sấy

Chiếc

1

Thiết bị đồng nhất mẫu

Chiếc

1

4

Ngành Trồng trọt

 

 

 

 

Ẩm kế đất

Chiếc

1

 

Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

Chiếc

1

Bộ bình đựng hóa chất

Bộ

6

Bộ bình đựng tiêu bản

Chiếc

18

Bộ bình tam giác

Bộ

6

Bộ Buret

Bộ

6

Bộ cân

Bộ

3

Bộ dụng cụ đựng. vận chuyển nguyên vật liệu

Bộ

6

Bộ dụng cụ làm tiêu bản. nuôi cấy

Bộ

6

Bộ Pipet thẳng

Bộ

6

Bộ thước đo

Bộ

6

Cân phân tích

Chiếc

3

Dụng cụ bảo quản nông sản

Bộ

6

Dụng cụ điều tra sâu. bệnh hại

Bộ

6

Dụng cụ lai. chiết. ghép

Bộ

6

Dụng cụ làm đất

Bộ

6

Dụng cụ sửa chữa nông cụ

Bộ

6

Dụng cụ ươm. gieo hạt giống và chăm sóc cây

Bộ

6

Hệ thống dàn che

Bộ

1

Hệ thống mạng LAN

Bộ

1

Hệ thống tưới nhỏ giọt

Bộ

1

Hệ thống tưới phun mưa

Bộ

1

Hệ thống tưới trực tiếp

Bộ

1

Hệ thống tưới phun mù

Hệ thống

1

Hệ thống cung cấp khí nóng

Hệ thống

1

Máy ly tâm thường

Chiếc

1

Kính hiển vi điện tử

Chiếc

6

Kính hiển vi quang học

Chiếc

6

Kính hiển vi soi nổi

Chiếc

6

Máy bơm nước

Chiếc

3

Máy cắt cỏ

Chiếc

3

Máy cất nước hai lần

Chiếc

1

Máy chiếu (Projector)

Bộ

1

Máy chụp ảnh

Chiếc

1

Máy đo độ ẩm hạt

Chiếc

3

Máy đo độ Brix

Chiếc

3

Máy đo pH cầm tay

Chiếc

3

Máy khấy từ gia nhiệt

Chiếc

1

Máy kinh vĩ

Chiếc

01

Máy khoan đất

Chiếc

3

Máy khuấy từ

Chiếc

1

Máy làm đất đa năng

Chiếc

1

Máy phun tầng cao

Chiếc

3

Máy phun thuốc

Chiếc

3

Máy vi tính

Bộ

19

Máy tạo xương mù

Chiếc

1

Máy đồng hóa mẫu

Chiếc

1

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

1

Tủ ấm

Chiếc

1

Tủ âm sâu

Chiếc

1

Tủ cấy vi sinh

Chiếc

1

Tủ hút khí độc

Chiếc

1

Tủ mát

Chiếc

1

Tủ sấy vô trùng

Chiếc

1

Tủ sấy

Chiếc

1

Tủ đựng hóa chất

Chiếc

1

5

Ngành Khuyến nông, khuyến lâm

 

 

 

 

Ẩm kế đất

Chiếc

1

 

Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

Chiếc

1

Bộ bình đựng hóa chất

Bộ

6

Bộ bình đựng tiêu bản

Chiếc

18

Bộ Bình tam giác

Bộ

6

Bộ Buret

Bộ

6

Bộ Micropipet

Bộ

6

Bộ Pipet thẳng

Bộ

6

Bộ thước đo

Bộ

6

Cân kỹ thuật

Chiếc

3

Cân phân tích

Chiếc

3

Dụng cụ bảo quản nông sản

Bộ

6

Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại

Bộ

6

Dụng cụ lai chiết ghép

Bộ

6

Dụng cụ làm đất

Bộ

6

Dụng cụ sửa chữa nông cụ

Bộ

6

Dụng cụ ươm. gieo hạt giống và chăm sóc cây

Bộ

6

Hệ thống dàn che

Bộ

1

Hệ thống mạng LAN

Bộ

1

Hệ thống tưới nhỏ giọt

Bộ

1

Hệ thống tưới phun mưa

Bộ

1

Hệ thống tưới trực tiếp

Bộ

1

Kính hiển vi điện tử

Chiếc

6

Kính hiển vi quang học

Chiếc

6

Kính hiển vi soi nổi

Chiếc

6

Máy cất nước hai lần

Chiếc

1

Máy chiếu (Projector)

Bộ

1

Máy chụp ảnh

Chiếc

1

Máy đo độ Brix

Chiếc

3

Máy đo pH cầm tay

Chiếc

3

Máy đo độ mặn

Chiếc

3

Máy đo độ dẫn

Chiếc

3

Máy kinh vĩ

Chiếc

1

Máy khoan đất

Chiếc

3

Máy khuấy từ

Chiếc

1

Máy làm đất đa năng

Chiếc

1

Máy phun tầng cao

Chiếc

3

Máy phun thuốc

Chiếc

3

Máy vi tính

Bộ

19

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

1

Tủ ấm

Chiếc

1

Tủ âm sâu

Chiếc

1

Tủ cấy vi sinh

Chiếc

1

Tủ hút khí độc

Chiếc

1

Tủ mát

Chiếc

1

Tủ sấy

Chiếc

1

6

Ngành Sinh vật cảnh - làm vườn

 

 

 

 

Ẩm kế

Chiếc

3

 

Bể xử lý nguyên liệu

Chiếc

2

Cân kỹ thuật

Chiếc

3

Cân phân tích

Chiếc

3

Cưa máy

Chiếc

3

Dàn cày chảo

Chiếc

1

Dàn cày lưỡi

Chiếc

1

Dàn cày phay

Chiếc

1

Dụng cụ chữa cháy

Bộ

2

Dụng cụ đóng bầu

Bộ

3

Dụng cụ ghép cây

Bộ

18

Dụng cụ làm tiêu bản thực vật

Bộ

3

Dụng cụ sửa chữa cơ khí

Bộ

6

Dụng cụ vẽ bản đồ

Bộ

18

Dụng cụ xử lý hạt giống

Bộ

6

Giàn nuôi

Chiếc

6

Hệ thống tưới nước

Bộ

1

Kính hiển vi quang học

Bộ

2

Kính hiển vi soi nổi

Chiếc

1

Khoan phẫu diện

Chiếc

3

Lò hấp

Chiếc

2

Lò sấy

Chiếc

2

Máy ảnh

Chiếc

2

Máy băm rơm

Chiếc

2

Máy cắt cỏ

Chiếc

6

Máy cắt thực bì

Chiếc

3

Máy cất nước 1 lần

Chiếc

2

Máy cất nước 2 lần

Chiếc

1

Máy chiếu

Bộ

1

Máy đếm hạt tự động

Chiếc

2

Máy định vị (GPRS cầm tay)

Chiếc

6

Máy đo ánh sáng

Chiếc

3

Máy đo bụi không khí

Bộ

3

Máy đo cao bằng laze

Chiếc

3

Máy đo cao đa năng

Chiếc

3

Máy đo cường độ quang hợp

Chiếc

3

Máy đo diện tích lá cây

Chiếc

3

Máy đo độ ẩm đất

Chiếc

2

Máy đo độ chặt đất

Chiếc

3

Máy đo độ đục

Chiếc

3

Máy đo gió

Chiếc

3

Máy đo pH để bàn

Chiếc

3

Máy đóng bầu

Chiếc

2

Máy đóng bịch

Chiếc

2

Máy gieo hạt

Chiếc

1

Máy kiểm tra độ ẩm

Chiếc

2

Máy kinh vĩ

Bộ

3

Máy khoan hố

Chiếc

6

Máy khuấy từ

Chiếc

2

Máy làm sạch hạt

Chiếc

1

Máy lắc ngang

Chiếc

2

Máy lọc nước

Chiếc

1

Máy nghiền đất

Chiếc

2

Máy phát dọn thực bì

Chiếc

4

Máy phun thuốc

Chiếc

3

Máy rửa dụng cụ

Chiếc

1

Máy scan

Chiếc

1

Máy so màu quang phổ

Chiếc

2

Máy tách hạt

Chiếc

2

Máy tạo độ ẩm

Chiếc

3

Máy toàn đạc điện tử

Bộ

1

Máy thu hoạch

Chiếc

2

Máy trộn hỗn hợp

Chiếc

2

Máy vi tính

Bộ

18

Máy xới đất cầm tay

Chiếc

6

Máy nghiền than. thực liệu

Chiếc

1

Máy trộn. ép viên

Chiếc

1

Băng tải cao su

Bộ

1

Sàng thực liệu

Bộ

1

Nồi hấp

Chiếc

2

Phần mềm GIS

Bộ

1

Phần mềm báo cháy rừng

Bộ

1

Tiêu bản cây rừng

Bộ

100

Tủ bảo ôn

Chiếc

1

Tủ bảo quản

Chiếc

2

Tủ bảo quản mẫu

Chiếc

1

Tủ cấy

Chiếc

3

Tủ cấy giống nấm

Chiếc

3

Tủ đựng dụng cụ

Chiếc

1

Tủ lạnh sâu

Chiếc

1

Tủ môi trường

Chiếc

1

Tủ nảy mầm

Chiếc

2

Tủ sấy

Chiếc

2

Tủ trưng bày

Chiếc

1

Thiết bị định hình cây

Chiếc

9

Thiết bị đo độ ẩm nguyên liệu

Chiếc

3

Thiết bị lọc không khí

Chiếc

1

III

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

Phục vụ công tác đào tạo

1

Ngành Công nghệ thông tin

 

 

 

 

Bo cắm chân linh kiện (test board)

Chiếc

6

 

Bộ dụng cụ sửa chữa máy tính

Bộ

19

Bộ đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in kim

Bộ

6

Bộ đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in laser

Bộ

6

Bộ đào tạo các vấn đề về cáp và đấu nối trong mạng máy tính

Bộ

6

Bộ đạo tạo sửa chữa bộ lưu điện UPS

Bộ

6

Bộ đào tạo sửa chữa máy tính

Bộ

18

Bộ đào tạo sửa chữa nguồn máy tính

Bộ

6

Bộ đào tạo sửa chữa ổ đĩa BLUE-RAY

Bộ

6

Bộ đào tạo sửa chữa ổ đĩa BLUE-RAY-RW

Bộ

6

Bộ đào tạo sửa chữa ổ đĩa DVD-ROM

Bộ

6

Bộ đào tạo về khắc phục sự cố máy tính xách tay

Bộ

9

Bộ đồ nghề điện tử cầm tay

Bộ

6

Bộ gõ tiếng Việt

Bộ

1

Bộ nạp, nâng cấp Bios đa năng

Bộ

1

Bộ nguồn

Bộ

1

Bộ nguồn đa năng sửa chữa Laptop

Bộ

9

Bộ nguồn máy tính

Bộ

18

Bộ thiết bị bảo trì và khắc phục sự cố màn hình

Bộ

6

Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố máy quét

Bộ

6

Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa cứng

Bộ

6

Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa DVD-RW

Bộ

6

Bộ thiết bị khò. hàn

Bộ

9

Bộ thực hành điện tử cơ bản

Bộ

6

Bộ thực hành kỹ thuật xung số

Bộ

6

Các linh kiện máy tính

Bộ

19

Card test main

Bộ

19

CPU laptop

Bộ

19

Đồng hồ vạn năng (chỉ thị kim)

Bộ

9

Đồng hồ vạn năng (chỉ thị số)

Bộ

9

Hệ điều hành

Bộ

1

Hệ điều hành Linux

Bộ

1

Hệ điều hành Windows Server

Bộ

1

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bộ

1

Hệ thống đường mạng LAN

Hệ thống

1

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

1

Máy chiếu (Projector)

Bộ

1

Máy chiếu vật thể

Bộ

1

Máy chủ

Bộ

3

Máy dao động ký

Bộ

3

Máy đo hiện sóng

Chiếc

2

Máy fax

Chiếc

2

Máy in kim

Chiếc

3

Máy in màu

Chiếc

3

Máy phát xung

Chiếc

3

Máy quay phim/chụp ảnh

Chiếc

1

Máy quét

Chiếc

1

Máy sao chụp tài liệu

Chiếc

1

Máy tính xách tay

Bộ

6

Máy vi tính

Bộ

30

Mô hình cắt bổ cơ cấu đo

Bộ

1

Mô hình dàn trải máy tính xách tay

Bộ

1

Môi trường lập trình .Net Framework

Bộ

1

Phần mềm 3Dmax

Bộ

1

Phần mềm Autocad

Bộ

1

Phần mềm Capture

Bộ

1

Phần mềm Corel Draw

Bộ

1

Phần mềm diệt virus

Bộ

1

Phần mềm Flash

Bộ

1

Phần mềm ghi âm

Bộ

1

Phần mềm Goldwave

Bộ

1

Phần mềm Lab ảo

Bộ

1

Phần mềm lập trình Assembly

Bộ

1

Phần mềm lập trình C

Bộ

1

Phần mềm lập trình Pascal

Bộ

1

Phần mềm lập trình Web

Bộ

1

Phần mềm mã hóa thông tin

Bộ

1

Phần mềm Microsoft Access

Bộ

1

Phần mềm Mindjet Manager

Bộ

1

Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng

Bộ

1

Phần mềm Photoshop

Bộ

1

Phần mềm quản lý văn bản

Bộ

1

Phần mềm sao lưu phục hồi hệ thống

Bộ

1

Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu

Bộ

1

Phần mềm SolidWork

Bộ

1

Phần mềm tạo máy tính ảo

Bộ

1

Phần mềm tin học văn phòng

Bộ

1

Phần mềm Typing Master

Bộ

1

Phần mềm Ulead Video Studio

Bộ

1

Phần mềm ứng dụng

Bộ

1

Phần mềm văn phòng của Microsoft

Bộ

1

Phần mềm VideoStudio Movie Wizad

Bộ

1

Phần mềm Violet

Bộ

1

Phần mềm Visio

Bộ

1

Phương tiện phòng cháy. chữa cháy

Bộ

1

Trình duyệt internet

Bộ

1

Trình điều khiển (driver)

Bộ

1

Trình điều khiển thiết bị

Bộ

1

2

Ngành Ứng dụng phần mềm

 

 

 

Bộ gõ Tiếng Việt

Bộ

1

Hệ điều hành

Bộ

1

Hệ điều hành server

Bộ

1

Hệ điều hành Windows server

Bộ

1

Hệ điều hành Linux

Bộ

1

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Bộ

1

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

Bộ

1

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL

Bộ

1

Hợp ngữ Assembly

Bộ

1

Phần mềm giả lập firewall

Bộ

1

Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án

Bộ

1

Phần mềm hỗ trợ phân tích hệ thống thông tin

Bộ

1

Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web

Bộ

1

Phần mềm kế toán

Bộ

1

Phần mềm tạo báo cáo

Bộ

1

Phần mềm lập trình

Bộ

1

Phần mềm lập trình trên thiết bị di động

Bộ

1

Phần mềm máy ảo

Bộ

1

Phần mềm phân vùng và định dạng đĩa cứng

Bộ

1

Phần mềm quản lý lớp học

Bộ

1

Phần mềm quản trị Mail server

Bộ

1

Phần mềm quản trị Web server

Bộ

1

Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu

Bộ

1

Phần mềm soạn thảo và biên dịch mã lệnh ngôn ngữ lập trình Java

Bộ

1

Phần mềm thiết kế âm thanh

Bộ

1

Phần mềm thiết kế đồ họa

Bộ

1

Phần mềm thiết kế hình ảnh

Bộ

1

Phần mềm thiết kế video

Bộ

1

Phần mềm trình diễn phim. âm thanh

Bộ

1

Phần mềm từ điển Anh – Việt

Bộ

1

Phần mềm ứng dụng mã nguồn mở

Bộ

1

Phần mềm văn phòng

Bộ

1

Phần mềm Vbulletin

Bộ

1

Phần mềm Visual Studio.NET

Bộ

1

Phần mềm WordPress

Bộ

1

Phần mềm xử lý ảnh

Bộ

1

Phần mềm diệt virus máy tính

Bộ

1

Bộ chuyển tiếp Repeater

Bộ

1

Camera quan sát

Chiếc

1

Đồng hồ vạn năng

Chiếc

1

Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard)

Chiếc

9

Máy ảnh

Chiếc

1

Máy chiếu (Projector)

Bộ

1

Máy in màu

Chiếc

1

Máy fax

Chiếc

1

Máy photocopy

Chiếc

1

Máy quay phim

Chiếc

1

Máy quét ảnh

Chiếc

1

Máy chủ server

Bộ

1

Máy vi tính

Bộ

30

Mô hình dàn trải máy vi tính

Bộ

2

Thiết bị chuyển mạch

Chiếc

4

Hệ thống mạng LAN

Bộ

1

Dụng cụ điện cầm tay

Bộ

19

Linh kiện máy tính

Bộ

19

IV

KHOA QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Phục vụ công tác đào tạo

1

Nghề Điện dân dụng

 

 

 

 

Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

Bộ

3

 

Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện

Bộ

1

Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện

Bộ

1

Máy nén

Chiếc

3

Tủ lạnh

Chiếc

3

Máy điều hòa nhiệt độ 2 phần tử

Chiếc

1

Động cơ điện vạn năng

Chiếc

3

Máy khoan cầm tay

Chiếc

3

Máy mài cầm tay

Chiếc

3

Máy hút bụi

Chiếc

3

Máy phát điện

Chiếc

3

Máy quấn dây

Chiếc

9

Tủ sấy

Chiếc

2

Crônha

Chiếc

3

Động cơ điện 1 pha

Chiếc

3

Động cơ điện 3 pha

Chiếc

3

Máy hút chân không

Chiếc

3

Máy nén khí có bình chứa

Chiếc

1

Máy mài hai đá

Chiếc

2

Máy khoan bàn

Chiếc

2

Máy biến áp 1 pha

Chiếc

6

Máy biến áp 3 pha

Chiếc

6

Mô hình động cơ 1 pha

Bộ

1

Mô hình động cơ 3 pha

Bộ

1

Mô hình điều khiển tốc độ động cơ

Bộ

1

Máy phát điện xoay chiều 1 pha.

Chiếc

1

Máy phát điện xoay chiều 3 pha

Chiếc

1

Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc

Chiếc

6

Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn

Chiếc

3

Bàn thực hành quấn dây máy điện

Chiếc

9

Bộ thực hành điện 1 chiều

Bộ

2

Bộ thực hành điện xoay chiều

Bộ

2

Bộ thực hành điện tử cơ bản

Bộ

6

Bộ thí nghiệm máy biến áp 1 pha

Bộ

3

Bộ thí nghiệm máy biến áp 3 pha

Bộ

3

Bộ thí nghiệm động cơ 1 pha

Bộ

3

Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha

Bộ

3

Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha

Bộ

3

Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 3 pha

Bộ

3

Bộ thí nghiệm máy phát điện 1 chiều

Bộ

3

Bộ thí nghiệm tính thuận nghịch máy điện.

Bộ

3

Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha rô to dây quấn

Bộ

1

Bộ thí nghiệm bảo vệ rơ le

Bộ

3

Bàn thực hành điều khiển động cơ

Bộ

3

Bộ thực hành kỹ thuật xung

Bộ

3

Bộ thực hành kỹ thuật số

Bộ

3

Bàn thực hành cảm biến

Bộ

3

Êtô song hành

Chiếc

9

Bộ hàn hơi O2 – C2H2

Bộ

3

Bàn thực hành đa năng

Bộ

6

Bộ điều khiển tốc độ động cơ

Bộ

3

Tủ phân phối điện 1 pha

Chiếc

6

Tủ phân phối điện 3 pha

Chiếc

6

Khí cụ điện

Bộ

6

Dụng cụ đo lường điện

Bộ

6

Bộ lập trình LOGO

Bộ

6

Bộ lập trình EASY

Bộ

6

Bộ lập trình ZEN

Bộ

6

Dụng cụ cầm tay nghề điện

Bộ

9

Dụng cụ cơ khí cầm tay

Bộ

9

Dụng cụ đo cơ khí

Bộ

9

Dụng cụ cầm tay nghề nguội

Bộ

18

Bàn ren. ta rô các loại

Bộ

6

Dụng cụ lấy dấu

Bộ

6

Khối V

Chiếc

6

Khối D

Chiếc

6

Dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây. cáp

Bộ

1

Cabin lắp đặt điện chiếu sáng

Bộ

6

Bảng mô hình các mối nối dây cáp

Bộ

1

Bộ đồ nghề gia công ống SP

Bộ

6

Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

Bộ

6

Bộ nong. loe các loại

Bộ

3

Máy thu hồi ga

Chiếc

3

Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hòa không khí

Bộ

3

Bộ đèn

Bộ

3

Bàn thực hành PLC

Bộ

9

Bàn thực hành điện tử công suất

Bộ

6

Mối ghép cơ khí

Bộ

1

Các khối hình học cơ bản

Bộ

3

Mẫu vật liệu điện

Bộ

2

Linh kiện thực hành điện tử công suất

Bộ

6

Mô hình thực hành lắp ráp mạch điện

Bộ

1

Mô hình thực hành khí nén

Bộ

3

Mô hình thực hành điện khí nén

Bộ

3

Mô hình máy phát điện một chiều

Bộ

1

Mô hình chống sét

Bộ

1

Mô hình mạch điện các máy công cụ

Bộ

1

Mô hình mạch khống chế các lò điện

Bộ

1

Mô hình mạch khống chế các máy sản xuất

Bộ

1

Mô hình dàn trải ấm điện

Bộ

3

Mô hình dàn trải máy giặt

Bộ

3

Mô hình máy phát động cơ

Bộ

3

Mô hình điều khiển động cơ Servo

Bộ

3

Mô hình điều khiển băng tải

Bộ

1

Mô hình điều khiển thang máy

Bộ

1

Mô hình lò nhiệt

Bộ

1

Mô hình bình trộn

Bộ

1

Mô hình điều khiển đèn giao thông

Bộ

1

Phần mềm lập trình PLC

Bộ

1

Máy vi tính

Bộ

19

Máy chiếu

Bộ

1

2

Nghề Điện công nghiệp

 

 

 

 

Dụng cụ phòng cháy. chữa cháy

Bộ

6

 

Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện

Bộ

1

Bộ mẫu thiết bị chống sét

Bộ

1

Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

Bộ

6

Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

Bộ

6

Mô hình các khối hình học cơ bản

Bộ

2

Mô hình điều khiển tốc độ động cơ

Bộ

1

Mối ghép cơ khí

Bộ

1

Mô hình các cơ cấu truyền động

Bộ

1

Bộ mẫu vật liệu dẫn điện

Bộ

1

Bộ mẫu vật liệu dẫn từ

Bộ

1

Bộ mẫu vật liệu cách điện

Bộ

1

Khí cụ điện hạ áp

Bộ

6

Động cơ điện 1 pha

Chiếc

6

Động cơ điện 3 pha

Chiếc

6

Tủ sấy

Chiếc

1

Bộ thực hành điện tử cơ bản

Bộ

6

Bo cắm chân linh kiện

Chiếc

18

Máy đo hiện sóng

Chiếc

3

Máy phát xung

Chiếc

1

Máy mài hai đá

Chiếc

2

Máy khoan bàn

Chiếc

2

Bộ mẫu vật thật

Bộ

1

Tủ đựng dụng cụ

Chiếc

1

Máy hàn

Chiếc

6

Cabin hàn

Chiếc

6

Hệ thống hút khói hàn

Bộ

1

Mô hình động cơ xăng 4 kỳ

Bộ

1

Động cơ xăng 4 kỳ

Bộ

3

Mô hình cơ cấu đo

Bộ

1

Bàn thực hành đa năng

Bàn

9

Bộ phụ tải

Bộ

6

Bộ thí nghiệm đo lường và xác định cực tính máy điện

Bộ

6

Máy biến áp tự ngẫu 1 pha

Chiếc

6

Máy biến áp 3 pha

Chiếc

6

Máy biến áp hàn

Chiếc

6

Máy biến áp độc lập 1 pha

Chiếc

6

Bộ mạch từ máy biến áp 1 pha

Bộ

18

Bộ mạch từ máy biến áp 3 pha

Bộ

18

Mô hình tháo lắp, đấu dây, vận hành máy biến áp phân phối 3 pha

Bộ

1

Máy quấn dây

Chiếc

18

Động cơ điện 1 pha có vòng ngắn mạch

Chiếc

6

Động cơ điện 1 pha có tụ khởi động

Chiếc

6

Động cơ điện 1 pha có tụ thường trực

Chiếc

6

Động cơ không đồng bộ 1 pha có bộ ngắt ly tâm

Chiếc

6

Động cơ không đồng bộ 1 pha 3 cấp độ

Chiếc

6

Máy giặt lồng đứng

Chiếc

6

Bộ thực hành lắp đặt máy bơm nước ly tâm

Bộ

1

Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha

Bộ

1

Mô hình đồng bộ máy phát điện 3 pha

Bộ

1

Bộ mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

Bộ

1

Mô hình thực hành đấu dây động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ

Bộ

1

Bàn thực hành quấn động cơ điện

Bộ

9

Bàn thực hành máy phát điện đồng bộ một pha

Bàn

18

Mô hình dàn trải bộ dây máy phát điện đồng bộ một pha

Bộ

3

Động cơ điện vạn năng

Chiếc

3

Crônha

Chiếc

3

Máy mài cầm tay

Chiếc

3

Máy bào cầm tay

Chiếc

3

Máy hút bụi

Chiếc

6

Máy đánh bóng sàn nhà

Chiếc

6

Bộ thực hành kỹ thuật xung

Bộ

1

Bộ thực hành kỹ thuật số

Bộ

6

Bàn thực hành cảm biến lưu lượng. mức. tốc độ và góc

Bàn

3

Bộ thực hành cảm biến nhiệt độ. khói và tiệm cận

Bộ

6

Đèn khò bao gồm cả bình ga

Chiếc

1

Mạch nạp vi điều khiển

Bộ

18

Bộ thực hành PLC cơ bản

Bộ

6

Bộ điều khiển lập trình LOGO

Bộ

6

Bộ điều khiển lập trình EASY

Bộ

6

Bộ điều khiển lập trình ZEN

Bộ

6

Bộ thực hành chỉnh lưu công suất không điều khiển

Bộ

3

Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển với các loại tải

Bộ

3

Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều

Bộ

3

Bộ thiết bị điện chiếu sáng cơ bản

Bộ

6

Ca bin thực hành điện chiếu sáng

Bộ

6

Phần mềm thiết kế mạch điện

Bộ

1

Mô hình dàn trải tủ lạnh

Bộ

1

Máy điều hòa một khối

Chiếc

6

Máy điều hòa hai khôi

Chiếc

6

Máy hút chân không.

Chiếc

2

Máy phun rửa cao áp

Chiếc

1

Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hòa không khí

Bộ

6

Dụng cụ cắt. long loe ống đồng

Bộ

6

Mô hình dàn trải bếp điện

Bộ

6

Mô hình dàn trải bếp từ

Bộ

6

Mô hình dàn trải bếp hồng ngoại

Bộ

6

Mô hình dàn trải nồi cơm điện

Bộ

6

Mô hình dàn trải bình nước nóng

Bộ

6

Mô hình dàn trải lò vi sóng

Bộ

6

Biến tần

Bộ

6

Mô hình ổn áp một chiều.

Bộ

3

Mô hình ổn định điện áp xoay chiều

Bộ

6

Mô hình Survolter (hoạt động được)

Bộ

6

Bộ ổn định tốc độ động cơ một chiều.

Bộ

6

Tủ điện

Bộ

6

Cột thép chiếu sáng

Chiếc

6

Bộ đèn chiếu sáng công cộng

Bộ

6

Thiết bị chống sét

Bộ

2

Hệ thống tưới tự động

Bộ

6

Hệ thống giám sát và cảnh báo an ninh

Bộ

6

Bộ thực hành lắp đặt hệ thống báo cháy

Bộ

6

Mô đun tưới nước tự động

Bộ

6

Bộ dụng cụ điện cầm tay

Bộ

18

Dụng cụ cơ khí cầm tay

Bộ

1

Bộ dụng cụ đo. kiểm tra cơ khí

Bộ

18

Dụng cụ vạch dấu

Bộ

1

Bộ dụng cụ đo điện

Bộ

1

Máy vi tính

Bộ

19

Máy chiếu

Bộ

1

Phần mềm thiết kế mạch điện và điện tử

Bộ

1

Phần mềm thiết kế mạch điện

Bộ

1

Phần mềm quản lý phòng học máy tính

Bộ

1

Phần mềm giảng dạy thiết kế và mô phỏng điện công nghiệp

Bộ

18

Hệ thống mạng Lan

Bộ

1

3

Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

 

 

 

Máy cắt. đột. dập liên hợp

Chiếc

1

 

Máy nén píttông kín

Chiếc

3

Máy nén píttông nửa kín

Chiếc

3

Máy nén píttông hở

Chiếc

1

Máy nén rôto lăn

Chiếc

3

Máy nén xoắn ốc

Chiếc

3

Máy nén trục vít

Chiếc

1

Máy hút chân không

Chiếc

3

Máy thu hồi môi chất lạnh

Chiếc

1

Thiết bị dò môi chất lạnh

Bộ

3

Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

Chiếc

6

Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp

Chiếc

6

Tủ lạnh thương nghiệp

Chiếc

3

Tủ lạnh Side by side

Chiếc

3

Máy điều hòa không khí hai cụm (treo tường)

Bộ

3

Máy điều hòa không khí hai cụm Inverter (treo tường)

Bộ

3

Máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần)

Bộ

3

Máy điều hòa không khí hai cụm (dấu trần)

Bộ

3

Máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần)

Bộ

3

Máy lạnh hấp thụ

Bộ

1

Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời

Bộ

1

Máy hàn hồ quang điện

Chiếc

6

Máy mài hai đá

Chiếc

2

Máy khoan bàn

Chiếc

2

Máy khoan cầm tay

Chiếc

9

Khoan bê tông cầm tay

Chiếc

3

Bơm cao áp phun nước

Chiếc

3

Bộ thử kín

Bộ

1

Máy quấn dây

Chiếc

9

Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

Chiếc

6

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

Chiếc

6

Lõi thép máy biến áp

Bộ

9

Bộ mẫu đường ống dẫn nước

Bộ

1

Bộ mẫu đường ống dẫn khí

Bộ

1

Bộ Quạt

Bộ

1

Máy bơm

Bộ

1

Máy đo hiện sóng

Chiếc

2

Nhiệt kế kiểu áp kế

Chiếc

2

Nhiệt kế cặp nhiệt

Chiếc

2

Nhiệt kế điện trở

Chiếc

2

Áp kế chất lỏng

Chiếc

2

Áp kế đàn hồi

Chiếc

2

Áp kế điện

Chiếc

2

Pitô

Chiếc

1

Bộ van tiết lưu

Bộ

2

Ẩm kế

Chiếc

2

Máy đo lưu lượng

Chiếc

2

Máy đo độ ồn

Chiếc

2

Thiết bị trao đổi nhiệt

Bộ

2

Dàn ngưng tưới

Chiếc

1

Bình chứa cao áp

Chiếc

1

Bình trung gian ống xoắn

Chiếc

1

Bình gom dầu

Chiếc

1

Tháp giải nhiệt nước

Chiếc

1

Tủ điện điều khiển hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Bộ

3

Bộ thực hành điện 1 chiều

Bộ

2

Bộ thực hành điện xoay chiều

Bộ

2

Đồng hồ ampe kìm

Chiếc

6

Công tắc tơ

Chiếc

4

Êtô song hành

Chiếc

9

Cabin hàn

Bộ

6

Hệ thống hút khói hàn

Bộ

1

Mối ghép cơ khí

Bộ

1

Dụng cụ cầm tay nghề điện

Bộ

9

Dụng cụ đo cơ khí

Bộ

9

Dụng cụ cầm tay nghề nguội

Bộ

18

Bàn ren. ta rô các loại

Bộ

6

Dụng cụ lấy dấu

Bộ

6

Khối V

Chiếc

6

Khối D

Chiếc

6

Bộ dụng cụ tháo lắp

Bộ

9

Dụng cụ cầm tay nghề điện lạnh

Bộ

3

Mô hình máy nén

Bộ

1

Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

Bộ

1

Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh

Bộ

9

Mô hình thực hành PLC

Bộ

9

Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

Bộ

1

Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp

Bộ

1

Mô hình kho lạnh

Chiếc

2

Mô hình sản xuất đá cây. đá viên

Chiếc

2

Mô hình tủ đông tiếp xúc

Chiếc

1

Mô hình tủ đông gió

Chiếc

1

Mô hình máy điều hòa không khí một cụm

Bộ

3

Mô hình máy điều hòa không khí hai cụm

Bộ

3

Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas

Chiếc

1

Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller

Chiếc

1

Mô hình hệ thống điều hòa không khí VRF

Chiếc

1

Mô hình điều hòa nhiệt độ ôtô

Bộ

2

Máy khò tháo chân linh kiện

Chiếc

1

Bộ thực tập điện tử công suất

Bộ

6

Mẫu linh kiện điện tử

Bộ

18

Bộ mẫu chi tiết vật thật

Bộ

1

Mẫu vật liệu điện từ

Bộ

1

Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh

Bộ

1

Phần mềm lập trình PLC

Bộ

1

Phần mềm Autocad

Bộ

1

Tủ đựng dụng cụ

Chiếc

1

Máy vi tính

Bộ

19

Máy chiếu

Bộ

1

4

Ngành Quản lý đất đai

 

 

 

 

Dụng cụ phòng cháy. chữa cháy

Bộ

1

 

Máy kinh vĩ (điện tử)

Chiếc

3

Máy toàn đạc (điện tử)

Chiếc

3

Máy thủy bình (quang cơ)

Chiếc

3

Máy thủy bình (điện tử)

Chiếc

3

Máy đo xa cầm tay

Chiếc

3

Máy định vị vệ tinh GPS cầm tay

Chiếc

3

Máy in kim

Chiếc

1

Máy in màu

Chiếc

1

Máy in bản đồ

Chiếc

1

Máy quét (Scan) khổ nhỏ

Chiếc

1

Máy scan màu khổ lớn ( A0-A4)

Chiếc

1

Máy chủ

Bộ

1

Máy photocopy

Chiếc

1

Ẩm kế

Chiếc

3

Cân kỹ thuật

Chiếc

3

Cân phân tích

Chiếc

3

Máy đo gió

Chiếc

3

Máy đo pH

Chiếc

3

Máy đo ánh sáng

Chiếc

3

Máy đo bụi không khí

Bộ

3

Máy đo độ đục

Chiếc

3

Máy khuấy từ

Chiếc

2

Nồi hấp

Chiếc

2

Máy lắc ngang

Chiếc

2

Tủ môi trường

Chiếc

1

Máy đo cao bằng lazer

Chiếc

3

Tủ sấy

Chiếc

2

Tủ đựng dụng cụ

Chiếc

1

Tủ bảo quản mẫu

Chiếc

1

Máy xới đất cầm tay

Chiếc

6

Thiết bị đo độ ẩm nguyên liệu

Chiếc

3

Máy so màu quang phổ

Chiếc

2

Khoan phẫu diện

Chiếc

3

Máy đo độ chặt đất

Chiếc

3

Kính hiển vi quang học

Bộ

2

Kính hiển vi soi nổi

Chiếc

1

Dụng cụ thí nghiệm

Bộ

6

Máy nghiền đất

Chiếc

2

Máy khoan hố

Chiếc

6

Dụng cụ sửa chữa cơ khí

Bộ

6

Máy ảnh

Chiếc

2

Dụng cụ phẫu diện đất

Bộ

2

Phần mềm trút số liệu đo GPS

Bộ

1

Phần mềm lập lịch đo GPS

Bộ

1

Phần mềm bình sai lưới GPS

Bộ

1

Phần mềm xử lý số liệu GPS

Bộ

1

Phần mềm trút số liệu

Bộ

1

Phần mềm Win 1.0

Bộ

1

Phần mềm Famis

Bộ

1

Phần mềm Autocad

Bộ

1

Phần mềm Surfer

Bộ

1

Phần mềm bình sai

Bộ

1

Phần mềm bình sai lưới khống chế mặt bằng

Bộ

1

Phần mềm bình sai lưới khống chế độ cao

Bộ

1

Phần mềm MicroStation

Bộ

1

Máy vi tính

Bộ

19

Máy chiếu (Projector)

Bộ

1

5

Ngành Phát triển nông thôn

 

 

 

 

Dụng cụ phòng cháy. chữa cháy

Bộ

1

 

Máy kinh vĩ (quang cơ)

Chiếc

3

Máy kinh vĩ (điện tử)

Chiếc

3

Máy toàn đạc (điện tử)

Chiếc

3

Máy thủy bình (quang cơ)

Chiếc

3

Máy thủy bình (điện tử)

Chiếc

3

Máy đo xa cầm tay

Chiếc

3

Máy định vị vệ tinh GPS cầm tay

Chiếc

3

Máy in kim

Chiếc

1

Máy in màu

Chiếc

1

Máy in bản đồ

Chiếc

1

Máy quét (Scan) khổ nhỏ

Chiếc

1

Máy scan màu khổ lớn ( A0-A4)

Chiếc

1

Máy chủ

Bộ

1

Máy photocopy

Chiếc

1

Ẩm kế

Chiếc

3

Cân kỹ thuật

Chiếc

3

Cân phân tích

Chiếc

3

Máy đo gió

Chiếc

3

Máy đo pH

Chiếc

3

Máy đo ánh sáng

Chiếc

3

Máy đo bụi không khí

Bộ

3

Máy đo độ đục

Chiếc

3

Máy đo độ dốc

Chiếc

3

Máy khuấy từ

Chiếc

2

Nồi hấp

Chiếc

2

Máy lắc ngang

Chiếc

2

Tủ môi trường

Chiếc

1

Máy đo cao bằng laze

Chiếc

3

Tủ sấy

Chiếc

2

Tủ đựng dụng cụ

Chiếc

1

Tủ bảo quản mẫu

Chiếc

1

Máy xới đất cầm tay

Chiếc

6

Thiết bị đo độ ẩm nguyên liệu

Chiếc

3

Máy đo độ ẩm đất

Chiếc

2

Máy so màu quang phổ

Chiếc

2

Khoan phẫu diện

Chiếc

3

Máy đo độ chặt đất

Chiếc

3

Kính hiển vi quang học

Bộ

2

Kính hiển vi soi nổi

Chiếc

1

Dụng cụ thí nghiệm

Bộ

6

Máy nghiền đất

Chiếc

2

Máy khoan hố

Chiếc

6

Dụng cụ sửa chữa cơ khí

Bộ

6

Máy ảnh

Chiếc

2

Phần mềm trút số liệu đo GPS

Bộ

1

Phần mềm lập lịch đo GPS

Bộ

1

Phần mềm bình sai lưới GPS

Bộ

1

Phần mềm xử lý số liệu GPS

Bộ

1

Phần mềm Win 1.0

Bộ

1

Phần mềm Famis

Bộ

1

Phần mềm Autocad

Bộ

1

Phần mềm Surfer

Bộ

1

Phần mềm bình sai

Bộ

1

Phần mềm bình sai lưới khống chế mặt bằng

Bộ

1

Phần mềm bình sai lưới khống chế độ cao

Bộ

1

Phần mềm MicroStation

Bộ

1

Máy vi tính

Bộ

19

Máy chiếu

Bộ

1

6

Ngành Quản trị kinh doanh

 

 

 

 

Bộ lưu điện cho máy chủ

Bộ

1

 

Máy chiếu

Bộ

1

Máy chủ

Bộ

1

Máy fax

Chiếc

4

Máy photocopy

Chiếc

1

Máy scan

Chiếc

1

Máy vi tính

Bộ

24

Mẫu bảng giá ngoại tệ

Chiếc

1

Phần mềm kế toán

Bộ

2

7

Ngành Hành chính - Văn phòng

 

 

 

 

Bàn quầy văn thư

Bộ

1

 

Máy vi tính

Chiếc

19

Máy Photocopy

Chiếc

1

Máy FAX

Chiếc

1

Bộ lưu điện cho máy chủ

Bộ

1

Hệ thống internet không dây

Bộ

1

Máy chiếu

Bộ

1

V

KHOA KINH TẾ

 

 

 

1

Ngành Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

 

Bộ lưu điện cho máy chủ

Bộ

1

 

Máy chiếu

Bộ

1

Máy chủ

Bộ

1

Máy fax

Chiếc

4

Máy photocopy

Chiếc

1

Máy scan

Chiếc

1

Máy hủy tài liệu

Chiếc

1

Máy vi tính giáo viên

Bộ

1

Máy vi tính học viên

Bộ

35

Hệ thống điều khiển học viên

Bộ

1

Phần mềm kế toán

Bộ

2

2

Ngành tài chính ngân hàng

 

 

 

 

Bộ lưu điện cho máy chủ

Bộ

1

 

Máy chiếu

Chiếc

1

Máy chủ

Bộ

1

Máy fax

Chiếc

4

Máy in

Chiếc

3

Máy photocopy

Chiếc

1

Máy scan

Chiếc

1

Máy hủy tài liệu

Chiếc

1

Máy vi tính

Bộ

35

Phần mềm kế toán

Bộ

1

VI

KHOA CƠ BẢN

 

 

 

1

Các môn học đại cương

 

 

 

 

Phòng thực hành Vật lý

 

 

 

Bộ cảm biến và thiết bị xử lí dữ liệu

Bộ

1

 

Bộ dụng cụ sửa chữa cơ và điện

Bộ

6

Bộ mô hình thiết bị Hộp đen

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Chuyển động cơ học và va chạm

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Dòng điện xoay chiều

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Hiện tượng quang điện ngoài

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Nhiệt hóa hơi

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Quang hình thực hành

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Từ trường của ống dây

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Ánh sáng phân cực. Tính lưỡng chiết của mica

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Các định luật chất khí

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Cơ học chất lưu

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Đệm không khí

Bộ

6

Bộ thí nghiệm điện

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Đo hằng số Plăng trong ánh sáng của đèn dây tóc đốt nóng

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Động lực học vật rắn

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Giao thoa ánh sáng

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Lực Lo-ren-xơ

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Nhiễu xạ ánh sáng

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Nhiễu xạ và tán xạ laze.

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Phân cực ánh sáng

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Sóng âm

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Sóng nước

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Tĩnh học

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Xác định nhiệt hóa rắn và hiệu suất pin Mặt Trời

Bộ

6

Bộ thí nghiệm Lực hướng tâm

Bộ

6

Bộ thực hành Dao động ký điện tử

Bộ

1

Cân điện tử

Chiếc

1

Máy chiếu

Chiếc

1

Máy phát tần số

Chiếc

1

Máy quang phổ

Chiếc

1

Thước cặp

Bộ

6

Thước Panme

Bộ

6

Phòng thực hành Hóa học

 

 

 

Bình định mức

Bộ

3

 

Bình tam giác

Bộ

3

Bình tràn

Bộ

3

Bình xịt tia nước

Bộ

3

Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể tích

Bộ

3

Bộ dụng cụ thực hành dùng cho học sinh

Bộ

3

Bộ thiết bị đo lường cảm biến

Bộ

3

Bơm hút chân không

Chiếc

1

Bơm kim tiêm

Bộ

3

Buret Brush

Chiếc

1

Hệ thống Buret tự động

Chiếc

1

Kính hiển vi chụp ảnh

Chiếc

3

Kính hiển vi soi nổi

Chiếc

3

Lò nung

Chiếc

1

Máy cất nước hai lần

Chiếc

1

Máy cất nước một lần

Chiếc

1

Máy chiếu

Chiếc

1

Máy điện phân

Chiếc

1

Máy đo nhiệt lượng kế

Chiếc

1

Máy đo PH cầm tay

Chiếc

1

Máy đo PH để bàn

Chiếc

1

Máy lắc trộn

Chiếc

1

Máy nghiền mẫu

Chiếc

1

Máy quay li tâm

Chiếc

1

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Chiếc

1

Máy vi tính

Bộ

28

Ống dẫn

Bộ

3

Ống dẫn thủy tinh

Bộ

3

Ống đong

Bộ

3

Ống hút nhỏ giọt

Bộ

3

Ống mao quản

Bộ

3

Ống nghiệm

Bộ

3

Ống sinh hàn

Bộ

3

Ống thủy tinh hình chữ U

Bộ

3

Ống thủy tinh hình trụ

Bộ

3

Quang phổ kế hấp thụ

Chiếc

1

Nồi hấp

Chiếc

1

Tấm lưới nung

Bộ

3

Tủ sấy tự động

Chiếc

1

Thiết bị chưng cách cát

Chiếc

1

Thiết bị khuấy từ gia nhiệt

Chiếc

1

Thiết bị phân tích sắc ký lớp mỏng TLC

Chiếc

1

Phòng thực hành sinh học

 

 

 

Bể nước ổn nhiệt

Chiếc

1

 

Bể siêu âm

Chiếc

1

Buồng cấy vô trùng

Chiếc

1

Bộ thiết bị sắc ký cột Gradient và trao đổi ion

Bộ

3

Bộ thiết bị sắc ký lớp mỏng

Bộ

3

Cân kỹ thuật

Chiếc

3

Cân phân tích

Chiếc

3

Dụng cụ đo cường độ ánh sáng

Bộ

3

Dụng cụ đo độ mặn

Bộ

3

Máy đo PH

Chiếc

1

Kính hiển vi chụp ảnh

Chiếc

3

Kính hiển vi quang học

Chiếc

3

Kính hiển vi soi nổi

Chiếc

3

Máy bảo quản phôi

Chiếc

1

Máy cất nước 2 lần

Chiếc

1

Máy định vị toàn cầu GPRS

Chiếc

3

Máy đo quang phổ

Chiếc

1

Máy khuấy từ gia nhiệt

Chiếc

6

Máy lắc ổn nhiệt

Chiếc

1

Máy lắc rung Vortex

Chiếc

1

Máy ly tâm lạnh

Chiếc

1

Máy phá tế bào bằng siêu âm

Chiếc

1

Máy soi và chụp ảnh Gel

Chiếc

1

Nồi hấp khử trùng

Chiếc

1

Tủ ấm

Chiếc

1

Máy vi tính

Bộ

19

Máy chiếu

Chiếc

1

Phòng thực hành tin học đại cương và tiếng anh

 

 

 

Máy vi tính

Bộ

35

 

Card mạng, bộ vi xử lý, bo mạch chủ, bộ nhớ ngoài (rời), card âm thanh. card màn hình

Bộ

35

Thiết bị phòng học tương tác

Bộ

35

Máy quay phim

Chiếc

1

Thiết bị hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ

Bộ

35

Máy chiếu đa năng

Chiếc

1

Máy chiếu vật thể

Chiếc

1

Bộ tăng âm cố định

Bộ

18

Bộ tăng âm di động

Bộ

18

Máy quét

Chiếc

1

Hệ điều hành

Bộ

35

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bộ

35

Phần mềm bảo mật

Bộ

1

Phần mềm hệ ngôn ngữ lập trình bậc cao

Bộ

35

Phần mềm xử lý âm thanh. đồ họa, xuất bản trang web, giả lập, mô phỏng

Bộ

35

Hệ thống điều khiển học viên

Hệ thống

1

Máy chiếu

Chiếc

1

2

Bộ môn Chính trị - Quốc phòng

 

 

 

 

Mô hình súng K54. AK-47. CKC. B40. B41 cắt bổ

Bộ

1

 

Máy bắn tập SNK54

Bộ

5

Thiết bị tạo tiếng nổ cho máy bắn tập SNK54

Bộ

5

Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07

Bộ

5

Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15)

Bộ

35

Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả

Chiếc

5

Máy vi tính

Bộ

1

Máy chiếu

Chiếc

1

3

Bộ môn Chính trị - Pháp luật

 

 

 

3.1

Máy vi tính

Bộ

18

 

Máy chiếu

Chiếc

1

VII

MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHÁC

 

 

 

1

Thiết bị chung phục vụ đào tạo

 

 

 

 

Máy vi tính (laptop)

Bộ

10

 

Máy chiếu

Chiếc

10

Máy Scan

Chiếc

1

Ti vi

Chiếc

1

Bộ phần mềm quản lý học sinh. sinh viên

Bộ

2

Máy phát điện 100 KVA

Chiếc

1

2

Phòng thi và chấm thi trắc nghiệm

 

 

 

 

Máy vi tính

Bộ

180

 

Máy chiếu

Chiếc

5

Ti vi

Chiếc

5

Máy chủ (Server)

Bộ

1

Bộ lưu điện cho máy chủ

Chiếc

1

Máy Scan

Chiếc

1

Máy hút ẩm

Chiếc

5

Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi

1

Phần mềm chuyển máy quét chấm thi

Bộ

1

Phần mềm chấm thi

2

Phần mềm vào điểm

Bộ

1

Bộ điều khiển trung tâm

Bộ

1

Bộ điều khiển giáo viên

Bộ

5

Khối điều khiển học viên 2 cổng

Bộ

75

Bộ khuếch đại đường truyền

Bộ

10

3

Thư viện

 

 

 

 

Máy chủ quản lý hệ thống thư viện điện tử

Bộ

1

 

Bộ lưu điện cho máy chủ

Chiếc

1

Bộ dụng cụ dao cắt giấy

Bộ

1

Máy in mã vạch

Chiếc

1

Đầu đọc mã vạch

Chiếc

2

Máy Scan

Chiếc

1

Thiết bị hỗ trợ thu gom dữ liệu

Bộ

1

Hệ thống phần mềm thư viện điện tử nối mạng

Bộ

1

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3592/QĐ-BNN-TC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 17/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3592/QĐ-BNN-TC

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433142