• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 3593/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về cần trục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3593/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3593/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 5205-2:2017
ISO 8566-2:2016

Cần trục - Cabin và trạm điều khiển - Phần 2: Cần trục tự hành.

2.

TCVN 7761-2:2017
ISO 10245-2:2014
WITH AMENDMENT 1:2015

Cần trục - Thiết bị giới hạn và thiết bị chỉ báo - Phần 2: Cần trục tự hành.

3.

TCVN 8854-2:2017
ISO 7752-2:2011

Cần trục - Sơ đồ và đặc tính điều khiển - Phần 2: Cần trục tự hành.

4.

TCVN 12156:2017
ISO 4310:2009

Cần trục - Quy trình thử và kiểm tra.

5.

TCVN 12157:2017
ISO 14518:2005

Cần trục - Yêu cầu đối với tải trọng thử.

6.

TCVN 12158:2017
ISO 17096:2015

Cần trục - An toàn - Thiết bị mang tải chuyên dùng.

7.

TCVN 12159:2017
ISO 17440:2014

Cần trục - Thiết kế chung - Trạng thái giới hạn và kiểm nghiệm khả năng chịu tải của móc thép rèn.

8.

TCVN 12160:2017
ISO 20332:2016

Cần trục - Kiểm nghiệm khả năng chịu tải của kết cấu thép.

9.

TCVN 12161:2017
ISO 11630:1997

Cần trục - Đo độ lệch của bánh xe.

10.

TCVN 12162-2:2017
ISO 11662-2-2014

Cần trục - Xác định thực nghiệm khả năng làm việc của cần trục tự hành - Phần 2: Khả năng làm việc của kết cấu khi chu tải trọng tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3593/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 18/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3593/QĐ-BKHCN

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374892