• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3597/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia kèm theo Quyết định 412/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 3597/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3597/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TẠM THỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DƯỢC QUỐC GIA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 412/QĐ-BYT NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật dược ngày 6 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc;

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ- BYT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 7 như sau:

“c) Tài khoản liên thông của cơ sở bán lẻ thuốc được Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trên địa bàn bao gồm các thông tin: GPP_mã tỉnh_số thứ tự cấp_số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (phần số viết liền) (ví dụ: nhà thuốc A tại Hà Nội, có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược là 01A8019996/HN-ĐKKDD và là đơn vị thứ 10 được cấp tài khoản liên thông => tài khoản liên thông: GPP_01_10_01A80119996.”

2. Bổ sung điểm d và đ vào khoản 4 Điều 7 như sau:

“d) Tài khoản liên thông của cơ sở bán buôn thuốc được Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trên địa bàn gồm các thông tin: GDP_mã tỉnh_số thứ tự cấp_số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (cả phần số và chữ viết liền) (Ví dụ: Công ty A tại Tp. Hồ Chí Minh có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược là B1052/HCM-ĐĐKDD và số thứ tự được cấp tài khoản liên thông là 5, Công ty A sẽ được cấp tài khoản liên thông: GDP_79_05_B1052).”

“đ) Đối với những tài khoản liên thông của cơ sở bán buôn thuốc đã được cấp theo định dạng: GPP_mã tỉnh_số thứ tự cấp_số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Sở Y tế có trách nhiệm thu hồi tài khoản liên thông đã cấp theo định dạng GPP_mã tỉnh_số thứ tự cấp_số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp tài khoản liên thông mới theo định dạng: GDP_mã tỉnh_số thứ tự cấp_số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.”

3. Bổ sung khoản 4 vào Điều 15 như sau:

“4. Cơ sở bán buôn thuốc đã được cấp tài khoản liên thông theo định dạng GPP_mã tỉnh_số thứ tự cấp_số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phối hợp với cơ sở cung cấp phần mềm khẩn trương cập nhật lại dữ liệu đã liên thông theo tài khoản được cấp theo định dạng GDP_mã tỉnh_số thứ tự cấp_số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);
- Cơ sở cung ứng thuốc (để t/h);
- Cơ sở cung cấp phần mềm (để t/h);
-
Website Bộ Y tế, Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (Đ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Điều 7. Quy định về tạo lập, cấp và thu hồi tài khoản để truy cập vào Hệ thống và tài khoản liên thông để cập nhật dữ liệu lên Hệ thống
...

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạo lập, cung cấp, thu hồi tài khoản và tài khoản liên thông cho các đối tượng và theo quy chuẩn như sau:
...

c) Các cơ sở kinh doanh thuốc không thuộc Khoản 2 Điều này:

Tài khoản liên thông bao gồm các thông tin: gpp_mã tỉnh số thứ tự cấp_số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (phần số viết liền) (ví dụ: nhà thuốc A tại Hà Nội, có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 01A8019996/HN-ĐKKDD và là đơn vị thứ 10 được cấp tài khoản liên thông => tài khoản liên thông: GPP_01_10_01 A80119996).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Quy định về tạo lập, cấp và thu hồi tài khoản để truy cập vào Hệ thống và tài khoản liên thông để cập nhật dữ liệu lên Hệ thống
...

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạo lập, cung cấp, thu hồi tài khoản và tài khoản liên thông cho các đối tượng và theo quy chuẩn như sau:

a) Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận/huyện: pyt_tên quận/huyện_tên tỉnh/thành phố. Tên quận/huyện, tỉnh/thành phố viết liền viết thường không dấu (ví dụ: Phòng Y tế Quận Đống Đa thành phố Hà Nội => tên đăng nhập: pyt_dongda_hanoi.

b) Các cơ sở khám, chữa bệnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (có hoạt động khám, chữa bệnh) trực thuộc Sở Y tế: mã cơ sở khám chữa bệnh_admin => (ví dụ Bệnh viện Đống Đa có mã cơ sở khám chữa bệnh 01004 => Tên tài khoản kết nối liên thông đơn thuốc: 01004_admin.

c) Các cơ sở kinh doanh thuốc không thuộc Khoản 2 Điều này:

Tài khoản liên thông bao gồm các thông tin: gpp_mã tỉnh số thứ tự cấp_số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (phần số viết liền) (ví dụ: nhà thuốc A tại Hà Nội, có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 01A8019996/HN-ĐKKDD và là đơn vị thứ 10 được cấp tài khoản liên thông => tài khoản liên thông: GPP_01_10_01 A80119996).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Trách nhiệm của các các cơ sở kinh doanh thuốc và cơ sở khám, chữa bệnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật (có hoạt động khám, chữa bệnh)

1. Cơ sở kinh doanh thuốc phải thực hiện liên thông kết nối cập nhật kịp thời, đầy đủ ngay sau khi phát sinh số liệu mua, bán, hủy thuốc...theo quy định sau:

a) Đối với các cơ sở phân phối thuốc, nhà thuốc; quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã thuộc khu vực 2, khu vực 3 yêu cầu cập nhật số liệu chậm nhất vào thời điểm 24h00 cùng ngày. Trường hợp phát sinh các yếu tố khách quan như thiên tai, hỏa hoạn. ..cơ sở phải cập nhật ngay dữ liệu sau khi khắc phục sự cố.

b) Đối với quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã thuộc khu vực 1, vùng núi, hải đảo, tối thiểu cập nhật dữ liệu trước 17h00 ngày thứ sáu của tuần đó. Trường hợp phát sinh các yếu tố khách quan như thiên tai, hỏa hoạn...cơ sở phải cập nhật ngay dữ liệu sau khi khắc phục sự cố.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện liên thông kết nối cập nhật đầy đủ kịp thời đơn thuốc lên hệ thống chậm nhất vào thời điểm 24h00 cùng ngày. Trường hợp phát sinh các yếu tố khách quan như thiên tai, hỏa hoạn...cơ sở phải cập nhật ngay dữ liệu sau khi khắc phục sự cố.

3. Ngoài việc phải thực hiện các yêu cầu quy định tại Khoản 1 hoặc 2 Điều này, cơ sở kinh doanh thuốc và cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện yêu cầu sau đây:

a) Quản lý tài khoản đã được cấp theo đúng quy định của Quy chế này.

b) Đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn số liệu do đơn vị quản lý.

c) Thường xuyên đăng nhập bằng tài khoản được cấp để kiểm tra dữ liệu liên thông kết nối lên Hệ thống.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3597/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 26/07/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3597/QĐ-BYT

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
482528