• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng

 

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 36/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Văn bản số 3576/BTP-BTTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc công chứng các giao dịch về bất động sản trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum (gồm Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum) đã xác nhận trước ngày 25/02/2013, do Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2014.

Việc công chứng các hợp đồng, giao dịch mới liên quan đến bất động sản trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thực hiện tại một trong số các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum có trách nhiệm bàn giao cho Phòng Công chứng số 1 các hồ sơ có yêu cầu công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 của Quyết định này để xem xét thực hiện công chứng theo quy định của pháp luật.

Kể từ ngày 01/01/2015 trở đi, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện bàn giao cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum toàn bộ hồ sơ đã xác nhận tại Ban Quản lý để lưu trữ lâu dài theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ các hợp đồng, giao dịch và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 4;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- VPUB: Lãnh đạo, các phòng thuộc Khối NCTH;

- Lưu VT, NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 36/2013/QĐ-UBND

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205878