• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm

 

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 41/2014/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An

Tải về Quyết định 36/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 07 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2014/QĐ-UBND NGÀY 22/9/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định sổ 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2293/TTr-STC ngày 28/7/2015 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 938/STP-XDKTVB ngày 13/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An, cụ thể:

1. Bổ sung Khoản 7

7. Quy định mức chi tối đa cho từng nội dung chi nêu trên:

a) Mức chi tối đa là 60% trên tổng số tiền được trích theo quyết định của cấp thẩm quyền đối với nội dung chi quy định tại Khoản 1 điều này.

b) Mức chi tối đa là 5% trên tổng số tiền được trích theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với nội dung chi quy định tại Khoản 2, 3, 5 điều này.

Đối với nội dung chi khen thưởng quy định tại Khoản 5 điều này, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì cuộc họp tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

Lấy ý kiến biểu quyết từng trường hợp cá nhân và tập thể điển hình, tiêu biểu do các cơ quan, tổ chức có liên quan đề xuất trong báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; căn cứ kết quả cuộc họp, tổng hợp danh sách cá nhân và tập thể trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

c) Mức chi tối đa là 15% trên tổng số tiền được trích theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với nội dung chi quy định tại Khoản 4 điều này.

d) Mức chi tối đa là 10% trên tổng số tiền được trích theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với nội dung chi quy định tại Khoản 6 điều này.

2. Bổ sung Khoản 8

8. Hàng năm, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi tổng hợp số thu, chi từng nguồn nêu trên của Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An. Cuối năm, căn cứ số dư từng nội dung chi nêu trên và nhu cầu phát sinh thực tế theo quy định, Sở Tài chính trình Chủ tịch UBDN tỉnh quyết định điều chỉnh nguồn kinh phí thừa hoặc không sử dụng để chi những nội dung không đủ nguồn theo quy định.

3. Bổ sung Khoản 9

9. Lập dự toán và quyết toán

a) Lập dự toán

Khi có nhu cầu sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm, các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung chi, mức chi theo quy định tại Điều 4 quyết định này lập dự toán chi gửi Sở Tài chính tổng hợp.

Trong phạm vi số thực có của Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An, Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cụ thể từng nội dung chi, tổng mức dự toán cho từng đơn vị.

Trên cơ sở có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định và đồng gửi Kho bạc nhà nước tỉnh để theo dõi, quản lý chung theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước.

b) Quyết toán

Các đơn vị có liên quan nhận kinh phí trực tiếp từ Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An sẽ quyết toán cụ thể (cuối mỗi đợt và cuối năm) với Sở Tài chính theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Cục KTVB QPPL – Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Cục THA DS tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NC – NC;
- Lưu: VT, U.
QD_SDQD41-2014

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 07/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 36/2015/QĐ-UBND

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286513