• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đội tuyên truyền lưu động


 

Quyết định 36/2016/QĐ-UBND quy định định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội văn nghệ quần chúng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về Quyết định 36/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2016/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG, NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội văn nghệ quần chúng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ( gọi chung là Đội tuyên truyền lưu động, Đội văn nghệ quần chúng) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Đối tượng áp dụng: Các tuyên truyền viên, diễn viên trong và ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Định mức hoạt động trong năm của các Đội tuyên truyền lưu động cụ thể như sau:

Số TT

Nội dung

Đội tỉnh

Đội huyện, thị xã, thành phố

1

Số buổi hoạt động trong năm

100 - 120 buổi

80 - 100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội tuyên truyền lưu động

01 cuộc

01 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

08 tài liệu

07 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

01 lớp

01 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

04 chương trình

03 chương trình

Điều 3. Nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động

1. Tuyên truyền viên trong biên chế:

a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới:

Mức chi 50.000 đồng/người/buổi/ 4 giờ. Số buổi tập tối đa cho chương trình mới là 10 buổi;

b) Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động:

- Đối với vai chính: Mức chi 80.000 đồng/người/buổi biểu diễn.

- Đối với vai khác: Mức chi 70.000 đồng/người/buổi biểu diễn.

2. Tuyên truyền viên ngoài biên chế:

Tham gia tập luyện chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thoả thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, ngoài tiền công theo hợp đồng (nếu có) thì được chi thêm mức bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn bằng tuyên truyền viên trong biên chế.

Điều 4. Đội nghệ thuật quần chúng tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp thẩm quyền giao thì mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn Ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

3. Nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Lập dự toán và quyết toán kinh phí

Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổ chức triển khai và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 413/2013/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội văn nghệ quần chúng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 30/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 36/2016/QĐ-UBND

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330163