• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Quyết định 36/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 146/Tr-STP ngày 01/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ 36 Quyết định và 08 Chỉ thị quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành.

(có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỈ THỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

I. QUYẾT ĐỊNH

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do bãi bỏ

1.

Quyết định

34/2002/QĐ-UB

Ngày 21/3/2002

Về định mức điện dùng cho bơm tưới các trạm bơm điện thuộc công ty, xí nghiệp thuỷ nông quản lý.

Các căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực pháp luật.

2.

Quyết định

59/2001/QĐ-UB

Ngày 09/7/2001

Về việc đầu tư nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An.

Vì Nghị quyết số 55/2001/NQ-HĐND là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định số 59/2001/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Nghị quyết số 271/2009/NQ-HĐND (hiện nay Nghị quyết số 271/2009/QĐ-UBND cũng đã hết hiệu lực về mặt thời gian do chỉ thực hiện đến năm 2015).

3.

Quyết định

102/2003/QĐ-UB

Ngày 01/12/2003

Về việc ban hành quy định mối quan hệ  giữa các ngành và UBND các huyện trong việc quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vì văn bản đã quá lâu và hiện không phù hợp với thực tiễn thi hành.

4.

Quyết định

104/2004/QĐ-UB

Ngày 13/10/2004

Điều tiết cấp quyền sử dụng đất của các khu chung cư cao tầng và khu biệt thự trên địa bàn tỉnh.

Vì văn bản đã quá lâu và hiện có một số nội dungkhông phù hợp với các văn bản mới của Luật Ngân sách.

5.

Quyết định

135/2004/QĐ-UB

Ngày 24/12/2004

Về việc ban hành Đề án giảm hội họp, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành.

Vì Đề án đã thực hiện hơn 10 năm và không còn phù hợp với thực tiễn. Mặt khác, Đề án không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

6.

Quyết định

136/2004/QĐ-UB

Ngày 24/12/2004

Vềviệc ban hành Quychếhộihọptrên địa bàn tỉnh NghệAn.

Thực hiện theo quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

7.

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND

Ngày 10/5/2006

Về việc ban hành Quy chế thu tiền đầu tư  xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nội dung không còn phù hợp với thực tiễn thi hành.

8.

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND

Ngày 09/02/2007

Ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 166/2006/NQ-HĐND là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định số  13/2007/QĐ-UBND đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựngtrên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mặt khác, nội dung này thuộc thẩm quyền của HĐND.

9.

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND

Ngày 05/8/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An.

Thực hiện theo Quyết định số 616/QĐ-HĐPBGDPL ngày 21/4/2014    quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của HĐPBGDPL tỉnh.

10.

Quyết định

48/2008/QĐ-UBND

Ngày 22/8/2008

Công bố danh mục ngành công nghiệp ưu tiên của tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các giải pháp phát triển.

Văn bản không còn phù hợp với thực tiễn thi hành.

11.

Quyết định

50/2008/QĐ-UBND

Ngày 03/9/2008

 

Về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vì căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành Quyết định là Nghị quyết số 234/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 đã hết hiệu lực về một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

12.

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2009

Về việc ban hành “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2020” (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng).

 

Chủ yếu sao chép lại quy định tại Nghị quyết số 245/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2020” (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng).

13.

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND

Ngày 10/3/2009

Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Thực hiện theo Quyết định số 616/QĐ-HĐPBGDPL ngày 21/4/2014    quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của HĐPBGDPL tỉnh.

14.

Quyết định

73/2009/QĐ-UBND

Ngày 13/8/2009

Về một số chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động.

Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND chủ yếu sao chép lại Nghị quyết số 274/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND tỉnh Nghệ An về chính sáchkhuyến khích xuất khẩu lao động.

15.

Quyết định

122/2009/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2009

Quy định tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Vì Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; Thông tư số 16/2016/TT-BXD đã quy định cụ thể về mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, Mặt khác, theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh không cần thiết ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

16.

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2010

Về việc thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vì các căn cứ trực tiếp ban hành văn bản đã được thay thế và đã được quy định chi tiết không cần địa phương phải ban hành văn bản điều chỉnh.

17.

Quyết định

61/2010/QĐ-UBND

Ngày 16/8/2010

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thay thế bởi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

18.

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND

Ngày 16/9/2011

Về việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT  là căn cứ trực tiếp ban hành văn bản đã  hết hiệu lực. Bên cạnh đó, nhiệm vụ này đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

19.

Quyết định

48/2011/QĐ-UBND

Ngày 14/10/2011

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Vì hiện nay theo quy định của Luật Đất đai thì người dân có quyền lựa chọn UBND cấp xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng.

20.

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2012

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Vì hiện nay theo quy định của Luật Đất đai thì người dân có quyền lựa chọn UBND cấp xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng.

21.

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND.VX

Ngày 17/5/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viện, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An.

Vì thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 61/2018/TT-BTC .

22.

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND

Ngày 11/6/2012

Ban hành Quy định về Quản lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các căn cứ ban hành đã hết hiệu lực pháp luật. Hiện nay, công tác quản lý thức ăn chăn nuôi tại Nghệ An đang thực hiện theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, Thông tư số 20/2017/TT-BNN ngày 10/11/2017 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP .

23.

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND

Ngày 20/7/2012

Ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Cho phù hợp với Luật Thủy lợi năm 2017.

24.

Quyết định

50/2012/QĐ-UBND

Ngày 30/7/2012

Về việc Quy định chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Nghệ An.

Cho phù hợp với Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

 

25.

Quyết định

52/2012/QĐ-UBND

Ngày 01/8/2012

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An

Đã ban hành Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An.

26.

Quyết định

54/2012/QĐ-UBND

Ngày 01/8/2012

Về việc ủy quyền thành lập Đoàn kiểm tra và giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan thường trực thẩm định trong việc tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT là căn cứ trực tiếp ban hành văn bản đã được thay thế bởi Thông tư 06/2015/TT-BTNMT trong đó giao trách nhiệm thẩm định đề án chi tiết về bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, không phải thực hiện việc giao nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nhiệm vụ này đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

27.

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

Ngày 11/01/2013

Về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 về việc công bố hết hiệu lực các điều 6,8,9,10,11,12,13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

28.

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND

Ngày 08/4/2013

Về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ 20 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Lưu sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Vì hiện nay theo quy định của Luật Đất đai thì người dân có quyền lựa chọn UBND cấp xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng.

29.

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND

Ngày 13/9/2013

Ban hành Quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vì Thông tư số 36/2018/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 139/2010/TT-BTC là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định này. Thông tư số 36/2018/TT-BTC quy định UBND tỉnh chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương.

30.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND Ngày 06/01/2014

Về việc phân công, phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định nguồn vốn và mức hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Cho phù hợp với Luật Đầu tư công và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

31.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/3/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để nhập dữ liệu, kiểm tra, đối chiếu kết quả năng nhập và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước được thay thế bởi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

32.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND

Ngày 03/02/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Vì theo quy định của Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg thì Chi cục quản lý thị trường thành Cục quản lý thị trường thuộc Tổng Cục quản lý thị trường của Bộ Công Thương.

33.

Quyết định

88/2016/QĐ-UBND Ngày 29/12/2016

 

Quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18//7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ yếu sao chép lại nội dung của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18//7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.Bên cạnh đó, việc ban hành không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

34.

Quyết định

89/2016/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2016

Quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục- đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Chủ yếu sao chép lại Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND  ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. Bên cạnh đó, việc ban hành không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

35.

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/02/2017

Về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Không đúng thẩm quyền.

36.

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/02/2017

Về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Không đúng thẩm quyền.

II. CHỈ THỊ

STT

Tên loại vănbản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do

1.

Chỉ thị

32/2004/CT-UB

Ngày 11/8/2004

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết.

Vì hiện tại mỗi một đợt dịch sốt xuất huyết đều có công điện và công văn.

2.

Chỉ thị

14/2008/CT-UBND

Ngày 28/5/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23/4/2018 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3.

Chỉ thị

17/2000/CT-UB

Ngày 14/4/2000

Về việc đẩy mạnh xổ số kiến thiết trong giai đoạn mới.

Đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/3/2007 về đẩy mạnh công tác xổ sổ kiến thiết trên địa bàn tỉnh.

4.

Chỉ thị

26/2000/CT-UB

Ngày 24/5/2000

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ công trình giao thông.

Cho phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn.

5.

Chỉ thị

13/2009/CT-UBND

Ngày 16/04/2009

Về tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn Nghệ An.

Đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/6/2019 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6.

Chỉ thị

21/2013/CT-UBND

Ngày 23/8/2013

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đã thực hiện được 05 năm và hiện nay BCH TW Đảng đã có Chỉ thị số 14/2017/CT-TW và Tỉnh ủy đã ban hành KH số 106/KH-TU ngày 12/12/2017 về tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác chính sách người có công với cách mạng.

7.

Chỉ thị

14/2015/CT-UBND

Ngày 11/7/2015

Về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vì đã có Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2018 về tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân  trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

8.

Chỉ thị

20/2015/CT-UBND

Ngày 18/12/2015

 

Về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đề phù hợp với Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hóa chết; Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ; Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 về phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 11/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
435289