• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3613/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương Đề án “Phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Quyết định 3613/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3613/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt “Điều chnh Quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVIII ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 16 tháng 07 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2020; Quyết định số 4437/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu và phát triển ngành dịch vụ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 09 tháng 2 năm 2015 phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2015 phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hoá năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2365/SVHTTDL-NVDL ngày 09 tháng 9 năm 2016 về việc phê duyệt Đ cương Đ án “Phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Đề án “Phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với những nội dung sau:

I. Tên Đề án: Phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

II. Chủ đầu tư: UBND thành phố Thanh Hoá.

III. Nội dung của Đề án

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết

2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

2.1. Về không gian: Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (với diện tích tự nhiên là 146,77km2; gồm 20 phường, 17 xã).

2.2. Về thời gian: nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015; đề ra nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

3. Căn cứ xây dựng đề án

4. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề án.

4.1. Mục tiêu

Xác định một số giải pháp cơ bản mang tính đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Thanh Hoá tương xứng vị thế và tiềm năng, đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế có đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương và du lịch cả tỉnh, cả nước.

4.2. Nhiệm vụ

- Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch thành phố Thanh Hóa trong tổng thphát triển du lịch của tỉnh, của vùng và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa.

- Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, định hướng về đầu tư, về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực du lịch...

- Xác định danh mục các khu vực, các dự án ưu tiên đầu tư phát triển du lịch; nhu cầu sử dụng đất, vốn đầu tư phát triển du lịch... tại thành phố Thanh Hóa.

- Đxuất các giải pháp phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa theo các định hướng phát triển.

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ THANH HÓA

I. Tổng quan thành phố Thanh Hóa

1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa

2. Tài nguyên phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa

2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

II. Hiện trạng hoạt động du lịch thành phố Thanh Hóa

1. Vị trí, vai trò của du lịch thành phố Thanh Hóa trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh và trong phát triển kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa

2. Thực trạng phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa

2.1. Chỉ tiêu kinh doanh du lịch

2.2. Quy hoạch, đầu tư du lịch

2.3. Các dịch vụ du lịch

2.4. Xúc tiến, quảng bá du lịch

2.5. Nguồn nhân lực du lịch

2.6. Quản lý nhà nước về du lịch

3. Hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm

III. Đánh giá chung về thực trạng phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa (Phân tích Swot: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức)

IV. Bài học kinh nghiệm phát trin du lịch tại một số thành phố có điều kiện tương đồng

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

I. Dự báo phát triển

1. Dự báo phát triển kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa

2. Dự báo phát triển du lịch Thanh Hóa

II. Định hướng phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa

III. Quan điểm, mục tiêu phát triển

1. Quan điểm phát triển

2. Mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu chung

2.2. Mục tiêu cụ thể (Mục tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường)

IV. Nhiệm vụ phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa

1. Phát triển sản phẩm du lịch

2. Tổ chức không gian phát triển du lịch

3. Đầu tư phát triển du lịch

4. Bảo vệ môi trường du lịch

V. Giải pháp thực hiện

1. Nhóm gii pháp về quy hoạch

2. Nhóm giải pháp về phát triển sản phẩm, thtrường khách du lịch

3. Nhóm giải pháp về nguồn lực

4. Nhóm giải pháp về xúc tiến, quảng bá

5. Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước về du lịch

6. Nhóm giải pháp về hợp tác, liên kết phát triển du lịch

VI. Các dự án ưu tiên đầu tư: Tổng hợp các dự án, kinh phí, lộ trình triển khai, nguồn kinh phí.

Phần thứ 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

IV. Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2017.

Điều 2. Giao UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan, xây dựng Đề án “Phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2030”; đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định; gửi Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thẩm định; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đồng thời, lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính để thẩm định.

Sở Tài chính căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2016 và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan; thẩm định dự toán kinh phí xây dựng Đề án; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành ph Thanh Hoá và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để t/h);
- Chủ tịch UBND tnh (để b/c);
- PCT
UBND tnh Phạm Đăng Quyền (để b/c);
- Sở VHTTDL;

- Lưu: VT, KTTC(V
A26674).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3613/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 19/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3613/QĐ-UBND

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327117