• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 362/QĐ-UBQG2020 sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 do Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 ban hành

Tải về Quyết định 362/QĐ-UBQG2020
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN QUỐC GIA
ASEAN 2020
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/QĐ-UBQG2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA ASEAN 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ASEAN 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020 ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBQG2020 ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về việc Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 và Trưởng các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020;

Xét đề nghị của Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 như sau:

1. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thay Ông Lê Quang Tùng.

2. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thay Ông Vũ Đại Thắng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, UBQG2020(3).đh

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 362/QĐ-UBQG2020   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020   Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 03/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 362/QĐ-UBQG2020

48

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451841