• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 3632/QĐ-UBND năm 2016 sáp nhập Trung tâm dạy nghề huyện Đức Huệ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp huyện Đức Huệ, và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Tải về Quyết định 3632/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3632/QĐ-UBND

Long An, ngày 06 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN ĐỨC HUỆ VÀO TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP HUYỆN ĐỨC HUỆ, VÀ ĐỔI TÊN THÀNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN ĐỨC HUỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy ngh, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của UBND huyện Đức Huệ, và đề xuất tại văn bản số 618/SNV-TCBC ngày 23/8/2016 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm dạy nghề huyện Đức Huệ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp huyện Đức Huệ, và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Huệ, kể từ ngày 01/10/2016.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Huệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Điều 2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Huệ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Đức Huệ; đồng thời chịu sự quản lý và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. UBND huyện Đức Huệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Huệ phù hợp với Đán số 02/ĐA-UBND ngày 15/7/2016 của UBND huyện Đức Huệ và các quy định pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở đó thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm dạy nghề huyện Đức Huệ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp huyện Đức Huệ, điều chuyển cơ sở vật cht, trang thiết bị, phương tiện làm việc, xử lý tài chính theo quy định và sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.

Điều 4. Bãi bỏ tất cả các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ GDĐT;
- B LĐTBXH;
- TT TU, TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Phòng (TH+KGVX);
- Lưu: VT, tuan.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3632/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Trần Văn Cần
Ngày ban hành: 06/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3632/QĐ-UBND

590

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328815