• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Quyết định 3636/QĐ-BVHTTDL năm 2015 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 3636/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3636/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 23/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/10/2015, căn cứ Nghị định 76/2013/NĐ-CP  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 3636/QĐ-BVHTTDL để phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo của Bộ.  

Theo Quyết định 3636/QĐ-BVHTTDL việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng được thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Bộ trưởng là Thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, Chính phủ và Quốc hội về quản lý ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Ngoài những công việc trực tiếp chỉ đạo, Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng theo dõi, chỉ đạo, xử lý một số công việc thuộc thẩm quyền của Bộ.    

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp giao ban hàng tuần để báo cáo, thảo luận và thống nhất chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng.    

- Thứ trưởng không giải quyết các công việc Bộ trưởng không phân công và thực hiện các quyết định của Bộ trưởng.

- Khi vắng mặt, nếu xét thấy cần thiết, Bộ trưởng ủy nhiệm một Thứ trưởng lãnh đạo công tác, giải quyết công việc của Bộ theo quy định. 

- Trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc khi Thứ trưởng vắng mặt thì Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo xử lý hoặc phân công Thứ trưởng khác chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng.

- Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc, nhiệm vụ chính trị của Bộ, do Bộ trưởng quyết định.

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và theo Quy chế làm việc của Bộ.    

Các Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về quyết định của mình. Trong phạm vi lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, Thứ trưởng có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Chỉ đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng, các đơn vị trực thuộc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế chính sách và các dự án luật, pháp lệnh, các đề án liên quan đến lĩnh vực được phân công để Bộ duyệt hoặc trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt.

- Kiểm tra, đôn đốc các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng, các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của Chính phủ và của Bộ; các chủ trương, chính sách, pháp luật; phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

- Thứ trưởng trực tiếp theo dõi ngành, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các công việc liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của Bộ tại ngành, đơn vị đó; đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm, những lĩnh vực công tác hoặc những công việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, Thứ trưởng phải báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng trước và sau khi giải quyết.

- Thứ trưởng được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác chuyên môn nào có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo chung toàn ngành về lĩnh vực công tác chuyên môn được phân công theo quy định.

- Trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến nhiệm vụ do Thứ trưởng khác phụ trách, các Thứ trưởng chủ động phối hợp giải quyết; trường họp các ý kiến không thống nhất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công công tác, các Thứ trưởng có trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung của Bộ để có thể đảm nhận các nhiệm vụ khác khi Bộ trưởng giao nhiệm vụ.

Quyết định 3636 còn phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh; Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái; Thứ trưởng Lê Khảnh Hải; Thứ trưởng Lê Khảnh Hải; Thứ trưởng Lê Khảnh Hải; Thứ trưởng Vương Duy Biên. Cụ thể: 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ, được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL. 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Du lịch; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Bản quyền tác giả; Văn hóa dân tộc; Công nghiệp văn hóa; Hội nhập quốc tế về kinh tế; Công tác cơ chế, chính sách..

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn hóa cơ sở; Gia đình; Thư viện; Pháp chế; Đối mới và phát triển DN; Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Dự án Trung tâm Triển lãm quốc gia; Quốc phòng - An ninh của Bộ.  

Thứ trưởng Lê Khảnh Hải giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục thể thao; Thanh tra; Văn phòng; Thi đua, khen thưởng; Cải cách hành chính; Đảng, Đoàn thể.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Di sản văn hóa; Đào tạo; Khoa học, công nghệ và môi trường; Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia. 

Thứ trưởng Vương Duy Biên giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Quyết định 3636/QĐ-BVHTTDL phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/10/2015, thay thế Quyết định 4266/QĐ-BVHTTDL.

Từ khóa: Quyết định 3636/QĐ-BVHTTDL

322

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
294293